Навчальний курс "Методика навчання біології та екології", ПГФ, 55 група

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Evolution 4f560acf06681.jpg

Методика навчання біології

Галузь знань 0401 Природничі науки

Напрям підготовки 6.040101 Природничі науки. Хімія*.

Спеціальність (професійне спрямування): 0401 Природничі науки. 6.040101 Хімія*. Додаткова спеціальність 6040102 Біологія*.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета: опанування студентами методики навчання біології в старшій школі та розвиток в них готовності до пізнавальної взаємодії зі старшокласниками в процесі навчання на основі суб’єкт-суб’єктних відносин.

Завдання: оволодіння сучасними досягненнями методичної науки й практики щодо здійснення навчально-методичної роботи зі старшокласниками, передовим досві роботи шкіл різних типів, закріплення в студентів набутих педагогічних умінь і навичок із моделювання й проведення різноманітних форм навчальних занять і позакласної роботи з біології в середніх загальноосвітніх закладах, розвиток потреби в самоосвіті та самовдосконаленні.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: структуру, цілі та завдання шкільної біологічної освіти, принципи побудови і структуру шкільного курсу біології, методи, засоби і форми організації навчання, виховання та розвитку учнів, роль навчально-матеріальної бази в процесі вивчення біології, систему самоосвіти вчителя біології;

вміти: здійснювати планування роботи вчителя-предметника (календарно-тематичне, річне, поурочне, перспективне), аналіз концепції базової біологічної освіти, концепції профільного навчання, програм та літератури, зпропонованої для академічного рівня, профільного та рівня стандарту; розробляти плани-конспекти уроку та позакласних навчально-виховних заходів, добирати та виготовляти засоби наочності, форми та прийоми подачі матеріалу, перевірки, контролю та корекції рівня навчальних досягнень учнів; користуватися сучасними наробками провідних педагогічних технологій.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

MNB flower.jpg

Калініченко Надія Андріївна


Учасники

Сторінка координування курсу "Редагування Навчальний курс "Методика навчання біології та екології", ПГФ, 55 група" викладач Калініченко Надія АндріївнаГрафік навчання

Розклад консультацій підготовки і виконання кваліфікаційних робіт студентами 53 групи


Консультація 1 Консультація 2 Консультація 3 Консультація 4 Консультація 5 Консультація 6
7 жовтня
21 жовтня
4 листопада
18 листопада
25 листопада
16 грудня
Аналіз підібраного інформаційного матеріалу по визначеній темі кваліфікаційної роботи Розробка структури та апарату дослідження кваліфікаційної роботи Композиціонування теоретичного розділу дослідження Редагування теоретичного обгрунтування дослідження Аналіз діагностичного інструментарію, проміжних результатів експерименту Обробка матеріалів експериментальної роботи

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Загальні положення біологічної освіти в старшій школі.

Тема №1. Методика викладання біології як навчальна дисципліна та педагогічна технологія в умовах реформування освіти України.

1.Предмет та завдання методики викладання біології в 10-11 класах.

2.Методологічні засади методики викладання біології в 10-11 класах.

3.Принципи побудови розділу “Загальна біологія”


4.Методика формування та розвитку загальнобіологічних понять.

5.Основні напрями та принципи реформування шкільної біологічної освіти.

6.Порівняльний аналіз навчальних рівнів: рівень стандарту, академічний рівень та профільне навчання в біології старшої школи.


Змістовий модуль 2.

Дидактичні підходи до організації навчального процесу на уроках загальної біології.

Тема №2. Форми організації навчального процесу.

1.Особливості проведення уроку-лекції.

2.Методика проведення уроку-семінару.

3.Урок-практична робота (особливості біологічного практикуму).


Тема №3. Система особистісно орієтованого навчання. Теоретичні основи активізації пізнавальної діяльності учнів.

1.Педагогічна характеристика та структура особистісно орієнтованого навчання.

2.Принципи особистісно орієнтованого навчання.

3.Функції та форма організації уроку в системі особистісно орієнтованого навчання.

4.Основні вимоги до особистісно орієнтованого уроку.

5.Технологія особистісно орієнтованого уроку.

6.Засоби досягнення мети особистісно орієнтованого уроку.

7.Основні напрями активізації пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання. Типи пізнавальних дій. Рівні пізнавальної активності.

8.Принципи навчання та пізнавальна активність учнів.


Тема №4. Реалізація внутрішньо-предметних зв’язків під час вивчення розділу “Загальна біологія”. Використання наочно-графічних методів в навчанні біології.

1.Методичний аналіз програмного матеріалу з розділу “Загальна біологія”.

2.Педагогічна характеристика особливостей внутрішньо-предметних зв’язків та їх значення.

3.Внутрішньо-предметні зв’язки в курсі біології.

4.Характеристика та класифікація наочно-графічних методів.

