Критерії оцінювання Соціальна робота в Україні

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук


Критерії оцінювання
 

Методи контролю

Оцінювання якості знань студентів, в умовах організації навчального процесу за кредитно-модульною системою здійснюється шляхом поточного, модульного, підсумкового (семестрового) контролю за 100-бальною шкалою оцінювання, за шкалою EСTS та національною шкалою оцінювання.

Поточне оцінювання

здійснюється на практичних заняттях або на консультаціях (при відпрацюванні пропущених занять чи при бажанні підвищити попереднє оцінювання). Максимальний бал – 2.

2 б. — Досконале знання та розуміння поняттєвого апарату з проблеми практичного заняття, вільне оперування 
різноманітними класифікаціями в  сфері педагогічних знань. 
Відповідь на поставлені питання повна, насичена глибокими та розгорнутими судженнями. Викладений матеріал має доказовий, логічний і послідовний 
характер. Студент володіє способами концентрованого викладу матеріалу. Демонструє творче застосування знань при переформатуванні запитання. 
У відповіді майже не трапляються мовленнєві помилки.

1,5 б. — Відповідь майже повна, має усвідомлений та достатньо розгорнутий характер. Понятійна основа базується на обраній класифікації.
Відповідь структурована, проте наявні окремі помилки у послідовності викладу. Недостатньо виваженою та аргументованою є доказова база.
Студент вільно оперує педагогічними знаннями, може застосовувати їх у новій педагогічній ситуації. 
У відповіді трапляються окремі мовленнєві помилки.

1 б. — Відповідь неповна, фрагментарна. Знання мають недостатньо стійкий та послідовний характер. Вони застосовуються 
переважно для виконання  завдань репродуктивного характеру. 
У відповідях відсутні посилання на фундаментальні дослідження з проблеми практичного заняття.
Відповідь має формальний характер, відсутня чіткість, структурованість. 
Студент використовує лише окремі знання у новій навчальній ситуації. 
У відповіді наявні фактичні та мовленнєві помилки.

0,5 б. — Студент неспроможний відтворити інформацію у певній послідовності. Оперує лише загальними фразами. 
Відтворює лише окремі фрагменти, називає лише розрізнені факти, дає відповідь у формі висловлювання (судження). 
Наявні грубі фактичні та мовленнєві помилки.

Критерії оцінювання ІНДЗ:

За реферат студент отримує максимально — 22 бали.

Написання реферату оцінюється за наступними критеріями:

* Оформлення (повнота, послідовність розкриття теми) — максимальна оцінка 4 бали;
* Зміст (повнота, послідовність розкриття теми) — максимальна оцінка 12 балів;
* Самостійність (наявність власних ідей, самостійних висновків, аналізу використаного матеріалу) — максимальна оцінка 4 бали;
* Презентація та захист — максимальна оцінка 2 бал.