Конфліктологія та основи кризових ситуацій

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Назва курсу

"Конфліктологія та основи кризових ситуацій"


Освітньо-професійний рівень: бакалавр

спеціальність: 231 Соціальна робота

факультет: педагогіки та психології

форма навчання: денна


Автор курсу

--Семез Андрій Анатолійович (обговорення)


Опис навчальної дисципліни

Таблиця до курсу: "Конфліктологія та основи кризових ситуацій"


Мета та завдання навчального курсу

Мета: головна мета дисципліни – вивчення теоретико-методологічних засад загальної теорії конфліктів, з’ясування сутності, структури, основних причин виникнення, функцій та типології конфліктів; оволодіння технологіями управління, шляхами та засобами запобігання ескалації та врегулювання конфліктів.

Реалізація цієї мети передбачає вирішення кола питань та завдань, відображених у переліку вимог до знань та вмінь. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • специфіку та понятійно-категоріальний апарат курсу «Конфліктологія»;
 • еволюцію конфліктологічних поглядів мислителів в історії людської цивілізації;
 • сучасні концепції, теорії та парадигми конфліктів;
 • сутність, природу, структуру та динаміку розвитку конфліктів;
 • загальні причини виникнення конфліктів та причини їх ескалації;
 • класифікацію та типологізацію конфліктів у різних суспільних підсистемах;
 • технології управління конфліктами;
 • шляхи і методи запобігання їх ескалації та розв’язання;
 • основні принципи теорії переговорі;
 • форми і методи подолання кризових ситуацій.

вміти:

 • користуватися понятійно-категоріальним апаратом конфліктології;
 • комплексно і всебічно аналізувати конфліктні ситуації;
 • з’ясовувати справжні причини виникнення та ескалації конфліктів;
 • розуміти справжню мету і цілі конфліктуючих сторін;
 • передбачати імовірні наслідки конфліктів;
 • демонструвати толерантність у конфліктних ситуаціях;
 • виявляти готовність до компромісів та участі у пошуках і збереженні консенсусу.

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Загальна теорія конфлікту


Тема 1. Предмет конфліктології як науки.

Об’єкт конфліктології. Категорії та закони конфліктології. Методи конфліктології. Функції конфліктології.

Тема 2. Конфлікти в історії суспільної думки.

Давні уявлення про конфліктність буття в поглядах Анаксимандра, Геракліта, Фоми Аквінського. Еразма Роттердамського, Ф.Бекона, І.Канта, Г.Гегеля, Ч.Дарвіна. Л.Гумпловича.

Конфлікти в рамках соціополітичного виміру кінця ХІХ — поч. ХХ ст. (К.Маркс, Г.Ратценхофер, В.Самнер, Г.Зіммель, Р.Е.Парк, Е.У.Берджесс, А.В.Смолл, В. Парето, Г. Моска, Ж. Сорель, Ф. Оппенгеймер).

Теорії конфліктів в ХХ — поч. ХХІ ст. (Т.Парсонс, З.Фрейд, К.Юнг, Е. Берн, Р.Дарендорф, М.Амстуті, Л.Козер)

Становлення конфліктології як науки в Україні та її розвиток на сучасному етапі.

Тема 3. Конфлікт як соціальне явище.

Сутність конфлікту. Структура конфлікту. Межі та масштаб конфлікту. Соціальні функції конфліктів. Класифікація конфліктів.

Тема 4. Детермінація конфліктів

Джерела соціальних конфліктів. Рушійні сили конфлікту. Причини конфліктів. Мотивація конфліктантів

Тема 5. Динаміка конфлікту

Передконфліктна стадія конфлікту. Конфліктна стадія розвитку конфлікту. Післяконфліктна стадія конфлікту. Основні стратегії конфліктної поведінки. Тактики поведінки в конфлікті.

Тема 6. Суб'єктивний фактор соціального конфлікту

Аналіз суб'єктів — учасників конфліктів. Характеристика суб'єктів — учасників конфлікту. Суб'єктивно-психологічні риси і «типи» конфліктантів. Соціальні «ролі» учасників конфлікту.

Тема 7. Конфлікт як форма комунікації. Бар'єри непорозуміння та шляхи їх подолання.

Комунікативний процес в організації. Причини та засоби подолання бар'єрів непорозуміння. Раціональна поведінка в умовах конфлікту.

