Навчальний курс "Естетика"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

ЕСТЕТИКА


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

03.01 соціально-політичні науки

бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Метою вивчення даного курсу є формування наукового рівня свідомості, що забезпечує загально-естетичні засади формування духовного світу особистості, розширює та поглиблює її культурне світобачення, відкриває світ найвищих загальнолюдських духовних цінностей

Завдання

 • визначити місце естетики в системі соціально-гуманітарних дисциплін;
 • визначити роль естетичного у повсякденному житті людини;
 • зорієнтувати студентів у поглядах на красу, гармонію, досконалість як на загальні поняття естетичної свідомості;
 • розкрити перед студентами панораму становлення естетичних потреб особистості в історико-філософському аспекті;
 • дати розуміння змісту основних категорій естетики;
 • засобами естетики як навчальної дисципліни сприяти формуванню високої культури особистості, розуміння і поваги до загальнолюдських та національних цінностей;


Робоча програма курсу

Глосарій до курсу ЕСТЕТИКА

Автор курсу

Лавриненко Світлана Олександрівна

Учасники

Сторінка координування курсу "ЕСТЕТИКА"Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕСТЕТИКИ

Навчальні теми змістового модуля 1.

 • Тема 1. Предмет і завдання естетики.
 • Тема 2. Основні етапи розвитку естетичної думки.
 • Тема 3. Естетична свідомості особистості та її структура.
 • Тема 4. Категорії естетики.
 • Тема 5. Естетична діяльність і її форми.

Змістовий модуль 2

ХУДОЖНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ

Навчальні теми змістового модуля 2.

 • Тема 1. Естетична природа та специфіка мистецтва.
 • Тема 2. Генезис мистецтва.
 • Тема 3. Видова структура мистецтва.
 • Тема 4. Основні сфери естетичних відносин і діяльності.
 • Тема 5. Естетична культура та шляхи її формування.

Зміст курсу

Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕСТЕТИКИ

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2


Лекція 2 Идеал-женской-красоты-в-каменный-век.jpg
Лекція 2 Идеал-красоты-в-Древнем-Египте-2.jpg
Лекція 2 Идеал-красоты-древних-греков-2.jpg
Лекція 2 Идеал-красоты-в-средние-века-2.jpg
Лекція 2 Идеал-красоты-в-эпоху-возрождения-1.jpg
Лекція 2 Идеал-красоты-в-XX-веке-3.jpg
Идеал-красоты-в-XXI-веке-3-660x418.jpg

Практичні завдання

Завдання 1: Проаналізуйте та коротко занотуйте відповіді на запитання:

  Категорії „гармонія ” і „міра ”.
  Категорія естетичне – мета категорія сучасної естетики.
  Художність як естетична категорія.

Завдання 2:

  Знайдіть та опишіть 5 прикладів відображення естетичних ідеалів у творах відомих митців.

Змістовий модуль 2. ХУДОЖНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ

Теоретичний матеріал

Лекція №1


Практичні завдання

Завдання 1: Опрацюйте самостійно та коротко занотуйте:

  Естетика природи.
  Творчий потенціал людської праці.
  Людина та суспільні відносини як об’єкт естетичної діяльності.
  Естетична діяльність та мистецтво.

Завдання 2:

  Визначте та запишіть10 основних чинників впливу на формування естетичної культури особистості у сучасному світі.

Самостійна робота

Самостійна робота до курсу

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Естетика // Л. Левчук. Посібник. – К: 1998.
 2. Естетика: Підручник / Л.Т. Левчук, В.І. Панченко, О.І. Оніщенко, Д.Ю. Кучерюк; За заг. Ред. Л.Т. Левчук.- 2-ге вид., допов. і переробл.- К.: Вища шк., 2006. – 431с.
 3. Естетика: Навч. посібн ./ В.О. Лозовой, М.І. Панов та ін.; За заг. ред. проф. В.О. Лозового. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 224с


Допоміжна

 1. Ванслов В. Что такое искусство? –М., 1988.
 2. Єфіменко В.В. Культура Середньовічча. Культура Відродження // Історія світової культури. – К., 1994.
 3. Левчук Л. Т. Західноєвропейська культура ХІХст.// Історія Світової культури. – К., 1994

Інформаційні ресурси

 1. http://www.nbuv.gov.ua
 2. http://www.britannica.com


Бажаю успіхів! 

--Лавриненко С.О. (обговорення) 13:25, 4 квітня 2016 (EEST)