Навчальна практика: Діалектологічна практика

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

......


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

Мета та завдання навчального курсу

Мета діалектологічної практики.

Одним з важливих завдань сучасної вищої школи в Україні повинна стати участь студентів у реальних наукових розробках. Для студентів-філологів молодших курсів одним з видів такої роботи може бути збирання і оформлення діалектних матеріалів. На сьогодні перед діалектологічною практикою вже недостатньо ставити лише суто навчальну мету. Студенти повинні брати якнайактивнішу участь у збиранні й оформленні матеріалів до регіональних і загальних діалектних словників, атласів.

Завдання діалектологічної практики – ознайомити студентів із живим говірковим мовленням, навчити їх збирати відповідні діалектні матеріали, систематизувати, класифікувати й лінгвістично інтерпретувати їх. Під час практики студенти мають змогу наочно пересвідчитися в діалектній здиференційованості української мови, наявності в діалектній мові архаїчних та інноваційних мовних явищ, навчитися виявляти спільне й відмінне у фонетиці, лексиці й граматиці досліджуваної говірки та літературної мови, виявляти специфіку лексики досліджуваних говірок тощо. Це розширить і поглибить знання студентів з української діалектології. Сформовані під час практики вміння і навички слухати, цілеспрямовано підбирати й науково пояснювати ті чи ті явища діалектного мовлення стануть у нагоді майбутнім учителям української мови. Говірка має сильний вплив на усне й письмове мовлення школярів, тому, щоб навчити дітей літературної мови, розвивати їх усне і писемне мовлення, виховувати в них культуру спілкування, учитель повинен детально знати місцеві діалектні особливості, які відбиваються на мовленні його вихованців, уміти розбиратися в тих процесах, які характеризують взаємодію діалекту і літературної мови.

Характер програми діалектологічної практики для студентів педагогічних вищих навчальних закладів зумовлений у значній мірі науковими інтересами. В Україні продовжується робота над створенням Лексичного атласу української мови. Тому важливим і відповідальним завданням студентів на найближчі роки стане збирання і оформлення матеріалів за програмою Й. О. Дзендзелівського „Програма для збирання матеріалів до Лексичного атласу української мови” (К., 1984), яка містить 3611 питань. Тобто діалектологічна практика проводиться за програмою, яка розглядалася на ХІІ Республіканській діалектологічній нараді. До того ж, щороку на засіданні кафедри української мови Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка затверджуються укладені нами програми-питальники для збирання діалектного матеріалу, загальне спрямування яких рекомендоване вченою радою Інституту української мови НАН України.

Отже, основні завдання діалектологічної практики:

навчальне: поглибити і розширити знання з української діалектології;

наукове: виробити навики науково-дослідної роботи у процесі збирання й вивчення українського діалектного мовлення;

виховне: виховувати у студентів любов до рідного краю, до мови, звичаїв, обрядів свого народу;

професійне: сформувати у студентів навики виявлення впливу діалектного оточення на усне і писемне мовлення школярів;

прагматичне: зібрати науково достовірні матеріали для подальших діалектологічних студій.Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Посилання на сторінки авторів


Учасники

Група 11-1, факультет історії та права, 2014-2015 н.р. викладач Андронатій Павло Іванович, Отримати консультацію

Група 11-1, факультет історії та права, 2014-2015 н.р. викладач Андронатій Павло Іванович, Отримати консультацію


Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

Навчальні теми змістового модуля 1.

Змістовий модуль 2

Навчальні теми змістового модуля 2.

Змістовий модуль 3

Навчальні теми змістового модуля 3.

Змістовий модуль 4

Навчальні теми змістового модуля 4.

Варіант Календар

Тиждень 1

Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні.

Тиждень 2

Навчальні теми для вивчення на 2-му тижні.

Тиждень 3

Навчальні теми для вивчення на 3-му тижні.

Тиждень 4

Навчальні теми для вивчення на 4-му тижні.


Зміст курсу

Змістовий модуль І. Назва модулю

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Змістовий модуль ІІ. Назва модулю

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль ІІІ. Назва модулю

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Ресурси

Рекомендована література

Базова

  1. Навчальна лінгвістична (діалектологічна, соціолінгвістична) практика : методичний посібник / Т. В. Громко, О. Л. Кирилюк ; за ред. С.Л.Ковтюх ; [автор передмови С. Л. Ковтюх]. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015 (у друці).
  2. Дзендзелівський Й.О. Програма для збирання матеріалів до Лексичного атласу української мови / Й.О.Дзендзелівський. – К.: Наукова думка, 1987. – 299 с.


Допоміжна

  1. Громко Т. Традиції і новаторство збирання діалектного матеріалу в говірках Кіровоградщини / Т.В. Громко // Наукові записки. – Випуск 104(2). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2012. – Вип. 96(1). – С. 350-353.
  2. Діалектологічна практика. Програма для студентів спеціальності 2102 “Українська мова і література” філологічних факультетів педагогічних інститутів УРСР / укл.: Я.В. Вакалюк, В.В. Ґрещук. – К.: РМНК Міносвіти УРСР, 1988. – 24 с.
  3. Симоненкова Л.М. Вивчення фонетики і морфології в умовах місцевих говірок / Л.М.Симоненкова. – К.: Рад.школа, 1981. – 134 с.

Інформаційні ресурси

---