5.Використання наочно-графічних методів під час вивчення розділу “Загальна біологія”.


Sinteticheskaya-biologiya1.jpg


Тема №5. Біологічні задачі, їх значення, класифікація, методика пояснення та оформлення.

1.Біологічні задачі – педагогічна категорія.

2.Класифікація біологічних задач.

3.Методика використання біологічних задач.


Тема №6. Контроль та корекція знань з метою підготовки до ЗНО.

1.Методи та прийоми контролю знань.

2.Методи та прийоми корекції знань.

3.Підготовка учнів вчителем до ЗНО.


Тема №7. Факультативи, як засіб самовираження учня.

1.Факультатив – одна з допоміжних форм навчальної діяльності учнів.

2.Творчість та дослідницька діяльність учнів на факультативних заняттях з біології.

3.Самовираження учнів на факультативних заняттях з біології.

Змістовий модуль 3.

Сучасні технології навчання загальної біології.

Тема №8. Сучасні технології навчання

1.Суть педагогічної технології.

2.Технологічний підхід в освіті.

3.Структура технології навчання.

4.Класифікація та критерії оцінювання педагогічних технологій.


Тема №9. Технологія розвивального та проблемного навчання

1.Загальні основи та концепції розвивального навчання.

2.Зміст технології розвивального навчання.

3.Система розвивального навчання.

4.Теоретичні основи проблемного навчання.

5.Проблемне навчання як засіб активізації розумової діяльності учня.

6.Способи створення та використання проблемних ситуацій на уроках.


Тема 10. Технології на основі диференціації та колективних форм роботи.

1.Основні принципи диференційованого навчання.

2.Комбінована система навчання М.П. Гузика.

3.Особливості організації групової навчальної діяльності.

4.Форми групової навчальної діяльності учнів на уроках біології.


Тема №11. Використання інтерактивних технологій під час викладу розділу “Загальна біологія”. Інтегральна педагогічна технологія.

1.Сутність інтерактивного навчання.

2.Класифікація інтерактивних технологій.

3.Значення використання інтерактивних технологій на різних етапах уроку з біології.

4.Інтегральний підхід до навчання.

5.Побудова предметного навчання за інтегрованим типом.

6.Принципи інтегративної педагогічної технології.


Змістовий модуль 4.

Обов’язки вчителя біології в ЗШ.

Тема № 12. Обов’язки вчителя біології в ЗШ.

1.Обов’язки вчителя біології як “предметника”.

2.Обов’язки вчителя біології як керівника методичним об’єднанням в ЗШ.

3.Обов’язки вчителя біології як керівника дослідною та організаційною роботою на ПНДД та в теплиці

Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Загальні положення біологічної освіти в старшій школі

Тема 1. Методика викладання біології як навчальна дисципліна та педагогічна технологія в умовах реформування освіти України

400px-Carbon cycle-cute diagram.svg.png

Теоретичний матеріал

Лекція №1 Методика навчання біології як галузь педагогічної науки

Лекція №2 Зміст і структура шкільного курсу біології

Лекція №3 Закономірності і принципи навчання біології

Практичні завдання

Практична №1. Аналіз курсу загальної біології в шкільних програмах, підручниках та посібниках (10-11 класи)

Самостійна робота

Самостійні роботи №1. Аналіз змісту та методичного апарату програми з «Біології»; 10-11 клас

Самостійні роботи №2. Аналіз структури та методичного апарату підручника з «Біології»; 10-11 клас

Контрольні запитання та завдання. Тести

Тестові завдання 1

Змістовий модуль ІІ. Дидактичні підходи до організації навчального процесу на уроках загальної біології

Тема 2.Організація навчального процесу

Zakoni Mendelya 2015.jpg

Теоретичний матеріал

Лекція №4. Методи навчання біології

Лекція №5. Застосування методів проблемного навчання в процесі вивчення біології

Лекція №6. Виховання учнів засобами навчального предмета біології

Лекція №7.Контроль та корекція знань з біології

Практичні завдання

Практична №2. Методичний аналіз розділу "Клітинний рівень організації життя". Планування роботи вчителя. Види і структура планів

Практична №3. Методичний аналіз розділу “Організмовий рівень організації життя”. Методика розв’язання задач з шкільного курсу генетики

Самостійна робота

Самостійна робота №3. Проаналізувати структуру і зміст розділу “Молекулярний рівень організації життя”

Самостійна робота №4. Встановити внутрішньопредметні зв’язки поняття “генетика популяцій” з попередніми темами біології та подальшими темами загальної біології

Контрольні запитання та завдання. Тести

Тестові завдання 2

Змістовий модуль ІІІ. Сучасні технології навчання загальної біології

Скачанные файлы (3).jpg

Тема 3.Технологічні засади уроків біології у старшій школі

Лекція №8.Сучасний урок біології

Презентація до лекції №8.

