Навчальний курс "Теорія і методика викладання гімнастики ФФВ"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Теорія і методика викладання гімнастики

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

0102 Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини
6.010201 Фізичне виховання*
бакалавр
Пермагають найкращі.jpg

Мета та завдання навчального курсу

Метою дисципліни теорія і методика викладання гімнастики є формування системи спеціальних знань, а також умінь і навичок проведення різних форм занять гімнастикою, розвиток методичного мислення майбутніх фахівців.

Завдання:

1. Формування професійних умінь і навичок проведення різних форм занять гімнастикою.

2. Оволодіння практичним матеріалом і розвиток умінь його оптимального вибору для організації та проведення занять з гімнастики.

3. Підвищення рівня розвитку основних рухових якостей.

4. Реалізація творчих можливостей студентів у моделюванні майбутньої професійної діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: методичні особливості викладання гімнастики, методику проведення загальнорозвивальних, стройових вправ та переміщень, правила техніки безпеки занять гімнастикою, методику розвитку рухових здібностей, технологію складання навчальних програм для засвоєння гімнастичних елементів.

вміти: здійснювати показ вправ гімнастичного багатоборства, володіти методикою навчання гімнастичним вправам, своєчасно виявляти і ліквідовувати помилки у технічній основі елементів, упорядковувати навчальну документацію для школярів різних вікових груп, застосовувати основні засоби і методи підготовки спортсменів нижчих розрядів.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Викладач Сундукова Ірина В'ячеславівнаУчасники

Сторінка координування курсу "Теорія і методика викладання гімнастики ФФВ" викладач Сундукова Ірина В'ячеславівнаГрафік навчання

Змістовий модуль 1. Техніка гімнастичних вправ

Тема 1. Основи техніки гімнастичних вправ

Тема 1. Характеристика вправ на приладах

Змістовий модуль 2. Розвиток рухових здібностей в гімнастиці

Тема 1. Теорія і методика розвитку рухових здібностей в гімнастиці

Змістовий модуль 3. Теорія і методика навчання

Тема 1. Основи навчання руховим діям в гімнастиці


Зміст курсу

Змістовий модуль І. Техніка гімнастичних вправ

Depositphotos 56266917-Artistic-gymnastics.jpg

Тема 1. Основи техніки гімнастичних вправ

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Змістовий модуль ІІ. Розвиток рухових здібностей в гімнастиці

Тема 1. Теорія і методика розвитку рухових здібностей в гімнастиці

Прижок шагом в кольцо.jpg Конь- махи.jpg

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Змістовий модуль ІІІ. Теорія і методика навчання

Sportyvna-himnastyka 1.jpg Колода.jpg

Тема 1. Основи навчання руховим діям в гімнастиці

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1


графік консуольтацій 21 група графік консультацій 22 група
середа п'ятниця
14.20-15.40 12.40-14.00

Ресурси

Рекомендована література

1. Безпека життєдіяльності у навчальних закладах: нормативні документи та методичні матеріали / Уклад.: В.І. Туташинський, М.Х. Махомед, М.В. Нижник. – Львів: Каменяр, 2004. – 895 с.

2. Бакалій В.П. Загольнорозвивальні та гімнастичні вправи. – Х.: Вид-во „Ранок”, 2010. – 192 с. – (Бібліотека вчителя фізичної культури).

3. Гавердовский Ю.К., Смолевский В.М. Спортивная гимнастика. – М.: ФиС, 1979. – 234 с.

4. Болобан В.Н. Юний акробат. – Киев: Здорове, 1982. – 160 с.

5. Брыкин А.Т. Смолевский В.М. Гимнастика. – М.: Физкультура и спорт, 1985. – 368 с.

6. Гимнастика: учеб. для студ. высш. учеб. заведений / М.Л. Журавина, Н.К. Меньшикова. – 4-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 448 с.

7. Жалій А.П., Палига В.Д. Гімнастика. – Київ, 1979. – 355 с.

8. Жужиков В.И. 650 гимнастических упражнений – М.: ФиС, 1970. – 88 с.

9. Костін О.І., Макурін Ю.К., Муллагільдіна А.Я. Методика навчання гімнастичним вправам школярів 1–11-х класів: Навчальн. Посібник. 2-е видан., доповн. Харків: ХДІФК, 2000. – 86 с.

10. Лящук Р.П., Огнистий А.В. Гімнастика. Начальний посібник (у двох частинах). – Ч.1. – Тернопіль: ТДПУ, 2001. – 357 с.

11. Менхин Ю.В. Физическая подготовка в гимнастике. – М.: ФиС, 1989. –421 с.

12. Менхин Ю.В., Меншин А.В. Оздоровительная гімнастика: теория и методика. – Ростов н/Дону: Феникс, 2002. – 384 с.