Тема 8. Види соціальних конфліктів

Економічний конфлікт. Політичний конфлікт. Правовий конфлікт. Конфлікти духовно-культурної сфери. Релігійні конфлікти. Міжнаціональні конфлікти. Трудовий конфлікт. Соціально-професійний конфлікт. Адміністративний конфлікт. Сімейно-побутові конфлікти. Глобальні конфлікти цивілізації.

Тема 9. Міжособистісні, внутрішньогрупові та міжгрупові конфлікти та їхні першопричини.

Міжособистісні конфлікти. Причини та першопричини міжособистісних конфліктів: інформаційні, фактори поведінки, фактори відносин, ціннісні та структурні фактори; прагнення до зверхності, прояв агресивності, прояв егоїзму. Підходи до врегулювання конфліктів у міжособистісних стосунках: мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, організаційний.

Міжособистісні методи (стилі) поведінки в конфлікті за Кеннетом Томасом і Ральфом Кілменом: ухилення, протиборство, поступливість, співробітництво, компроміс.

Концепція Георга Зіммеля про внутрішньогрупові конфлікти.

Внутрішньогрупові конфлікти (Льюїс Козер, Курт Левін, Мортон Дойч). Л.Козер: позитивні функції внутрішньогрупових конфліктів. К.Левін: простір вільного руху й конфлікт. М.Дойч про залежність внутрішньогрупової ситуації від характеру взаємозв’язків між членами групи. Позиція К.Левіна щодо конфліктів (задоволення потреб). М.Дойч: роздуми про конфлікт залежно від контексту.

Міжгрупові конфлікти. Міжгрупова взаємодія. Підходи до врегулювання міжгрупових конфліктів: мотиваційний, ситуаційний та когнітивний. Дослідження К. Хорні, щодо проблеми внутрішніх конфліктів («Наші внутрішні конфлікти», «Невротична особистість нашого часу»). Психологія конфлікту.

Фрейдівський підхід до внутрішньоособистісного конфлікту.


Змістовий модуль 2. Проблеми управління конфліктами та подолання кризових ситуацій

Тема 10. Система управління конфліктами.

Сутність системи управління конфліктами. Цілі системи управління конфліктами. Умови ефективності здійснення процесу управління конфліктом. Види діяльності в процесі управління конфліктами. Відповідності конкретних видів діяльності етапам розвитку конфлікту. Правила поведінки керівника організації, в якій відбувається конфлікт.

Загальні принципи управління конфліктами: об’єктивності, конкретно-ситуаційного підходу, гласності, демократичності, системності. Загальні методи управління конфліктами: структурні, внутрішньо-особистісні, міжособистісні методи, переговори, маніпулювання, агресивні дії. Позитивні або негативні результати управління конфліктом. Діагностика й прогнозування конфліктів. Чинники прогнозування конфлікту: сигнали конфлікту, проблема, можливість і напрямок розвитку конфліктної ситуації, склад учасників і їх вплив на конфліктну ситуацію, інцидент. Діагностика конфліктів. Системний підхід до дослідження конфлікту. Загальна схема діагностики конфлікту.

Етапи аналізу і методи діагностики конфлікту. Основні етапи наукового аналізу конфліктів. Методи діагностики конфліктів: метод картографії, соціометрія, модульна методика, математичне моделювання, якісні методи.

Профілактика й запобігання виникненню конфліктів. Технологія та головна мета запобігання конфліктам. Часткове і повне запобігання конфліктам. Профілактика конфлікту: первинна і вторинна профілактика. Методи впливу на об’єктивні та суб’єктивні причини конфліктів. Соціально-психологічні методи запобігання виникненню конфліктів. Конфліктні особистості.

Роль профілактики конфліктів у сучасному менеджменті. Колективи з високим рівнем позитивних взаємовідносин і колективи з низьким рівнем відносин. Типи взаємовідносин в робочій групі. Типи керівників. Принципи набуття колективом високого антиконфліктного потенціалу. Організаційні заходи для досягнення високого рівня позитивних взаємовідносин у колективі. Відмітити соціальні та моральні норми регулювання взаємостосунків у колективі. Вплив емоційного стану людини на виникнення конфліктних ситуацій.

Тема 11. Розв’язання й урегулювання конфліктів.

