Навчальний курс "Релігієзнавство"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Релігієзнавство


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень: ОКР "Бакалавр"


Фото Вікі Зразок-4.jpeg
==Мета та завдання навчального курсу==

Мета

 • ознайомлення студентів з предметом, специфікою, історією виникнення та основною проблематикою «Регієзнавства»;
 • формування у студентів цілісного уявлення про релігію, навичок комплексного наукового аналізу феномену релігії;
 • формування розуміння сутності релігійних течій та проблем сучасного релігійного життя; особливостей впливу релігії на сучасні процеси суспільного життя;
 • розвиток світоглядних і духовно-моральних ціннісних орієнтацій, культури релігійної толерантності.

Завдання

 • поглиблення соціально-філософської підготовки студентів, їх знань у сфері соціально-світоглядних дисциплін;
 • засвоєння головних філософських, феноменологічних, психологічних соціологічних, та теологічних підходів щодо закономірностей виникнення, становлення, сутності та функціонування релігії;
 • засвоєння понятійно-категоріального апарату релігієзнавства;
 • формування уявлення про сутність, історію виникнення та розвиток релігії, її роль та місце у житті суспільства та людини;
 • уміння орієнтуватися у складних проблемах релігійного життя та релігійній ситуації в Україні і світі;
 • формування навичок вільно і самостійно визначатися у своїх релігійно-світоглядних орієнтаціях;
 • сприяння засвоєнню студентами навичок світоглядного діалогу на основі отриманих знань, толерантного ставлення до існуючих релігійних напрямків;
 • розвиток аналітичних і пізнавальних здібностей, навичок самостійної роботи студентів.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • понятійно-категоріальний апарат релігієзнавства, особливості віровчення, культу й організації світових та основних національних релігій, їх вплив на духовну та матеріальну культуру;
 • предмет, метод, функції філософії політики;
 • сутність релігії як духовного, культурного, історичного, світоглядного феномену; історію виникнення і становлення релігії, а також вільнодумства;
 • проблематику функціонування релігії та вільнодумства в сучасному світі, особливо в умовах становлення та розвитку української державності;
 • правові основи стосунків держави та Церкви, законодавчі основи свободи совісті та діяльності релігійних організацій в Україні.

вміти:

 • грамотно застосовувати понятійно-категоріальний апарат релігієзнавства;
 • аналізувати сучасну релігійну ситуацію;
 • самостійно характеризувати сутність, особливості релігійних напрямків; розкрити самобутність кожної релігії;
 • орієнтуватися в складних проблемах сучасного релігійно-духовного життя;
 • визначати місце та значення кожної зі світових релігій в сучасному світі.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Користувач:Харченко Сергій Петрович

Учасники


Повернутися на сторінку Навчальний курс "Назва курсу"

Структура навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретичні проблеми релігієзнавства

 • Тема 1. Теоретичні проблеми релігієзнавства (л-2, п-2, с-4).
 • Тема 2. Сучасне наукове знання та релігійна віра (с-2).
 • Тема 3. Ранні форми релігії (с-4).
 • Тема 4. Дохристиянські вірування українців (с-2).
 • Тема 5. Класифікація релігій (с-4).
 • Тема 6. Світові релігії (л-2, с-2).
 • Тема 7. Буддизм (п-2, с-6).

Змістовий модуль 2. Світові релігії. Сучасна релігійна ситуація в Україні

 • Тема 8. Іслам (п-2, с-6).
 • Тема 9. Іслам і сучасний світ (с-2).
 • Тема 10. Християнство: етапи становлення, основи віровчення (п-2, с-4).
 • Тема 11. Розкол християнства (с-2).
 • Тема 12. Православ’я. Католицизм (п-2, с-4).
 • Тема 13. Протестантизм (с-4).
 • Тема 14. Релігійні відносини та церква в сучасній Україні (л-2, п-2, с-4).
 • Тема 15. Міжнародні нормативні акти, українське законодавство про свободу совісті (с-4).

