Навчальний курс "Географія"

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Географія


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

Мета та завдання навчального курсу

Мета:

 • формування у студентів гуманістичного світогляду, виховання дбайливих господарів, любові до рідного краю, набуття умінь і навичок адаптації до навколишнього середовища, адекватної поведінки в ньому;
 • для більшості студентів завершити формування знань про географічну картину світу, які спираються на положення теорії взаємодії суспільства і природи, відтворення і розміщення населення, світового господарства та географічного поділу праці, на розкриття глобальних та регіональних явищ і процесів.

Завдання:

 • формування у студентів цілісного географічного образу Землі через розкриття регіональних та планетарних закономірностей і процесів;
 • розкриття ролі географії у вирішенні економічних, екологічних і соціальних проблем суспільства;
 • розвиток у студентів геопросторового мислення та вміння логічно викладати свої думки, що співвідносяться з реально пізнаваними географічними об’єктами;
 • обґрунтування доцільності наукового підходу до природокористування, єдності навколишнього середовища, людини та її діяльності в територіальному аспекті;
 • формування картографічної грамотності, культури;
 • виховання національно свідомого громадянина, патріота, дбайливого господаря, грамотної, освіченої людини, гуманіста і пиродолюба;
 • вироблення в студентів умінь практично застосовувати здобуті географічні знання, користуватися джерелами географічної інформації, самостійно шукати, аналізувати і пердавати її;
 • розвиток здатності до співробітництва при виконанні практичних робіт та екскурсій;
 • заохочення до самореалізації своїх здібностей, інтересів та життєвих планів засобами географії.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • що вивчає соціально-економічна географія світу;

вміти:

 • просторово мислити та мати уявлення про навколишній світ;
 • показувати глибокий взаємозв’язок природи, населення, господарства Землі;


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Посилання на сторінки авторів


Коняшина Ірина Борисівна

Учасники

Сторінка координування курсу "Географія" викладач


Коняшина Ірина Борисівна

Зміст курсу

Змістовий модуль 1. КРАЇНИ СВІТУ

Тема 1. Країни Азії

Теоретичний матеріал

Лекція №1 КРАЇНИ АЗІЇ. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД

Лекція №2 ЯПОНІЯ. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Практичні завдання

Практична №1 Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах господарства країн світу.

Практична №2 Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн світу (за вибором)

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Ресурси

Рекомендована література

Базова


Допоміжна

Інформаційні ресурси

---