Навчальний курс "Основи техніки й технологій", ФМФ, курс І

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук
Головна
 

Назва курсу

Основи техніки й технологій

Галузь знань: 01 Освіта, спеціальність: 014 Середня освіта (Трудове навчання та Технології), освітній рівень:Бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета - створення у студентів широкого загального уявлення про основи сучасного виробництва і підготовки їх тим самим майбутньої педагогічної дія-льності на посадах вчителів праці та керівників технічних гуртків.

Завдання - набуття політехнічної освіти, формування наукового світогляду, критичного мислення, вміння систематизувати та узагальнювати техніку та технологічні процеси у різних галузях виробництва, виховання національної свідомості, патріотизму, працелюбності тощо

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати: різновиди та класифікації техніки, технічних систем, механізмів, пристроїв, машин, технологічних процесів; види та методи обробки деталей; принципи розвитку техніки та функції техніки у системі "людина-техніка"; основні техні-ко-економічні показники технологічного процесу та сучасні тенденції удоско-налення техніки і технологій

вміти: класифікувати зразки техніки, визначати загальну будову машин, функції ос-новних структурних елементів, характеризувати технологічні процеси


Робоча програма курсу

Автор курсу

Рябець Сергій Іванович