Навчальний курс "Організація і управління в початковій освіті"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Організація і управління в початковій освіті


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень: 6.010102 Початкова освіта, бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета - ознайомлення студентів з організацією, змістом, принципами та методами управління системою національної освіти. Сформувати у студентів знання і уміння в галузі педагогічного керування.

Завдання:

1.Вивчення теоретичних основ і передового досвіду управління в системі освіти.

2. Формування у студентів знань про методи й прийоми організації та керівництва колективом освітньої установи, особливості системи внутрішньошкільного управління, зміст процесу управління загальноосвітнім навчальним закладом.

3. Вивчення нормативних документів, що стосуються державно-суспільної системи управління освітою, організації роботи освітньої установи, атестації працівників загальноосвітнього навчального закладу.

4. Формування організаційно-методичних умінь, навичок самостійної роботи з літературою й нормативними документами.

5. Формування й подальший розвиток у студентів аналітичних, оцінювальних та інших умінь, необхідних педагогові у його професійній діяльності.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

- суть і зміст основних управлінських понять;

- мету, принципи, зміст, функції управління освітніми системами;

- суть державно-суспільної системи управління освітою;

- основні напрями управлінської діяльності й професійні якості керівника сучасної освітньої установи;

- мету й основні етапи атестації педагогічних кадрів;

- озброєння знаннями, уміннями і навичками організації навчально-виховної роботи в сільській малокомплектній школі.


вміти: - використовувати основні поняття при характеристиці діяльності освітніх систем;

- аналізувати нормативні документи, що стосуються діяльності освітньої установи, методичну документацію;

- володіти методикою системного, розгорненого й аспектного педагогічного аналізу навчально-виховного процесу;

- складати особистісний план підвищення кваліфікації.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Баранюк Ірина ГригорівнаУчасники

Група 25, факультет педагогіки та психології, 2014-2015 н.р.

Викладач Баранюк Ірина Григорівна, Отримати консультацію


Сторінка координування курсу "Організація і управління в початковій освіті" викладач Баранюк Ірина ГригорівнаГрафік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1. Управління закладами освіти.

Тема 1.Наукові основи управління закладами освіти. Принципи управління закладами освіти.

 1. Педагогічна рада загальноосвітнього навчального закладу.
 2. Органи громадського самоврядування закладу освіти.
 3. Характеристика методів управління навчальними закладами.
 4. Структура органів управління освітою.
 5. Принципи наукової організації педагогічної праці.

Тема 2. Внутрішнє керівництво загальноосвітнім закладом.

 1. Функціональні обов’язки директора загальноосвітнього навчального закладу, його заступників.
 2. Планування роботи загальноосвітнього навчального закладу.
 3. Облік роботи загальноосвітнього навчального закладу.
 4. Атестація педагогічних працівників.
 5. Особливості керівництва навчально-виховною роботою в початковій школі.
 6. Навчально-матеріальна база школи.

Тема 3. Внутрішній контроль в загальноосвітньому закладі.

 1. Зміст внутрішнього контролю ЗНЗ, вимоги до нього.
 2. Види і методи внутрішнього контролю.
 3. Організація внутрішнього контролю в загальноосвітньому навчальному закладі.

Тема 4.Інспектування загальноосвітніх закладів.

 1. Структура інспекції в загальноосвітньому закладі освіти.
 2. Зміст роботи ї інспекції в ЗНЗ.
 3. Особливості організації та проведення інспектування.
 4. Ліцензування та атестація загальноосвітніх навчальних закладів.

Змістовий модуль 2. Методична робота в загальноосвітньому закладі і атестація педагогічних працівників.

Тема 5.Методична робота в загальноосвітньому навчальному закладі.

 1. Завдання і зміст методичної роботи.
 2. Форми методичної роботи з учителями, їх характеристика.
 3. Організація методичної роботи з учителями початкових класів малокомплектних шкіл.
 4. Організація методичної роботи на діагностичній основі.
 5. Атестація педагогічних працівників та підвищення кваліфікації.

Тема 6.Передовий педагогічний досвід.

 1. Поняття про передовий педагогічний досвід.
 2. Критерії оцінки передового педагогічного досвіду.
 3. Виявлення та вивчення передового педагогічного досвіду.
 4. Впровадження в практику досягнень передового педагогічного досвіду та педагогічної науки.

Тема 7. Сільська малокомплектна школа.

 1. Особливості структури малокомплектної сільської школи.
 2. Розклад в малокомплектній школі та його варіанти.
 3. Особливості планування, організації і проведення уроків та самостійної роботи учнів на уроці.
 4. Виховна робота в сільській малокомплектній школі.
 5. Внутрішкільний контроль, методична робота, організація методоб’єднань учителів малокомплектних шкіл.
 6. Робота з батьками учнів сільської малокомплектної школи.
Зміст курсу

Змістовий модуль І. Управління закладами освіти.

Тема 1. Наукові основи управління закладами освіти. Принципи управління закладами освіти.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Тема 2. Внутрішнє керівництво загальноосвітнім закладом.

Теоретичний матеріал

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №2

Тема 3. Внутрішній контроль в загальноосвітньому закладі.

Теоретичний матеріал

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №3

Тема 4. Інспектування загальноосвітніх закладів.

Теоретичний матеріал

Лекція №4

Практичні завдання

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №4

Змістовий модуль ІІ. Методична робота в загальноосвітньому закладі і атестація педагогічних працівників.

