The Study Course «Professional English for Students of the Faculty of Pedagogy and Psychology»

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

«Professional English for Students of the Faculty of Pedagogy and Psychology»


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень: 01.01, 6.010102

Мета та завдання навчального курсу

Метою навчання іноземної мови на немовному факультеті педагогічного університету є підготовка студентів до:

 • читання літератури зі спеціальності з метою отримання різного виду інформації;
 • анотування й реферування текстів із фахової літератури;
 • усного спілкування за професійним спрямуванням в обсязі матеріалу, передбаченого програмою;
 • підготовки іноземною мовою доповідей, рефератів, написання творів за планом, переказів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати передбачений програмою навчальний матеріал, активний та пасивний лексичні запаси з фахових тем та вміти:

 • здійснювати усне спілкування в типових ситуаціях професійно зорієнтованої, побутової і культурної сфер спілкування;
 • розуміти на слух основний зміст нескладних аутентичних текстів;
 • читати й розуміти аутентичні тексти професійного спрямування середнього рівня складності, а також країнознавчі та художні тексти з різним ступенем їхнього розуміння (читання з розумінням основного змісту, читання з повним розумінням змісту);
 • зафіксувати й передати письмово зміст прочитаного тексту (газетної статті) відповідної тематики, а також особистісно спрямовану інформацію на кшталт короткого повідомлення (e mail), привітання, запрошення тощо.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Рожкова Наталья Григорьевна


Учасники

Сторінка координування курсу "Professional English for Students of the Faculty of Pedagogy and Psychology" викладач Рожкова Наталя Григорівна6429353(3)Everyday.gif

Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1. The Milestones of Ukraine’s History.

Тема 1. The Milestones of Ukraine’s History. Граматичний матеріал: Іменник. Артикль. Типи речень, порядок слів, типи питальних речень, спонукальні, окличні речення.


Змістовий модуль 2. The Constitution of Ukraine.

Тема 1. The Constitution of Ukraine. Граматичний матеріал: Числівник. Прийменник. Прикметник. Прості (неозначені) часові форми.


Змістовий модуль 3. Ukrainian Cossacks. Bohdan Khmelnytskyi – Ukrainian National Hero.

Тема 1. Ukrainian Cossacks. Bohdan Khmelnytskyi – Ukrainian National Hero. Граматичний матеріал: Дієслово. Часові форми дієслова. Тривалі часові форми.


Змістовий модуль 4. The Norman Conquest.

Тема 1. The Norman Conquest. Граматичний матеріал: Часові форми дієслова. Доконані (здійснені) часові форми. Доконано-тривалі часові форми.


Змістовий модуль 5. The Lawmaking Process in Great Britain and in the USA.

Тема 1. The Lawmaking Process in Great Britain and in the USA. Граматичний матеріал.: Пасивний стан дієслова.

Змістовий модуль 6. Revision of the studied material.

Тема 1. Revision of the studied material. Граматичний матеріал: повторення вивченого матеріалу.Зміст курсу

Змістовий модуль 1. The Milestones of Ukraine’s History.

Тема 1. The Milestones of Ukraine’s History. Граматичний матеріал: Іменник. Артикль. Типи речень, порядок слів, типи питальних речень, спонукальні, окличні речення.

Практична робота 1

Самостійна робота 1

Змістовий модуль 2. The Constitution of Ukraine.

Тема 1. The Constitution of Ukraine. Граматичний матеріал: Числівник. Прийменник. Прикметник. Прості (неозначені) часові форми.

Практична робота 2

Самостійна робота 2

Змістовий модуль 3. Ukrainian Cossacks. Bohdan Khmelnytskyi – Ukrainian National Hero.

Тема 1. Ukrainian Cossacks. Bohdan Khmelnytskyi – Ukrainian National Hero. Граматичний матеріал: Дієслово. Часові форми дієслова. Тривалі часові форми.

Практична робота 3

Самостійна робота 3

Змістовий модуль 4. The Norman Conquest.