Сутність процесів розв’язання і урегулювання конфлікту. Форми завершення конфлікту: загасання, усунення, урегулювання конфлікту, переростання в інший конфлікт. Умови розв’язання конфлікту. Кроки, для ефективного розв’язанню конфлікту. Типи особистостей, які впливають на розвиток конфлікту. Правила розв’язання конфліктів. Правили поведінки у внутрішньоособистісному конфлікті.

Стратегії поведінки у конфлікті. Тактичні прийоми і методи вирішення конфліктів.

Переговори як спосіб розв’язання конфліктів. Стратегії і тактичні прийоми ведення переговорів. Динаміка переговорів. Участь третьої сторони у переговорному процесі. Етапи проведення переговорів за участю третьої сторони і їх оцінка.

Тема 12. Діапазон можливих виходів із конфлікту. Наслідки конфліктів

Конструктивні та деструктивні форми вирішення конфліктів. Управлінські методи завершення конфліктів. Наслідки конфліктів.

Тема 13. Природа життєвої кризи особистості.

Сутність понять «криза» і «життєва криза», «нормальна криза» і «анормальна криза». Особливості виникнення життєвої кризи людини. Соцієтальні підвалини кризового стану людини. Складні життєві ситуації та ненормативна криза в житті людини.

Лімінальність, як кризовий стан, що характеризується соціальною і когнітивною безструктурністю.

Тема 14. Процес переживання та подолання кризових ситуацій людиною. Стадії життєвої кризи особистості. Характеристика першої стадії життєвої кризи людини. Особливості проживання особистістю другої стадії життєвої кризи. Специфіка третьої стадії життєвої кризи особистості.

Типологія ставлень людини до кризової ситуації: ігноруюче, перебільшуюче, демонстративне, волюнтаристське, продуктивне.

Класифікація життєвих криз людини. Механізми формування кризової поведінки людини. Внутрішньоособистісні та міжособистісні конфлікти як підґрунтя виникнення життєвої кризи. Класифікація життєвих криз.

Типологія життєвих криз людини. Суперечності людського життя та життєві кризи. Критерії типів життєвих криз. Типологія життєвих криз з позиції рольової теорії.

Тема 15. Стратегії і тактики подолання кризового стану.

Подолання (переживання) травмуючої ситуації. Копінг-механізми подолання кризи. «метастратегічні техніки» життя, як здатність передбачати і відвертати важкі ситуації, блокувати виникнення негативних подій. Стратегії опанування. Техніки і прийоми існування в складних життєвих умовах. Стратегії мобілізації внутрішніх ресурсів. НЛП-правила прийняття рішень і виконання дій у кризових ситуаціях. Техніка осмислення проблемної ситуації. Правила поведінки в кризових ситуаціях. Соціально-психологічна адаптація до критичних умов життєіснування.Зміст курсу

Теоретична база. Лекційний курс

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Загальна теорія конфлікту

Лекція 1. Предмет конфліктології

Лекція 2. Конфлікти в історії суспільної думки

Лекція 3. Конфлікт як соціальне явище

Лекція 4. Детермінація конфліктів

Лекція 5. Динаміка конфлікту

Лекція 6. Суб’єктивний фактор соціального конфлікту

Лекція 7. Конфлікт як форма комунікації. Бар’єри непорозуміння та шляхи їх подолання

Лекція 8-9. Види соціальних конфліктів

Лекція 10-11. Внутрішньоособисті, міжособистісні, внутрішньогрупові та міжгрупові конфлікти та їхні першопричини


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Проблеми управління конфліктами та подолання кризових ситуацій

Лекція 12-15. Система управління конфліктами

Лекція 16-18. Розв’язання й урегулювання конфліктів

Лекція 19. Діапазон можливих виходів із конфлікту. Наслідки конфліктів

Лекція 20. Природа життєвої кризи особистості

Лекція 21-22. Процес переживання та подолання кризових ситуацій людиною

Лекція 23. Стратегії і тактики подолання кризового стану


Теми практичних занять

 1. Предмет конфліктології як науки. Конфлікти в історії суспільної думки (2 год.).
 2. Конфлікт як соціальне явище (2 год.).
 3. Детермінація конфліктів (2 год.).
 4. Динаміка конфлікту (2 год.).
 5. Суб'єктивний фактор соціального конфлікту (2 год.).
 6. Конфлікт як форма комунікації. Бар'єри непорозуміння та шляхи їх подолання (2 год.).
 7. Види соціальних конфліктів (4 год.).
 8. Міжособистісні, внутрішньогрупові та міжгрупові конфлікти та їхні першопричини (4 год.).
 9. Система управління конфліктами (8 год.).
 10. Розв’язання й урегулювання конфліктів (6 год.).
 11. Діапазон можливих виходів із конфлікту. Наслідки конфліктів (2 год.).
 12. Природа життєвої кризи особистості (2 год.).
 13. Процес переживання та подолання кризових ситуацій людиною (4 год.).
 14. Стратегії і тактики подолання кризового стану (2 год.).

