Навчальний курс "Історія науки і техніки. ПГФ"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Історія науки і техніки


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

0401 Природничі науки

6.040102 Біологія*, додаткова спеціальність 6.040101 Хімія

6.040101 Хімія *, додаткова спеціальність 6.040102 Біологія

6.040104 Географія*, спеціалізація: краєзнавчо-туристична робота

бакалавр


Мета та завдання навчального курсу

Мета курсу історії науки і техніки як міждисциплінарної науки полягає в тому, щоб висвітлити історію формування, розвитку і трансформації наукового світогляду, рушійні сили і механізми докорінних зрушень в уяві про навколишній світ. Простежити конкретні обставини, в яких здійснювались ці зрушення, злами, перебудови наукової картини світу.

Викладання дисципліни має на меті сформувати цілісне уявлення про розвиток науки і техніки як історико-культурного явища; структурувати інформаційне поле про досягнення людської думки в різні періоди історії; узагальнити відомості отримані з різних дисциплін, що зачіпають проблеми розвитку людського суспільства; показати взаємозв'язок і взаємообумовленість проблем, що вирішуються фахівцями різних спеціальностей.

Завдання навчального курсу: навчити грамотно оцінювати події історії науки і техніки; навчити користуватися основними джерелами з історії науки і техніки; навчити системному підходу в оцінці розвитку будь-якої наукової дисципліни; розширити загальний і науковий світогляд студентів, застосовувати набуті знання при викладанні дисциплін у школі.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • основні етапи і закономірності розвитку науки і техніки;
 • вплив науки і техніки на домінуючий у суспільстві стиль мислення в цілому і на розвиток окремих наук;
 • видатних вчених людства, їх відкриття і творчі здобутки;
 • узагальнюючі відомості отримані з різних дисциплін, що зачіпають проблеми розвитку людського суспільства;
 • взаємозв'язок і взаємообумовленість проблем, що вирішуються фахівцями різних спеціальностей;
 • еволюцію взаємодій між науковим співтовариством і суспільством в цілому.

вміти:

 • розкрити історію розвитку науки і техніки як складну взаємодію акумуляції наукових знань і змін парадигм.
 • виділити основні етапи (античність, середньовіччя, новий час, сучасність) і пояснити закономірності і особливості розвитку наукових і технічних знань в конкретних історичних умовах.
 • проаналізувати чинники розвитку науки і техніки, зростання незалежності їх від світоглядних і ідеологічних установок;
 • користуватися основними джерелами з історії науки і техніки;
 • використовувати системний підхід в оцінці розвитку будь-якої наукової дисципліни;
 • застосовувати набуті знання при викладанні шкільних курсів дисциплін.


Робоча програма курсу

Автор курсу

Дефорж Ганна Володимирівна


Учасники

Сторінка координування курсу "Історія науки і техніки. ПГФ" викладачГрафік навчання

День/пара Аудиторія № групи
Вівторок 5 пара № 23 гр. 35
Четвер 5 пара № 23 гр. 35

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

Тема 1. Вступ. Роль науки і техніки в історії людства. Неолітична революція.
Заняття 1-2 


Тема 2. Становлення древніх цивілізацій. Наука і техніка в античному світі.
Заняття 3-4 
Тема 3. Наука і техніка Середньовіччя. Початок Нового часу (Відродження).
Заняття 5-6

Змістовий модуль 2

Тема 4. Народження сучасної науки.
Заняття 7 
Тема 5. Наука в період промислового перевороту. Технічні досягнення кінця XIX - поч. XX ст.
Заняття 8-9 
Тема 6. Новітні досягнення науки і техніки XIX - поч. XXІ ст.
Самостійне опрацювання

Зміст курсу

Змістовий модуль І.

Тема 1. Вступ. Роль науки і техніки в історії людства. Неолітична революція.

Теоретичний матеріал

Тема №1 Вступ. Роль науки і техніки в історії людства. Неолітична революція.

Самостійна робота

Самостійно опрацювати питання 2, 4 з Теми №1 Становлення древніх цивілізацій. Наука і техніка в античному світі.

Тема 2. Становлення древніх цивілізацій. Наука і техніка в античному світі.

Теоретичний матеріал

Тема №2. Становлення древніх цивілізацій. Наука і техніка в античному світі.

Самостійна робота

Самостійно опрацювати питання 4, 6 з Теми №2 Становлення древніх цивілізацій. Наука і техніка в античному світі.

Тема 3. Наука і техніка Середньовіччя. Початок Нового часу (Відродження).

Теоретичний матеріал

Тема №3 Наука і техніка Середньовіччя. Початок Нового часу (Відродження).

Самостійна робота

Самостійно опрацювати питання 4, 6 з Теми №3 Наука і техніка Середньовіччя. Початок Нового часу (Відродження).

