Навчальний курс "Розробка та організація туристських маршрутів і турів"

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Розробка та організація туристських маршрутів і турів


Галузь знань 01 Освіта

Спеціальність 014 Середня освіта (Географія)

Освітній рівень Бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета вивчення дисципліни полягає в опануванні практичними навичками планування та організації турів та туристських маршрутів.

Основними завданнями є формування у студентів знань про міжнародні туристські організації; види туристських підприємств; договірні відносини в туризмі; законодавчу базу в сфері туризму; вимоги щодо забезпечення безпеки туристів і екскурсантів; класифікацію туризму та туристської діяльності; поняття туристського продукту та туристської послуги; стандарти процесу обслуговування; процес виробництва, реалізації і споживання туристських послуг.


Робоча програма курсу

Силабус

Автор (укладач) курсу

Зарубіна Антоніна Володимирівна


Учасники

Група ГІ16Б


Почати навчання

Щоб переглянути зміст навчального курсу перейдіть на платформу Moodle


Ресурси

Рекомендована література

Базова


Допоміжна

Інформаційні ресурси

---