Графік вивчення курсу Соціальна робота в Україні

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук


Графік навчання
 

Графік навчання

Таблиця до курсу: "Соціальна робота в Україні"

Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ

Тема 1. Соціальна робота як вид суспільної діяльності та навчальна дисципліна

Сутність поняття «соціальна робота» у науковій літературі. Структура соціальної роботи як різновиду практичної діяльності. Професійний та непрофесійний рівні соціальної роботи. Зв’язок соціальної роботи з іншими науками та сферами суспільного життя. Теорія соціальної роботи як наука. Взаємозумовленість соціальної роботи та соціальної політики.

Історія розвитку соціальної роботи в Україні.

Тема 2. Основні поняття і категорії соціальної роботи

Групи понять і категорій соціальної роботи: соціум, соціальне середовище, соціальні відносини, соціалізація, соціальне виховання, соціальна активність, соціальна діяльність, соціальна реабілітація, соціальна адаптація, соціальний захист, соціальний інститут, суспільство, соціальне інспектування, соціальна діагностика, соціальний педагог, соціальний працівник, соціальне обслуговування, соціальна профілактика, соціальне страхування, соціальний супровід, соціальна опіка (патронаж), доброчинність, волонтерський рух.

Тема 3. Закономірності, принципи, методи та форми соціальної роботи

Сутність закономірностей соціальної роботи. Класифікації закономірностей соціальної роботи. Основні групи принципів соціальної роботи, їх значення.

Загальні уявлення про методи та форми соціальної роботи. Індивідуальна робота, групова робота в громаді. Метод як одна з головних категорій теорії соціальної роботи.

Особливості індивідуальної, групової роботи у громаді. Масові форми соціальної роботи в Україні.

Тема 4. Нормативно-правова база соціальної роботи

Нормативно-правові джерела соціальної роботи. Суспільна цінність як сутність явищ і предметів реальної дійсності з точки зору їх відповідності або невідповідності потребам суспільства, соціальної групи, особистості; моральні та естетичні вимоги, вироблені людською культурою, що є продуктами суспільної свідомості. Загальнолюдські, загальноприйняті цінності та норми. Правовий звичай. Правовий прецедент. Нормативно-правовий договір. Нормативно-правовий акт. Закони і підзаконні акти. Нормативно-правові основи соціальної роботи. Чинні міжнародні договори та документи: Загальна декларація прав людини (1948), Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права (1966), міжнародний пакт про громадянські та політичні права, Пакт про громадянські та політичні права. Конвенція про захист прав і основних свобод людини. Європейська соціальна хартія.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З РІЗНИМИ КАТЕГОРІЯМИ КЛІЄНТІВ

Тема 5. Характеристика категорій клієнтів соціальної роботи

Сутність поняття «клієнт». Підходи до розуміння особистості клієнта у науковій літературі. Типові характеристики клієнтів різних соціальних служб в Україні.

Тема 6. Соціальна робота з сім’єю

Сутність поняття «сім’я». Класифікація типів сім’ї. Моделі соціальної роботи з різними типами сімей (Бездітна сім’я. Багатодітна сім’я. Малодітна сім’я. Молода сім’я. Неповна сім’я. Первинна сім’я. Вторинна сім’я. Позашлюбна сім’я. Міжнаціональна сім’я. Дистантна сім’я. Вторинний шлюб. Різнорідна сім’я. Складна(патріархальна) сім’я. Опікунська сім’я. Сім’ї, де є засуджені батьки, інші члени сім’ї). Особливості соціальної роботи з сім’єю: форми і перспективні напрямки.

Тема 7. Соціальна робота з клієнтами різного віку

Проблема вікової типології в соціальній роботі. Вікова структура населення і проблема вікової типології соціальної роботи.

Соціальна робота з дітьми. Діти групи ризику (проблемних груп). Діти девіантно-кримінальної поведінки: «вуличні діти», діти, підвладні страхам і нав’язливим думкам, діти-вандали. Технологія подолання девіантної поведінки дитини. Загальна соціально-педагогічна робота з дітьми, схильними до девіантної поведінки в Україна (установи освіти, позашкільні навчально-виховні установи). Українські державні центри соціальних служб для молоді.

Соціальна робота з молоддю. Підхід до визначення молодіжного віку. Стан соціального захисту молоді.

Соціальна робота з людьми зрілого та літнього віку.

Тема 8. Соціальна робота з представниками проблемних груп

Проблемно-орієнтований підхід в організації соціальної роботи. Характеристика проблемних груп (Девіанти. Деприванти. Маргінали. Антисоціальні особистості. Особи алкогольної й наркотичної залежності. Особи без визначеного місця проживання. Особи з обмеженими можливостями. Військовослужбовці та їх сім’я. Інваліди. Мігранти, біженці й переміщені особи. Жертви насильства. Злиденні. Самотні. Особи, які займаються проституцією. Самовбивці (суїциденти). Особи з вираженим синдромом «емоційного згоряння»). Соціальна робота з клієнтами проблемних груп.

Тема 9. Соціальна робота з жінками

Жінки як вразлива група населення. Етапи соціальної роботи з жінками в Західних країнах. Надання соціальної допомоги жінкам в Україні. Вечірня жіноча гімназія у Києві. Київський міський центр по роботі з жінками як перша вітчизняна модель державного багатопрофільного жіночого центру. Різнобічна допомога жінкам (Центр «Жінка для жінки»). Програми з попередження різних форм насильства над жінками, сексуальної експлуатації й торгівлі жінками (програми «Сім’я без насильства», «Полтавський бізнес-інкубатор»; семінари «Моя власна справа», «Можливості самореалізації жінки в сучасних соціально-економічних умовах» та ін.).