Тема 1. The Norman Conquest. Граматичний матеріал: Часові форми дієслова. Доконані (здійснені) часові форми. Доконано-тривалі часові форми.

Практична робота 4

Змістовий модуль 5. The Lawmaking Process in Great Britain and in the USA.

Тема 1. The Lawmaking Process in Great Britain and in the USA. Граматичний матеріал.: Пасивний стан дієслова.

Змістовий модуль 6. Revision of the studied material.

Тема 1. Revision of the studied material. Граматичний матеріал: повторення вивченого матеріалу.Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Програма з іноземної мови за фаховим спрямуванням для педагогічних університетів. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2010. – 36с.
 2. Верба Г. В., Верба Л. Г. Довідник з граматики англійської мови. – К. : Освіта, 2008. – 320 с.
 3. Навчально-методичний комплекс для факультету історії і права. Кафедральна розробка (рукопис).
 4. Just English. Английский для юристов: Учебное пособие/ Ю.Л. Гуманова, В.А. Королёва; Под ред. Т.Н. Шишкиной.–М.: Гуманитарное знание, ТЕИС, 1998.-198 с.
 5. Англійська мова для правників: [Навчальний посібник] / П.В. Чернецький, М.В. Орлов.-К.: Вид. дім «КМ Академія», 2003. – 182 с.

Допоміжна

 1. Гапонова С.В. Readings On Ukraine. Part 1 -3. – Київ, 1992.
 2. Л.В.Мисик, А.Л.Арцишевська, Л.Р. Кузнєцова. Англійська мова. Комунікативний аспект.- Підручник.- К.: Аттіка, 2000.-368 с.
 3. Subtelny Orest. Ukraine. History. Second Edt.- Toronto: University of Toronto Press.-1994.
 4. Bromhead Peter. Life in Modern Britain.- Hong Kong: Longman publishers Ltd.-1993.
 5. Folk Randel. Spotlight on the USA. – Oxford University Press.- 1993.
 6. Harvey Paul, Jones Rhodri. Britain Explored. – UK: Longman Publishers Ltd. – 1992.
 7. MacDoval David. Britain in Close-up.- Edinburgh: Longman Publishers Ltd. – 1993.
 8. Musman R. Backgrond to the USA. – London: McMillan. – 1982.
 9. The Digest. The Day
 10. Essential Grammar in Use: A self-study reference and practice book for elementary students of English (with answers). – Raymond Murphy. – Cambridge University Press, 1990.
 11. Essential Grammar in Use: A self-study reference and practice book for advanced students of English (with answers). – Raymond Murphy. – Cambridge University Press, 1990.
 12. Князєва І.О. Англ. мова. Граматичний практикум. I рівень. – 8-е вид., випр. І до. –Х.: Веста, 2011. – 336 с.
 13. Князєва І.О. Англ. мова. Граматичний практикум. II рівень.– Х.: Ранок, 2010. – 304 с.
 14. Полупан В.Л., Полупан А.П., Махова В.В. Ukraine. A Cultural Reader. – Х.: Гімназія, Країна мрій, 2002. – 188 с.
 15. Шерік А.Д., Старко В.Ф. Англійські прийменники для українців: Самовчитель з прикладами і вправами, складений спеціально для українців. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2005. -87 с.
 16. Донченко Є.Н. Англійська мова для філософів та політологів. – Рівне, 2003.
 17. Хведченя Л.В., Хорень Р.В., Крюковская И.В. и др. Практическая граматика современного английского язика / Л.В. Хведченя, Р.В. Хорень, И.В. Крюковская и др.; Под общ. Ред.. Хведчени Л.В. – 2-е изд., стереотип. – Мн.: Книжный Дом, 2005. – 688 с.

Інформаційні ресурси

 1. Bell English Online
 2. English with the BBC Service
 3. Oxford University Press
 4. OUP online Oxford DNB, online references, etc.
 5. Longman Dictionary