Навчальний курс «Технічна механіка»

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

"Технічна механіка"

Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта. Напрям підготовки: 6.010103 Технологічна освіта. Профіль навчання: автосправа, технічний дизайн, конструювання та моделювання одягу.


Мета та завдання навчального курсу

Мета дисципліни «Технічна механіка»: дати знання, необхідні для засвоєння матеріалу спеціальних дисциплін, а також для компетентного керівництва заняттями з технічної праці та гуртковою роботою в школі; розширити кругозір, що дає можливість вчителю технологічної освіти збагачувати уроки політехнічним змістом; розвивати творче мислення студентів, що полягає в умінні застосовувати одержанні знання при розв’язуванні конструкторсько-технологічних задач.

Завдання дисципліни «Технічна механіка»: набуття політехнічної освіти, формування наукового світогляду, критичного мислення, вміння досліджувати, систематизувати та узагальнювати системи взаємодіючих тіл і змини їх властивостей, виховання національної свідомості, патріотизму, працелюбності тощо.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати: основні гіпотези та припущення, що використовуються в курсі; види в’язей, що діють на невільне тверде тіло, та напрям їх реакцій; властивості пар сил та правила дій над ними;

вміти: визначати моменти сил, що діють на невільне тверде тіло, відносно точок і осей; аналізувати умови рівноваги довільної просторової (плоскої) системи сил; аналізувати деформації, які розглядаються у курсі (розтягання, стискання, зсув, згинання, поперечне й поздовжнє кручення); визначати геометричні характеристики плоских перерізів брусів; виконувати нескладні розрахунки елементів конструкцій на міцність, жорсткість і стійкість при статичних та динамічних навантаженнях; використовувати набуті знання при розв’язуванні конструкторсько-технологічних завдань, пов’язаних з обладнанням майстерень, організації навчального процесу та у гуртковій роботі.


Робоча програма курсу

Автор курсу

Ткачук Андрій Іванович

Учасники

Сторінка координування курсу "Технічна механіка"

День консультації Пара Аудиторія
Вівторок ІІ 312
Четвер ІІІ 309

Глосарій до курсу «Назва курсу»

Структура курсу

Змістовий модуль 1. Система збіжних сил.

Тема 1. Основні поняття та аксіоми статики абсолютно твердого тіла.

 1. Поняття сили, системи сил.
 2. Рівновага абсолютно твердого тіла.
 3. Аксіоми статики та їх наслідки.
 4. Теорема про три непаралельні сили.
 5. Розкладання сили на дві складові, прикладені у тій самій точці.

Тема 2. В’язі та їх реакції.

 1. Невільне тверде тіло.
 2. Види в’язей та напрям їх реакцій.
 3. Балкові системи та їх навантаження.

Тема 3. Система збіжних сил.

 1. Проекція сили на вісь і площину.
 2. Аналітичний спосіб задавання сили.
 3. Зведення системи збіжних сил до рівнодійної.
 4. Умови рівноваги системи збіжних сил.
 5. Загальні умови розв’язування задач статики на рівновагу збіжної системи сил.

Змістовий модуль 2. Момент сили відносно точки і осі. Пара сил.

Тема 4. Момент сили відносно точки і осі.

 1. Момент сили відносно точки.
 2. Теорема про момент рівнодійної системи збіжних сил (теорема Варіньона).
 3. Момент сили відносно осі.
 4. Залежність між моментами сили відносно точки та відносно осі, яка проходить через цю точку.

Тема 5. Пара сил.

 1. Додавання двох паралельних сил.
 2. Поняття пари сил.
 3. Теореми про пари сил.
 4. Лема про паралельне перенесення сили.

Змістовий модуль 3. Довільна просторова система сил та її рівновага.

Тема 6. Довільна просторова система сил.

 1. Головний вектор і головний момент довільної системи сил.
 2. Основна теорема статики абсолютно твердого тіла.
 3. Зміни головного вектора і головного моменту при зміні центра зведення.
 4. Статичні інваріанти.
 5. Зведення просторової системи сил до простішого вигляду.
 6. Зведення плоскої системи сил до простішого вигляду.
 7. Теорема Варіньона (в загальному вигляді).
 8. Зведення системи сил до двох сил.

Тема 7. Рівновага довільної просторової системи сил.

 1. Умови рівноваги довільної просторової системи сил.
 2. Умови рівноваги просторової системи паралельних сил.
 3. Умови рівноваги довільної системи сил на площині.
 4. Умови рівноваги плоскої системи паралельних сил.
 5. Умови рівноваги системи пар сил.
 6. Загальні умови розв’язування задач статики на рівновагу довільної просторової системи сил.

Змістовий модуль 4. Центр тяжіння абсолютно твердого тіла.

Тема 8. Центр тяжіння абсолютно твердого тіла.

 1. Послідовне складання паралельних сил. Центр паралельних сил.
 2. Формули радіуса-вектора і координат центра паралельних сил.
 3. Центр тяжіння абсолютно твердого тіла.
 4. Центр мас системи матеріальних точок.
 5. Центр тяжіння плоскої фігури.
 6. Спосіб від’ємних площ та об’ємів.
 7. Центр тяжіння лінії.
 8. Теореми Паппа-Гульдіна.
 9. Центри тяжіння деяких фігур і ліній.
 10. Статична стійкість положення рівноваги твердого тіла.

Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Система збіжних сил

Тема 1. Основні поняття та аксіоми статики абсолютно твердого тіла

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Тема 2. В’язі та їх реакції

Теоретичний матеріал

Лекція №2

Самостійна робота

Самостійна робота №2

Тема 3. Система збіжних сил

Теоретичний матеріал

Лекція №3

Самостійна робота

Самостійна робота №3

Практичні завдання

Практична №1

Змістовий модуль 2. Момент сили відносно точки і осі. Пара сил.

Тема 4. Момент сили відносно точки і осі.

Теоретичний матеріал

Лекція №4

Самостійна робота

Самостійна робота №4

Тема 5. Пара сил.

Теоретичний матеріал

Лекція №5

Самостійна робота

Самостійна робота №5

Практичні завдання

Практична №2

Змістовий модуль 3. Довільна просторова система сил та її рівновага.

Тема 6. Довільна просторова система сил.

Теоретичний матеріал

Лекція №6

Самостійна робота

Самостійна робота №6

Тема 7. Рівновага довільної просторової системи сил

Теоретичний матеріал

Лекція №7

Самостійна робота

Самостійна робота №7

Практичні завдання

Практична №3

Змістовий модуль 4. Центр тяжіння абсолютно твердого тіла.

Тема 8. Центр тяжіння абсолютно твердого тіла.

Теоретичний матеріал

Лекція №8

Самостійна робота

Самостійна робота №8

Практичні завдання

Практична №4


Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Теоретична механіка. Статика абсолютно твердого тіла. Частина І: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів спеціальності "Трудове навчання (Технічна праця)"/ А.І. Ткачук. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2008. – 216 с.
 2. Технічна механіка. Статика абсолютно твердого тіла. Опір матеріа-лів: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних на-вчальних закладів напряму підготовки 6.010103 «Технологічна освіта» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» / А. І. Ткачук. – Кіровоград: ПП "Центр оперативної поліграфії "Авангард". – 2015. – 260 с.

Допоміжна

 1. Федуліна А.І. Теоретична механіка: Навчальний посібник. — Київ: „Вища школа”, 2005. — 319 с.
 2. Тимофеев С.И. Теоретическая механика (статика и кинематика). — Ростов на Дону: „Феникс”, 2005. — 153 с.
 3. Цасюк В.В. Теоретична механіка: Навчальний посібник. — Київ: „Центр навчальної літератури”, 2004. — 402 с.
 4. Павловський М.А. Теоретична механіка. — Київ: „Техніка”, 2002. — 512 с.
 5. Рижкова С.А. Теоретична механіка. Практикум: Навчальний посібник. — Київ: „Либідь”, 1992. — 248 с.
 6. Никитин Н.Н. Курс теоретической механики: Учебник для машиностроительных и приборостроительных спец. вузов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: „Высшая школа”, 1990. — 607 с.
 7. Сахарный Н.Ф. Курс теоретической механики. — Москва: „Высшая школа”, 1964. — 844 с.
 8. Сапрыкин В.Н. Техническая механика/ Серия «Учебники, учебные пособия». — Ростов на Дону: «Феникс»; Харьков: «Торсинг», 2003. — 560 с.
 9. Эрдеди А.А., Медведев Ю.А., Эрдеди Н.А. Техническая механика. Теоретическая механика. Сопротивление материалов: [Учебник для машиностроит. спец. техникумов] / 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: «Высшая школа», 1991. — 303 с.
 10. Портаев Л.П., Петраков А.А., Портаев В.Л. Техническая механика: [Учебник для строит. спец. сред. спец. учеб. заведений] / Под ред. Л.П. Портаева. — Москва: «Стройиздат», 1987. — 464 с.
 11. Ердеді О.О., Анікін І.В., Медведєв Ю.О., Чуйков О.С. Технічна механіка: [Підручник для серед. спец. навч. закладів] / Пер. з 2-го рос. перероб. вид. — Київ: „Вища школа”, Голов. вид-во, 1983. — 368 с.
 12. Мовнин М.С., Израелит А.Б., Рубашкин А.Г. Основы технической механики: Учебник для технологических немашиностроительных специальностей техникумов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Ленинград: „Машино-строение”, Ленинградское отделение, 1982. — 288 с.
 13. Дубейковский Е.Н., Савушкин Е.С., Цейтлин Л.А. Техническая механика. Учебник для техникумов. — Москва: „Машиностроение”, 1980. — 344 с.
 14. Бялер І.Я., Левінсон В.Н., Михаловський В.А., Саліон В.Ю. Технічна механіка: [Навчальний посібник для с.-г. технікумів техн. спеціальностей]. — Київ: „Вища школа”, 1971. — 379 с.

Інформаційні ресурси

 1. http://www.nbuv.gov.ua
 2. http://www.pereplet.ru/
 3. http://encycl.accoona.ru/
 4. http://izbornyk.narod.ru/
 5. http://www.nkau.gov.ua/

---