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Теоретичні проблеми релігієзнавства

Тема 1-2. Теоретичні проблеми релігієзнавства. Релігія як суспільний феномен Релігієзнавство як наука. Предмет релігієзнавства. Об’єкт релігієзнавства. Структура релігієзнавства: філософія релігії, психологія релігії, феноменологія релігії, соціологія релігії, історія релігії, географія релігії, лінгвістичне релігієзнавство. Основні категорії релігієзнавства. Методологічні принципи релігієзнавства: принцип об’єктивності, принцип історизму, принцип толерантності й терпимості, принцип правового забезпечення свободи совісті, культурологічний принцип, антропологічний принцип. Методи дослідження в релігієзнавстві: генетичний метод, історичний метод, порівняльно-історичний метод, структурно-функціональний метод, соціологічний метод, типологічний метод, каузальний метод, філософсько-логічний метод. Сутність релігії. Концепції релігії (теологічно-філософські, психологічні, соціологічні, культурологічні). Виникнення релігії. Соціальні, гносеологічні, онтологічні чинники релігії. Основні теорії походження релігії. Особливості релігійної свідомості та релігійного світогляду. Структура релігії: релігійна свідомість, релігійна діяльність, релігійні організації, релігійні відносини. Релігійна віра. Релігійні ідеї та уявлення. Релігійний культ. Головні функції релігії: компенсаційна, терапевтична, світоглядна, регулятивна, комунікативна, інтегративна, дезінтегруюча, ідеологічна, політична і правова, культуроформуюча, легітимуюча. Релігія в системі духовної культури. Cоціальна роль релігії. Роль церкви у розвитку культурно-освітнього руху. Особливості впливу релігії на різні сфери духовної культури. Релігійне мистецтво та його духовні цінності. Роль релігії у духовно-культурному вихованні людей. Закономірності розвитку та історичні типи релігій. Історичний характер релігії. Виникнення релігії. Зміни в релігійній свідомості у зв’язку з виникненням класового суспільства.

Тема 3-4. Ранні форми релігії Міфологічний світогляд. Форми первісних вірувань. Фетишизм як шанування різних об’єктів дійсності. Поклоніння речам, які мають надприродні якості. Шанування тварин та рослин (тотемізм). Магія. Анімістичні вірування. Віра в душу яка має надприродні якості людської свідомості та психіки. Особливості землеробського культу. Шаманізм як віра в наймогутніші можливості стародавніх служителів культу. Пережитки первісних вірувань в сучасних релігіях.

Тема 5. Класифікація релігій Класифікація релігій. Багатоваріантність критеріїв типологізації релігій (генеалогічні та морфологічні типізації; за рівнем розвитку, за часом виникнення, за рівнем організації, за державним статусом, за правовим статусом, за формами поширення, за етносоціальними критеріями тощо). Політеїзм і монотеїзм. Загальна характеристика релігій світу. Первісних форм релігії. Національні (етнічні) релігії. Політеїзм – основна риса ранніх національних релігій. Іудаїзм та його сутність. Індуїзм як неминучий життєвий шлях. Особливості конфуціанства та даосизму. Синтоїзм. Зороастризм. Джайнізм та сикхізм. Світові релігії. Нетрадиційні релігії та неорелігії. Головні риси національних, світових та нетрадиційних релігій.

Тема 6-7. Світові релігії. Буддизм Соціально-економічні та історичні умови виникнення буддизму. Легенда про Будду. Тріпітака – канонічний збірник буддизму. Буддійське віровчення і буддійський культ. Філософська концепція буддизму. Морально-етичні принципи буддизму. Сутність «чотирьох шляхетних істин». Догмат про нірвану. Буддійська моральність. Обряди та звичаї, свята. Напрями, течії буддизму. Хінаяна як вузький шлях спасіння. Особливості махаяни. Сутність ламаїзму. Дзен-буддизм.

Змістовий модуль 2

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Світові релігії. Сучасна релігійна ситуація в Україні

Тема 8-9. Іслам Виникнення ісламу. Суспільно-історичні причини виникнення ісламу. Мухаммед як засновник ісламу. Ідейні джерела ісламу. Формування ісламу як світової релігії. Коран – священна книга мусульман. Основи віровчення. «П’ять стовпів» ісламу. Акіди ісламу. Обрядовість в ісламі: намаз, суннат, милостиня, хадж, культ Кааби. Джихад та його сутність. Основні напрямки ісламу. Суніти. Шиїти. Мутазиліти.

