Навчальний курс "Історія української культури"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

ІУ.Мізинський браслет.2016.jpg
ІУ.Трипілля.2016.jpg
ІУ.Керносівський ідол.2016.jpg
ІУ.Пектораль.2016.jpg

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень: Напрям підготовки (спеціальності): 6.020302 Історія

Спеціальність (професійне спрямування): Історія

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Денна форма навчання

Мета та завдання навчального курсу

Мета

ІУ.Борисогл. собор.2016.jpg
Нерушима стіна 2016.jpeg
ІУ.Ангел Зол волосся.2016.jpg
ІУ.Сутківці.2016.jpg
ІУ.Мініатюра.Пересоп.2016.jpg
ІУ.Апостол.2016.jpg
Видубичі 2016.jpeg
2017 Гравюра 18 ст..jpg
ІУ.Покрова.2016.jpg
ІУ.Хотин.2016.jpg
ІУ.Соф. площа.2016.jpg
ІУ.Вел дзвіниця.2016.jpg
2017 Брама Заборовського.jpg
ІУ.Варвара і Катерина.2016.jpg
ІУ.Тр. собор.2016.jpg
ІУ.Катерина.2016.jpg
ІУ.Пимоненко.2016.jpg
ІУ.Полтава.2016.JPG
ІУ.Мурашко.2016.jpg
ІУ.Кричевський-2.2016.jpg
ІУ.Держпром2016.jpg
ІУ.ЗЕМЛЯ.2016.jpg
ІУ.Божій.2016.jpg
ІУ.ТІНІ...2016.jpg
ІУ.Проп.грамота..2016.jpg
ІУ.Леся Укр.2016.jpeg
ІУ.Бібл.Верн.2016.jpg
ІУ.Кн. Ольга.2016.jpg


Метою навчального курсу «Історія української культури» є ознайомлення студентів з основними тенденціями та визначними здобутками у розвитку української культури від її джерел до сьогодення, формування у них відповідних системних знань та розвиток вміння оцінювати досягнення культури на основі історичного контексту їх створення. Навчальна дисципліна покликана сприяти підвищенню фахового рівня та особистісному розвитку студентів, вихованню в них потреби у духовному самовдосконаленні в процесі знайомства з яскравими явищами і провідними здобутками в історії української культури.

Завдання

 • проаналізувати головні етапи і тенденції історичного розвитку української культури та висвітлити її сучасний стан;
 • розглянути особливості розвитку та характерні прояви професійних форм культуротворчості в Україні у сферах освіти, науки і різних галузях художньої культури (літературна творчість, образотворче мистецтво, архітектура, музичне мистецтво, театральне мистецтво, кінематограф та ін.);
 • показати роль української культури в утвердженні національної самосвідомості та державності українського народу;
 • розглянути українську культуру як самобутнє явище, водночас показавши її діалог з іншими культурами, висвітлити культурні взаємовпливи;
 • розкрити місце і значення окремих визначних явищ в історії української культури у європейському та світовому контексті;
 • виховувати емоційно-естетичне ставлення до здобутків української культури, формувати естетичні смаки та уподобання.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • загальні тенденції розвитку української культури в різні історичні періоди (від найдавніших часів до сьогодення);
 • особливості і основні здобутки в розвитку окремих галузей української культури в певні історичні періоди;
 • визначні духовні феномени та художні явища в історії української культури, насамперед, пов’язані зі специфікою сприйняття і реалізацією на місцевому грунті яскравих явищ світової культури;
 • основні дати в культурній історії України та імена відомих діячів в різних галузях культури.


вміти:

 • аналізувати факти, події, процеси в історії української культури;
 • користуватися різними джерелами з історії української культури: спеціальною літературою, документами, довідковими матеріалами;
 • орієнтуватися в сучасному культурному житті України;
 • застосовувати одержані знання в подальшій професійній діяльності.


Робоча програма курсу

Глосарій до навчальної дисципліни "Історія української культури"

Автор (автори) курсу

Грінченко Віктор Григорович

Учасники

Сторінка координування курсу "Назва курсу" викладач




Змістовий модуль 1.


