Спортивно-педагогічне вдосконалення

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Робоча програма навчального курсу. Спортивно педагогічне вдосконалення

Напрям підготовки/спеціальність 6.010201 Фізичне виховання *, 6.010202 Спорт, 7.01020101 Фізичне виховання *, 7.01020201 Спорт (за видами)Спеціалізація методика спортивно-масової роботи, теорія та методика викладання обраного виду спорту

Волейбольний м'яч.jpg

Мета та завдання навчального курсу

Мета полягає в набутті теоретичних знань з історії розвитку волейболу, сучасного стану волейболу в світі, в Україні, вивчені офіційних правил гри, 4організації змагань з волейболу, оволодінні технічними діями в захисті та нападі, тактикою гри, вивчені засобів та методів навчання та удосконалення техніки та тактики гри у волейбол. При вивчені дисципліни студенти оволодівають практичними навичками тренера з волейболу, виконують обов’язки судді з волейболу та організатора змагань з волейболу. На прикладі волейболу студенти отримують знання з методики навчання і тренування спортсменів, як початківців так і високої кваліфікації, набувають організаційний досвід.Завдання Теоретичні: вивчити технічні прийоми і методики початкового навчання та тренування в умовах, наближених до практичних занять; повідомлення основних теоретичних відомостей з історії волейболу, офіційних правил гри, техніки гри, індивідуальних, групових та командних тактичних дій якв захисті так і нападі, системи підготовки спортсменів на початковому етапі та на етапах спортивного удосконалення, організації та проведенні змагань, організації та проведення секційних занять з волейболу в дитячо-юнацьких спортивних школах та інше;Практичні: вивчати та удосконалювати техніку і тактику волейболу, опановувати методику навчання та тренування, сприяти розвитку рухових здібностей студентів.Перелік знань та умінь студентів. Під час вивчення даної дисципліни студент повинен знати історію виникнення, розвитку та сучасний стан волейболу в світі, класифікацію технічних дій в захисті та нападі, індивідуальні, групові та командні тактичних взаємодії у волейболі, офіційні правила гри у волейбол, методику суддівства, Практична частина вивчення дисципліни передбачає набуття вмінь виконувати різні технічні елементи та прийоми гри, що знаходить відображення в складанні комплексів завдань на лабораторних заняттях, організовувати та проводити, як окремі частини навчальних та тренувальних занять так і все заняття в цілому, виконувати обов’язки судді на майданчику та судді за столиком при суддівстві змагань з волейболу. Міждисциплінарні зв’язки. Вивчення дисципліни передбачає тісний взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами: легка атлетика, гімнастика, рухливі ігри, теорія та методика фізичного виховання, анатомія людини, фізіологія людини, біологія тощо.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 1. Правила гри у волейбол. 2. Техніку виконання технічних прийомів. 3. Методику ведення гри. 4. Історію розвитку волейбола. 5. Методику навчання техніки гри.

Вміти: 1. Виконувати обов'язкиголовного судді, першого і другого судді, секретаря. 2. Виконувати волейбольні технічні елементи. 3. Організовувати і проводити змагання районногоі обласного рівня. 4. Навчати виконувати основні технічні волейбольні елементи. 5. Виховати “патріота” свого виду спорта.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Зіненко Богдан

Учасники

Сторінка координування курсу "Назва курсу" викладачГрафік навчання

Графік навчання.png

Спортивний зал ФФВ.jpg

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Розвиток фізичних якостей спортсменок .

Тема 1.Розвиток СФП ( швидкісносилової підготовки)

СФП

Тема 2. Розвиток ЗФП (витривалості)

Тема 3. Підвищення спритності волейболісток

Тема 4. Розвиток психологічної стійкості спортсмена. Аутогенне тренування.

Аутогенне тренування

Змістовий модуль 2. Удосконалення техніко-тактичних дій у волейболі

Тема 1.Організація проведення заняття по удосконалення прийому м'яча.

Тема 2. Удосконалення другої передачі.

Тема 3. Допомога тренеру під час удосконалення силової і плануючої подачі.

Тема 4. Удосконалення нападаючого удару з різних зон.

Семінар: Удосконалення тактичних дій в нападі, нападаючі удари з різних зон

Тема 5. Розробка комплексів вправ по удосконаленню захисних дій. Одиночне і групове блокування.

Семінар: Одиночне і групове блокування.

Тема 6. Удосконалення тактичних дій в нападі.

Тема 7. Розвиток ігрової витривалості

Змістовий модуль 3. Підвищення фізичного стану волейболісток .

Тема 1. Підвищення рівня розвитку взривного стрибка.

Тема 2. Збільшення стрибкової витривалості.

Тема 3. Підвищення координацій них можливостей волейболіста.

Тема 4. Збільшення швидкості рухів спортсмена.

Змістовий модуль 4. Удосконалення із збереженням стану розвитку техніко-тактичних можливостей команди.

Тема 1. Допомога тренерові по удосконален ню групових тактичних ді у нападі.

Тема 2. Удосконален ня групових техікотактичних дій у захисті.

Тема 3. Розробка методик по удосконален ню психологічн ого стану волейболіста.

Тема 4. Збільшення ігрової витривалості.