Тема 10-13. Християнство Історичні передумови виникнення християнства. Релігійні попередники та філософська підготовка появи християнства. Особистість Ісуса Христа. Утворення християнської церкви. Раннє християнство. Біблія – священна книга християн. Біблія як культурно-історичний феномен. Структура Старого та Нового Завіту. Розкол у християнстві. Основи християнського віровчення. Символ віри. Християнський культ. Богослужіння. Християнські таїнства: хрещення; причастя (євхаристія); миропомазання; сповідь; шлюб, священство (хіротонія, рукопокладення); єлеосвячення. Християнські свята: Пасха (Великдень), Різдво Христове; Хрещення Господнє; Стрітення; вхід Господній в Єрусалим; Вознесіння Господнє; Трійця (П’ятидесятниця); Преображення Господнє; Воздвиження Хреста Господнього; Різдво, Введення в храм, Благовіщення, Успіння Пресвятої Богородиці. Православ’я. Система організації і управління православних церков. Хрещення Русі і його значення. Віровчення православ’я. Сучасне православ’я. Католицизм як різновид християнства. Відмінність католиків від православних. Головні догмати та особливості католицизму. Вчення про скарбницю добрих справ та індульгенції. Чистилище. Обітниця безшлюбства – целібат. Ватикан та його соціальна діяльність. Греко-католицька віра: історія виникнення та особливості. Сучасна УГКЦ та її особливості. Протестантизм. Реформація та її сутність. Ранній протестантизм: лютеранство, кальвінізм, англіканство. Спасіння власною вірою. Пастирство всіх віруючих. Виключний авторитет Святого писання. Пізній протестантизм. Догматика баптизму. П’ятидесятники. Адвентизм. Свідки Ієгова. Мормони. Методизм. Особливості ідеології та тенденції сучасного протестантизму.

Тема 14-15. Релігійні відносини в сучасній Україні. Сучасне законодавство про свободу совісті Вільнодумство як вияв духовності. Походження вільнодумства. Загальна характеристика вільнодумства як форми індивідуальної і суспільної свідомості. Форми вільнодумства (богоборство, антирелігійний скептицизм, антиклерикалізм, індиферентизм, нігілізм, атеїзм). Розвиток українського вільнодумства. Свобода совісті. Сутність і умови забезпечення свободи совісті. Реалізація принципів свободи совісті в Україні. Сучасна релігійна ситуація в Україні. Християнські течії, конфесії в Україні. Іслам, буддизм в Україні. Нетрадиційні релігії. Причини виникнення нових синкретичних релігійних рухів. Ідеологія нових релігій. Ідейні джерела нетрадиційних культів.

Варіант Календар

Тиждень 1

Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні.

Тиждень 2

Навчальні теми для вивчення на 2-му тижні.

Тиждень 3

Навчальні теми для вивчення на 3-му тижні.

Тиждень 4

Навчальні теми для вивчення на 4-му тижні.


Зміст курсу

Змістовий модуль І. Назва модулю

Фото вики зразок-3.jpg

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1 ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА

Провідна ідея: релігія є однієї з найважливіших форм духовно-практичної діяльності людини.

Мета: З’ясувати сутність та структуру релігії в контексті її соціального та культурологічного значення.

Задачі:

 • визначити предметне поле сучасного релігієзнавства та його структуру;
 • розглянути специфіку компонентів релігійного комплексу;
 • дати характеристику функціям релігії, категоріальному апарату релігієзнавства.

План семінарського заняття (2 год.)

 1. Об’єкт, предмет, функції релігієзнавства. Релігія як духовний та суспільний феномен.
 2. Основні релігієзнавчі концепції та їхня загальна характеристика.
 3. Визначення основних понять: «релігія», «віра», «релігійний культ», «конфесія», «адепт» тощо.
 4. Сутність релігії та елементи її структури.
 5. Класифікація релігій.
 6. Значення вивчення релігієзнавства.
 7. Форми вірувань первісного суспільства: фетишизм, тотемізм, анімізм, магія.

