Навчальний курс "Картографія з основами топографії"

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Версія від 09:47, 20 квітня 2015; Onischenko (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Картографія з основами топографії


Галузь знань: 0401. Природничі науки

Напрям підготовки: 6.040104 «Географія»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета курсу - формування базових, систематизованих знань та практичних вмінь в галузі картографії й топографії, як складових частин наук географічного циклу.

Завдання курсу: опанувати теоретичні основи картографії як науки; ознайомити студентів з науковими основами оформлення картографічних творів; навчити майбутнього фахівця читати, аналізувати, досліджувати та оцінювати загальногеографічні і тематичні карти для отримання інформації про місцевість; опанувати методику топографічних зйомок місцевості та основи проектування карт.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: способи картографічного зображення і основи проектування карт; види і способи топографічних зйомок; стадії топографо-геодезичних робіт; види і типи лінійних і кутових вимірювань; сутність, зміст, будову приладів та порядок робіт при проведенні теодолітної, тахеометричної, бусольної, окомірної, мензульної зйомок; сутність і особливість аерофототопографічної зйомки тощо.

вміти: читати, аналізувати, досліджувати та оцінювати загальногеографічні та тематичні карти для отримання інформації про місцевість; визначати геграфічні та прямокутні координати, географічні та магнітні азимути, дирекційні кути, румби; визначати площі ділянок; викреслювати окремі умовні знаки та фрагменти карт; виявляти математичні, допоміжні та додаткові елементи топографічних карт і планів; аналізувати рельєф, визначати кількісні показники рельєфу, форму та стрімкість схилів, наносити на карту характерні лінії рельєфу, визначати позначки висот точок та взаємні перевищення між ними; будувати профілі; орієнтувати карту чи план на місцевості; здійснювати окомірне вимірювання за картами тощо.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Посилання на сторінки авторів

Онищенко Євген

Учасники

Сторінка координування курсу «Картографія з основами топографії»

11-1 група, спеціальність "Географія" 2014-2015 н.р. викладач Онищенко Євген Вячеславович

11-2 група, спеціальність "Географія" 2014-2015 н.р. викладач Онищенко Євген ВячеславовичГрафік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1. Поняття про картографію. Топографічна карта

Тема №1. Вступ до картографії

Поняття про картографію та її складові. Зв’язок картографії з іншими науками. Види картографування. Основні етапи розвитку картографії. Карта та її властивості. Основні елементи географічних карт. Класифікація карт. Інші картографічні твори.

Тема №2. Топографічна карта та її властивості

Поняття про топографічну карту і топографічний план. Особливості топографічних карт і планів. Розграфлення і номенклатура топографічної карти. Рамки аркуша топографічної карти. Проекція топографічної карти. Географічні та прямокутні координати.

Тема №3. Географічний зміст топографічних карт

Умовні знаки та їх типи. Класифікація умовних знаків. Зображення водних об’єктів на топографічних картах. Зображення рослинності і ґрунтів на топографічних картах. Зображення рельєфу на топографічних картах. Зображення населених пунктів та інших соціально-економічних об’єктів на топографічних картах. Зображення шляхів сполучення на топографічних картах. Зображення опорних геодезичних пунктів, шельфу, кордонів і меж на топографічних картах.

Тема №4. Орієнтування на місцевості

Способи визначення сторін горизонту. Способи орієнтування карти. Способи визначення положення точки стояння. Кути орієнтування: істинний азимут, магнітний азимут, дирекційний кут, дирекційний румб. Рух на місцевості за азимутами.

Змістовий модуль 2. Топографічні зйомки місцевості

Тема №1. Класифікація і види зйомок

Поняття про топографічні зйомки місцевості. Зйомки у вертикальній площині. Зйомки у горизонтальній площині. Сумісні зйомки. Наземні і дистанційні зйомки. Кутомірні і кутокреслярські зйомки.

Тема №2. Створення робочої основи зйомки

Поняття про робочу основу (полігон). Станції і пікети. Спосіб кутової засічки. Спосіб азимутальної засічки. Спосіб полярної засічки. Спосіб перпендикулярів. Геодезичні опорні сітки. Методи побудови геодезичних опорних сіток. Знімальні сітки згущення.

Тема №3. Планові зйомки

Лінійні вимірювання на місцевості. Вимірювання відстаней простими приладами. Вимірювання відстаней віддалемірами. Вимірювання відстаней за допомогою математичних розрахунків. Планові зйомки простими приладами. Теодолітна зйомка.

