Дистанційний курс '''Історія фізичної культури'''

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Версія від 22:31, 28 травня 2018; Маркова Олена Віталіївна (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Дистанційний курс "ІСТОРІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ" для заочної форми навчання

Галузь знань 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

Напрям підготовки 6.010201 Фізичне виховання*

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета:

залучати майбутніх фахівців до цінностей фізичної, духовної і моральної культури, збагачувати їх знаннями фактів з фізкультурного і спортивного минулого, допомагати адекватно оцінювати сучасний стан суспільства і місце фізичної культури в ньому, виховувати почуття патріотизму та національної гордості

Завдання:

1. висвітити з наукових позицій зародження, становлення та розвиток фізичної культури і спорту в різні періоди існування людського суспільства; 2. розкрити значення, роль й місце фізичної культури і спорту минулого і сьогодення; сприяти формуванню наукового світогляду, вихованню патріотизму та інтернаціоналізму, історичної свідомості та критичного мислення; формувати любов до професії педагога, тренера, організатора й пропагандиста фізичної культури і спорту; сприяти підвищенню загальної педагогічної культури, розширенню кругозору, збагаченню знаннями в галузі фізичної культури і спорту.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати: основні закономірності виникнення, розвитку та соціальної значущості фізичної культури і спорту.

вміти: визначати основні тенденції розвитку фізичної культури і спорту в залежності від історичних, політичних, соціально-економічних та демографічних умов суспільства, знаходити найбільш цінні форми, методи й засоби фізичного виховання, спорту і рекреації, накопичені людством, та застосовувати їх відповідно з реальною дійсністю на практиці.


Робоча програма курсу

Автор курсу

Маркова Олена Віталіївна

Учасники

Група 11, 14 2014-2015 н.р. викладач Маркова Олена Віталіївна, Отримати консультацію

Загальна схема курсу

[1]

Методичні рекомендації до опанування курсу "Історія фізичної культури"

Методичні рекомендації до опрацювання лекційного матеріалу

Методичні рекомендації №1

Методичні рекомендації практичної підготовки

Методичні рекомендації №2

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи

Методичні рекомендації №3

Методичні рекомендації щодо підготовки до контрольних робіт та екзаменів

Методичні рекомендації №4

Структура

Змістовий модуль 1

ЗАРОДЖЕННЯ І СТАНОВЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ПЕРІОДУ ВІД ПЕРВІСНОГО СУСПІЛЬСТВА ДО СЕРЕДНІХ ВІКІВ.

Навчальні теми змістового модуля 1.

Тема 1. Вступ. Зародження фізичної культури у первісному суспільстві.

Тема 2. Фізична культура країн Стародавнього Сходу.

Тема 3. Фізична культура Стародавньої Греції.

Тема 4. Характеристика античної гімнастики.

Змістовий модуль 2

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ВІД ПЕРІОДУ СЕРЕДНІХ ВІКІВ ДО НОВІТНЬОГО ЧАСУ

Навчальні теми змістового модуля 2.

Тема 1. Фізична культура і спорт середніх віків періоду раннього і власне середньовіччя.

Тема 2. Фізична культура епохи Відродження.

Тема 3. Розвиток фізичної культури Нового часу першої половини ХІХ століття.

Тема 4. Розвиток фізичної культури Нового часу другої половини ХІХ століття.

Змістовий модуль 3

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В УКРАЇНІ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО СУЧАСНОСТІ.

Навчальні теми змістового модуля 3.

Тема 1. Витоки фізичної культури на теренах сучасної України.

Тема 2. Становлення фізичної культури і спорту від періоду Київської Русі до першої половини Новітнього часу.

Тема 3. Розвиток фізичної культури і спорту в сучасній Україні.

Зміст дистанційного курсу

Змістовий модуль І. ЗАРОДЖЕННЯ І СТАНОВЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ПЕРІОДУ ВІД ПЕРВІСНОГО СУСПІЛЬСТВА ДО СЕРЕДНІХ ВІКІВ.

Тема 1. Вступ. Зародження фізичної культури у первісному суспільстві

Теоретичний матеріал

№1

Практичні завдання

№1-2

Самостійна робота

№1

Тема 2. Фізична культура країн Стародавнього Сходу.

Теоретичний матеріал

2-3

Самостійна робота

№2

Тема 3. Фізична культура Стародавньої Греції.

Теоретичний матеріал

№ 4

Практичні завдання

№2

Самостійна робота

№3

Тема 4.Характеристика античної гімнастики.

Теоретичний матеріал

№5

Практичні завдання

№3

Самостійна робота

№4

Змістовий модуль ІІ. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ВІД ПЕРІОДУ СЕРЕДНІХ ВІКІВ ДО НОВІТНЬОГО ЧАСУ

Тема 5. Фізична культура і спорт середніх віків періоду раннього і власне середньовіччя.

Теоретичний матеріал

№6

Практичні завдання

№4

Самостійна робота

№5

Тема 6. Фізична культура епохи Відродження.

Самостійна робота

№6

Тема 7.Розвиток фізичної культури Нового часу першої половини ХІХ століття.

Теоретичний матеріал

№7

Практичні завдання

№5

Самостійна робота

№7

Тема 8.Розвиток фізичної культури Нового часу другої половини ХІХ століття.

Теоретичний матеріал

№8

Практичні завдання

№6

Самостійна робота

№8

Змістовий модуль ІІІ. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В УКРАЇНІ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО СУЧАСНОСТІ.

Тема 9.Витоки фізичної культури на теренах сучасної України.

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

№7

Самостійна робота

№9

Тема 10. Становлення фізичної культури і спорту від періоду Київської Русі до першої половини Новітнього часу.

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

№8

Самостійна робота

№10

Тема 11.Розвиток фізичної культури і спорту в сучасній Україні.

Самостійна робота

№11

Екзаменаційні питання

Екзаменаційні питання

Самоконтроль знань

Самоконтроль знань

Глосарій Історія видів спорту

Олімпійські види спорту

Неолімпійські види спорту

Національні види спорту

Презентації до лекцій

[[2]]

Кращі презентації студентів

Ресурси

Рекомендована література

Базова

[3]

Допоміжна

[4]

Інформаційні ресурси

  1. [5]

Відеоресурси

---