Теми повідомлень:

 1. Сучасне наукове знання та релігійна віра.
 2. Дохристиянські вірування українців.

Рекомендована література до теми

Базові підручники:

 1. Лубський В. І. Релігієзнавство: підручник / В. І. Лубський, Т. Г. Горбаченко, М. В. Лубська, А. І. Яковенко. – За ред. Лубського В. І. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 448 с.
 2. Прибутько П. С. Релігієзнавство : навч. посіб. / П. С. Прибутько, М. М. Роговенко, Л. М. Дубчак та інш. – К. : КНТ : Дакор, 2010. – 208 с.
 3. Релігієзнавство: навчальний посібник / [За ред. М. М. Заковича]. – Київ, 2000.
 4. Релігієзнавство: Навчальний посібник. 2-ге вид. / [За ред. Мозгового Л. І., О. В. Бучми]. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 264 с.
 5. Релігієзнавство: підручник / [Е. К. Дулуман та інші.] – Київ, 2000.
 6. Черній А. М. Релігієзнавство : Підручник / А. М. Черній. – К. : Академвидав, 2008. – 400 с.
 7. Яроцький С. І. Релігієзнавство / С. І. Яроцький. – Київ, 2004.

Спеціальна література до теми:

 1. Релігієзнавчий словник / [Під ред. А. М. Колодного]. – Київ, 1996.
 2. Гегель. Философия религии / Гегель. – М., 1975. – Т. І-ІІ.
 3. Глосарій релігієзнавця / [За ред. члена-кореспондента НАНП України В. О. Балуха]. – Чернівці : Наші книги, 2013. – 280.
 4. Фейербах Л. Избранные философские произведения / Л. Фейербах. – М., 1990.
 5. Фромм Э. Психоанализ и религия / Э. Фромм Иметь или быть? – М., 1990.
 6. Юнг К. Г. Психология и религия / К. Г. Юнг. Архетип и символ. – М., 1990.

Питання для самоконтролю:

 1. В чому полягає різниця між релігієзнавством та теологією?
 2. Які завдання покликане вирішувати академічне релігієзнавство?
 3. Чим пояснюється багатоваріантність визначення поняття «релігія»?
 4. Назвіть причини виникнення релігії.
 5. Який відбиток накладає релігія на менталітет народу?
 6. Назвіть етапи розвитку релігієзнавства.
 7. Які функції виконує релігія в сучасному суспільстві?

Практична №2 ТЕМА 2. БУДДИЗМ

Провідна ідея: буддизм – одна з універсальних світових релігій.

Мета: З’ясувати особливості ґенези, віровчення, культу та організації буддизму.

Задачі:

 • визначити причини виникнення буддизму;
 • охарактеризувати суттєві риси, особливості віровчення буддизму;
 • розглянути специфіку течій буддизму;
 • дати характеристику сучасному стану буддизму.

План семінарського заняття (2 год.)

 1. Історія виникнення буддизму. Сіддхартха Гаутама.
 2. Зміст буддизму, його догматика, особливості культу.
 3. Священні тексти буддизму.
 4. Головні напрямки буддизму: хінаяна і махаяна та інші релігійні течії буддизму (ламаїзм, дзен-буддизм).
 5. Буддизм у сучасному світі.

Завдання для самостійної роботи:

 • Підготувати доповідь% Буддизм у Китаї та Японії: порівняльний аналіз.
 • Теми для написання есе: "Буддизм – релігія чи філософія"; "Сідгартха Гаутама: історична достовірність і легенди"; "Причини поширення буддизму в сучасному світі".

Література до теми:

 1. Бонгард-Левин Г. М. Древнеиндийская цивилизация. Философия, наука, религия / Г. М. Бонгард-Левин. – М. : Наука, 1980. – 333 с.
 2. Буддизм : Словарь. – М.: Республика, 1992. – 287 с.
 3. Конзе Э. Буддизм: сущность и развитие / Э. Конзе. – СПб. : Наука, 2003. – 288 с.
 4. Корнев В. И. Буддизм / В. И. Корнев. – М., 1990.
 5. Токарев С. А. Религия в истории народов мира / С. А. Токарев. – М., 1982.
 6. Щекин Г. В. Религии мира / Г. В. Щекин. – К., 1995.

