Користувач:Нікітіна Олена Олександрівна

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Персональна сторінка викладача КДПУ

DSC 0127dkjfxdjfklds.JPG

Про себе

Закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка в 2007 році та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів; вчителя англійської мови в початкових класах. У 2008 році закінчила магістратуру. В 2014 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук із спеціальності 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" на тему: "ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ(70-ТІ РОКИ ХХ – ПОЧ. ХХІ СТОЛІТТЯ)". З 2014 року - викладач кафедри методик дошкільної та початкової освіти.

Навчальні курси

Методика навчання освітньої галузі "Математика"; Методика навчання освітньої галузі "Природознавство"; Методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку.

Дистанційні курси

Навчальний курс "Методика навчання освітньої галузі "Математика", Факультет Педагогіки та психології

Навчальні проекти

Навчання за програмою "Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ" (6 квітня -12 травня 2015 року)

Публікації, сайти та блоги

Навчальний посібник:

1. Компетентнісний підхід у формуванні навчальної діяльності молодших школярів : Навчальний посібник / Т. Я. Довга, О. О. Нікітіна. – Кіровоград : ПП «Ексклюзив-Систем», 2014. – 104 с.

Методичний посібник:

2. Загальнонавчальні уміння і навички : теорія та практика формування в учнів початкової школи: [методичний посібник] / Т. Я. Довга, О. О. Нікітіна. – К. : ТОВ «СІТІПРІНТ», 2013. – 96 с.

Статті у наукових фахових виданнях:

3. Нікітіна О. О. Дидактичні ідеї Я. Коменського як джерело формування навчальної діяльності молодших школярів / О. О. Нікітіна // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М. Т. Мартинюк]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – Ч. 3. – С. 231-239.

4. Нікітіна О. О. Дитяча гра як першооснова виникнення навчальної діяльності / О. О. Нікітіна // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. – Випуск 196_2. – Черкаси, 2011. – С. 108-111.

5. Нікітіна О. О. З історії розвитку проблеми формування загальнонавчальних умінь і навичок школярів / О. О. Нікітіна // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. – № 1 (254). – Черкаси, 2013. – С. 83-87.

6. Нікітіна О. О. Загальнонавчальні уміння й навички у навчальних програмах загальноосвітніх шкіл 70 – 80-х р.р. ХХ ст. / О. О. Нікітіна // Наукові записки. – Випуск 112. – Серія : Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С. 260-266.

7. Нікітіна О. О. Інноваційність змісту початкової освіти як ознака її модернізації / О. О. Нікітіна // Наукові записки. – Випуск 93. – Серія : Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – С. 123-127.

8. Нікітіна О. О. Модифікація діяльнісного підходу до формування навчальної діяльності молодших школярів у ХХ – на початку ХХІ ст. / О. О. Нікітіна // Педагогіка вищої та середньої школи. Збірник наукових праць. – Випуск 36. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУК», 2012. – С. 474-481.

9. Нікітіна О. О. Проблема формування навчальної діяльності молодших школярів у вітчизняній педагогіці ХХ століття / О. О. Нікітіна // Наукові записки. – Випуск 121. – Серія : Педагогічні науки. Частина ІІ. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 295-300.

10. Нікітіна О. О. Розвиток концепції навчальної діяльності у психологічних дослідженнях ХХ ст. / О. О. Нікітіна // Наукові записки. – Випуск 107-2. – Серія : Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С. 45-53.

11. Нікітіна О. О. Сучасні підходи до формування повноцінної навчальної діяльності в умовах компетенізації початкової освіти / О. О. Нікітіна // Наукові записки. – Випуск 103. – Серія : Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С. 223-231.

12. Нікітіна О. О. Формування творчої особистості молодшого школяра в контексті повноцінної навчальної діяльності / О. О. Нікітіна // Наукові записки / Ред. кол. : В. В. Радул, С. П. Величко та ін. – Вип. 123. – Т. ІІ. – Серія : Педагогічні науки. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – С. 238-241.

13. Нікітіна О. Дослідницькі вміння і навички в складі операційного компонента навчальної діяльності молодших школярів / О. Нікітіна // Наукові записки. – Випуск 132. – Серія : Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 312-316.

Статті в зарубіжних наукових виданнях:

14. Никитина Е. А. Инновационные технологии в формировании компонентов учебной деятельности младших школьников / Е. Никитина / Возможности и ограничения современной образовательной действительности: Коллективная монография / Научн. ред. А. Клим-Климашевская. – м. Седльце (Республіка Польща), 2014. – 255 с. – С. 72-78.

15. Никитина Е. А. Компетентностный подход к формированию учебной деятельности младших школьников / Е. А. Никитина // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – Серия: Педагогика, психология. – № 3 (14). – Тольятти : ТГУ, 2013. – С. 197-199.

16. Никитина Е. А. Развитие общеучебных умений и навыков в содержании начального образования 80-90-х гг. ХХ – нач. ХХІ ст. / Е. А. Никитина // Азимут научных исследований: педагогика и психология. – № 2 (3). – Тольятти : НП «Институт направленного образования», 2013. – С. 26-29. Статті та тези в матеріалах науково-практичних конференцій:

17. Никитина Е. А. Учебно-исследовательская деятельность младших школьников / Е. А. Никитина // Актуальные проблемы образования и общества: сб.науч.тр. в 2-х томах. Том 2 // Отв. ред. В. Г. Константинова; Филиал НОЧУ ВПО «МСГИ». – Ярославль : Филиал НОЧУ ВПО «МСГИ» в г. Ярославле. – С. 329-332.

18. Никитина Е. А. Инновационные технологии как средство формирования полноценной учебной деятельности у младших школьников / Е. А. Никитина // Инновационные образовательные технологии в учреждении образования : сб. материалов Республ. научно-практич. конф.; Брест, 15 – 16 ноября 2012 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; под. общ. Ред. Н. Н. Сендера. – Брест : БрГУ, 2013. – С. 180-185.

Інтереси

Коло наукових інтересів: компетентнісний підхід до формування навчальної діяльності молодших школярів, модернізація змісту початкової освіти, проблема формування у молодших школярів "уміння самостійно вчитися".