Тема 1. Вступ до вивчення курсу.

Мета і завдання вивчення курсу.
Теоретико-методологічні засади розуміння сутності української культури.
Огляд історіографічної спадщини з питань історії української культури.
Періодизація історії української культури.


Розділ І. Культура давнього населення України (від найдавніших часів до початку ХІІІ ст).


Тема 2. Культура давнього населення України (до появи історичних слов’ян).

Основні етапи і тенденції розвитку культури давнього населення України (до появи історичних слов’ян).

Культура населення України доби ранньої первісності (до початку «неолітичної революції»). Період раннього та середнього палеоліту. Культура пізньопалеолітичного населення України. Спосіб життя населення та матеріальна культура (поселення, житла, предметне середовище). Особливості мистецтва пізнього палеоліту та його прояви на території України.

Культура неолітичного населення України. Культурно-історичні наслідки «неолітичної революції». Господарство і побут неолітичного населення Украї-ни. Духовна культура (релігійні уявлення, обряди, образотворче мистецтво).

Культура енеолітичного населення України. Матеріальна культура земле-робів та скотарів України за доби мідного віку (розвиток землеробства та скотарства, домашні промисли та зародження ремесла, гончарне виробництво, по-селення, побут, та одяг). Духовна культура та мистецтво трипільців. Трипільська культура як один яскравих культурних виявів протоцивілізації.

Культури племен бронзової доби на території України. Матеріальна культура (заняття, поселення, побут, одяг, ремесла). Розвиток раціональних знань. Поховальні звичаї та курганна архітектура. Розвиток мистецтва та монумен-тальної скульптури.

Культура населення України скіфо-сарматського часу. Кіммерійський період. Господарство, побутова культура і мистецтво кіммерійців. Скіфський період. Релігійні уявлення, обряди, форми релігійних культів у скіфів. Скіфське та елліно-скіфське мистецтво. Скіфський звіриний стиль. Сарматський період. Матеріальна та духовна культура сарматів.

Культура населення античних держав Північного Причорномор’я. Освіта і наукові знання. Літературна творчість. Архітектура і образотворчі мистецтва. Музична культура і театр.


Тема 3. Культура давніх слов’ян і Київської Русі.

Основні етапи розвитку культури давніх слов’ян і Київської Русі. Матеріальна культура (заняття, поселення, побут, ремесла) давніх слов’ян на території України. Духовна культура давніх слов’ян на території України (у дохристиянські часи). Поклоніння силам природи. Слов’янські божества. Організація культу. Святилища та ідоли. Поховальний обряд. Християнство в культурі Київської Русі. Вплив християнства на цивілізаційний вибір України-Русі. Особливості релігійної свідомості у Київській Русі. Християнство і поширення писемності, освіти, наукових знань. Християнство і художня культура Київської Русі. Проблема походження слов’янської та східнослов’янської писемності. Освіта і наукові знання у Київській Русі. Література Київської Русі. Усна народна творчість. Літописання. Оригінальні літературні твори. Музична культура Київської Русі. Архітектура Київської Русі. Образотворче і прикладне мистецтво в культурі Київської Русі.


Розділ ІІ. Культура України ХІІІ – першої половини ХVІІ ст.


Тема 4. Українська культура ХІІІ – першої половини ХVІ ст.

Культурний розвиток на українських землях в період феодальної роздробленості (кінець ХІІ – перша половина ХІV ст.). Основні осередки духовної культури в Україні періоду феодальної роздробленості. Розвиток культури в умовах перебування України у складі іноземних держав (друга половина ХІV – перша половина ХVІ ст.). Поширення ідей ренесансного гуманізму в Україні (кінець ХV – перша половина ХVІ ст.). Освіта і наукові знання в Україні. Літературна творчість в Україні. Архітектура і образотворче мистецтво в Україні. Музика і театральні елементи в культурі України.


Тема 5. Національно-культурне піднесення в Україні у другій половині ХVІ – першій половині ХVІІ ст.