Самостійна робота


Тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань

 1. Історія та розвиток конфліктології як науки.
 2. Основні етапи та перспективи розвитку вітчизняної конфліктології.
 3. Місце та роль конфліктології в системі соціальних наук.
 4. Значення, предмет і завдання конфліктології.
 5. Категоріальний апарат та закони конфліктології.
 6. Структура та функції конфліктології як науки.
 7. Загальнонаукові та конкретно-наукові методологічні принципи дослідження конфліктів.
 8. Співвідношення емпіричного та теоретичного в дослідженні конфліктів.
 9. Уявлення про конфлікт у стародавньому світі.
 10. Внесок грецьких мислителів у розвиток конфліктології.
 11. Ставлення до конфлікту і насильства у світових релігіях.
 12. Позитивно-функціональний конфлікт Л. Козера.
 13. Сучасний розвиток конфліктології в Україні.
 14. Поняття конфлікту та його основні види.
 15. Основні компоненти формули конфлікту.
 16. Опишіть на прикладі, як саме можна враховувати формулу конфліктупри прогнозуванні конфліктів та запобіганні їм.
 17. Внутрішньоособистісний конфлікт: роль і місце в розвитку особистості.
 18. Види невротичних конфліктів: ознаки та особливості.
 19. Сформулюйте своє розуміння конфлікту як типу критичних ситуацій на відміну від фрустрації, стресу, кризи.
 20. Основні стадії розвитку конфлікту.
 21. Основні види завершення конфлікту та особливості вирішення конфлікту.
 22. Позитивні та негативні функції конфліктів.
 23. Основні сигнали конфліктів.
 24. Форми спілкування, їх вплив на виникнення та подолання конфліктів.
 25. Основні способи впливу на людей у процесі виникнення і ескалації конфліктів.
 26. Конфліктогени спілкування, їх види та роль в ескалації конфліктів.
 27. Роль і місце емпатії та емпатійного слухання у профілактиці і подоланні конфліктів.
 28. Основні фази та прийоми раціонально-інтуїтивної моделі вирішення конфліктів (за Скоттом).
 29. Основний зміст моделі оволодіння конфліктною ситуацією.
 30. Основні чотири стратегії вирішення конфліктів. Обгрунтуйте, яка з них найбільш конструктивна і чому.
 31. Психологічні прийоми вирішення конфліктів.
 32. Внутрішня готовність до вирішення конфлікту.
 33. Основні положення К. Хорні про внутрішньоособистісні конфлікти.
 34. Опишіть можливості, стадії, специфіку картографії конфлікту.
 35. Психологічні методи прогнозування конфліктів.
 36. Основні види стилів поведінки та їх наслідки.
 37. Вибір адекватного стилю поведінки. Критерії вибору.
 38. Роль вербальних і невербальних компонент у виникненні та ескалації конфліктів.
 39. Основні методи вирішення конфліктів.
 40. Психологічні запобігання та вирішення конфліктів.
 41. Основні принципи безконфліктної поведінки.
 42. Основні способи посередництва у конфліктах.
 43. Основні передумови переговорного процесу, його стадії та прийоми.

Критерії оцінювання

Поточне оцінювання

здійснюється на практичних заняттях або на консультаціях (при відпрацюванні пропущених занять чи при бажанні підвищити попереднє оцінювання).

Максимальний бал – 2.

2 б. — Досконале знання та розуміння поняттєвого апарату з проблеми практичного заняття, вільне оперування 
різноманітними класифікаціями в сфері педагогічних знань. 
Відповідь на поставлені питання повна, насичена глибокими та розгорнутими судженнями. Викладений матеріал має доказовий, логічний і послідовний 
характер. Студент володіє способами концентрованого викладу матеріалу. Демонструє творче застосування знань при переформатуванні запитання. 
У відповіді майже не трапляються мовленнєві помилки.

