ПКРД

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

Програмування крос-платформних та розподілених додатків

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета викладання дисципліни

Мета викладання дисципліни - формування у студентів знань, умінь і навиків, необхідних для раціонального використання інформаційних ресурсів, пошукових та комунікаційних засобів глобальної мережі Інтернет, для розуміння роботи та взаємодії програмних компонентів сучасного веб-сайту. Для засвоєння дисципліни «Програмування та підтримка веб-застосувань» студенти повинні володіти знаннями шкільного курсу інформатики, а також знаннями, одержаними при вивченні курсів «Інформатика», «Програмування» у вищому навчальному закладі.

Завдання вивчення дисципліни

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: - основні функції та принципи застосування мови Java; - синтаксис, семантику операторів мови Java. - основи обслуговування WEB-серверів; - засоби та середовища створення Java – програм. - принципи написання та використання аплетів та сервлетів; уміти: - розробляти ресурси в Web середовищі мовою Java; - розробляти інтерактивні Web-сторінки для Internet та Intranet мереж; - використовувати сучасні засоби графічного моделювання та мультимедіа для проектування WEB-сторінок з використанням мови Java.

Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Котяк Віталій Володимирович

Учасники

Викладач Котяк Віталій Володимирович


Зміст курсу

Змістовий модуль 1.

Теоретичний матеріал

CSS, анімація

JS, об'єкти та масиви

CMS

Wordepress

Google для веб-мастеров

Навчіться створювати чудові веб-сайти

Архітектура розподілених додатків

XML

JSON

REST API

[[]]

[[]]

Завдання

ПКРД-18_1 2018-19 н.р.

ПКРД-19_1 2019-20 н.р.

Змістовий модуль 2.

Теоретичний матеріал

Основи Java, змінні, оператори

Класи, об'єкти методи

Введення-виведення даних, обробка виключних ситуацій

Робота з файлами, регулярні вирази

Аплети, створення, використання

Пакети, інтерфейси, узагальнення

Багатопоточне програмування

Вступ до Swing

Завдання

ПКРД-18_2 2018-19 н.р.

Лабораторні роботи ПКДзJ

Самостійна робота

Розгорання сервера на основі Spark Framework

Розробка простого RESTfull сервіса засабами Spring Boot

Журнал

Журнал

Ресурси

Рекомендована література

Базова

1. Шилдт Герберт Java: руководство для начинающих: К.: Изд-во: Диалектика-Вильямс, 2012. – 624

2. Навчальні метеріали

Допоміжна

1. Шилдт Герберт Java: Полное руководство : К.: Изд-во: Диалектика-Вильямс, 2012. – 1104 с

2. Кей С. Хорстманн, Гари Корнелл. Java 2. Библиотека профессионала, том 1. Основы = Core Java 2, Volume I — Fundamentals. — 8-е изд. — М.: Вильямс, 2008. — 816 с.

3. Кей С. Хорстманн, Гари Корнелл. Java 2. Библиотека профессионала, том 2. Тонкости программирования = Core Java 2, Volume II — Advanced Features. — 8-е изд. — М.: Вильямс, 2008, 4 кв. — 992 с.

Інформаційні ресурси

1. Google Search Console

2. Official Google Webmaster Central Blog

3. Google Analytics

3. Освоюємо Java — Вікіпідручник [1]

4. Презентації

5. Нечіткий пошук[2]

---