Інтернет-джерела:

 1. «Буддизм в Україні» – http://www.ningma.org.ua/
 2. Буддійський центр Києва – http://buddhism.kiev.ua/

Питання для самоконтролю:

 1. Чому буддизм перетворився на світову релігію?
 2. Які особливості виникнення буддизму?
 3. Назвіть особливості віровчення та культу буддизму.
 4. Назвіть основні напрямки буддизму.

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль ІІ. Назва модулю

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1 ТЕМА 3-4. ХРИСТИЯНСТВО

Провідна ідея: християнство – одна з універсальних світових релігій.

Мета: З’ясувати особливості ґенези, віровчення, культу та організації християнства.

Задачі:

 • визначити причини, особливості виникнення християнства;
 • охарактеризувати суттєві риси, особливості віровчення християнства;
 • розглянути специфіку конфесій у християнстві;
 • дати характеристику сучасному стану християнства.

План семінарського заняття (4 год.)

 1. Історичні, культурні, релігійні та політичні передумови виникнення християнства. Зародження християнства.
 2. Головні етапи формування християнства як світової релігії.
 3. Священні тексти християнства.
 4. Основи віровчення християнства.
 5. Розкол християнства, його соціально-історичні та теоретичні причини. Конфесійні особливості католицизму, православ’я, протестантизму.
 6. Католицизм: особливості віровчення та культу, обрядової сторони, догмати; інститут Пап; система управління католицькою церквою; ордени католицької церкви; іквізиція.
 7. Православ’я: особливості віровчення та культу, обрядової сторони; таїнства; православне священство, ступені священства.
 8. Протестантизм: особливості виникнення та засновники (Мартин Лютер, Жан Кальвін, Томас Мюнцер; особливості віровчення та культу, релігійної організації; основні напрями протестантизму та їх характеристика.

Завдання для самостійної роботи

1. Підготувати доповідь:

 1. Православна церква в Україні:історія і сучасність.
 2. Католицька церква в Україні.
 3. Протестантизм в Україні.

2. Теми для написання ессе:

 1. Політичні та правові ідеї перших християн.
 2. Основні християнські свята.

Література до теми:

 1. Біблія.
 2. Головащенко С. І. Історія християнства : Навч. Посібник Курс лекцій / С. І. Головащенко. – К. : Либідь, 1999. – 352 с.
 3. Єленський В. Є. Сучасний протестантизм: динаміка, процеси, тенденції / В. Є. Єленський. – К., 1989.
 4. Католицизм : Словарь атеиста / [Под общ. ред. Л. Н. Великовича]. – М. : Политиздат, 1991. – 320.
 5. Лубський В. І. Релігієзнавство: підручник / В. І. Лубський, Т. Г. Горбаченко, М. В. Лубська, А. І. Яковенко. [За ред. Лубського В. І.] – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 448 с.
 6. Мельник В. Історія протестантизму. Курс лекцій / В. Мельник. – К., 1996.
 7. Христианство% Энциклопедический словарь. – М., 1993.
 8. Черній А. М. Релігієзнавство : підручник / А. М. Черній. – К. : Академвидав, 2008. – 400 с.
 9. Яроцький С. І. Релігієзнавство / С. І. Яроцький. – Київ, 2004.

Інтернет-джерела:

Практична №2 ТЕМА 5. ІСЛАМ

Провідна ідея: іслам – одна з універсальних світових релігій.

Мета: З’ясувати особливості ґенези, віровчення, культу та організації ісламу.

Задачі:

 • визначити причини виникнення ісламу;
 • охарактеризувати суттєві риси, особливості віровчення ісламу;
 • розглянути специфіку течій в ісламі;
 • дати характеристику сучасному стану ісламу.

План семінарського заняття

 1. Соціально-історичні передумови виникнення ісламу.
 2. Священні тексти. Коран, його структура та зміст.
 3. Особливості віровчення та релігійного культу ісламу.
 4. Релігійні течії ісламу.
 5. Іслам і сучасний світ.