1,5 б. — Відповідь майже повна, має усвідомлений та достатньо розгорнутий характер. Понятійна основа базується на обраній класифікації.
Відповідь структурована, проте наявні окремі помилки у послідовності викладу. Недостатньо виваженою та аргументованою є доказова база.
Студент вільно оперує педагогічними знаннями, може застосовувати їх у новій педагогічній ситуації. 
У відповіді трапляються окремі мовленнєві помилки.

1 б. — Відповідь неповна, фрагментарна. Знання мають недостатньо стійкий та послідовний характер. Вони застосовуються 
переважно для виконання завдань репродуктивного характеру. 
У відповідях відсутні посилання на фундаментальні дослідження з проблеми практичного заняття.
Відповідь має формальний характер, відсутня чіткість, структурованість. 
Студент використовує лише окремі знання у новій навчальній ситуації. 
У відповіді наявні фактичні та мовленнєві помилки.

0 б. — Студент неспроможний відтворити інформацію у певній послідовності. Оперує лише загальними фразами. 
Відтворює лише окремі фрагменти, називає лише розрізнені факти, дає відповідь у формі висловлювання (судження). 
Наявні грубі фактичні та мовленнєві помилки.

Критерії оцінювання ІНДЗ:

За реферат студент отримує максимально — 16 балів.

Написання реферату оцінюється за наступними критеріями:

* Зміст (повнота, послідовність розкриття теми) — максимальна оцінка 8 балів;
* Оформлення, самостійність (наявність власних ідей, самостійних висновків, аналізу використаного матеріалу) — максимальна оцінка 6 бали;
* Презентація та захист — максимальна оцінка 2 бали.

Рекомендована література

Базова

 1. Байєр О.О. Життєві кризи особистості: навчальний посібник / О.О.Байєр. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2010. – 244 с.
 2. Берлач А.І., Кондрюкова В.В. Конфліктологія: Навч. посіб. для дист. навч. – К.: Університет “Україна”, 2007. – 217 с.
 3. Булах І.С. Психологія життєвих криз особистості. Курс лекцій: навчальний посібник/ І.С.Булах : НПУ імені М.П. Драгоманова. — Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015.-110 с.
 4. Ємельяненко Л.М., Петюх В.М., Торгова Л.В., Гриненко А.М. Конфліктологія: Навч. посіб. / За заг. ред. В.М.Петюха, Л.В.Торгової. — К.: КНЕУ, 2003. — 315 с.
 5. Заіка В.М. Особливості трансформації особистості людини в ході вирішення життєвої кризи.(Вид. 3-е, доп.) — Полтава, 2013. – 100 с.
 6. Зінчина О.Б. Конфліктологія: Навчальний посібник. Авт. О.Б.Зінчина. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 164 с.
 7. Конфліктологія: навч. посіб. / Л.М.Герасіна, М.П.Требін, В.Д.Воднік та ін. — Х.: Право, 2012. — 128 с.
 8. Конфліктологія: підручник/ [Є.Д.Скулиш, С.А.Кузьмін, О.Р.Охременко, О.В.Шамара]. – К.: Видавничий дім «Артек», 2015. – 362 с.
 9. Миронова О.М. Конфліктологія: навчальний посібник / О.М.Миронова, О.В.Мазоренко. — Х.: Вид. ХНЕУ, 2011. — 168 с.
 10. Орлянський В.С. Конфліктологія. Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 160 с.
 11. Пірен М.І. Конфліктологія: Підручник. — К.: МАУП, 2003. — 360 с.
 12. Скібіцька Л.І. Конфліктологія. Навчальний посібник. — Київ.: Центр учбової літератури, 2007. — 384 с.
 13. Слободянюк А.В. Психологія управління та конфліктологія: навчальний посібник для практичних та семінарських занять / А.В.Слободянюк, Н.О.Андрущенко. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 120 с.

