Основи художнього перекладу

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Основи художнього перекладу - навчальна дисципліна, вивчення якої передбачено програмою підготовки спеціалістів напрямку підготовки Галузь знань: 0203. Гуманітарні науки. Напрям підготовки: 6.0203 Філологія. Переклад (англійська, німецька та третя мова) на V курсі.

Основна мета курсу – ознайомлення студентів із проблематикою і структурою названої дисципліни. Формується поняття про предмет і місце художнього перекладознавства в структурі загальної науки про переклад, про основні етапи розвитку художнього перекладу. Напрямки і провідні школи перекладознавства. Досягнення радянської перекладацької школи, українського перекладознавства. Етапи перекладацької діяльності та методи їх здійснення. Основні вимоги до художнього перекладу. Поняття про адекватність та еквівалентність у відношенні до художнього перекладу. Основи теорії закономірних співвідношень. Стилетворчі складові художнього тексту і засоби їх відображення у перекладі. Мовне і позамовне у структурі художнього твору. Поняття про реалії та їх передачу засобами іншої мови. Особливості перекладу прози, поезії, драматургії. Сформувати вміння літературного перекладу художніх текстів різних жанрів (прози, поезії, драматургії).

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ І ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ
Тема Практичні заняття Самостійна роботу Інші можливі форми роботи
Тема 1 4 10 -
Тема 2 2 8 -
Тема 3 2 8 -
Тема 4 2 8 -
Тема 5 2 8 -
Усього годин 12 42 -


Основні завдання дисципліни

 • розширити і поглибити теоретичні знання студентів-перекладачів у галузі художнього перекладу різножанрових текстів;
 • навчити студентів здійснювати порівняльний аналіз перекладу художнього тексту і його оригіналу;
 • навчити майбутніх перекладачів робити літературний переклад різножанрових художніх творів.

Вимоги до знань та умінь

Студент повинен знати:

 • принципи аналізу художніх текстів, встановлення їх жанрово-стильової приналежності;
 • особливості мовленнєвої реалізації основних завдань перекладу;
 • способи логіко-семантичних перетворень мікро- та макротексту;
 • можливості і шляхи перенесення мовно-літературних характеристик першотвору в структуру тексту перекладу;
 • типи трансформацій при відтворенні змісту та реалій оригіналу в перекладі.


Студент повинен уміти:

 • аналізувати текст, що підлягає перекладу;
 • правильно оцінити культурно-історичну обстановку, в якій створювався текст, і

співвіднести її з тією, у якій виникає переклад;

 • розглянути можливості та доцільність збереження певних рис оригінального твору і шляхи перетворення у тексті перекладу того, що не може бути відображеним точно;
 • досягти прагматичної мети, для чого обрати потрібну модель перекладацького процесу;
 • основою своїх дій зробити творчий підхід до праці.

Перелік дисциплін, засвоєння яких необхідне студентам для вивчення курсу

 1. вступ до перекладознавства;
 2. історія перекладу;
 3. практика перекладу з основної іноземної мови;
 4. теорія перекладу;
 5. письмовий переклад з іноземної мови;
 6. лексикологія;
 7. стилістика.

Теми і зміст практичних завдань

Тема 1. Актуальні проблеми художнього перекладу

Мета: розглянути актуальні проблеми художнього перекладу. Питання до обговорення 1. Основні теорії художнього перекладу: загальна теорія художнього перекладу, часткові теорії перекладу, критика художнього перекладу, літературознавча критика перекладу. 2. Суть художнього перекладу. 3. Функції і методи художнього перекладу. 4. Потреба збереження образів художнього твору. 5. Історія українського художнього перекладу І. Франка, М. Старицького, М. Рильського, П. Тичини, М. Лозинського, М. Бажана, П. Куліша, В. Мисика, Г. Кочура, М. Лукаша та інших.

Тема 2. Порівняльний аналіз перекладу художнього тексту і його першотвору

Мета: розглянути порівняльний аналіз перекладу художнього тексту і його першотвору. Питання до обговорення 1. Структура художнього твору і переклад. 2. Відповідність перекладу першотвору. 3. Індивідуальність автора і особистість перекладача. 4. Деталь і ціле в художньому перекладі.

Тема 3. Переклад прозового твору і сучасна літературна мова

Мета: розглянути особливості перекладу прозового твору. Питання до обговорення 1. Види прозових творів. 2. Особливості перекладу прозових творів. 3. Стиль і стилізація при перекладі прозових творів. 4. Ідейна образна структура прозового твору. 5. Лексичні, морфологічні і синтаксичні труднощі при перекладі прозових творів.

Тема 4. Проблеми поетичного перекладу

Мета: розглянути проблеми поетичного перекладу. Питання до обговорення 1. Ознаки вірша. 2. Переклад силабо-тонічних віршів. 3. Переклад силабічних віршів. 4. Передача античного (метричного) вірша. 5. Сонети В. Шекспіра у перекладах Д. Паламарчука, Д. Павличка, І. Франка, В. Карського (порівняльний аналіз). 6. Вірші Дж. Ґ. Байрона «Хотів би жити знов у горах», «В альбом», «Ти плачеш» та інші в перекладах П. Грабовського, П. Куліша, Д. Паламарчука, В. Мисика (порівняльний аналіз). 7. Вірші Р. Бернса у перекладах М. Лукаша, В. Мисика, П. Грабовського. Проблема створення образу в поетичному перекладі.

Тема 5. Особливості перекладу драматургічних творів

Мета: розглянути особливості перекладу драматургії. Питання до обговорення 1. Види драматургічних творів. 2. Принципи еквівалентності. 3. Естафета перекладів як історія літератури: українські «Гамлети». 4. Монолог Гамлета «Бути чи не бути?» у тлумаченнях Ю. Федьковича, М. Старицького, П. Куліша, В. Вера, Г. Кочура. 5. «Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра в українських перекладах (порівняльний аналіз). 6. Лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості перекладу драматургічних творів.

Завдання для самостійної роботи

На самостійну роботу виносяться фрагменти і цілі художні твори невеликого обсягу для попереднього аналізу, художнього перекладу і подальшої редагування. Тексти додаються. Підбір текстів може бути індивідуальним, а також варіюватися в залежності від змін у літературному процесі, стану підготовки студентів тощо. Необхідним критерієм є відсутність українських перекладів станом на момент проходження студентами курсу. Тексти додаються.