Навчальний курс "Грунтознавство", ПГФ,ІІ курс, 25 група

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Грунтознавство

...


Галузь знань:0401 Природничі науки

Напрям підготовки: 6.040102 «Біологія*»

Додаткова спеціальність: 6.040101 «Хімія»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


Мета та завдання навчального курсу

Мета: ознайомити студентів з основами загального грунтознавства, питаннями генезису і еволюції грунтів, дати характеристику морфологічних ознак, фізичних, хімічних і біологічних властивостей, родючості, складу і режимів різних типів грунтів.

Завдання: навчити основним термінам, поняттям та теоретичним положенням сучасного грунтознавства, виробити практичні навички з грунтознавчих досліджень.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • склад грунту;
 • властивості грунту;
 • процеси, що відбуваються в грунті;
 • режими грунту та їх характеристики;
 • класифікацію грунтів;
 • оптимальне використання грунту;


вміти:

 • визначати механічний склад грунту;
 • визначати кількість гумусу в грунті;
 • визначати чинники виникнення і розвитку ерозійних процесів;
 • визначати функції грунту у біогеоценозі.

Робоча програма курсу

Автор курсу

Найдьонова Галина Георгіївна


Учасники

Сторінка координування курсу "Грунтознавство", ПГФ, ІІ курс, 25 група викладачГрафік навчання

день тижня пара група/підгрупа
п'ятниця ІІ 25/І
п'ятниця ІІІ 25/ІІ

Змістовий модуль 1. Грунт і його властивості

Тема 1. Ґрунтознавство в системі наук.

Історія вивчення грунтів. Поняття про грунт. Грунтознавство як наука, його основні положення. Історія вивчення грунту. Методологія і методи дослідження грунту. Місце та роль грунту в природі й діяльності людини. Вивітрювання гірських порід. Грунтоутворюючі породи та їх категорії. Первинні мінерали. Вторинні мінерали.

Тема 2. Морфологія грунту. Фізичні властивості грунтів.

Фазовий склад грунту. Морфологічна будова грунту. Основні морфологічні ознаки генетичних горизонтів. Грунтовий профіль, грунтові горизонти та їх індексація. Переходи між горизонтами в профілі. Фізичні показники грунту. Фізико-механічні властивості грунтів. Стиглість грунту. Екологічна роль фізичних властивостей грунту. Поліпшення фізичних властивостей грунтів.

профіль грунтів

Тема 3. Хімічний склад грунту. Органічна частина грунту.

Загальний хімічний склад грунту. Зміна хімічного складу за профілем грунту. Хімічні елементи та їх сполуки в грунтах. Джерела грунтового гумусу. Розкладання органічних решток в грунті. Грунтові ферменти. Розкладання хімічних компонентів в грунті. Утворення специфічних органічних речовин в грунті (гумусоутворення). Органомінеральні сполуки в грунтах. Гумусний стан грунтів. Екологічна роль гумусу.

Тема 4. Грунтові колоїди та поглинальна здатність грунту.

Склад грунтових колоїдів та їх головні ознаки. Фізичний стан грунтових колоїдів. Природа та види поглинальної здатності грунтів. Грунтовий поглинальний комплекс та його характеристики. Екологічне значення поглинальної здатності грунту.

Тема 5. Грунтово-екологічні режими. Родючість грунтів.

Біоенергетичний режим. Вода в грунті, водні властивості і водний режим грунтів. Повітря в грунті і повітряний режим грунтів. Поживний режим (трофність) грунтів. Біологічний режим грунтів. Ґрунтовий розчин та окисно-відновлювальні реакції. Фактори і закономірності природної родючості грунтів. Категорії грунтової родючості, їх суть і коротка характеристика. Підвищення родючості та окультурювання грунтів. Закон "спадаючої родючості грунтів", його критика.

Змістовий модуль 2. Ґенеза, класифікація, географія та використання грунтів

Тема 6. Фактори ґрунтоутворення. Грунтотворний процес.

Поняття про фактори ґрунтоутворення. Клімат як фактор грунтоутворення. Роль біологічного фактору в процесах грунтоутворення. Роль материнської породи в грунтоутворенні. Роль рельєфу в грунтоутворенні. Роль господарської діяльності людини в грунтоутворенні. Зональність грунтового покриву. Вертикальна зональність грунтів. Біосфера Землі, її характерні особливості. Поняття про природну систему, її будову, властивості та структурну організацію. Великий геологічний кругообіг речовин. Кора вивітрювання, типи кори вивітрювання. Малий біологічний кругообіг речовин. Міграційні потоки елементів. Геохімічні бар'єри та ареали акумуляції. Баланс грунтоутворення. Загальна схема грунтоутворення. Концепція елементарних грунтотворних процесів та їх характеристика. Режими ґрунтоутворення. Тип ґрунтоутворення

Тема 7. Систематика, класифікація та загальні закономірності географії грунтів. Грунти лісолучної зони та тундрові грунти.