Теми для написання есе та рефератів:

 1. Мухамед – політик чи пророк?
 2. Газават – священна війна мусульман.
 3. Іслам як державна ідеологія.

Література до теми:

 1. Ислам : Краткий справочник. – М., 1986.
 2. Коран. Научное издание / [Перевод и комментарий И. Ю. Крачковского]. – Москва, 1990.
 3. Максуд Р. Ислам / Р. Максуд. – М., 1999.
 4. Массе А. Ислам / А. Массе. – М., 1982.
 5. Токарев С. А. Религия в истории народов мира / С. А. Токарев. – М., 1982.
 6. Щекин Г. В. Религии мира / Г. В. Щекин . – К., 1995.

Практична №3

ТЕМА 6. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ, ЯКЕ РЕГУЛЮЄ ПРАВОВІДНОСИНИ У СФЕРІ РЕЛІГІЙНИХ ВІДНОСИН. РЕЛІГІЯ І ЦЕРКВА У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

План семінарського заняття (2 год.)

Провідна ідея: Основні суперечності релігійного становища в Україні.

Мета: З’ясувати типи взаємовідношень держави і релігійних об’єднань, специфіку сучасної релігійної ситуації в Україні.

Задачі:

 • проаналізувати моральний та правовий аспекти поняття «свобода совісті»;
 • розглянути релігійну ситуацію в Україні та світі;
 • дати характеристику українського законодавства стосовно релігії.

План семінару:

 1. Свобода совісті: моральний та правовий аспекти. Умови здійснення права на свободу совісті в суспільстві.
 2. Міжнародні правові акти та законодавство України про свободу совісті.
 3. Форми взаємовідносин держави з релігійними організаціями. Правовий статус релігійних організацій в Україні.
 4. Сучасна релігійна ситуація в Україні.
 5. Неорелігійні течії в Україні.

Завдання для самостійної роботи:

1. Теми для підготовки доповідей:

 1. Розкол в українському православ’ї.
 2. УГКЦ та її місце в релігійному житті сучасної України.
 3. Нетрадиційні культи на теренах сучасної України.

2. Теми для написання ессе:

 1. Чи потрібен інститут капеланства в Збройних Силах України і в яких формах?
 2. Релігійні права дитини: недосконалість національного законодавства і проблеми реалізації.
 3. Нові форми співпраці церкви і держави.

Законодавство:

А) Міжнародно-правові акти:

 1. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948. (ст. 18, 29)
 2. Декларація про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на підставі релігії чи переконань від 25.11.1981.
 3. Європейська конвенція з прав людини і основних свобод. ст. 9.
 4. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966. (ст.ст. 18, 19, 20, 27).

Б) Законодавство України:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради. − 1996. − № 30. − С. 141.
 2. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 16 червня 1992 року // Відомості Верховної Ради. – 1991. − № 25. − С. 283.
 3. Закон України «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12 грудня 1991 року // Відомості Верховної Ради. – 1992. − № 15. − С. 188. (ст.ст. 1, 2, 5, 13, 28)
 4. Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 року // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 34. – С.451. (ст. 8).
 5. Закон України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу» від 28 березня 1992 року // Відомості Верховної Ради. – 1992. − № 27. − С. 385. (ст.ст. 17-18).
 6. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний реєстр фізичних осіб − платників податку та інших обов’язкових платежів» від 16.07.1999 р. // Відомості Верховної Ради. – 1999. − № 41. – С.374.

Спеціальна література:

 1. Арестов В. От свободы вероисповедания к свободомыслию / В. Арестов, Н. Арестова // Вибір. − 1997. − № 3-4. − С. 143-150.
 2. Історія релігії в Україні. Навч. пос. / [Ред. А. М. Колодний, П. Л. Яроцький, Б. О. Лобовик та ін.] − К. : Т-во «Знання», КОО, 1999. − 735 с.
 3. Історія релігії в Україні : У 10-ти т. / [Редкол. : А. Колодний (голова) та ін.] − К., 1996-2004.
 4. Любащенко В. І. Історія протестантизму в Україні : Курс лекцій / В. І. Любащенко. − К., 1996.
 5. Рабінович П. Право людини на свободу віровизнання та проблеми його державного забезпечення / П. Рабінович // Свобода віровизнання : Церква і держава в Україні: Матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 28-30 вересня 1994 р. − К., 1996. − С. 179-183.
 6. Рибачук М. Політико-правові аспекти державно-церковних відносин у сучасній Україні / М. Рибачук // Право України. − 2000. − № 12. − С. 90-93.