Змістовий модуль ІІ.

Тема 4. Народження сучасної науки.

Теоретичний матеріал

Тема №4 Народження сучасної науки.

Самостійна робота

Самостійно опрацювати питання 3 з Теми №4 Народження сучасної науки.

Практичне завдання

Підготувати доповідь і мультимедійні демонстрації до питання 3 теми 4

Питання 3 теми 4

Тема 5. Наука в період промислового перевороту. Технічні досягнення кінця XIX - поч. XX ст.

Теоретичний матеріал

Тема №5 Наука в період промислового перевороту. Технічні досягнення кінця XIX - поч. XX ст.

Самостійна робота

Самостійно опрацювати питання 5, 6 з Теми № 5 Наука в період промислового перевороту. Технічні досягнення кінця XIX - поч. XX ст.

Тема 6. Новітні досягнення науки і техніки XIX- поч. XXІ ст.

Самостійне опрацювання Теми №6 Новітні досягнення науки і техніки XIX- поч. XXІ ст.

Ресурси

Рекомендована література
Книрога.jpg

Базова

 1. Запарий В. В., Нефедов С. А.. История науки и техники. Учебное пособие. – Екатеринбург: УГТУ, 2003. – 252 с.
 2. Надеждин Н.Я. История науки и техники. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007.– 624 с.
 3. Кириллин В.А. Страницы истории науки и техники - М: Наука, 1986. - 511 с.
 4. Виргинский В.С. Очерки истории науки и техники XVI-XIX веков. М.: Просвещение,1984. – 288с.
 5. История науки и техники. Учебно-методическое пособие./Под ред. А.В. Ткачева – СПб.: СПБ ГУ ИТМО, 2006. – 143 с.
 6. Офицеров В.В. История науки и техники. – Омск: ОмГТУ, 2008. - 56 с.
 7. Колонцов А.А., Васильев Д.А. Краткая история науки. – Ульяновск, 2004. – 76 с.
 8. Бєсов Л.М. Історія науки і техніки. – Х.: НТУ «ХПІ», 2007. – 376 с.
 9. Онопрієнко В.І., Коробченко А.А., Пилипчук О.Я. З історії української науки і техніки. Хрестоматія-посібник. – Київ, 1999. – 172 с.
 10. Пікашова Т.Д., Шашкова Л.О. Основи історії науки і техніки: Навч. посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 399 с.
 11. Царенко О.М. Історія техніки. Навчальний посібник. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2007. – 418 с.
 12. Царенко О.М., РябецьС.І. Нариси з історії техніки та технологій. Навчальний посібник. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В.Винниченка, 2009. – 502 с.

Допоміжна

 1. Нариси з історії техніки і природознавства./Під ред. Й.З. Штокало. – К.: Наукова думка. Вип. ІХ, 1967. – 172 с., Вип. ХVII, 1974. – 112 с., Вип. ХХ, 1975. – 100 с.
 2. З історії вітчизняної техніки./Під ред. В.В. Данилевського. – К.: ДВТЛУ, 1951. – 268 с.
 3. В.В. Данилевский. Русская техника. – Л.: Лениздат, 1949. – 548 с.
 4. В.В. Данилевський. Винайдено в Росії. – К.: АНУРСР, 1951. – 388 с.
 5. З історії вітчизняного природознавства./Під ред. Й.З. Штокало. – К.: Наукова думка, 1964. – 144 с.
 6. История и методология естественных наук./Под ред. Д.И. Гордеева. – М.: МГУ. Вып. IV Астрономия, Механика, физика, 1966. – 330 с.
 7. С.А. Блинкин. Очерки о естествознании. – М.: Знание, 1979. – 160 с.
 8. Развитие естествознания в России./Под ред. С.Р. Микулинского, А.П. Юшкевича. – М.: Наука, 1977. – 536 с.
 9. В. Вайскопф. Наука и удивительное. – М.: Наука, 1965. – 228 с.
 10. Б.М. Кедров. Мировая наука и Менделеев. – М.: Наука, 1983. – 256 с.
 11. Очерки истории техники в России с древнейших времен до 60-х годов ХІХ века./Под ред. И.И. Артоболевского. – М.: Наука, 1978. – 385 с.
 12. Развитие строительной науки и техники в Украинской ССР: в 3-х т. – К.: Наукова думка. Т. 1, 1989. – 328 с., Т 2, 1990. – 240 с., Т 3, 1990. – 352 с.
 13. Мирошнікова В.В. Найцікавіше про науку і техніку у питаннях і відповідях. – Х.: Торнадо, 2008. – 96 с.

Інформаційні ресурси

 1. Л.М.БЄСОВ ІСТОРІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ
 2. КИРИЛИН В.А. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ

---