Розподіл балів, які отримують студенти

Шкала оцінювання та розподіл балів

Питання для контролю

Питання для підсумкового контролю

Питання для підсумкового контролю

Методичне забезпечення

 1. Н.В.Страті, О.І.Грищенко, А. Г. Істомін, Ю.А.Веретельникова, А,О.Посипайко, Д.В.Куцій'// Методика навчання техніки гри у волейбол студентів вищих навчальних закладів: Навчальний посібник. - ХНМУ, 2012 р. - 104 с.
 2. Біомеханічні основи, особливості та методика навчання техніці волейболу: Методичні вказівки з дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура» (для практичних занять студентів усіх спеціальностей академії) Укл.: О.Л. Морозовський. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 76с.
 3. http://myrefs.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=177%3A200907-26-17-2429&catid=50%3Areffizra&Itemid=53&showall=1&titles

Рекомендована література

 1. Аверин И.В. Специальная подготовка волейболиста // Спорт в школе. - 2000. - N 11-12. - С.9-16
 2. Ахмеров Э.К. Волейбол для начинающих. - Минск: Полымя, 1985
 3. Беляев А.В. Методика воспитания физических качеств волейболистов: Метод. разраб. для слушателей ФПК и студентов ГЦОЛИФКа / ГЦОЛИФК. - М., 1990
 4. Булдаков Л., Никитин Л. Шесть в защите – шесть в нападении: Волейбол на олимпиадах. – М.: Сов.Россия, 1979. – 112 с., ил
 5. Волейбол. Гандбол. Баскетбол.: Орг. и проведение соревнований по упрощенным правилам. / СибГАФК. - Омск, 1998
 6. Волейбол. Правила змагань. – К.: Здоров’я, 1973. – 47 с.
 7. Волейбол: Учеб. для вузов / Беляев А.В., Савин М.В. - М.: СпортАкадемПресс, 2002
 8. Волейбол: учебник для ин-тов физ. культ./Под. ред. Ю.Н. Клещева, А.Г. Айриянца. – 3-е изд., испр., доп. – М.: Фис, 1985 г., 270с., ил.
 9. Волейбол. Учебник для спортивных факультетов / Под ред. А.Г.Айприянца. – М.: ФиС, 1968. – 211 с.
 10. Волейбол. Учебник для физ.институтов / Под ред. А.Г.Айприянца. – 2-е изд., доп. – М.: ФиС, 1976. – 230 с., ил.
 11. Губенко Л.Организация и судейство соревнований по волейболу. – М.: ФиС, 1988. – 112 с., илл.
 12. Джаркешев З.А. Игра в волейбол начинается в школе / Джаркешев З.А., Ильющенко К.В. - Алма-Ата: Мектеп, 1987
 13. Демчишин А.П., Пилипчук Б.С. Підготовка волейболістів. - К.: Здоров’я, 1979. – 109 с.
 14. Дукальская А.В. Методика организации, проведения и судейства соревнований по волейболу: Учеб. пособие / Центр физ. культуры и олимп. подгот. / Дукальская А.В., Зенович А.В. - Ростов н/Д.: РГПУ, 2000
 15. Железняк Ю.Д. К мастерству в волейболе. М., “Физкультура и спорт”, 1978.
 16. Железняк Ю.Д. Юный волейболист: Учеб. Пособие для тренеров. - М.: Фис, 1988. – 192 с., ил.
 17. Железняк Ю.Д., Слупский Л.Н. Волейбол в школе: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1989. – 128 с.: ил
 18. Железняк Ю.Д. Волейбол: Учеб. для ин-ов физ. культуры: Допущен Гос. ком. СССР по физ. культуре и спорту / Железняк Ю.Д., Ивойлов А.В. - М.: Фис, 1991
 19. Желєзняк Ю.Д., Клещев Ю.Н., Чехов О.С. Подготовка юных волейболистов. Уч.пос. для тренеров детских и юношеских спортивных коллективов. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: ФиС, 1967. – 294 с.
 20. Затворницкий Ю.Г., Федюшин К.Е., Хапко В.Е. Методические рекомендации по моделированию учебно – тренировочного процесса юных волейболистов. К.: 1987. – 19 с.
 21. Ивойлов А.В. Волейбол: очерки по биомеханике и методике тренировки. – М.: Физкультура и спорт, 1981. – 152 с., ил.
 22. Ивойлов А.В. Волейбол.- Минск: Вышэйш. шк., 1985. – 262 с.
 23. Клещев Ю.Н., Фурманов А.Г. Юный волейболист. – М.: Фис, 1979. – 231 с. с ил.
 24. Книжников А.Н., Книжников Н.Н. Волейбол. История развития, методика организации, проведения и судейства соревнований: Учебно – методическое пособие для учителей физ.кул., студентов вузов, тренеров и судей по волейболу/ Отв. Ред. М.В. Беккер. – Нижневартовск, 2000 – 190 с. – илл.
 25. Маслов В.Н. Педагогические наблюдения в процессе оценки игровой деятельности волейболистов. – Днепропетровск: Б. и., 1983.
 26. Матвеев Л.П. Основи спортивной тренировки. Учебное пособие для институтов физкультуры. – М.: ФиС, 1974. – 271 с.
 27. Оинума С. Уроки волейбола. Пер. с яп./ Предисл. Чехова О.С. – М.: ФиС, 1985. – 112 с., ил.
 28. Піменов М.П. Волейбол. Спеціальні вправи. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2001. – 196 с.
 29. Платонов В.М., Булатові М.М.Фізична підготовка спортсменів. Навчальний посібник для студентів вузів. – К.: Олімпійська література, 1995. – 320 с.
 30. Платонов В.Н. Теория и практика спортивной тренировки. Учебное пособие для институтов физической культуры. – К.: Высшая школа, 1984. – 352 с.

Інформаційні ресурси

 1. 1. http://www.fvu.in.ua/
 2. 2. http://www.fvu.in.ua/images/word/judges/FIVB-Volleyball-Rules-UKR.pdf
 3. 3. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/2/414.pdf
 4. 4. http://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2009-08/09ustsip.pdf

---