Навчальний курс: "Паразитологія"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу “ Паразитологія”

Навчальна дисципліна “ Паразитологія”


Напрям підготовки,спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень:

Галузь знань 0401 Природничі науки

спеціальність: 8.04010201 Біологія*

01 Освіта (Освітньо-професійна програма)

спеціальність: 014 Середня освіта. Біологія

Додаткова спеціальність: 014 Середня освіта. Хімія

Статус: нормативна

2 рік навчання, 3 семестр

Вид контролю – екзамен

Мета та завдання навчального курсу

Метою' викладання навчальної дисципліни “Паразитологія” є оволодіння студентами знань про різноманітність паразитичних організмів, особливостях зв’язків з живителями, про вплив паразитів на життєдіяльність заражених організмів, а також формування уявлень про паразитарні хвороби та їх профілактики.


Завдання формування знань про історію паразитології;

Формування знань про різноманіття зв’язків паразитів з організмом живителя;

Формування уявлень про механізми взаємних впливів паразитів та живителів.

Формування умінь з використання сучасних методів досліджень природних явищ і процесів; здатність використовувати одержані знання при здійсненні професійної діяльності,раціональному використанні природних ресурсів та охороні оточуючого середовища; Формування компененцій, що відповідають рівню підготовки магістра.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати: Зміст основних паразитологічних понять;

Основні напрями сучасної паразитології;

Морфофункціональні особливості паразитичних організмів;

Характер впливу паразитів на організми живителів;

Реакції організму живителя на вплив паразитів.

вміти: пояснити значення паразитарних захворювань людини;

ідентифікувати найбільш розповсюджених паразитів людини;

проводити паразитологічні дослідження;

розробляти програми профілактичних бесід з учнями про необхідність дотримання правил гігієни з метою попередження зараження паразитарними захворюваннями;

програма навчальної дисципліни включає лекції, лабораторні заняття, самостійну роботу студентів.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Посилання на сторінки авторів Розробник курсу – кандидат біологічних наук, доцент О.В. Гулай


Учасники

Сторінка координування курсу "Назва курсу" викладачГрафік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

Навчальні теми змістового модуля 1.

Змістовий модуль 2

Навчальні теми змістового модуля 2.

Змістовий модуль 3

Навчальні теми змістового модуля 3.

Змістовий модуль 4

Навчальні теми змістового модуля 4.

Варіант Календар

Тиждень 1

Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні.

Тиждень 2

Навчальні теми для вивчення на 2-му тижні.

Тиждень 3

Навчальні теми для вивчення на 3-му тижні.

Тиждень 4

Навчальні теми для вивчення на 4-му тижні.


Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Основний зміст лекційного курсу. Визначення паразитології, як науки. Основні розділи сучасної паразитології (загальна, медична, ветеринарна, агрономічна або фітопаразитологія). Методи паразитологічних досліджень. Історія паразитології. Видатні вчені паразитологи. Паразити з групи протист. Амебіаз – протозойне антропонозне захворювання. Біологічні особливості дизентерійної амеби (Entamoeba hystolytica). Патогенез та клініка захворювання. Профілактика амібіазу. Умовно патогенні амеби. Ротова амеба (Entamoeba gingivalis).

Лейшманіози як група облігатно трансмісивних захворювань. Морфологія та життєвий цикл лейшманій. Москіти – переносники лейшманіозів. Основні форми лейшманіозів (вісйеральний та шкірний). Трипаносомози – група трансмісивних тропічних хвороб. Особливості морфології паразитів. Африканський та американський трипаносомози. Муха це-це та триатомовий клоп – переносники трипаносомозів. Сечостатевий трихомоноз. Біологія та цикл розвитку трихомонасу. Шляхи передачі інфекції та прояви захворювання. Профілактика трихомонозу. Лямбліоз – прозойне захворювання. Морфологія та цикл розвитку лямбілій (гіардій). Профілактика лямбліозу. Криптоспоридіоз – протозойне захворювання, патогенез та клініка. Шляхи поширення та профілактика. Ізоспоридіоз – антропонозна прозойна інфекція. Особливості будови та біології паразита. Розповсюдження ізоспоридіозу. Профілактика. Токсоплазмоз – природновогнищева зоонозна хвороба. Збудник Toxoplasma gondii – облігатний внутрішньоклітинний паразит. Цикл розвитку паразита, клініка. Профілактика токсоплазмозу. Малярія – група антропонозних протозойних трансмісивних захворювань. Збудники малярії (Plasmodium vivax, Pl. ovale, Pl. falciparum, Pl. malariae). Основні особливості перебігу малярії. Цикл розвитку малярійного плазмодія. Профілактика малярії. Балантідіоз – зоонозна протозойна хвороба. Збудник інфузорія Balantidium coli. Патогенез та клініка. Профілактика балантідіозу.