Тенденції культурно-національного відродження в Україні у другій половині ХVІ – першій половині ХVІІ ст. Етнічна консолідація українського народу і процеси культурного розвитку. Ренесансно-гуманістичні і реформаційні впливи в українській культурі ХVІ – першої половини ХVІІ ст. Розвиток освіти і наукові знання в Україні. Проблема виникнення друкарства в Україні. Літературна творчість в Україні. Розвиток архітектури в Україні. Образотворче мистецтво в Україні. Музика і театр в Україні.


Змістовий модуль 2

Навчальні теми змістового модуля 2.

Змістовий модуль 3

Навчальні теми змістового модуля 3.



Зміст курсу

Змістовий модуль 1.

Лекції

Християнство в культурі Київської Русі.

Українська культура другої половини ХVІІ - ХVІІІ ст.

Семінарські заняття

Плани семінарських занять та методичні рекомендації до змістового модуля І.

Самостійна робота

Питання для самостійного опрацювання та методичні рекомендації до змістового модуля І.

Ресурси

Рекомендована література

Базова

• Асєєв Ю. О. Джерела: Мистецтво Київської Русі. – К., 1980.

• Білецький П. О. Українське мистецтво другої пол. ХVІІ– ХVІІІ ст. – К., 1981.

• Історія української культури: Збірник матеріалів і документів / За ред. С. М. Клапчука та В. Ф. Остафійчука. – К., 2000.

• Історія української культури. У 5-ти т. – Т. 1. – Історія культури давнього на-селення України / Асєєв Ю. С., Баран В. Д., Баранов І. А., Белозор В. П., Бес-сонова С. С. та ін. – К., 2001.

• Історія української культури. У 5-ти т. – Т. 2. Українська культура ХІІІ – першої половини ХVІІ ст. / Александрович В. С., Балушок В. Г., Боянівська М. Б., Войтович Л. В., Голик Р. Й. та ін. – К., 2001.

• Історія української культури. У 5-ти т. – Т. 3. Українська культура другої по-лов. XVII – XVIII ст. / Александрович В. С., Борисенко В. Й. та ін. – К., 2003.

• Історія української культури. У 5-ти т. – Т. 4. Кн. 1. Українська культура ХІХ ст. /Артюх А. Ф., Балушок В. Г., Бондаренко Г. Б. та ін. – К., 2008.

• Історія української культури. У 5-ти т. – Т. 4. Кн. 2. Українська культура ХІХ ст. / Бондар М. П., Загайкевич М. П. та ін. – К., 2005.

• Історія української культури. У 5-ти т. – Т. 5. Кн. 1. Українська культура ХХ – початку ХХІ ст. / Ажнюк Б. М., Бондар М. П. та ін. – К., 2011.

• Історія української культури. У 5-ти т. – Т. 5. Кн. 2. Українська культура ХХ – початку ХХІ ст. / Агеєва В. П., Барабан Л. І. та ін. – К., 2011.

• Історія української культури. У 5-ти т. – Т. 5. Кн. 3. Культура та розвиток науки і технологій в Україні / Агеєва В. П., Барабан Л. І. та ін. – К., 2012.

• Історія української культури: Побут. Письменство. Мистецтво. Театр. Музика / За заг. ред. І. Крип’якевича. – К., 1994.

• Історія української культури. Від найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст. – Автор-укладач: В. Г. Грінченко. – Кіровоград, 2011.

• Історія української та зарубіжної культури / За ред. С. М. Клапчука та В. Ф. Остафійчука. – К., 2004.

• Крвавич Д. П., Овсійчук В. А., Черепанова С. О. Українське мистецтво: Навч. посібн.: У 3-х ч. – Ч. 1. – [Від давн. часів до сер. І тис.]. – Львів, 2003.

• Крвавич Д. П., Овсійчук В. А., Черепанова С. О. Українське мистецтво: Навч. посібн.: У 3-х ч. – Ч. 2. – [VI – серед. XVI ст.]. – Львів: Світ, 2004.

• Крвавич Д. П., Овсійчук В. А., Черепанова С. О. Українське мистецтво: Навч. посібн.: У 3-х ч. – Ч. 3. – [Серед. XVI – ХХ ст.]. – Львів, 2005.

