Конспект уроку №10 Свинаренка Олександра

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Урок на тему "Пошук у таблицях елементів із деякою властивістю"

Мета уроку: навчитись створювати і виконувати програми пошуку в таблицях елементів із заданими властивостями; розвивати мислення і творчі здібності; формувати акуратність та уважність при створенні програм.

Тип уроку: урок вивчення нових знань з елементами практичної роботи.


Хід уроку

І. Організаційна частина.

ІІ. Перевірка знань.

(Учні сидять за столами)

Слово вчителя. На попередніх уроках ми вивчали масиви. Давайте пригадаємо що нам вже відомо з цієї теми.

3 учні виконують завдання на карточках:

а) записати способи опису двовимірного масиву;

б) записати, як здійснюється введення елементів одновимірного масиву.

в) записати, як здійснюється виведення елементів одновимірного масиву.

Усне опитування:

Що називається масивом?

Наведіть приклади масивів?

Який масив називається одновимірним?

Що таке двовимірний масив?

Чи можемо ми ввести зразу весь масив? (ні)

А як здійснюється ввід-вивід елементів масиву? (поелементно)

З допомогою якої вказівки можна це зробити?

ІІІ. Пояснення нового матеріалу

А тепер давайте розглянемо такі завдання: За якими критеріями учнів нагороджують золотою медаллю після закінчення школи? (усно пояснюють учні) При проведенні спортивних змагань зі стрибків в довжину як визначити, хто став переможцем? (усно пояснюють учні) Більшість з вас користується мобільними телефонами. Як ви здійснювали купівлю, якщо знали яка саме модель вам потрібна? Заходили в будь-який магазин, чи використовували якийсь інший варіант? (цікавились цінами в різних мобільних точках, а вже потім вибирали ту, де ціна найнижча)

Слово вчителя. Задачі різні. Що в них є спільного? (порівнюємо і вибираємо найменше(найбільше) значення, або порівнюємо з конкретною величиною) Задачі такого типу на перший погляд здаються зовсім не придатними для розв’язування з допомогою комп’ютера. Але ви вже знаєте, що їх можна перевести на мову математики (математична постановка задачі), скласти алгоритм їх розв’язання і на основі нього написати програму мовою програмування.

Отже, запишіть тему сьогоднішнього уроку: Пошук у таблицях елементів із деякою властивістю.

Метою сьогоднішнього уроку є навчитись складати та виконувати програми для розв’язання саме такого типу. Сідаємо за комп’ютери.

Умова: Дано натуральне число n. Визначити кількість додатних та від'ємних елементів таблиці aij, де i,j = 1,2,…,n, якщо: Aij = sin(i+j).


Візьмемо дві змінних count_plus та count_minus для зберігання кількості додатних та від'ємних елементів масиву відповідно . На початку програми в даній задачі необхідно заповнити масив за законом, що заданий в умові. А після обчислення елементу масиву можна перевірити, являється він додатнім чи від'ємним і в залежності від результату перевірки додати одиницю до однієї чи другої змінної. Програма, що реалізує запропонований алгоритм, наведена нижче:

Program Example;

Uses crt;

Const n = 8;

Type

Masiv = array[1..n,1..n] of real;

Var A:Masiv; {A - масив для зберігання даних чисел}

i,j:byte; {і,j - змінні циклу}

count_plus,count_minus:word;

Begin

Clrscr;

count_plus:=0;

count_minus:=0;

For i:=1 to n do

Begin

For j:=1 to n do

begin

A[i,j]:=sin(i+j); {Заповнення масиву}

Write(A[i,j]:8:2); {Виведення на екран}

If A[I,j] > 0

Then count_plus: = count_plus + 1;

If A[I,j] < 0

Then count_minus: = count_minus + 1;

end;

writeln;

End;

Writeln('Кількість додатних елементів масиву - ',count_plus);

Writeln('Кількість від'ємних елементів масиву - ',count_minus);

Readkey; {Затримка зображення на екрані}

End.

Умова: Дано одновимірний масив цілих чисел A[і], де і =1,2,…,n. Визначити, скільки разів максимальний елемент зустрічається у даному масиві та порядковий номер першого найбільшого елементу.


Для розв'язку цієї задачі спочатку необхідно пройти по всіх елементах масиву і знайти серед них максимальний, запам'ятавши його номер. Для цього користуються стандартним алгоритмом, що полягає в наступному: 1) береться будь-який елемент масиву (як правило, перший) і його значення присвоюється змінній max, тобто він вважається за еталон найбільшого елементу; 2) по черзі з масиву вибираються всі останні елементи і, якщо серед них знайдеться більший за вибраний еталон, то змінній max присвоюється нове значення, яке тепер буде новим еталоном. В іншій змінній, наприклад, N_max запам'ятовується номер цього найбільшого елементу (початкове значення цієї змінної було 1, тому що спочатку ми вважали найбільшим 1-ий елемент). Після закінчення перегляду всього масиву змінна max буде містити шуканий максимум, а змінна N_max - його номер. Щоб запам'ятати номер першого максимального елемента, необхідно шукати в матриці елемент, що точно більше еталону. Якщо ж ми будемо шукати елемент, що не менший за еталон, то в змінній N_max залишиться номер останнього найбільшого елементу (подумайте чому). Після знаходження максимуму другим проходом можна вже підрахувати кількість таких елементів в масиві. Для цього кожен елемент порівнюється з еталоном, що знаходиться в змінній max, та до лічильника count додається одиниця у випадку співпадання цих значень. Програма, що реалізує описаний алгоритм, наведена нижче:

Program Example;

Uses crt;

Const n = 30;

Var A:array[1..n] of integer; {A - масив даних чисел}

i:byte; {і - зміннa циклу}

count,N_max:byte; {count - кількість

максимальних елементів в

масиві, N_max - номер першого

найбільшого елементу}

max:integer; {max - максимальний елемент масиву}

Begin

Clrscr;

Randomize;

{Заповнення масиву випадковими числами та

виведення його на екран для контролю за

роботою програми}

For i:=1 to n do

Begin

A[i]:=random(150) - random(80);

Write(A[i]:5);

end;

{Надання змінним початкових значень}

max:=A[1]; N_max:=1;

count:=0;

{Прохід по масиву для пошуку максимуму та його номеру}

for i:=1 to n do

begin

if A[i]> max

then

begin

max:=A[i];

N_max:=i;

end;

end;

{Другий прохід по масиву для підрахунку кількості

максимальних елементів}

for i:=1 to n do

begin

if A[i]= max

then count:=count+1;

end;

Writeln('Максимум = ',max);

Writeln('Номер першого максимума = ',N_max);

Writeln('Кількість максимумів = ',count);

Readkey; {Затримка зображення на екрані}

End.IV. Закріплення нових знань

Підведення підсумку, що повинні були вивчити, навчитись робити, оцінювання.

V. Домашнє завдання

У одновимірному масиві знайти добуток від’ємних елементів.

У двовимірному масиві знайти суму найбільшого і найменшого елементів.--СВИНАРЕНКО АЛЕКСАНДР 11:19, 10 декабря 2008 (EET)