Навчальний курс "Основи рекламної діяльності", "Професійна освіта"

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння студентами знань з галузі рекламної діяльності як форми соціальної комунікації, усвідомлення ними ключових понять і процесів у цій комунікативній сфері, вироблення практичних навичок усебічного аналізу та створення рекламної продукції різних типів. Предметом вивчення навчальної дисципліни є рекламна діяльність у сучасному світі в усіх формах її функціонування.

1.2 . Основні завдання вивчення дисципліни • познайомити студентів з рекламною діяльністю як однією зі сфер творчої діяльності; • розкрити потенційні можливості використання в професійній діяльності теоретичних і практичних знань і умінь у сфері реклами; • домогтися засвоєння студентами основних понять, термінів і методик щодо створення, функціонування та оцінки рекламної продукції; • домогтися засвоєння студентами схеми сучасного рекламного процесу та функцій усіх його учасників; • надати студентам знання про структуру, основні напрямки і форми діяльності рекламного агентства як одного з основних учасників сучасного рекламного процесу; • показати механізми впливу реклами на свідомість і підсвідомість потенційного споживача; • забезпечити усвідомлення студентами реклами як невід’ємної частини сучасної економічної діяльності окремого торгівельного суб’єкта і світового ринку в цілому; • виробити в студентів вміння виділяти рекламну ідею та інші методи привернення уваги до реклами; • дати розуміння дієвості різних шляхів впливу на споживача і їх відмінностей в різних ЗМІ; • познайомити з основними правовими та етичними обмеженнями у сфері рекламної діяльності, чинними на сьогодні в Україні й у світі; • навчити студентів практично використовувати набуті знання в різних сферах рекламної діяльності.

Міждисциплінарні зв’язки існують з такими дисциплінами на яких базується вивчення даної дисципліни: економіки, інформаційно-комунікайних технологій, психології та ряд дисциплін вільного вибору студента. Вивчення навчального предмету базується на поєднанні аудиторних (лекційних, практичних, консультаційних) занять із самостійною роботою студентів. Заплановані результати навчання:

знати: • основні напрямки сучасної рекламної діяльності – традиційні та новітні; • роль і місце реклами в системі маркетингової діяльності; • зв’язок реклами з теорією комунікацій; • типологію рекламної продукції та рекламних кампаній; • головні шляхи й прийоми досягнення ефективності рекламної продукції різних типів; • провідні риси, етапи та різновиди рекламних кампаній як форми рекламної діяльності; • переваги та обмеження всіх ЗМІ щодо поширення рекламної інформації; • прийоми створення ефективного рекламного тексту, призначеного для поширення в різних ЗМІ; • правові та етичні норми рекламної діяльності, чинні в Україні й у світі та історію їх укладання.

вміти: • практично використовувати засвоєні теоретичні знання; • застосовувати науковий підхід до аналізу і створення рекламної продукції; • зіставляти рекламні продукти, які представляють однотипні товари різних виробників, з огляду на ефективність рекламної ідеї; • виявляти рівень і повноту втілення рекламної ідеї; • вільно орієнтуватися у традиційних та нових формах і прийомах рекламної діяльності; • виробляти загальну стратегію та конкретний рекламний текст для рекламування послуги; • розробляти стратегії рекламних кампаній різних типів; • створювати рекламну продукцію, призначену для поширення різними ЗМІ.

Студенти повинні володіти такими компетентностями як здатність визначати у інформаційному потоці актуальні, соціально значущі суспільно-політичні, економічні і культурні події, процеси та явища сучасності; здатність до пошуку інформації з різних джерел

Дисципліна «Основи рекламної діяльності» є вибірковою у циклі підготовки майбутнього фахівця та спрямована на набуття ними комплексних знань та умінь за спеціальністю Професійна освіта.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Реклама в системі маркетингової діяльності. 2. Типи рекламної продукції й рекламних кампаній та критерії їх виділення 3.Програма навчальної дисципліни Змістовий модуль. 1. Реклама в системі маркетингової діяльності

Тема 1. Поняття, види та функції реклами Поняття реклами та її місце в системі маркетингових комунікацій. Характеристика сучасного рекламного процесу. Рекламна кампанія

Тема 2. Рекламні звернення Тема і девіз реклами. Структура, форма та стиль рекламного звернення. Колір та ілюстрації в рекламі.

Тема 3. Ефективні рекламні засоби Інформаційно-рекламні матеріали. Виставки та ярмарки. Зовнішня реклама. Пряма усна реклама


Змістовий модуль. 2. Типи рекламної продукції й рекламних кампаній та критерії їх виділення

Тема 4. Реклама в засобах масової інформації Реклама в періодичній пресі Радіореклама Особливості телереклами Реклама в компютерних мережах

Тема 5. Ефективність рекламного впливу Оцінка ефективності реклами Вплив реклами на підсвідомість Реакція організму на рекламу та її вимірювання