13. Мішаков О.С, Смірнов В.О. Спортивна гімнастика. – К.: 1971. – 100 с.

14. Петров П.К. Методика преподавания гимнастики в школе: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 357 с.

15. Смолевский В.М., Гавердовский Ю.К. Спортивная гимнастика. – Киев: Олимпийская литература, 1999. – 462 с.

16. Смолевский В.М. Гимнастика и методика преподавания. – М.: ФиС, 1987. – 336 с.

17. Соколов Г.Е. Акробатическая подготовка гимнастов. – М.: 1968. – 144 с.

18. Стасенко О.А. Самостійна робота з теорії і методики викладання гімнастики. – Кіровоград, 2013. – 79 с.

19. Техника гимнастических упражнений / Под. ред. проф. Украна М.Л. М.: 1967. – 384 с.

20. Теория и методика гимнастики. Учебник для факультетов физ. воспитания пед. ин-тов / Под. В.И. Филипповича. – М.: Просвещение, 1971. – 476 с.

21. Укран М.Л. Спортивная гимнастика. – М.: ФиС. 1971. – 287 с.

22. Укран М.Л. Методика тренировки гимнастов. – М.: ФиС, 1971. – 304 с.

23. Филиппович Р.Л. Теория и методика гимнастики. – М., 1979. – 245 с.

24. Худолій О.М. Основи методики викладання гімнастики: Навч. посібник. У 2-х томах. – 4-е вид., випр. і доп. – Харків: „ОВС”, 2008. – Т.1. – 408 с.

25. Худолій О.М. Основи методики викладання гімнастики: Навч. посібник. У 2-х томах. – 3-є вид., випр. і доп. – Харків: „ОВС”, 2008. – Т.2. – 464 с.

26. Худолей О.Н. Моделирование процесса подготовки юных гимнастов. – Харьков: ОВС, 2005. – 336 с.

27. Чайка А.В. Гімнастика. – Х.: Вид-во „Ранок”, 2010. – 128 с.

28. Шерета В.В., Кодацька С.М., Ковальов В.О. Гімнастика та методика її викладання. Кіровоград, 2003 – 168 с.

29. Шлемин А.М., Брыкин А.Т. Гимнастика. – М.: ФиС, 1969 – 286 с.

30. Шлемин А.М. Юный гимнаст. – М.: Физкультура и спорт, 1973. – 376 с.

31. Шлемин А.М., Петров П.К. Система подготовки юных гимнастов: Методическое пособие для студентов ГЦОЛИФКа. – М., 1977. – 97 с.

Базова

1. Гавердовский Ю.К. Техника гимнастических упражнений. Популярное учебное пособие. – М.: Терра-Спорт, 2002. – 512 с.

2. Гимнастическое многоборье: мужские виды / Под редакцией Ю.К. Гавердовского. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 480 с.

3. Смолевский В.М., Гавердовский Ю.К. Спортивная гимнастика. – Киев: Олимпийская литература, 1999. – 462 с.

4. Спортивная гимнастика: Учебник / Под редакцией Ю.К. Гавердовского и В.М.Смолевского. – М.: Физкультура и спорт, 1979. – 327 с.

5. Основи методики викладання гімнастики: [Навч. посібник. Т. 1. – 4-е вид., випр. і доп.] / Худолій О.М. – Харків: «ОВС», 2008. – Т. 1. – 408 с: іл.

Допоміжна

1. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта. – К.: Олимпийская литература, 2002. – 294 с.

2. Волков Л. В. Виховання фізичних здібностей учнів. – К.: Здоров'я, 1980.– 144с.

3. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. – М.: Физкультура и спорт, 1988. – 331с.

4. Вайнбаум Я.С. Гигиена физического воспитания. – М.: Просвещение, 1986. – 176 с.

5. Глухов В.И. Физическая культура и формирование здорового образа жизни. – К.: Здоровье, 1989. – 136 с.

6. Дубогай А.Д. Физкультура: Мы и дети. – К.: Здоровье, 1989. – 95с.

7. Круцевич Т. Ю. Научные исследования в массовой физической культуре. – Киев: Здоров'я, 1985. – 120 с.

8. Келлер В.С., Платонов В.Н. Теоретико-методические основы подготовки спортсменов. – Львов, 1993. – 540 с.

9. Максименко Г.М. Спортивно-педагогічне вдосконалення. – К.: Вища школа, 1992. – 238 с.

10. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения. – К.: Олимпийская литература, 2004. – 808 с.

Інформаційні ресурси

  1. всемирная история в интернете
  2. исторические факти
  3. интересние факти
  4. просто спорт


Навчальний курс "Теорія і методика викладання гімнастики ФФВ". Самостійна робота ''Техніка вправ на снарядах''

---