• Культура українського народу / В. М. Русанівський, Г. Д. Вервес, М. В. Гончаренко та ін. – К., 1994.

• Лекції з історії світової та вітчизняної культури / За ред. А. Яртися та В. Мельника. – Львів, 2005.

• Лобановський Б. Б., Говдя П. І. Українське мистецтво другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – К., 1989.

• Овсійчук В. А. Українське мистецтво ХІV– першої половини ХVІІ ст. – К., 1985.

• Онопрієнко В. І. Історія української науки ХІХ – ХХ століть. – К., 1998.

• Попович М. В. Нариси історії культури України. – К., 1998.

• Степовик Д. В. Українське мистецтво першої половини ХІХ ст. – К., 1982.

• Українська культура: історія і сучасність: Навч. посібник / За ред. Черепанової С. О. – Львів, 1994.

• Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича. – К., 1993.

• Чижевський Д. I. Історія української літератури. – K., 2003.

• Шейко В. М., Білоцерківський В. Я. Історія української культури. – К., 2009.

• Шейко В. М., Тишевська Л. Г. Історія української культури. – К., 2006.

Допоміжна

• Безклубенко С. Д. Українське кіно. Начерк історії. – К., 2004.

• Борисенко В. Й. Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ ст. – К., 1998.

• Відейко М. Ю. Трипільська цивілізація. – К., 2003.

• Горєлов М.Є., Моця О.П., Рафальський О. О. Цивілізаційна історія України. – К., 2005.

• Горський В. С. Історія української філософії: Курс лекцій. – К.,1996.

• Госейко Л. Історія українського кінематографа: 1896–1995. – К., 2005.

• Давня історія України: У 2-х кн. – Кн. 1. / Толочко П. П., Крижицький С. Д., Мурзін В. Ю. та ін. – К.,1994.

• Давня історія України: У 2-х кн. – Кн. 2. / Толочко П. П., Козак Д. Н., Моця О. П. та ін. – К., 1995.

• Давня історія України: В 3-х т. – Т. 1: Первісне суспільство / С. С. Березанська та ін.; ред. В. Н. Станко. – К., 1997.

• Давня історія України: В 3-х т. – Т. 2: Скіфо-антична доба / С. С. Бессонова та ін.; відп. ред. С. Д. Крижицький. – К., 1998.

• Давня історія України: В 3-х т. – Т. 3: Слов’яно-Руська доба / Ю. С. Асєєв та ін.; ред. П. П. Толочко. – К., 2000.

• Даниленко В. М. Смольніцька М. К. Шлях до незалежності: громадські рухи й суспільні настрої в УРСР другої половини 1980-х рр. // Укр. іст. журн. – 2011. – № 4. – С. 4–22.

• Дзюба О. М., Павленко Г. І. Літопис найважливіших подій культурного життя в Україні (Х – середина ХVІІ ст.): Посібник-довідник. – К., 1998.

• Завальнюк О. М. Українське наукове товариство і творення національної університетської освіти (1917–1920 рр.) // Укр. іст. журн. – 2008. – № 5. – С. 112–121.

• Залізняк Л. Л. Нариси стародавньої історії України. – К., 1994.

• Запорожці: До історії козацької культури / Упоряд. І. Кравченко, Ю. Іванченко. – К., 1993.

• Зарубіжні українці. Довідник / Лазебник С. Є. та ін. – К., 1991.

• Історія української архітектури / Ю. С. Асєєв, В. В. Вечерський та ін. / за ред. В. І. Тимофієнка. – К., 2003.

• Історія української культури. Контрольні завдання. Част. І. Від давніх часів до кінця XVIII ст. Для студентів історичного факультету. Автор-укладач: В. Г. Грінченко. – Кіровоград, – 2005.

• Історія української культури. Контрольні завдання. Част. ІІ. Кінець XVIII – початок ХХІ ст. Для студентів які навчаються за спеціальністю «Історія». Автор-укладач: В. Г. Грінченко. – Кіровоград, – 2006.

• Капельгородська Н. Кіномистецтво України в біографіях. Кінодовідник. – К., 2004.

• Касьянов Г. Незгодні: Українська інтелігенція в русі опору 1960–1980-х років. – К., 1995.

• Касьянов Г. Українська інтелігенція 1920–1930-х років: соціальний портрет та історична доля. – К., 1992.

• Касьянов Г. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ–ХХ століть: Соціально-політичний портрет. – К., 1992.

• Ковалюк В. Р. Культурологічні та духовні аспекти «радянізації» Західної України (вересень 1939 – червень 1941 рр.) // Укр. іст. журн. – 1993. – № 2–3. – С. 3–17.

• Коваль М. В. Українська культура та її діячі в політиці нацистських колонізаторів // Укр. іст. журн. – 1993. – № 9. – С. 13–28.

• Коваль М.В. Доля української культури за «нового порядку» (1941–1944 рр.) // Укр. іст. журн. – 1993. – № 11–12. – С. 15–38.

• Кордон М. В. Українська та зарубіжна культура: Курс лекцій. – К., 2005.

• Костомаров М. Київський митрополит Петро Могила // Між двох вогнів: друга пол. ХVІ – перша пол. ХVІІ ст. / Упор. О. І. Ворончук. – К., 1996. – (Серія «Історія України в прозових творах та документах»). – С. 319–351.

• Косянчук Л. Г. Історія української та світової культури. Частина І: від первісності до елліністичної епохи. – Тернопіль, 2001.

• Котляр М. Ф. Шляхи християнства на Русь (легендарні й реальні) // Укр. іст. журн. – 2008. – № 5. – С. 4–15.

• Кравчик Г. Г. Протиріччя культурного розвитку українського села у 1960 – 1980-ті рр. // Укр. іст. журн. – 2002. – № 5. – С. 24–34.

• Красильникова О. В. Історія українського театру ХХ ст. – К., 1999.

• Кримський С. Б. Архетипи української культури // Феномен української культури: методологічні засади осмислення. – К., 1996. – С. 91–112.

• Культурна політика в Україні: аналітичний огляд / О. А. Гриценко, Г.О. Андрес, І. С. Булкіна та ін.; ред.-упоряд.: О. А. Гриценко – К., 2007.

• Литвинов В. Ренесансний гуманізм в Україні. – К., 2000.

• Макаров А. М. Світло українського бароко. – К., 1994.

• Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. – К., 1992.

• Матвєєва Л. В. Становлення Української академії наук (1918–1928 рр.) // Укр. іст. журн. – 2008. – № 6. – С. 4–26.

• Медвідь Л. А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні. – К., 2003.

• Мєднікова Г. С. Українська та зарубіжна культура ХХ ст. – К., 2002.

• Митці України: Енциклопедичний довідник / Упорядник М. Г. Лабінський, В. С. Мурза. За ред. А. В. Кудрицького. – К., 1992.

• Мицько І. З. Острозька слов’яно-греко-латинська академія. – К., 1990.

• Мозолевський Б. М. Скіфський степ. – К., 1983.

• Моця О. П., Ричка В. М. Київська Русь: від язичництва до християнства. – К., 1996.

• Набок С. В. Українська академія наук як чинник формування національного наукового простору // Укр. іст. журн. – 2008. – № 6. – С. 38–46.

• Наливайко Д. С. Искусство: направления, течения, стили. – К.: Мистецтво, 1980. – 288 с.

• Нариси української популярної культури. – К., 1998.

• Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції. 1919–1939. – К., 1999.

• Овсійчук В. А. Майстри українського бароко. – К., 1991.

• Огієнко І. Дохристиянські вірування українського народу // Витоки: від найдавніших часів до першої половини IX ст. – К., 1995 (серія «Історія України в прозових творах та документах»).

• Огієнко І. Історія українського друкарства. – К. 1994.

• Огієнко І. Українська культура. Нариси історії культурного життя українського народу. – К. 1992.

• Остешко Т. С. З історії літературно-мистецького життя в Україні за часів Центральної Ради // Укр. іст. журн. – 1998. – № 3. – С. 24–38.