Рекомендована література до теми:

Базові підручники:

 1. Релігієзнавство: навчальний посібник / [за ред. М.М. Заковича]. – Київ., 2000.
 2. Релігієзнавство: підручник / [Е.К. Дулуман та інші]. – Київ., 2000.
 3. Черній А. М. Релігієзнавство : навчальний посібник. – Київ., 2003.
 4. Яроцький С.І. Релігієзнавство / С. І. Яроцький – Київ., 2004.

Додаткова література:

 1. Бабій М. Ю. Свобода совісті : філософсько-антропологічне і релігієзнавче осмислення / М. Ю. Бабій. − К., 1994.
 2. Історія релігій в Україні. – К., 2000.
 3. Неорелігії України. Довідник /[за. ред. А. Колодного]. − К., 1997.
 4. Свобода совести, вероисповедания и религиозных организаций. Сборник у правовых документов. − К., 1998.
 5. Сучасна релігійна ситуація в Україні : стан, тенденції, перспективи. − К., 1994.

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Академічне релігієзнавство / [за ред. А. М. Колодного]. – К., 2000.
 2. Аляєв Г. Лекції з релігієзнавства / Г. Э. Аляєв, О. В. Горбань, В. М. Мешков / – К., 1996.
 3. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета (будь-яке видання).
 4. Васильев Л. История религий Востока / Л. Васильев. – М., 2001.
 5. Введение в общее религиоведение : учебник / Под ред. И. Н. Яблокова. – М., 2001.
 6. Ислам. Энциклопедический словарь. – М., 1991.
 7. Історія релігій в Україні. – К., 2000.
 8. Коран / [пер. с араб. акад. И. Ю. Крачковского]. – М., 1990.
 9. Лубський В. Релігієзнавство / В. І. Лубський. – К., 1997.
 10. Религиоведение: учебное пособие / [под ред. А. Солдатова]. – Спб., 2003.
 11. Религиоведение : Хрестоматия / [под ред. А. Н. Красникова]. – М., 2000.
 12. Религиозные традиции мира. В 2-х томах. – М., 1996.
 13. Релігієзнавство : навч. посіб. / [сост. Т. А. Ніколаєнко, А. М. Колодний], – К., 2004.
 14. Релігієзнавство : навч. посібник / [за ред. С. А.Бублика]. – К., 1998.
 15. Релігієзнавство: навчальний посібник / [за ред. Мозгового Л. І., Бучми О. В.]. – 2-ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2008.
 16. Христианство. Словарь. – М., 1994.
 17. Черній А. М. Релігієзнавство: навчальний посібник / А. М. Черній. – К. : Академвидав.

