Навчальний курс "ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО"/Семінарське заняття №7

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Семінарське заняття №7

Тема: Мова як історична категорія

План

 1. Статика і динаміка мови. Функціонування і розвиток мови.
 2. Чинники розвитку мови. Причини мовних змін.
 3. Взаємодія мов.
 4. Диференціація та інтеграція – основні процеси розвитку мов.
 5. про закони розвитку мов.
 6. Синхронія та діахронія.

Література

Основна

 1. Кочерган М.П. Загальне мовознавство. – К., 1999. – С.184-205.
 2. Семчинський С.В. Загальне мовознавство. – К., 1996. – С.320-392.
 3. Кодухов В.И. Общее языковедение. – М., 1974. – С.240-263.
 4. Березин Ф.М., Головин Б.Н. Общее языкознание. – М., 1979. – С.240-263.

Додаткова

 1. Будагов Р.А. Проблемы развития языка. – М., 1965.
 2. Будагов Р.А. Что такое развитие и совершенствование языка? – М., 1977.
 3. Вайнрах У. языковые контакты. –К., 1979.
 4. Гумбольт В.Фон. Избранные труды по языкознанию. – М.: ОАО ИГ «Прогресс», 2000.
 5. Жлуктенко Ю.О. Мовні контакти. – К., 1966.
 6. Журавлев В,К, Внешние и внутренние факторы языковой эволюции. – М., 1962.
 7. Пауль Г. Проблемы развития языка. – М.: Лабиринт, 1999.
 8. Потебня А.А. Мысль и язык. – М.: Лабиринт, 1999.
 9. Серебренников Б.А. Об относительной самостоятельности развития системы языка. – М., 1968.
 10. Скрелина Л.М. Противоречие как источник развития языка// Филологические науки. – 1970. - №1.

Питання та завдання для самоконтролю

 1. Проаналізуйте погляди представників Казанської лінгвістичної школи (М.В.Крушевського, І.О. Бодуен де Куртене) про незалежність і змінність, статичність і динамічність мови.
 2. Як тлумачить Ф. де Сосюр статику та динаміку мови?
 3. Що є формою існування й діяльності мови? Приклади.
 4. Які ви знаєте чинники мовного розвитку? Розкрийте їх суть. Приклади.
 5. За яких умов виникає схрещування мов? Приклади.
 6. Т.Шухардт, І.О.Бодуен де Куртене, Л.В. Щерба про взаємодію мов.
 7. Явище субстрату, суперстрату, адстрату та ін страту. Дайте приклади.
 8. Теорії моногенезу і полігенезу.
 9. Поясніть процеси диференціації та інтеграції мов. Наведіть приклади.
 10. Які закони розвитку мов ви знаєте? Розкрийте їх суть. Дайте приклади.
 11. Поясність погляди В.Гумбольта, Ф. де Сосюра, О. Шахматова, Г.Пауля, Бодуена де Куртене про історичний розвиток мов.
 12. Синхронія та діахронія. Наведіть приклади.Повернутися на сторінку Навчальний курс "ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО"