Навчальний курс "Світоглядні аспекти сучасного природознавства", ПГФ, 75 група

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Світоглядні аспекти сучасного природознавства

Aspect svitoglyad.jpg

Галузь знань: 0401 Природничі науки

Освітньо-професійний рівень: магістр

Спеціальність: 8.04010201 Біологія*

Мета та завдання навчального курсу

Мета: сформувати у нової генерації українських інтелектуалів світогляд, адекватний філософському мисленню людства на зламі тисячоліть. Встановлення зв’язку біології з широким соціокультурним та історичним контекстом. Осмислення великого діапазону напрямів філософії та формування розуміння багатоваріантності шляхів культурного і цивілізаційного поступу людства та власне ставлення до них. Навчити порівнювати різні, нерідко взаємовиключаючі підходи у вирішенні складних наукових проблем.

Завдання: ознайомити студентів з головними філософськими проблемами сучасного природознавства, поняттями, концепціями і підходами, що лежать в основі розвитку його методології; Грунтовне вивчення структури наукового пізнання, основних закономірностей його розвитку. Виявлення основних тенденції генези сучасної науки, зокрема біології. Подолання установки на філософію як єдину однозначну істинну систему наукового знання та репрезентування плюралістичного духу сучасної філософської думки. Формування у студента ставлення до сучасного життя як до процесу еволюції, зумовленого історичними обставинами, установки на виявлення тенденцій цього процесу та прогнозування перспектив, пошук власного місця у світі, що невпинно змінюється, внутрішню готовність до змін


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • основні риси і принципи функціонування класичної, некласичної, постнекласичної науки, етапи становлення науки та їхній зміст;
 • парадигмальну модель постнекласичної науки. Дискурсивні революції та структурні де-революції в науці;
 • синергетичну методологію постнекласичної науки;
 • міждисциплінарні пріоритети сучасного синергетичного, біотичного та екологічного знання;
 • роль моралі та відповідальності вченого;
 • дисциплінарну структуру знання та його функції;
 • актуальні філософські проблеми розвитку природознавства в ХХ-ХХІ ст.


вміти:

 • працювати з філософською літературою (книгами, словниками, Інтернет-джерелами);
 • логічно мислити, послідовно та аргументовано розвивати свою думку
 • аналізувати проблеми комп’ютеризації наукового знання;
 • застосовувати філософську методологію до розуміння сучасного стану природничо- наукового знання;
 • аналізувати етичні проблеми, пов’язані з роллю науки в сучасному суспільстві;
 • критично мислити, утверджувати моральну відповідальність вченого за результати досліджень
 • аргументувати значення парадигм розвитку науки для цивілізаційного поступу України.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Професор кафедри біології Калініченко Надія АндріївнаУчасники

Сторінка координування курсу "Назва курсу" викладачГрафік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

Навчальні теми змістового модуля 1:

Тема 1. НАУКА ЯК ОБ’ЄКТ ФІЛОСОФСЬКОГО ПІЗНАННЯ

Тема 2. ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

Тема 3. СТРУКТУРА НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ ТА ЙОГО ЗАКОНОМІРНОСТІ

Тема 4. ДИНАМІКА НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

Змістовий модуль 2

Навчальні теми змістового модуля 2:

Тема 5. ІДЕАЛИ, НОРМИ ТА ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ПРИРОДОЗНАВСТВА

Тема 6. НАУКА У СИСТЕМІ КУЛЬТУРИ

Тема 7. ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ


Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Поняття науки та наукового знання як предмет філософської рефлексії

Тема 1. НАУКА ЯК ОБ’ЄКТ ФІЛОСОФСЬКОГО ПІЗНАННЯ

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Семінарське заняття №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1


Тема 2. ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

Теоретичний матеріал

Лекція №2

Практичні завдання

Семінарське заняття №2

Самостійна робота

Самостійна робота №2


Тема 3. СТРУКТУРА НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ ТА ЙОГО ЗАКОНОМІРНОСТІ

Теоретичний матеріал

Лекція №3

Практичні завдання

Семінарське заняття №3

Самостійна робота

Самостійна робота №3


Тема 4. ДИНАМІКА НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

Теоретичний матеріал

Лекція №4

Практичні завдання

Семінарське заняття №4

Самостійна робота

Самостійна робота №4


Змістовий модуль 2. Філософсько-методологічні проблеми біології

Тема 5. ІДЕАЛИ, НОРМИ ТА ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ПРИРОДОЗНАВСТВА