Паразитичні черви. Трематодози – гельмінтози, що викликаються представниками класу сисуни. Загальні особливості біології трематод. Типи життєвих циклів. Опісторхоз – природновогнищевий біогельмінтоз. Особливості життєвого циклу паразита та профілактика захворювання. Фасціольоз – зоонозний біогельмінтоз. Особливості життєвого циклу паразита. Профілактика фазціольозу. Шистосомози – особливості циклу розвитку та профілактика. Цестодози – гельмінтози, збуднки яких належать до класу цестод. Особливості цестодозів пов’язані з локалізацією дорослої та личинкової стадій. Теніарінхоз – біогельмінтоз, що викликається бичачим ціп’яком. Особливості будови та локалізації паразита в організмі людини. Цикл розвитку. Шляхи зараження та профілактика. Теніоз – біогельмінтоз, що викликаєтся свинячим ціп’яком. Цикл розвитку. Шляхи зараження та профілактика. Цистіцеркоз – біогельмінтоз, що викликається паразитуванням у людини личинкової стадії свинячого ціп’яка. Способи профілактики. Ехінококоз – біогельмінтоз, що викликається празитуванням у людини личинкової стадії ехінококу. Собаки, як основні живителі. Життєвий цикл паразита та способи профілактики. Нематодози – захворювання, що викликаються празитичними нематодами.

Особливості біології паразитичних нематод. Основні типи циклів розвитку. Аскаридоз – антропонозний геогельмінтоз. Цикл розвитку аскариди. Способи передачі та профілактика захворювання. Трихоцефальоз – антропонозний геогельмінтоз, що викликається паразитуванням волосоголовця. Цикл розвитку, клініка та методи профілактики. Анкілостомідози – антропонозні гельмінтози, що викликаються паразитуванням анкілостоми та некатора. Цикли розвитку, особливості проникнення в організм. Профілактика. Ентеробіоз – контангіозний антропоноз, що викликається паразитуванням гостриків. Особливості біології та життєвих циклів празита. Клінічні прояви ентеробіозу та профілактика. Трихінельоз – зоонозний біогельмінтоз, що викликається празитуванням в організмі людини личинок трихінел. Біологія та цикл розвитку збудника. Шляхи зараження людини, профілактика. Філярітози. Загальна характеристика облігатно-трансмісивних біогельмінтозів. Особивості циклів розвитку. Вухереріоз (слоновість), онхоцеркоз, лоаоз. Дранкульоз – біогельмінтоз, що викликається паразитуванням рішти. Життєвих цикл паразита, клініка захворювання та профілактика зараження. Комахи – паразити. Педикульоз – антропонозне паразитарне захворювання, що викликається головними та платяними вошами. Особливості біології та будови вошей. Профілактика та засоби боротьби з вошами. Фтіріоз – антропонозне паразитарне захворювання, що викликається лобковими вошами. Профілактика. Захворювання, що викликаються паразитуванням личинок двокрилих комах – гедзів. Інші паразити та переносники збудників паразитарних захворювань людей. Короста – антропонозне контагіозне паразитичне захворювання. Біологія коростяного кліща, цикл розвитку. Засоби профілактики. Демодекоз – контагіозне антропонозне захворювання. Особливості біології паразита. Профілактика захворювання. Кліщі переносники трансмісивних захворювань. Різноманітність (іксодові, аргасові, гамазові).

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 2. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 3. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Ресурси

Рекомендована література

Базова


Допоміжна

Інформаційні ресурси

---