Допоміжна

 1. Анцупов А. Я. Конфликтология в схемах и комментариях: учебн. пособ. / А.Я. Анцупов, С.В. Баклановский. — 2-е изд., перераб. — СПб.: Питер, 2009. — 304 с.
 2. Анцупов А. Я. Конфликтология: учебник / А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. — М.: ЮНИТИ, 2002. — 551 с.
 3. Бандурка А. М. Конфликтология: учебн. пособ. для вузов / А. М. Бандурка, В. А. Друзь. — Х.: Ун-т внутр. дел, 1997. — 356 с.
 4. Бандурка А. М. Психология управления / А. М. Бандурка, С. П. Бочарова, Е. В. Землянская. — Х.: ООО «Фортуна-пресс», 1998. — 464 с.
 5. Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры: Психология человеческой судьбы / Э. Берн; пер. с англ. — М.: ФАИР- ПРЕСС, 2002. — 480 с.
 6. Бодун Т.І. Попередження та розв’язання конфліктів у державному управлінні з урахуванням європейського досвіду. / Бодун Т.І. // Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. – 2011. – № 6. – С. 149-153.
 7. Бороздина Г. В. Психология делового общения: учебн. пособ. / Г.В. Бороздина.- 2-е изд. — М.: ИНФРА-М, 2001. — 428 с.
 8. Брэмсон P. M. Общение с трудными людьми / Р. М. Брэмсон. — К.: Внешторгиздат, 1991. — 172 с.
 9. Васильев Н. Н. Тренинг преодоления конфликтов / Н. Н. Васильев. — СПб.: Речь, 2002. — 174 с.
 10. Васильев Н. Н. Тренинг профессиональных коммуникаций в психологической практике / Н.Н. Васильев. — СПб.: Речь, 2005. — 283 с.
 11. Ващенко И. В. Общая конфликтология: учебн. пособ. / И. В. Ващенко; под общей ред. Ващенко И. В., Гиренко С. П. — 2-е изд., доп. — Х.: Оригинал, 2001. — 384 с.
 12. Виханский О. С. Менеджмент: учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов. — М.: Гардарики, 1999. — 528 с.
 13. Ворожейкин И. Е. Конфликтология: учебник / И. Е. Ворожейкин, А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров. — М.: ИНФРА-М, 2004. — 240 с.
 14. Галустова О.В. Конфликтология в вопросах и ответах: Учебное пособие. / Галустова О.В. – М.: Проспект, 2009. – 216 с.
 15. Гіренко С.П. Практична конфліктологія: навч. посібник. / С.П. Гіренко; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: [ХНУВС], 2010. – 184 с.
 16. Гірник А.М. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження: Навч. посібник. / Українська академія держ. управління при Президентові України; Центр досліджень адміністративної реформи. – 2-е вид., випр. і доп. / Гірник А.М., Бобро А.Ю. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2004. – 175 с.
 17. Гришина Н.В. Психология конфликта / Н.В.Гришина. — СПб.: Питер, 2002. — 464 с.
 18. Громова О. Н. Конфликтология: курс лекций / О. Н. Громова. — М.: ЭКМОС, 2000. — 319 с.
 19. Джелалі О. В. Психологія вирішення конфліктів: навч. посібн. / О.В.Джелалі, А.В.Кудін. — К.; Х., 2006. — 318 с.
 20. Дмитриев А.В. Социальный конфликт: общее и особенное. / Дмитриев А.В. – М.: Гардарики, 2002. – 526 с.
 21. Дуткевич Т. В. Конфліктологія з основами психології управління: навч. посіб. / Т.В. Дуткевич. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 456 с.
 22. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии: учебн. пособ. для вузов / С.М. Емельянов. — 2-е изд., доп. и перераб. — СПб.: Питер, 2004. — 340 с.
 23. Ємельяненко Л.М. Управління конфліктами: Підручник. / Л.М. Ємельяненко, О.В. Сімоходська; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К.: КНЕУ, 2011. – 339 с.
 24. Жаворонкова Г.В. Управління конфліктами: Навч. посібник. / Жаворонкова Г.В., Скібіцький О.М., Сівашенко Т.В., Туз О.І. – К.: Кондор, 2010. – 172 с.
 25. Иванова Т. Ю. Теория организации. Краткий курс: учебн. пособ. / Т. Ю. Иванова, В. И. Приходько. — СПб.: Питер, 2004. — 268 с.
 26. Карамушка Л.М. Управління конфліктами в освітніх організаціях. / Л.М. Карамушка. – К.: Шкільний світ, 2011. – 124 с.
 27. Кіржнер Л. О. Конфліктологія: навч. посібн. / Л.О. Кіржнер, М. В. Мартиненко, О. В. Мангольд. — Х.: ХНЕУ, 2007. — 142 с.