Поняття про класифікацію грунтів. Закономірності розміщення грунтів на земній поверхні. Основи грунтово-географічного районування. Грунтово-біокліматичні пояси, області, зони, провінції, округи, райони. Грунтово-географічне районування та загальна схема грунтового покриву України. Тундрові грунти. Дерново-підзолисті грунти. Кріогенні грунти.

Тема 8. Буроземи, опідзолені та реградовані грунти Лісостепу. Чорноземи Лісостепу та Степу.

Ґенеза, екологія та поширення буроземів. Бурі лісові грунти. Гіпотези опідзолювання та реградації. Грунтово-екологічні режими опідзолених грунтів. Окультурювання, охорона та раціональне використання опідзолених та реградованих грунтів. Поширення та історія вивчення чорноземів. Властивості та екологічні режими чорноземів. Лучно-чорноземні грунти. Використання та проблеми охорони чорноземів.

Тема 9. Каштанові, бурі напівпустельні, грунти субтропіків і тропіків. Азональні грунти, гірські грунти. Охорона грунтів та грунтово-екологічний моніторинг.

Екологія аридного грунтогенезу. Будова профілю, екологічні властивості напівпустельних грунтів. Грунти субтропіків. Грунти тропіків. Схилові та еродовані грунти. Грунти долинних ландшафтів. Галоморфні грунти (солонці, солончаки, солоді). Зрошувані та підтоплені грунти. Деградовані грунти. Гірські грунти. Бонітування грунтів. Картографування грунтів. Завдання охорони грунтів. Патологія грунтового профілю та генетичних горизонтів. Порушення біоенергетичного режиму едафотопів та екосистем. Порушення водного і хімічного режиму едафотопів. Забруднення та хімічне отруєння грунтів. Патологія грунтів і здоров'я людини. Моніторинг грунтів.

Зміст курсу

Змістовий модуль І. Грунт і його властивості.

Теоретичний матеріал до першого модулю

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні заняття до першого модулю

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота до першого модулю

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль ІІ. Ґенеза, класифікація, географія та використання грунтів

Теоретичний матеріал до другого модулю

Лекція №1
Лекція №2
Лекція №3

Практичні заняття до другого модулю

Практична №1
Практична №2

Самостійна робота до другого модулю

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Назаренко І.І., Польчина С.М. Нікорич В.А. Грунтознавство: Підручник. – Чернівці: Книги – XXI, 2004. – 400 с.
 2. Топольний Ф.П., Гелевера О.Ф., Медведева О.В. Ґрунтознавство. - Кіровоград: Код, КНТУ, 2006. - 204с.
 3. Чорний Й.Б. Географія грунтів з основами ґрунтознавства. - К., 1995.
 4. Полевой определитель почв / Под ред. Н.И.Полупана и Б.С. Носко. – К.: Урожай, 1981.
 5. Польчина СМ. Грунтознавство. Головні типи грунтів. Ч. 1, 2. – Чернівці: Рута, 2000, 2001.
 6. Почвоведение / Под ред. И.С.Кауричева. – М.: Агропромиздат, 1989.
 7. Почвоведение. В 2 ч. / Под ред. В.А.Ковды, Б.А.Розанова. – М.: Высш. шк.,1988.
 8. Почвы Украины и повышение их плодородия: В 2 т. – К.: Урожай, 1988. Т.1-2.
 9. Практикум по почвоведению / Под ред. И.С.Кауричева. – М.: Колос, 1980.

Допоміжна

 1. Александрова Л.Н. Органическое вещество почвы и процессы его трансформации. – Л.: Наука, 1980. Александрова Л.Н., Найдёнова О.А. Лабораторно-практические занятия по почвоведению. – Л.: Агропромиздат, 1989.
 2. Атлас почв СССР. – М.: Колос, 1974.
 3. Атлас почв Украинской ССР/ Под. ред Н.К. Крупского и Н.И. Полупана.– Киев: Урожай, 1979.
 4. Афанасьева Т.В., Василенко В.И., Терешина Т.В., Шеремет Б.Б. Почвы СССР. – М.: Мысль, 1979.
 5. Вернадский В.И. Биосфера. – М.: Мысль, 1974.
 6. Вернандер Н.Б. Географія грунтів з основами грунтознавства. – К., 1966
 7. Волобуев В.Р. Введение в энергетику почвообразования. – Л.: Наука, 1974.

Інформаційні ресурси

 1. wikipedia
 2. Пізнавальний сайт «Географія»
 3. Знаймо разом

Галерея

---