Тематична атестація

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Програмування

Початковий рівень навчальних досягнень.

1. З якого ключового слова розпочинається текст програми?

a) Write; б) Program; в) Integer.

2. Чим закінчується текст програми?

a) End. б) End; в) And.

3. Який з операторів є оператором висновку?

a) Write; б) Read; в) Rewrite.

4. Який з операторів є оператором введення?

a) Write; б) Read; в) Random.

5. З чого розпочинається розділ опису змінних?

a) Real; б) Const; в) Var.

6. З чого розпочинається розділ операторів програми?

a) Write; б) Begin; в) Program; r) Read.

7. Яку дію виконує операція div?

а) множення; б) ділення націло; в) залишок від ділення.

8. Яку дію виконує операція mod?

а) обчислення модуля; б) ділення націло; в) залишок від ділення.

9. Який з операторів є оператором присвоювання?

a) Write(a); б) Read(a); в) а:=1.

10. Яка з процедур використовується для малювання крапки в графічному режимі?

a) PutPixel; б) Line; в) Circle.

11. В якому місці екрана знаходиться початок координат у графічному режимі?

а) у центрі; б) у лівому нижньому куті; в) у лівому верхньому куті.

12. Куди спрямована вісь Х в графічному режимі?

а) нагору; б) вниз; в) вліво; г) вправо.

13. Куди спрямована вісь У в графічному режимі?

а) нагору; б) вниз; в) вліво; г) вправо.

14. Визначіть правильні оператори.

a) z:= 79-z; б) a+b:= s; в) а:= а; г) 5:=2+3.

15. Визначіть правильні оператори.

a) ReadLN(і); б) Read(a=4); в) Read(a1,a2); г) Read(b1;b2).

16. Визначіть правильні оператори.

a) Write(a=b); б) WriteLN(a;b); в) WriteLN(a,b); г) WriteLN(a+b); д) WriteLN(2001); e) WriteLN.


II. Середній рівень навчальних досягнень.

1. Яке значення буде мати змінна b після виконання фрагмента програми

а:=348; b:=a div 10 mod 10?

2. Яке значення буде мати змінна b після виконання фрагмента програми

а:=13872; b:=a mod 10 div 10?

3. Яке значення буде мати змінна b після виконання фрагмента програми

а:=21; b:=а* 10 mod 10 mod 10-3?

4. Які значення будуть мати змінні а і b після виконання фрагмента програми?

а:= 6; b:= 4; b:= a-b; a:= b; b:= a.

5. В якому порядку потрібно розставити оператори, щоб в результаті їхнього виконання на екрані був намальований трикутник?

LineRel(100, 0); LineRel(50, -50); LineRel(50, 50).

6. Вписати пропущені числа так, щоб на екрані була намальована буква Т.

LineRel(0, 80); MoveRel(..., ...); LineRel(80, 0).

7. В якому порядку потрібно розставити оператори, щоб у щоб в результаті їхнього виконання було надруковане число 9?

а:= 3; х:= а-х; Write(x+8); х:= х-5; х:= 7.

8. В якому порядку потрібно розставити оператори, щоб в результаті їхнього виконання було надруковане число 3?

a:= 3; Write(x); x:= x div a; x:= x-5; x:= 15

9. В якому порядку потрібно розставити оператори, щоб в результаті їхнього виконання було надруковане число 21?

а:= 13; Write(x*7); х:= х mod a; х:= х-5; х:= 8.


III. Достатній рівень навчальних досягнень.

1. Дано дійсні числа х, у. Написати програму, що обчислює значення виразу

4х2 - у2 + 2ху.

2. Дано дійсні числа х, у. Написати програму, що обчислює значення виразу

|х - у3| + 3ху.

3. Дано дійсні числа х, у. Написати програму, що обчислює значення виразу х-у3х/у.

4. Написати програму, що обчислює кількість квартир у дев'ятиповерховому будинку по заданій кількості під'їздів і кількості квартир на сходовій площадці.

5. Написати програму, що обчислює площу квадрата по його периметр.

6. Написати програму, що малює квадрат по заданим лівій верхній вершині і довжині сторони.

7. Дано дійсне число а. Написати програму, що обчислює а13 за п'ять операцій, користуючись тільки множенням.

8. Дано дійсне число а. Написати програму, що обчислює а21 за шість операцій, користуючись тільки множенням.

9. Дано дійсне число а. Написати програму, що обчислює а3 і а10 за чотири операції, користуючись тільки множенням.


IV. Високий рівень навчальних досягнень.


1. Написати програму, що малює на екрані квадрат і два ромби. Одна загальна вершина ромбів знаходиться в центрі квадрата, інші вершини ромбів лежать на сторонах квадрата.

2. Написати програму, що змінює порядок цифр заданого тризначного числа на протилежний.

3. Написати програму, що обчислює кількість вагонів у пасажирському потязі по заданій кількості пасажирів

і місткості одного вагона.

4. Написати програму, що обчислює кількість дискет, необхідних для запису N мегабайт інформації (1 дискета - 1,44 М).

5. Написати програму, що визначає номер під'їзду і номер поверху, якщо відомий номер квартири, кількість квартир на поверсі і кількість поверхів.


Орієнтовне практичне завдання


A. Запишіть формулу, що відповідає виконанню даних дій:

• перше число додати до другого; • отриману суму помножити на 5; • від отриманого добутку відняти 12; • результат поділити на 2.

Б. Запишіть словесно-формульний алгоритм знаходження шляху за заданими часом та швидкістю у прямолінійному рівномірному русі.

Складіть блок-схему даного алгоритму.

В. Побудуйте інформаційну модель і запишіть алгоритм визначення добутку цифр у трьохцифровому числі.

Г. Складіть програму, яка обчислює один із катетів прямокутного трикутника за вімими площею та другим катетом.