Тема 5. Методична робота в загальноосвітньому навчальному закладі

Теоретичний матеріал

Лекція №5

Практичні завдання

Практична №3

Самостійна робота

Самостійна робота №5


Тема 6. Передовий педагогічний досвід

Теоретичний матеріал

Лекція №6

Практичні завдання

Практична №4

Самостійна робота

Самостійна робота №6

Тема 6. Сільська малокомплектна школа.

Самостійна робота

Самостійна робота №7

Ресурси

Таблиця до курсу: "Організація і управління в початковій освіті"

Рекомендована література

Базова

 1. Конституція України. – К. : Українська правнича фундація. – 1996.
 2. Закон України «Про освіту» // Освіта. - 1996. – 25 квітня.
 3. Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад // Освіта. - 1993. – 3 вересня.
 4. Закон України «Про загальну середню освіту» (2000р.)
 5. Доктрина розвитку національної освіти в Україні (2000р.)
 6. Інструкція про організацію та діяльність гімназії // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. - 1996. - №1-2.
 7. Онишків З.М. Основи школознавства: Навч. посіб. для студ. пед. вузів. - Тернопіль : Навч. книга-Богдан, 2003.- 176 с.
 8. Березняк Е.С. Руководство современной школой. – К. : Рад.шк., 1977.
 9. Вопросы школоведения / Под ред. П.В. Зимина, М.И. Кондакова. – М.: Просвещение, 1974.
 10. Стрезикозин В.П. Руководство учебным процессом в школе. – М.: Просвещение, 1972.
 11. Сухомлинський В.О. Розмова з молодим директором школи // Вибрані твори: В 5 т. – Т. 4. – К. : Рад. шк., 1977.
 12. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К. : Академвидав, 2003. - 528с.

Допоміжна

 1. Балабанова Р.В. Управление высшей школой: анализ зарубежного опыта // Вісн. Харк. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. 2001/511: Соціол. дослідження сучас. суспільства - Х., 2001. - С.132-136.
 2. Гуревич П.С. Управление образовательньши системами // Гуревич П.С. Психология й педагогика.- М., 2004. - С.325-340.
 3. Дзвінчук Д.І. Державне управління освітою в Україні: тенденції і законодавство: Навч. посіб.- К. : Нічлава, 2003. - 240 с.
 4. Єльнікова Г.В. Основи адаптивного управління : Тексти лекцій. - X.: Основа, 2004. - 128 с.
 5. Керування освітою і шкільне врядування: [США] / Т.Серджиованнні, М.Берлінгейм та ін. - Л: Літопис, 2002. - 440 с.
 6. Коломінський Н.П. Психологія менеджменту в освіті : (Соц.-психол. аспект). - К. : МАУП, 2000. - 286 с.
 7. Конаржевский Ю.А. Менеджмент й внутришкольное управление.- М. : Центр «Пед. поиск», 2000. - 224 с.
 8. Конаржевский Ю.А. Формирование педагогического коллектива: (Для директоровй зам. директоров школ). - М. : Центр «Пед. поиск», 1998. - 60 с.
 9. Організація навчально-виховного процесу: 3 досвіду роботи вищих навч. закладів І-ІІ рівнів/ М. Хоменко та ін.; Відп. за вип. В. Дзюба.- К., 2004. - 365 с.
 10. Организация деятельности школы / Авт.-сост.: Л.Максимова, Л.Федорова.- М. : Астрель; АСТ, 2003. - 173 с.
 11. Орлов П.І. Інформаційні системи та технології в управлінні освітою, бібл. справі: Наук.-практ. посіб / Орлов.П.І., Луганський О.М.- Донецьк : Альфа-Прес, 2004. - 292с.
 12. Педагогічний портрет менеджера освіти / Луган.обл. держ. адміністрація. Голов.упр. освіти і науки. Луган. ін-т післядиплом. освіти; За ред. Т.Сорочан. - Луганськ : Знання, 2004. - 296 с.
 13. Хрыков Е.Н. Теоретические основи внутришкольного управлення. - Луганск : Альма-матер, 1999. - 118 с.
 14. Шамова Т.И. Управление образовательньши системами: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Т.Шамова, Т.Давиденко, Г.Шибанова. - М. : Академия, 2002. - 384 с. - (Высш. образование).
 15. Щербань П.М. Прикладна педагогіка: Навч.-метод. посіб. для вищих навч. пед. закл. - К. : Вища шк., 2002. - 215 с.
 16. Білова В. Педагогічний менеджмент: поняття і теоретичні засади // Рідна шк. - 2005. - №2. - С. 26-28.
 17. Безруков В.Й. Проектирование в управлений педагогическими системами // Педагогика. - 2005. - № 3. - С. 28-34.
 18. Белоконь А Устойчивое развитие университетов: подходы к принятию управленческих решений / Белоконь А., Владимирский Б. // Аlma mater : Вестн. высш. шк. - 2003. - №6. - С. 3-8.
 19. Богданов Е.Н. Управлять школой на основе системной компьютеризации / Богданов Е.Н., Кисель Н.В., Боровков А.Б. // Шк. технологии. - 2002 - № 1. - С.196-203.
 20. Вікторов В. Нові моделі управління освітою // Вища освіта України. - 2005. - № 2. - С. 66-71.

Інформаційні ресурси

 1. Школознавство (Лекції)
 2. Школознавство (Словник)
 3. СЛОВНИК-ХРЕСТОМАТІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПОНЯТЬ


---