Тема №4. Висотні зйомки

Просте геометричне нівелювання. Послідовне геометричне нівелювання. Тригонометричне нівелювання. Фізичне (барометричне) нівелювання.

Тема №5. Планово-висотні зйомки

Планово-висотні зйомки простими приладами. Мензульна зйомка.

Тема №6. Аерофототопографічна зйомка

Льотно-знімальні роботи. Аерофотоапарати та їх типи. Класифікація аерофотознімків. Основні елементи аерофотознімка. Дешифрування аерофотознімків. Прямі та опосередковані дешифрувальні ознаки. Трансформування аерофотознімків. Накидний монтаж і його репродукція. Фотосхема. Фотоплан. Фотокарта.

Змістовий модуль 3. Математична основа дрібномасштабних карт

Тема № 1. Географічний глобус.Математична основа дрібномасштабних карт

Географічний глобус. Історія географічного глобуса. Математична основа дрібномасштабних карт. Картографічна проекція. Координатна сітка. Поняття про головний і окремий масштаби. Головний і окремий масштаб довжин. Головний і окремий масштаб площ.

Тема № 2. Картографічні проекції, їх класифікація

Класифікація проекцій за способом отримання. Класифікація проекцій за виглядом картографічної сітки. Спотворення у картографічних проекціях. Еліпс спотворень. Ізоколи. Класифікація проекцій за характером спотворень.

Тема № 3. Характеристика деяких видів проекцій

Проекції карт світу. Поліконічні проекції ЦНДІГАіК. Закордонні проекції. Проекції карт західної та східної півкуль. Проекції карт північної та південної півкуль. Проекції карт материкової та океанічної півкуль. Проекції карт материків і океанів. Проекції карт України. Принципи вибору картографічних проекцій.

Тема №4. Картографічна генералізація

Поняття про картографічну генералізацію. Фактори генералізації. Прийоми генералізації.

Змістовний модуль 4. Загальногеографічні та тематичні карти. Складання карт

Тема № 1. Оглядові загальногеографічні карти

Зображення вод суші. Зображення Світового океану і рельєфу дна. Способи зображення рельєфу суші. Зображення шляхів сполучення. Зображення населених пунктів. Зображення кордонів.

Тема № 2. Тематичні карти. Способи зображення на тематичних картах

Особливості тематичних карт. Класифікація тематичних карт. Аналітичні і синтетичні карти. Карти спостереження і карти умовиводи. Карти природних явищ. Карти суспільних явищ. Способи зображення на тематичних картах.

Тема № 3. Головані види тематичних карт

Геологічні і тектонічні карти. Карти рельєфу. Кліматичні карти. Карти ґрунтів. Карти рослинності. Зоогеографічні карти. Ландшафтні карти. Карти населення. Комплексні та галузеві економічні карти. Карти обслуговування. Історичні карти.

Тема № 4. Серії карт. Географічні атласи. Електронні атласи

Поняття про серію карт. Серії карт першого роду. Серії карт другого роду. Серії карт третього роду. Географічні атласи. Класифікація атласів за змістом. Класифікація атласів за призначенням. Класифікація атласів за форматом.

Тема № 5. Використання дрібномасштабних карт

Читання карти. Візуальний аналіз. Графічні прийоми читання карти. Графоаналітичні прийоми читання карти. Поняття про картометрію і морфометрію. Картографічне моделювання. Прогнозування і оцінка явищ за географічними картами.

Тема № 6. Космічна зйомка і картографія

Фізичні основи космічної зйомки. Спектр електромагнітних хвиль. Штучні супутники Землі та параметри їх орбіт. Космічна зйомка і космічні знімки. Класифікація зйомок. Космічні знімки як джерело картографічних даних.

Тема № 7. Створення дрібномасштабних карт

Програма карти. Способи перенесення картографічних даних з джерел-оригіналів. Укладацький оригінал. Редактор карти. Видавничий оригінал. Тиражування карт. Плоский друк. Глибокий друк. Високий друк. Офсетний друк.

Тема № 8. Шкільні карти та інші картографічні твори

Особливості шкільних географічних карт. Контурні карти. „Чергові” карти. Індукційні карти. Шкільні атласи. Інші картографічні твори. Глобуси фізичні, політичні, індукційні.

Варіант Календар

Тиждень 1

Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні.

Тиждень 2

Навчальні теми для вивчення на 2-му тижні.

Тиждень 3

Навчальні теми для вивчення на 3-му тижні.

Тиждень 4

Навчальні теми для вивчення на 4-му тижні.


