Критерії оцінювання ТСПД

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук


Критерії оцінювання
 

Методи навчання

За типом пізнавальної діяльності: пояснювально-ілюстративний; репродуктивний; проблемного викладу; дослідницький.

За логікою пізнання: аналітичний; індуктивний; дедуктивний.

За основними етапами процесу: формування знань; формування умінь і навичок; застосування знань; узагальнення; закріплення; перевірка.

За системним підходом: стимулювання та мотивація; контроль та самоконтроль.

За джерелами знань: словесні (розповідь, пояснення, лекція); наочні (демонстрація, ілюстрація).

За рівнем самостійної розумової діяльності: проблемний; частково-пошуковий; дослідницький; метод проблемного викладання.

Методи контролю

Оцінювання якості знань студентів, в умовах організації навчального процесу за кредитно-модульною системою здійснюється шляхом поточного, модульного, підсумкового (семестрового) контролю за 100-бальною шкалою оцінювання, за шкалою EСTS та національною шкалою оцінювання.

Поточне оцінювання: здійснюється на практичних заняттях або на консультаціях (при 
відпрацюванні пропущених занять чи при бажанні підвищити попереднє оцінювання). 
Максимальний бал – 2.

1,51 - 2 б. — Досконале знання та розуміння поняттєвого апарату з проблеми практичного заняття, вільне оперування різноманітними класифікаціями в сфері педагогічних знань. Відповідь на поставлені питання повна, насичена глибокими та розгорнутими судженнями. Викладений матеріал має доказовий, логічний і послідовний характер. Студент володіє способами концентрованого викладу матеріалу. Демонструє творче застосування знань при переформатуванні запитання. У відповіді майже не трапляються мовленнєві помилки.

1,01 - 1,5 б. — Відповідь майже повна, має усвідомлений та достатньо розгорнутий характер. Понятійна основа базується на обраній класифікації. Відповідь структурована, проте наявні окремі помилки у послідовності викладу. Недостатньо виваженою та аргументованою є доказова база. Студент вільно оперує педагогічними знаннями, може застосовувати їх у новій педагогічній ситуації. У відповіді трапляються окремі мовленнєві помилки.

0,51 - 1 б. — Відповідь неповна, фрагментарна. Знання мають недостатньо стійкий та послідовний характер. Вони застосовуються переважно для виконання завдань репродуктивного характеру. У відповідях відсутні посилання на фундаментальні дослідження з проблеми практичного заняття. Відповідь має формальний характер, відсутня чіткість, структурованість. Студент використовує лише окремі знання у новій навчальній ситуації. У відповіді наявні фактичні та мовленнєві помилки.

0 - 0,5 б. — Студент неспроможний відтворити інформацію у певній послідовності. Оперує лише загальними фразами. Відтворює лише окремі фрагменти, називає лише розрізнені факти, дає відповідь у формі висловлювання (судження). Наявні грубі фактичні та мовленнєві помилки.

Модульна контрольна робота – носить характер письмової роботи. МКР передбачена за
результатами вивчення тем модуля І і модуля ІІ. 
За виконання завдань модульного контролю студент отримує контрольну модульну оцінку 
(кількість балів), яка враховується в процесі розрахунків модульної оцінки. 
Максимальна кількість балів – 10.


Критерії оцінювання ІНДЗ:

За реферат студент отримує максимально — 5 балів. 

Написання реферату оцінюється за наступними критеріями:

  • Зміст (повнота, послідовність розкриття теми) — максимальна оцінка 3 балів;
  • Оформлення, самостійність (наявність власних ідей, самостійних висновків, аналізу використаного матеріалу) — максимальна оцінка 1 бал;
  • Презентація та захист — максимальна оцінка 1 бал.