 28. Конфликтология: навч. посібн. / Л. М. Ємельяненко, В. М. Петюх, Л. В. Торгова та ін. — К.: КНЕУ, 2003. — 315 с.
 29. Конфликтология: учебник / под ред. А.С. Кармина. — 2-е изд., испр.- СПб.: Издательство «Лань», 2000. — 448 с.
 30. Конфликтология: учебник для вузов / В. П. Ратников, В. Ф. Голубь, Р. С. Лукашова и др.; под ред. проф. В. П. Ратникова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 512 с.
 31. Конфліктологія: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. інж.-пед. спец. / [Д.В. Коваленко та ін.]; Укр. інж.-пед. акад. – Х.: Точка, 2012. – 221 с.
 32. Коузер Л. Основы конфликтологии / Л. Коузер; пер. с англ. — СПб.: Светлячок, 1999. — 192 с.
 33. Левин С. Разрешение конфликтов. От конфликта к сотрудничеству. / Левин С. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. – 272 с.
 34. Леонов Н. И. Конфликтология: учебн. пособ. / Н. И. Леонов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Изд. Московского психолого-социального института; Воронеж: Изд. НПО «МОДЭК», 2006. — 232 с.
 35. Леонов Н. И. Конфликтология: Хрестоматия: учебн.-метод. пособ. / Н. И. Леонов. — Воронеж: МОДЭК, 2002. — 303 с.
 36. Ложкин Г. В. Практическая психология конфликта: учебн. пособ. / Г. В. Ложкин, Н. И. Повякель — К.: б. и., 2000. — 254 с.
 37. Ложкін Г.В. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика: Навч. посібник для студ. / Ложкін Г.В., Пов’якель Н.І. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 416 с.
 38. Маруховська О.О. Конфліктологія: Навч. посібник. / Маруховська О.О. – К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2003. – 199 с.
 39. Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие организации / У. Мастенбрук; пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1996. — 428 с.
 40. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Конфліктологія» для студ. спец. «Менеджмент організацій» усіх форм навч. / укл. М. В. Мартиненко, О. В. Мазоренко. — Х.: ХНЕУ, 2008. — 31 с.
 41. Моисеев А. А. Работа с возражениями и сопротивлениями / А. А. Моисеев, Ж. В. Завьялова. — СПб.: Речь, 2005. — 96 с.
 42. Пов’якель Н.І. Психопрофілактика конфліктів. / Н.І. Пов’якель. – К.: Шкільний світ, 2012. – 126 с.
 43. Прибутько П.С. Конфліктологія: Навч. посібник. / Прибутько П.С., Михайленко Р.В., Дубчак Л.М. та ін. – К.: КНТ, 2010. – 136 с.
 44. Прикладна конфліктологія: Хрестоматія / сост. К. В. Сельченок. — Мн.: Харвест, 1999. — 624 с.
 45. Примуш М.В. Конфліктологія: Навчальний посібник. / Примуш М.В. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 288 с.
 46. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 34. — 227 с.
 47. Скотт Д. Г. Конфликты. Пути их преодоления / Д. Г. Скотт. — К.: Внешторгиздат, 2000. — 192 с.
 48. Социальная конфликтология: учебн. пособ. / Н. П. Дедов, А. В. Морозов, Е. Г. Сорокина и др.; под ред. А. В. Морозова. — Львов: Академия, 2002. — 332 с.
 49. Уизерс Б. Управление конфликтом / Б. Уизерс. — СПб.: Питер, 2004. — 173 с.
 50. Урбанович А. А. Психология управления: учебн. пособ. / А. А. Урбанович. — Мн.: Харвест, 2003. — 640 с.
 51. Уткин Э. А. Конфликтология: теория и практика / Э. А. Уткин. — М.: ЭКМОС, 1998. — 264 с.
 52. Цюрупа М. В. Основи конфліктології та теорії переговорів: навч. посіб. / М. В. Цюрупа. — К.: Кондор, 2006. — 169 с.
 53. Шейнов В. П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение / В.П.Шейнов. — М.: Амалфея, 1996. — 278 с.
 54. Шеллинг Т. Стратегия конфликта. / Под. ред. Ю.Кузнецова, К.Сонина. / Шеллинг Т. – М.: ИРИСЭН, 2007. – 366 с.
 55. Яхно Т.П. Конфліктологія та теорія переговорів: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т.П. Яхно, І.О. Куревіна. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 176 с.

Питання до екзамену

Питання до екзамену