Навчальний курс "Актуальні проблеми викладання української мови"

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ


Галузь знань 0101 Педагогічна освіта

напрям підготовки 6.010102 Початкова освіта

освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни

Нові тенденції розвитку освіти України поставили перед вищою школою ряд важливих завдань і зумовили певні зміни в організації та змісті праці вчителя, пошуки новітніх технологій навчання, що у свою чергу висуває нові вимоги до фахової підготовки вчителів початкової школи. Мета дисципліни „Актуальні проблеми викладання української мови”  поглибити і розширити знання випускників з основних питань методики навчання грамоти, читання, граматики української мови, розвитку мовлення молодших школярів; ознайомити із сучасними вимогами до організації уроків мови і читання, найефективнішими методами і прийомами навчання мови молодших школярів на сучасному етапі розвитку школи.

Одним із головних завдань вивчення дисципліни є – озброєння майбутніх учителів вимогами та знаннями структури сучасного уроку рідної мови. Випускник має досконало оволодіти: – методикою організації навчально-виховного процесу на уроці; – способами застосування пошукових і репродуктивних методів; – прийомами стимулювання активності учнів, організації аналітико-синтетичної діяльності; – добором сучасних ефективних методів і прийомів з урахуванням характеру навчального матеріалу і ступеня його засвоєння; – сучасною системою контролю знань, умінь і навичок.

Курс „Актуальні проблеми викладання української мови” має чітку професійну спрямованість. Він має забезпечити високий теоретичний рівень знань студентів з основ навчання рідної мови у молодших класах та вироблення практично-методичних умінь, що забезпечать майбутнім учителям самостійність у роботі, сприятиме вихованню інтересу до творчої педагогічної діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: – провідні ідеї сучасних навчальних програм, сучасні вимоги до їх реалізації; – сучасні структури уроків мови та читання на різних етапах вивчення дисципліни у початковій школі; – вимоги до сучасного уроку мови і читання в початкових класах; – новітні підходи до проведення уроків мови та читання в початковій школі; – типи та методику проведення нестандартних уроків мови та читання; – сучасні ідеї передового педагогічного досвіду вчителів початкових класів.

Уміти: – визначати сучасні ефективні методи і прийоми навчання мови та читання в початковій школі; – добирати ефективну систему вправ з формування мовленнєвих умінь і навичок учнів початкових класів; – розробляти конспекти уроків мови та читання з використанням новітніх підходів та сучасних вимог до їх проведення; – розробляти конспекти та проводити фрагменти нестандартних уроків мови та читання у початкових класах; – володіти сучасною системою контролю мовленнєвих знань, умінь і навичок учнів початкових класів; – впроваджувати сучасні ідеї передового педагогічного досвіду вчителів початкових класів у практику навчання мови молодших школярів.Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

О. О. Горська, кандидат педагогічних наук, доцент

Учасники

Факультет педагогіки та психології

Спеціалізація дошкільна освіта

Форма навчання заочна

'''СТОРІНКА ДЛЯ СПІЛКУВАННЯ'''

Графік навчання

Рік підготовки: IV

Семестр: VІІІ

Структура курсу

Stryktyra kursy APUYM tabluca.JPG

Зміст курсу

Урок у початкових класах ілюстрація до курсу актуальні проблеми методики викладання української мови.jpg

Тема 1. Актуальні питання початкового навчання мови на сучасному етапі

Теоретичний матеріал

Лекція

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Тема 2. Зміст та методичне забезпечення сучасного уроку навчання грамоти і письма

Теоретичний матеріал

Лекція

Самостійна робота

Самостійна робота №2

Тема 3. Зміст та методичне забезпечення сучасного уроку української мови у початкових класах

Теоретичний матеріал

Лекція

Самостійна робота

Самостійна робота №3

Тема 4. Зміст та методичне забезпечення сучасного уроку літературного читання у початкових класах

Теоретичний матеріал

Лекція

Самостійна робота

Самостійна робота №4

Ресурси

Рекомендована література

Інформаційні ресурси

  1. Державний стандарт початкової загальної освіти
  2. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1-4 класи. Українська мова
  3. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1-4 класи.Літературне читання
  4. Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах ЗНЗ у 2014-2015 н.р.
  5. Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах ЗНЗ у 2011-2012 н.р.

---