Теоретичний матеріал

Лекція №5

Практичні завдання

Семінарське заняття №5

Самостійна робота

Самостійна робота №5


Тема 6. НАУКА У СИСТЕМІ КУЛЬТУРИ

Теоретичний матеріал

Лекція №6

Практичні завдання

Семінарське заняття №6

Самостійна робота

Самостійна робота №6


Тема 7. ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Теоретичний матеріал

Лекція №7

Самостійна робота

Самостійна робота №7

Консультація 1.

Тема. Узагальнення теми : ПРОБЛЕМА ВИНИКНЕННЯ ЖИТТЯ У ВСЕСВІТІ

Теоретичний матеріал

Проблема виникнення життя у всесвіті

Самостійна робота

Самоосвіта 1


Консультація 2.

Тема. СУЧАСНА КОСМОЛОГІЧНА КАРТИНА СВІТУ І МОДЕЛІ ВСЕСВІТУ

Теоретичний матеріал

Сучасна космологічна картина світу і моделі Всесвіту

Самостійна робота

Самоосвіта 2


Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Аванесов А.А. Аксиология научного познания //[1]
 2. Агацци Э. Моральные измерения науки и техники. М., 1998. – 344 с.
 3. Аршинов В.И. Синергетика как феномен неклассической науки // http:// Philos.htm=Ph.417
 4. Брызгалина В.В. Биология и современные политологические исследования // Биология и культура, М. 2004. - С. 440-460.
 5. Брызгалина Е.В. История биологии как смена парадигмального знания. МГУ, 1996. 7.Добронравова И.С. Синергетика и становление нелинейного мышления // http:// Philos.htm=Ph.417.
 6. Ламсден Ч. Нуждаеться ли культура в генах//http:// www.philos.msu.ru.libfiles.A|1.doc
 7. Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая // http:// koslova.text.driven.com/narod/studia3/lectorsky.htm.
 8. Мамчур Е.А. Концепция глобального эволюционизма: за и против.// http:// koslova.text.driven.com/narod/studia4/meluhin/10mamchur.htm.
 9. Олескин А.В. Биополитика // http://www.philos.msu.ru.libfiles.
 10. Онтология и эпистемология синергетики. М., 1997. – 159 с.
 11. Панщев А.Л. Наука в системе культуры и цивилизации // Успехи современного ествествознания , 2006, № 12.
 12. Пригожин И. Философия нестабильности // http:// Philos.htm=Ph.417.
 13. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса // http:// Philos.htm=Ph.417.
 14. Рижак Л. Філософія як рефлексія духу. Хрестоматія. Львів, 2009. – 538 с.
 15. Рьюиз М. Философия биологии// http:// www.philos.msu.ru.libfiles.A|1.doc .
 16. Семенюк Е.П., Мельник В.П. Філософія сучасної науки і техніки. Львів, 206.- 152 с.
 17. Степин В.С. Теоретическое знание. М., 2001// Фролов И.Т. Философия и история генетики. М.,2007.- 424с.
 18. Фролов И.Т., Юдин Б.Г. 18.Этика науки. Проблеммы и дисскусии. М., 2009. – 399 с.
 19. Швейцер А. Культура и этика. Р. 14. Биологическая и социоэтика

Допоміжна

 1. П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой. М., 2000.
 2. Егоров Д. Если парадигмы несоизмеримы, то почему они все-таки меняются // Вопросы философии, 2006. №5. С. 102–110.
 3. Иванова А., Пухликов В. Методологические проблемы философии науки (историко-философский аспект). М.: Компания Спутник+, 2008. - 419 с.
 4. Кузнєцов В. Українська аналітика науки: спроба мета аналізу // Філософська думка, 2008. №2. С.15–50.
 5. Порус В. Является ли наука самоорганизующейся системой // // Вопросы философии, 2006. №1. С. 95–108.
 6. Семенов В. Наука и религия: взаимоотношения, противоборство, перспективы // Вопросы философии, 2006. №6. С. 73–88.

Інформаційні ресурси

 1. Філософія природознавства
 2. Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С.
 3. Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю.П.

---