Методичні рекомендації до заняття з теми 8 Гуцало

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Методичні рекомендації до заняття з теми 8. «ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ»

Опановуючи зміст теми, необхідно акцентувати увагу на тому, що рання юність – це період завершення фізичного дозрівання організму і початок стадії фізичної зрілості. Юність – період життя людини, який розміщується онтогенетично між підлітковим віком і дорослістю. Висвітлюючи це питання, необхідно розуміти, що соціальна ситуація розвитку в юнацькому віці – це період завершення формування основних засад особистості, період самовизначення, ситуація вибору життєвого шляху. У старшокласника спостерігається оптимістична зорієнтованість у майбутнє, побудова певного задуму життєвого плану. Особливу увагу слід приділити аналізу професійного самовизначення як багатовимірного й багатоступінчастого процесу, розгорнутого у часі. Зро¬блений професійний вибір спрямовує подальший розвиток індивіда. Вибір професії фактично означає проектування у майбутнє певної соціальної позиції.

Необхідно виконати наступні завдання:

 • засвоїти зміст таких понять, як юнацький вік, фізіологічна зрілість, соціальна зрілість, учбово-професійна діяльність як провідна, професійне самовизначення, новоутворення, соціальне і особистісне самовизначення, ідентифікація, варіанти ідентичності, часова трасспектива, життєві плани, особливості учіння, готовність до дорослого життя, інтелект, розумовий стиль діяльності, емоції, почуття, воля, інтегративна самосвідомість, самооцінка, самоповага, рефлексія, світогляд, Я-концепція, моральна самосвідомість, моральний релятивізм, криза ідентичності, криза юнацького віку, самотність, інтровертованість, мотивація, ієрархія потреб, спілкування з дорослими, спілкування з однолітками, статево-рольова диференціація, дружба, кохання, сексуальність, самовиховання, юнацький максималізм, сенс життя;
 • виконати завдання семінарсько-практичного заняття та самостійної роботи;
 • написати коротке есе з аналізом того, у чому полягає проблема сенсу життя у ранньому юнацькому віці. Варто звернути увагу на зміст проблеми сенсу життя, групи смисложиттєвих цінностей, психологічний механізм утворення сенсу життя [1,с.255-257].
 • проаналізувати показники соціально-психологічної готовності випускника школи до самостійного життя [10, с. 256].
 • за бажанням підготувати доповідь до теми;
 • опрацювати окремі розділи теми або питання, які не висвітлюються на лекції та передбачені для самостійного опрацювання;
 • підготувати усні відповіді на питання самоконтролю;
 • підготувати письмові відповіді («ключі») на тестові завдання з теми.
 • підбирати та апробувати діагностичні тести, методики, рольові ігри, творчі завдання, з метою вивчення особистості старшокласника

Форми контролю:

 • співбесіда за запитаннями самоперевірки;
 • перевірка конспекту та есе;
 • виступ із доповіддю;
 • рефлексивний діалог на Форумі;
 • тестування знань студентів з окремої теми;
 • звіт про апробацію психодіагностичних методик.

Література

1. Вікова та педагогічна психологія / O.B. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. Навч. посібник. – К.: Каравела, 2012.

2. Гуцало Е.У. Психологія вікового розвитку особистості. Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: Імекс ЛТД, 2010. – 216 с.

3. Гуцало Е.У. Від теорії – до практики. Завдання з психології до навчально-виховної безвідривної педагогічної практики студентів педагогічного університету. Частина І. Навчально-методичний посібник./ Е.У. Гуцало. – Кіровоград: Центр оперативної поліграфії “Авангард”, 2012. – 128 с.

4. Кон И. С. Психология старшеклассника. – М., 1989.

5. Крайг Г. Психология развития. – СПб.: Питер, 2000.

6. Кулагина И.Ю. Возрастная психология. – М., 2001. – 464 с.

7. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія: Курс лекцій: Навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2005. – 128 с. 8. Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі. У 2-х т. – К.: Форум, 2002. 9. Психология человека от рождения до смерти. – СПб.: Прайм-еврознак, 2002. – 656 с.

10. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навч. посіб. – К., 2005. – 360 с.

11. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. / Под ред. Ильясова И.И., Ляудис В.Я. – М.: Изд-во Моск. у-та, 1981. – 304 с.