Медична хімія

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Версія від 10:56, 3 квітня 2018; Sobodovska (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

'Медична хімія'
Obodovska.jpg

Напрям підготовки Медицина
Спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст скорочений термін навчання на базі ОКР «молодший спеціаліст»


Мета та завдання навчального курсу

Мета
Медична хімія як навчальна дисципліна є однією з важливих дисциплін у системі вищої медичної освіти. Дисципліна базується на вивченні студентами біоорганічної хімії, біофізики, медичної біології та інтегрується з цими дисциплінами. Медична хімія розглядає основні поняття, положення і закони неорганічної, фізичної та колоїдної хімії на конкретних прикладах їх застосування в теоретичній і практичній медицині, та фармації. Її вивчення надає студентові базову підготовку для оволодіння такими дисциплінами, як фізіологія, біологічна хімія, загальна та молекулярна фармакологія та токсикологія, гігієна. Систематичне вивчення найважливіших теоретичних питань хімії дозволить студентам застосувати їх для розкриття суті фізико-хімічних процесів, що відбуваються у живому організмі. Це сприятиме кращому засвоєнню студентами інших теоретичних та клінічних дис-циплін, формуванню у них наукового мислення. Підготовка фахівців, яким потрібні знання медичної хімії вимагає не тільки теоретичної підготовки, але й різнобічних практичних навичок і вмінь у проведенні хімічного експерименту.

Завдання

 • навчити студентів основних хімічних понять, положень, принципів для розуміння та оцінки фізико-хімічних процесів живого організму;
 • розкрити практичні аспекти хімічного експерименту, шляхи і методи використання хімічних досліджень у медичній практиці.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • основні типи хімічної рівноваги для формування цілісного фізико-хімічного підходу до вивчення процесів життєдіяльності організму;
 • класифікацію хімічних властивостей та перетворень біонеорганічних речовин в процесі життєдіяльності організму;
 • загальні фізико-хімічні закономірності, що лежать в основі процесів життєдіяльності людини.

вміти:

 • визначати хімічні елементи та класи неорганічних сполук методами кількісного та якісного аналізу;
 • розв’язувати розрахункові та ситуаційні задачі, пов’язані із фізико-хімічними процесами, які відбуваються в організмі;
 • експериментально визначати рівень рН буферних розчинів та біологічних рідин.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Ободовська Світлана Володимирівна


Учасники

Сторінка координування курсу "Медична хімія" викладач Ободовська С.В.


Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1. Хімія біогенних елементів. Кількісний аналіз розчинів. Комплексоутворення в біологічних рідинах.
Тема 1. Періодичний закон Д.І. Менделєєва. Основні лкаси неорганічних сполук.
Тема 2. Біогенні s- та р-елементи; біологічна роль, застосування в медицині.
Тема 3. Біогенні d-елементи; біологічна роль, застосування в медицині.
Тема 4. Комплексоутворення в біологічних системах.
Тема 5. Розчини. Електрофотоколориметричний метод визначення концентрації розчинів.
Тема 6. Розчини. Перманганотометрія, як метод об’ємного кількісного аналізу.

Змістовий модуль 2. Термодинамічні та кінетичні закономірності перебігу процесів та електрокінетичні явища в біологічних системах.
Тема 7. Теплові ефекти хімічних реакцій. Хімічна термодинаміка.
Тема 8. Кінетика біохімічних реакцій. Хімічна рівновага.

Змістовий модуль 3. Кислотно-основні рівноваги в біологічних рідинах.
Тема 9. Колігативні властивості розчинів.
Тема 10. Осмос. Осмотичний тиск.
Тема 11. Кислотно-основні рівноваги в організмі. Водневий показник біологічних рідин.
Тема 12. Буферні системи, класифікація та механізм дії.

Змістовий модуль 4. Фізико-хімія поверхневих явищ. Ліофобні та ліофільні дисперсні системи.
Тема 13. Сорбція біологічно-активних речовин на межі розділу фаз.
Тема 14. Дисперсні системи. Добування, очистка та властивості колоїдних розчинів.
Тема 15. Ліофобні золі та їх властивості. Коагуляція. Колоїдний захист.
Тема 16. Властивості розчинів біополімерів. Ізоелектрична точка білка.

Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Лекція №4

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Практична №3

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 2. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 3. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Музиченко В.П. Медична хімія. Медицина (Київ). – 2010. – 496 с.
 2. Миронович Л.М. Медична хімія: Навчальний посібник. – Київ: Каравела, 2008. – 159 с.
 3. Калібабчук В.О. Медична хімія: Підр.для вузів /В.О. Калібабчук, Л.І. Грищенко, В.І. Миронович Л.М., Мардашко О.О. Медична хімія: Навчальний посібник. – Київ: Каравела, 2007. – 168 с.
 4. Миронович Л. М. Медична хімія : навч. посібник / Л. М. Миронович, О. О. Мардашко. - К. : Каравела, 2007. - 168 с.
 5. Гомонай В.I., Голуб Н.П., Секереш К.Ю., Богоста А.С. Медична хімія (фізична, колоїдна та біонеорганична хімія). Посібник до лабораторного практикуму для студентів медичного факультету Ужгород. – 2007. – 131 с.
 6. Порецький А.В., Баннікова-Безродна О.В., Філіппова Л.В. Медична хімія: Підручник. — К.: ВСВ “Медицина”, 2012. — 384 с.
 7. Мороз А.С. Медична хімія : підручник /, Д.Д. Луцевич, Л.П. Яворська. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 776 с.

Допоміжна

 1. Мороз А. С., Ковальова А. Г. Фізична та колоїдна хімія. Л. «Світ», 1994.
 2. Медицинская химия: учебник / В. А. Калибабчук [и др.] ; ред. В. А. Калибабчук. - К.: Медицина, 2008. - 400 с.
 3. Садовничая Л.П. и др. Биофизическая химия.- К., - 1986.- С.41- 59.
 4. Равич-Щербо М.И., Новиков В.В., Физическая и коллоидная химия.- М., - 1976.- С.41-59.

Інформаційні ресурси

 1. Сайт кафедри. www.chemistry.dsmu.edu.ua
 2. База данных различных понятий.http://chemister.da.ru/Database/words.php
 3. Книги по химии. http://www.y10k.ru/books/subcat352.html
 4. Полезная информация по химии. http://www.alhimikov.net
 5. Словари и энциклопедии на Академике. http://dic.academic.ru
 6. ХиМик. Сайт о химии. http://www.xumuk.ru/
 7. Химия и токсикология. http://chemister.da.ru/

---