Навчальний курс "Історія науки і техніки (ВСР)"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

Назва курсу

Історія науки і техніки


Капелюшний Практична стилістика.JPG

Галузь знань 0303 «Журналістика та інформація»

Напрям підготовки 6.030303 «Видавнича справа та редагування»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Вирішення актуального завдання гуманітаризації та гуманізації вищої освіти в Україні передбачає введення до навчального процесу нових міждисциплінарних курсів, здатних не лише підвищити якість професійної підготовки майбутніх спеціалістів, але й суттєво вплинути на розширення їх світогляду. Cаме таким є курс «Історії науки і техніки», на стику гуманітарного і природничого знання, спрямований на формування у молодих людей уявлення про історичну логіку науково-технічного розвитку у контексті розвитку історії культури людства. Важливою особливістю курсу є також і те, що на відміну від опрацьованих у минулому „класичних схем”, зорієнтованих переважно на дослідження історії природознавства і техніки, курс «Історія науки і техніки» націлений на охоплення усіх форм наукового знання – і природничого, і технічного, і гуманітарного.

Мета курсу – вивчення основних етапів, процесів і подій історії науки і техніки з давніх часів до сьогодення у контексті основних тенденцій розвитку світу.

Завдання курсу - в результаті опанування навчальним матеріалом студенти насамперед повинні отримати цілісне уявлення про розвиток науки і техніки як історико-культурного явища.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: – періодизацію історії науки і техніки; – історіографічні концепції, сучасні методологічні підходи до вивчення феномену науки загалом та вітчизняної історії науки і техніки, зокрема; – особливості державної політики у науково-технічній сфері на різних етапах історичного розвитку людства; – витоки виникнення наукового знання, зокрема найбільш важливих галузей науки і техніки; – основні події, дати найбільш визначних досягнень у розвитку науки і техніки на різних етапах історії; – імена, головні віхи життя і творчої діяльності видатних науковців та інженерів, зокрема їх внесок у розвиток української та світової науки.

вміти: – вміти самостійно узагальнювати й аналізувати набуті знання з історії науки і техніки, причому не лише на основі матеріалів курсу, але й отримані у ході засвоєння інших навчальних дисциплін; – оволодіти новими й удосконалити набуті раніше навички роботи з різними видами джерел; – мати уявлення про існуючі електронні інформаційні ресурси з історії науки і техніки, вміти ними користуватися для вироблення найбільш прийнятної стратегії освоєння матеріалів курсу; – демонструвати здатність до прогнозування перспектив науково-технічного розвитку, усвідомлювати найтісніший зв’язок та взаємообумовленість проблем, що їх вирішують науковці технічного та гуманітарного напрямів, для побудови в Україні розвинутого, демократичного суспільства.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Шульга Дмитро Олександрович


Учасники

Студенти 3-го курсу спеціальності "Видавнича справа та редагування" денної та заочної форм навчання.

Сторінка координування курсу «Практична стилістика» викладач Шульга Дмитро ОлександровичГрафік навчання


Графік консультацій для студентів денної та заочної форм навчання

День тижня Час Аудиторія
понеділок 12.40-14.00 409 (кафедра видавничої справи та редагування)
вівторок 12.40-14.00 409 (кафедра видавничої справи та редагування)

Зміст курсу

Змістовий модуль І. Накопичення знань, розвиток технологічних можливостей людства з найдавніших часів до XVII ст.

Тема 1. Вступ. Науково-технічні досягнення давніх цивілізацій.


Тема 2. Розвиток науки і техніки від античності до XVII ст.

Практичні завдання

Історія науки і техніки (ВСР). Змістовий модуль І. Теми виступів

Самостійна робота до змістового модулю 1.

Змістовий модуль ІІ. Класичний і некласичний періоди розвитку науки й техніки

Тема 1. Науково-технічний розвиток XVII – ХІХ ст.


Тема 2.Науково-технічна революція ХХ ст. та перспективи ХХІ ст.

Практичні завдання

Історія науки і техніки (ВСР). Змістовий модуль ІІ. Теми виступів

Самостійна робота до змістового модулю 2.


Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Виргинский В.С Очерки истории науки и техники (XVI-XIX веков). – М., Просвещение, 1984.
 2. Виргинский В. С., Хотеенков В. Ф. Очерки истории науки и техники, 1870—1917 гг.: Кн. для учителя.— М.: Просвещение, 1988.—304 с.
 3. История науки и техники. Учебно-методическое пособие./ Под ред. Ткачева А.В . – СПб .: СПБ ГУ ИТМО , 2006. – 143 с.
 4. Нефедов С. А. Лекции по истории науки и техники. – УГТУ.


Допоміжна

 1. Белов В.А. Целостное измерение науки. М., 2001.
 2. Вернадский В.И. Избранные труды по истории науки. - М., 1981.
 3. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М. 1988.
 4. Вернадский В.И. Начало и вечность жизни. М. 1989.
 5. Грушевицкая Т.Г., Садохин А.П. Концепции современного естествознания. М. 1998.
 6. Кузнецов В.И., Идлис Г.М., Гутина В.Н. Естествознание. М., 1996.
 7. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. М., 1999.
 8. Новиков И.Д. Куда течет река времени? М., 1990.
 9. Ожеван М.А. Людський вимір науки та наукові “виміри” людини. К. 1992.
 10. Пригожин И. От существующего к возникающему. М., 1985.
 11. Пригожин И., Николис Г. Познание сложного М., 1992.
 12. Рюс Ж. Поступ сучасних ідей. К., 1998.
 13. Світоглядні імплікації науки. К., 2004.
 14. Степин В.С. Теоретическое знание. М., 2000.
 15. Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. М., 1996.
 16. Судьбы естествознания: современные дискуссии. М., 2000.
 17. Хокинг С. От большого взрыва до черных дыр. Краткая история времени. М., 1990.
 18. Эволюция основных физических идей. К., 1986.

Інформаційні ресурси

---