• Павко А. І. Загальні риси й особливості підготовки педагогічних кадрів в університетах України у ХІХ – на початку ХХ ст. // Укр. іст. журн. – 2010. – № 4. – С. 99–115.

• Павленко С. О. Іван Мазепа як будівничий української культури. – К., 2005.

• Павленко Ю. В., Руда С. П., Хорошева С. А., Храмов Ю. О. Природознавство в Україні до початку XX ст. в історичному, культурному та освітньому контекстах. – К., 2001.

• Розовик Д. Ф. Українське культурне відродження в роки національно-демократичної революції (1917–1920). – К., 2002.

• Розовик Д. Ф. Центральна Рада й українська культура // Укр. іст. журн. – 1993. – № 2–3. – С. 17–28.

• Рубльов О. С., Юркова О. В. Інститут історії України НАН України: віхи історії (1936–2006 рр.) // Укр. іст. журн. – 2006. – № 6. – С. 32–35.

• Семчишин М. Тисяча років української культури. Історичний огляд куль-турного процесу. – К., 1993.

• Скляренко В. Є. Телебачення незалежної України: історія та сучасність // Укр. іст. журн. – 2008. – № 5. – С. 179–186.

• Скрипчук Г. В. Історіографія культури України в роки незалежності // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. – 2012. – № 46. – С. 264–268.

• Станко В. Н., Гладких М. І., Середа С. П. Історія первісного суспільства: Підручник. – К., 1999.

• Стоколос Н. Г. Політика урядів міжвоєнної Польщі (1918–1939 рр.) щодо православної церкви й українців // Укр. іст. журн. – 2005. – № 2. – С. 59–81.

• Стоцький Я. В. Експансія РПЦ у західних областях України (1947–1953 рр.) // Укр. іст. журн. – 2008. – № 5. – С. 137–146.

• Стріха М. Українська наука на роздоріжжі між небуттям і відродженням // Сучасність. – 2004. – № 5. – С. 139–150.

• Терещенко Ю. І. Україна і європейський світ: Нарис історії від утворення Старокиївської держави до кінця ХVІ ст. – К., 1996.

• Тимошик М. С. Історія видавничої справи. – К., 2003.

• Українська та зарубіжна культура / За ред. М. М. Заковича. – К., 2000.

• Українське бароко та європейський контекст. Архітектура, образотворче мистецтво, театр і музика. – К., 1991.

• Уманцев Ф. С. Мистецтво давньої України (ХІІІ – середина ХVІІІ ст.). Історичний нарис. – К., 2002.

• Хижняк З. І. Києво-Могилянська академія. – К., 1981.

• Цвілюк С. А. Українізація України. Тернистий шлях національно-культурного відродження доби сталінізму. – Одеса, 2004.

• Чмихов М. О. Давня культура. Навч. посібник. – К., 1994.

• Юрчук В. І. З історії культури України (1940–1960-ті роки) // Національна культура в сучасній Україні / Гол. ред. кол. І. Ф. Курас. – К., 1995.

• Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – К., 2005.

• Якубова Л. Д. Тенденції етнокультурного життя УСРР у контексті коренізацї (1924–1935 рр.) // Укр. іст. журн. – 2006. – № 2. – С. 74–88.

• Яремчук В. П. Історична наука в УРСР у «добу Шелеста» // Укр. іст. журн. – 2008. – № 3. – С. 149–162.

Інформаційні ресурси

• Архітектурні та природні пам’ятки України // http://ukraine.kingdom.kiev.ua/

• Замки та храми України // http://www.castles.com.ua/

• Ізборник – 2003. Історія України IX–XVIII ст. Першоджерела та інтерпретації // http://izbornyk.org.ua/

• Львівський путівник – Довідник по пам'ятках Львова // http://www.dlab.com.ua/guide-lviv

• ОКО – архітектура і краєзнавство України // http://www.oko.kiev.ua/

• Український Центр – Українська Бібліотека – Український Форум – Українська Галерея – Клуб // http://www.ukrcenter.com/

• Фотоекскурсії Києвом, Україною та світом / Клименко Сергій. Фото // http://klymenko.in.ua/Other_World/index.htm


---