Допоміжна

 1. Бабій М. Ю. Свобода совісті: філософсько-антропологічне і релігієзнавче осмислення / М. Ю. Бабій. – К., 1994.
 2. Біблія. Старий та Новий завіти.
 3. Брайчевский М. Ю. Утверждение христианства на Руси / М. Ю. Брайчевский. – К., 1989.
 4. Васильев Л. С. История религий Востока / Л. С. Васильев. – М., 1983.
 5. Гараджа В. И. Протестантизм / В. И. Гараджа. – М., 1971.
 6. Гегель Г. Философия религии / Г. Гегель. – М., 1976-1977.
 7. Дохристиянські вірування. Прийняття християнства / [за ред. Б. Лобовика]. – К., 1996.
 8. Еремеев Д. Е. Ислам : образ жизни и стиль мышления / Д. Е. Еремеев. – М.,1990.
 9. Запровадження християнства на Русі. – К., 1988.
 10. Индуизм. Джайнизм. Сикхизм. Словарь. – М., 1996.
 11. Ислам : Энциклопедический словарь. – М., 1991.
 12. Історія релігій в Україні : Навчальний посібник / [за ред. Колодного А. М., Яроцького П. Л.]. – К., 1999.
 13. Коран. / [Пер. и коммент. И. Ю. Крачковского]. – М., 1990.
 14. Корнев В. И. Буддизм – религия Востока / В. И. Корнев. – М., 1990.
 15. Кочетов А. Буддизм / А. Н. Кочетов. – М., 1986.
 16. Кочетов А. Н. Ламаизм / А. Н. Кочетов. – М., 1973.
 17. Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура / А. Ф. Лосев. – М., 1991.
 18. Лубский В. И. Священные книги мусульман как историко-литературный памятник / В. И. Лубский. – К., 1992.
 19. Любащенко В. Історія протестантизму в Україні / В. Любащенко. – Львів, 1995.
 20. Малиновский Б. Магия, наука, религия / Б. Малиновский. – М., 1998.
 21. Массе О. О. Ислам. Очерки истории / О. О. Массе. – М., 1982.
 22. Основы религиоведения : Учебник / [Под ред. И. Н. Яблокова]. – М., 2000.
 23. Павлов С. В. Географія релігій / С. В. Павлов, К. В. Мезенцев, О. О. Любіцева. – К., 1998.
 24. Пчелинцев А. В. К вопросу о терминах «традиционная релігія» и «секта» // Религия и право. – 1999. – № 2.
 25. Радугин А. А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии: курс лекцій. – М. : Центр, 2001. – 240 с.
 26. Религии мира. Учебно-справочное пособие / Ю.В. Тихонравов. – М. – 1996. – 336 с.
 27. Релігієзнавство. Підручник / [За ред. Заковича М. М.] – К.,2000.
 28. Релігієзнавство : Навч. посібник / [За редакцією С. А. Бубліка]. – К. : Юрінком Інтер, 1998.
 29. Релігієзнавство : Підручник / [За ред. В. І. Лубського, В. І. Теремка]. – К., 2000.
 30. Релігієзнавство : предмет, структура, методологія / [За ред. А. Колодного, Б. Лобовика] – К., 1996.
 31. Релігієзнавчий словник / [Під ред. А. Колодного, Б. Лобовика] – К., 1996.
 32. Релігійна свобода : історичне підґрунтя, правові основи і реалії сьогодення. – К., 1998.
 33. Савельев В. Н. Свобода совести : история и теория / В. Н. Савельев. – М., 1991.
 34. Саган О. Н. Вселенське православ’я : суть, історія, сучасний стан / О. Н. Саган. – К., 2004.
 35. Свенцицкая И. С. Раннее християнство : страницы истории / И. С. Свенцицкая. – М., 1989.
 36. Тайлор Э. Б. Первобытная культура / Э. Б. Тайлор. – М., 1989.
 37. Ткачев А. А. Новые религии Востока / А. А. Ткачев. – М., 1989.
 38. Токарев С. А. Индуизм : традиции и современность / С. А. Токарев. – М., 1985.
 39. Токарев С. А. Ранние формы религии / С. А. Токарев. – М., 1990.
 40. Токарев С. А. Религия в истории народов мира / С. А. Токарев. – М., 1976.
 41. Торчинов Е. А. Даосизм / Е. А. Торчинов. – М., 1998.
 42. Українська церква між Сходом і Заходом / [Наук. ред. П. Яроцький]. – К., 1996.
 43. Українці : народні вірування, повір’я, демонологія. – К., 1991.
 44. Филипович Л. Етнологія релігії / Л. Филипович. – К., 2000.
 45. Фрейд З. Психоанализ и религия. Культура / З. Фрейд. – М., 1991.
 46. Християнство : контекст світової історії та культури. Наук. Збірник. (за ред. А. Колодного і П. Яроцького). – К., 2000.
 47. Щербатской Ф. Избранные труды по буддизму / Ф. И. Щербатской. – М., 1998.

Інформаційні ресурси

 1. www.nbuv.gov.ua Національна бібліотека України ім. І.І. Вернадського
 2. www.britannica.com Он-лайн енциклопедія «Британіка»
 3. www.uk.wikipedia.org Україномовна версія он-лайн енциклопедія «Вікіпедія»---