Зміст курсу

Змістовий модуль І. Поняття про картографію. Топографічна карта

Тема 1. Вступ до картографії

Стародавні карти

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Самостійна робота

Самостійна робота до теми №1

Тема 2. Топографічна карта та її властивості

Теоретичний матеріал

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Практична №3

Практична №4

Практична №5

Самостійна робота

Самостійна робота до теми №2

Тема 3. Географічний зміст топографічних карт

Теоретичний матеріал

Лекція №5

Лекція №6

Практичні завдання

Практична №6

Практична №7

Практична №8

Практична №9

Самостійна робота

Самостійна робота до теми №3

Тема 4. Орієнтування на місцевості

Теоретичний матеріал

Лекція №7

Самостійна робота

Самостійна робота до теми №4

Змістовий модуль ІІ. Топографічні зйомки місцевості

Тема 1. Класифікація і види зйомок

Теоретичний матеріал

Лекція №8

Самостійна робота

Самостійна робота до теми №1

Тема 2. Створення робочої основи зйомки

Теоретичний матеріал

Лекція №9

Практичні завдання

Практична №10

Самостійна робота

Самостійна робота до теми №2

Тема 3. Планові зйомки

Теоретичний матеріал

Лекція №10

Практичні завдання

Практична №11

Практична №12

Самостійна робота

Самостійна робота до теми №3

Тема 4. Висотні зйомки

Теоретичний матеріал

Лекція №11

Практичні завдання

Практична №13

Самостійна робота

Самостійна робота до теми №4

Тема 5. Планово-висотні зйомки

Теоретичний матеріал

Лекція №12

Самостійна робота

Самостійна робота до теми №5

Тема 6. Аерофототопографічна зйомка

Теоретичний матеріал

Лекція №13

Самостійна робота

Самостійна робота до теми №6

Змістовий модуль ІІІ. Математична основа дрібномасштабних карт

Тема 1. Географічний глобус.Математична основа дрібномасштабних карт

Теоретичний матеріал

Лекція №14

Лекція №15

Практичні завдання

Практична №14

Практична №15

Самостійна робота

Самостійна робота до теми №1

Тема 2. Картографічні проекції, їх класифікація

Теоретичний матеріал

Лекція №16

Практичні завдання

Практична №16

Самостійна робота

Самостійна робота до теми №2

Тема 3. Характеристика деяких видів проекцій

Теоретичний матеріал

Лекція №17

Практичні завдання

Практична №17

Самостійна робота

Самостійна робота до теми №3

Тема 4. Картографічна генералізація

Теоретичний матеріал

Лекція №18

Самостійна робота

Самостійна робота до теми №4

Змістовий модуль ІV. Загальногеографічні та тематичні карти. Складання карт

Тема 1.Оглядові загальногеографічні карти

Теоретичний матеріал

Лекція №19

Практичні завдання

Практична №19

Самостійна робота

Самостійна робота до теми №1

Тема 2.Тематичні карти. Способи зображення на тематичних картах

Теоретичний матеріал

Лекція №20

Лекція №21

Практичні завдання

Практична №20

Самостійна робота

Самостійна робота до теми №2

Тема 3.Головані види тематичних карт

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Практична №21

Самостійна робота

Самостійна робота до теми №3

Тема 4. Серії карт. Географічні атласи. Електронні атласи

Теоретичний матеріал

Лекція №22

Практичні завдання

Практична №22

Самостійна робота

Самостійна робота до теми №4

Тема 5. Використання дрібномасштабних карт

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Самостійна робота

Самостійна робота до теми №5

Тема 6. Космічна зйомка і картографія

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Самостійна робота

Самостійна робота до теми №6

Тема 7. Створення дрібномасштабних карт

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Самостійна робота

Самостійна робота до теми №7

Тема 8. Шкільні карти та інші картографічні твори

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Самостійна робота

Самостійна робота до теми №8


Ресурси

Рекомендована література

Базова

1. Артамонов Б.Б., Штангрет В.П. Топографія з основами картографії. Навч. посібник. - Львів: Новий світ, 2006. - 248 с.

2. Божок А.П., Молочко А.М., Остроух В.І. Картографія: Підручник. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2008. - 271 с.

3. Божок А.П., Осауленко А.Є., Пастух В.В. Картографія. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2000.

4. Божок, Алла Петрівна. Картографія : підручник для вузів / Алла Петрівна Божок, Лариса ЄфремовнаОсауленко, Володимир Васильович Пастух . - Київ : Фітосоціоцентр, 1999 . -251 с. 5. Земледух Р.М. Картографія з основами топографії. - К.: Вища школа, 1993.-456 с.