Лекція №9.Використання інтерактивних технологій на уроках біології

Презентація до лекції №9

Лекція №10. Методика підготовки та проведення лекцій та семінарських занять у старшій школі

Презентація до лекції №10

Практичні завдання

Практична №4.Методика вивчення розділів “Надорганізмові рівні організації життя” та “Історичний розвиток органічного світу” в курсі загальної біології. Використання краєзнавчих знань при формуванні основних понять розділу. Особливості проблемного підходу до вивчення розділу

Практична №5.Методика підготовки і проведення уроку-лекції в курсі загальної біології

Практична №6.Методика проведення уроку-семінару як складової лекційно-семінарської системи навчання

Практична №7-8.Методика проведення уроку-семінару як самостійної форми навчання біології

Самостійна робота

Самостійна робота № 5.Методика проведення уроків тематичної атестації учнів з загальної біології. Підготовка старшокласників до ЗНО

Самостійна робота № 6.Методика проведення позакласної роботи старшокласників з біології, її зв’язок з іншими видами робіт у навчально-виховному процесі

Контрольні запитання та завдання. Тести

Запитання та завдання

Тестові завдання 3

Ресурси

Рекомендована література

 1. Збірник навчальних програм для загальноосвітніх закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. Біологія. 8-9. Вікторія, 2009.
 2. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-9. Перун, 2005. Біологія.
 3. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний, профільний). 10-11. Мандрівець, 2011.
 4. Збірник навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології (для допрофільної підготовки та профільного навчання). 7-11. Аксіома,2009.
 5. Біологія* (рівень стандарту, академічний рівень) Балан П.Г., Вервес Ю.Г., Поліщук В.П.Генеза, 2010.
 6. Біологія* (рівень стандарту, академічний рівень) Тагліна О.В. Ранок ,2010.
 7. Біологія* (профільний рівень) Межжерін С.В., МежжерінаЯ.О., Коршевнюк Т.В.10. Планета книжок, 2010.
 8. Екологія* (профільний рівень) Царик Л.П., Вітенко І.М., Царик П.Л.10. Генеза,2010.
 9. Екологія* (профільний рівень) Царик Л.П., Вітенко І.М., Царик П.Л. 10. Генеза, 2010.
 10. Екологія* (рівень стандарту, академічний) Царик Л.П., Вітенко І.М., Царик П.Л. 11. Генеза, 2011.
 11. Біологія* (рівень стандарту, академічний рівень) Межжерін С.В., Межжеріна Я.О. Освіта, 2011.
 12. Верзілін М. М., Корсунська В. М. Загальна методика викладання біології / М. М. Верзілін, В. М Корсунська. – К.: Рад. шк., 1980. – 352 с.
 13. Общая методика преподавания биологии / И. Д. Зверев, А. Н. Мягкова. – М.: Просвещение, 1985. – 192 с.
 14. Загальна методика навчання біології: Навч. посібник / І.В. Мороз, А.В. Степанюк, О.Д. Гончар та ін.; За ред. І.В. Мороза. - К.: Либідь, 2006. – 590 с.
 15. Кузнецова В. I. Методика викладання біології / В. I. Кузнецова. –Х.: Торсінг, 2001. –176 с.
 16. Щербань П. М. Прикладна педагогіка / П. М. Щербань. – К.: Вища шк., 2002. – 215 с.
 17. Фруктова Я. С. Факультативні курси загальнобіологічного змісту в 10 –11 класах біологічного профілю / Я. С. Фруктова // Біологія і хімія в шк. – 2001. – № 4. – С. 45–48.

Допоміжна

 1. Цуруль О. А. Формування біологічних понять: Психолого–педагогічні засади та методичні особливості / О. А. Цуруль. – К.: НПУ ім.. М. П. Драгоманова, 2004. – 247 с.
 2. Шулдик В. І. Методика викладання біології в модулях / В. І. Шулдик. – Умань, 2002. – 360 с.
 3. Ярошенко О. Г. Групова навчальна діяльність школярів: Теорія і методика / О. Г. Ярошенко. – К.: Партнер, 1997.– 193 с.

Інформаційні ресурси

1.Асоціація вчителів біології України. http://biology.civicua.org/

2. Український біологічний сайт. http://www.biology.org.ua

3.Сайт для всіх, хто вивчає біологію. http://www.noosfera.org.ua/

4.Електронна версія газети «Біологія». Матеріали для вчителів: «Я йду на урок біології». Для вчителя хімії та біології. http://www.uroki.net/docxim.htm

5. Розробки уроків, календарні, тематичні, поурочні плани, розробки уроків для вчителя хімії та біології в школі. Сайт для всіх, хто вивчає біологію. http://www.noosfera.org.ua/