6. Картоведение: учебник для вузов/ А.М. Берлянт, А.В. Востокова, В.И. Кравцова и др.; под ред. А.М. Берлянта. - М.: Аспект Пресс, 2003. - 476 с.

7. Картографічне моделювання: Навч. посіб. / Т.І. Козаченко, Г.О. Пархоменко, А.М. Молочко; за ред. А.П. Золовського. - Вінниця: Антекс-УЛТД, 1999.

8. Колосова, Н.Н. Картография с основами топографии: учеб. пособие для вузов / Н.Н. Колосова, Е. А. Чурилова, Н. А. Кузьмина. - М.: Дрофа, 2006. - 272 с.

9. Колотуха О.В., Онищенко Є.В. Картографія з основами топографії (практичний курс): Навчальний посібник для студентів географічних спеціальностей денної та заочної форми навчання. Видання четверте, доповнене та перероблене. – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2014. – 92 с.

10. Ляшенко Д.О. Картографія з основами топографії: Навч. посібник для вищих навчальних закладів. - К.: Наук, думка, 2008. - 184 с.

11. Основи картографії: навчально-методичний посібник. Укл.Войславський Л.К.. - Харків: ХНАМГ.2005. -39с.

12. Ратушняк Г.С. Топографія з основами картографії. Навч. посібник. - Вінниця: ВДТУ, 2002 - 179 с.

13. Чурилова, Е.А. Картография с основами топографии: практикум : учебн. пособие для вузов /Е.А. Чурилова, Н.Н. Колосова. - М.: Дрофа, 2004. - 124 с.

14. Салищев К.А. Картоведение. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 408 с.

14. Салищев К.А. Картография. – М.: Высшая школа, 1982. – 272 с.

Допоміжна

1. Берлянт А.М. Образ пространства: карта и информация. - М.. 1986.

2. Берлянт А.М. Теория геоизображений. - М.: ГЕОС, 2006. - 262 с.

3. Войславський Л.К. Картография. Вводная часть. Математическая.

4. Геоинформатика / Под ред. В.С. Тикунова. - М.: Издательский центр "Академия", 2005. -480 с.

5. Гофман-ВелленгофБ., ЛіхтенеггерГ., КоллінзД. Глобальна система визначення місцеположення (ОР8): теорія і практика. - К., 1995.

6. Заруцкая И.П., Красильникова Н.В. Проектирование и составление карт. Карты природы. - М.: Изд-во МГУ, 1989. - 296 с.

7. Золовский А.П.. Маркова Е.Е., Пархоменко Г.О. Картографические исследования проблемы охраны природы. - Киев. 1978.

8. ЗоловськийА.П., Козаченко Т.И. Картографирование продовольственных комплексов. - Киев, 1987. Издательский центр «Академия», 2005. - 336 с.

9. Історичне картознавство України: 36. наук, праць. - А.; К.; Нью-Йорк: Вид-во М.П. Коць, 2004.

10. Картография с основами топографии: учебн. пособие для педагогических вузов/ Г.Ю. Грюнберг, Н.А. Лапкина, Н.В. Малахов и др. Под ред. Г.Ю. Грюнберга. - М.: Просвещение, 1991. - 368 с.

11. Колотуха О.В. Картографія з основами топографії (лекційний курс): Навчальний посібник для студентів географічних спеціальностей. – Кіровоград: ПП “Центр оперативної поліграфії “Авангард”, 2010. – 100 с.

12. Козаченко Т.І., Пархоменко Г.О., Молочко А.М. Картографічне моделювання. Навчальний посібник. - Вінниця: Антекс-У ЛТД, 1999. - 328 с.

13. Лозинський В.В. Топографічний практикум. - Львів: В.Ц. ЛНУ імені Івана Франка, 2006. - 100 с.

14. Лозинський В.В. Топографо-геодезичний довідник. - Львів: В.Ц. ЛНУ імені Івана Франка, 2005. - 180 с.

15. Національний атлас України,- К.: ДНВП "Картографія", 2007. - 440 с.

16. Смирнов Л.Е. Трехмерное картографирование. - Л., 1982. Староверов В.С. Вища геодезія. - К., 1996.

17. Сосса Р.І. Картографування території України. Історія, перспек-тиви, наукові основи. - К.: Наукова думка, 2005.

Інформаційні ресурси

1. http://www.afanas.ru/mapbase/topograficheskie-karty

2. http://topokarta.ru/

3. http://zet.astrologer.ru/Manual/setup_of_geographical_map.html

4. http://maps.vlasenko.net/map-lk.html

5. http://www.geoguide.com.ua/survey/survey.php?part=map&art=map400


---