Основи педагогічної майстерності вчителя, ФФВ

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук
Image-403.jpg

Основи педагогічної майстерності вчителя

Напрям підготовки: 6.010202 Спорт

освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета навчальної дисципліни- стимулювання студентів до професійного самовиховання, формування у них потреби в неперервному педагогічному самовдосконаленні, формування навичок педагогічної діяльності, поглиблення знань студентів з педагогіки та психології, інноваційних педагогічних технологій, культури педагогічного спілкування.

Завдання курсу:

 • ознайомлення з особливостями дисципліни “Основи педагогічної майстерності вчителя”, її метою та завданнями;
 • ознайомлення з основами педагогічної діяльності;
 • формування у студентів основних педагогічних умінь, удосконалення їх педагогічних здібностей;
 • оволодіння елементами педагогічної техніки;
 • визначення оптимальних засобів і напрямків професійного самовдосконалення.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • сутність та складові педагогічної майстерності вчителя;
 • особливості педагогічного спілкування, його стилі;
 • складові невербальної поведінки педагога;
 • типи, структуру, динаміку конфліктів у педагогічних ситуаціях, шляхи їхнього розв’язання;
 • культуру, техніку, риторичні аспекти педагогічного мовлення;
 • педагогічний такт та етику діяльності вчителя;
 • особливості педагогічного впливу на особистість, створення ситуацій успіху.
 • зміст роботи школи над підвищенням майстерності вчителя.

вміти:

 • оцінювати власний рівень готовності до педагогічної діяльності;
 • проектувати шляхи свого професійного зростання та саморозвитку;
 • самооцінювати власну зовнішню виразність, здійснювати доцільне невербальне самовираження, читати невербальну інформацію;
 • розвивати техніку усного мовлення (якості голосу, інтонацію, дикцію, темпоритм);
 • розпізнавати та аналізувати стилі педагогічного спілкування;
 • конструювати власне педагогічне спілкування, керуючись знаннями особливостей цього процесу, його правил, шляхів долання труднощів, уникнення зон утворення бар’єрів спілкування, використовуючи різні елементи педагогічних стилів у залежності від цілей спілкування;
 • використовувати прийоми педагогічної взаємодії у спілкуванні;
 • організовувати педагогічну взаємодію у процесі бесіди з учнями та батьками учнів з дотриманням вимог педагогічного такту;
 • аналізувати власну діяльність з погляду її педагогічної доцільності.
 • застосовувати засоби вербального та невербального спілкування, різноманітні методи й прийоми словесного
 • впливу;
 • здійснювати аналіз педагогічних конфліктів, вибирати ефективні шляхи їхнього розв’язання.


Робоча програма курсу

Зміст

Автор (автори) курсу

Язловецька Оксана Валентинівна


Учасники

Сторінка координування курсу "Основи педагогічної майстерності вчителя" викладач Язловецька Оксана ВалентинівнаГрафік навчання

Варіант Структура

23872187-1 i.jpg

Навчальні теми змістового модуля 1

Змістовий модуль 1. ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ

Тема 1. Педагогічна майстерність у професійній підготовці вчителя

Тема 2. Педагог як суб’єкт навчально-виховного процесу. Педагогічна культура вчителя

Тема 3. Педагогічна техніка як складова педагогічної майстерності


Навчальні теми змістового модуля 2.

Змістовий модуль 2. СПІЛКУВАННЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Тема 4. Педагогічне спілкування як взаємодія

Тема 5. Невербальна комунікація педагога

Тема 6. Вербальна комунікація педагога


Навчальні теми змістового модуля 3

Змістовий модуль 3. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ОВОЛОДІННЯ ПЕДАГОГІЧНОЮ МАЙСТЕРНІСТЮ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 7. Конфлікти у педагогічних ситуаціях, шляхи їхнього вирішення

Тема 8. Педагогічний такт та етика поведінки вчителя

Тема 9. Шляхи підвищення педагогічної майстерності вчителя

Тема 10. Елементи акторської майстерності в педагогічній діяльності

Зміст курсу

Змістовий модуль І. Основи педагогічної діяльності та педагогічної культури вчителя

Тема 1. Педагогічна майстерність у професійній підготовці вчителя

Зміст, мета і завдання курсу “Педагогічна майстерність“. Структура курсу та його основні категорії: “педагогічна діяльність”, “педагогічний досвід”, “педагогічний такт”, “педагогічна техніка”, “педагогічна творчість”, “педагогічна майстерність”. Елементи педагогічної майстерності: Головні критерії майстерності вчителя. Рівні оволодіння професійною педагогічною майстерністю. Роль педагогічної творчості та творчого мислення у становленні вчителя, формуванні його педагогічної майстерності. Погляди на педагогічну майстерність у світовій педагогічній науці та практиці. Педагогічна майстерність та авторитет учителя .

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота до теми 1.

Тема 2. Педагог як суб’єкт навчально-виховного процесу. Педагогічна культура вчителя

Педагогічна діяльність (сутність, структура, характеристика компонентів). Функції педагога. Педагогічні вміння вчителя. Головні професійні якості педагога. Сучасні вимоги до вчителя. Суспільна значущість професії педагога. Рольовий репертуар учителя. Поняття про педагогічну культуру вчителя, її головні складові. Педагогічна спрямованість як важлива умова входження у професійну педагогічну діяльність. Педагогічний досвід (професійна компетентність, психолого-педагогічна ерудиція) та педагогічні здібності як головні ознаки педагогічної культури викладача.

Теоретичний матеріал

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота до теми 2

Тема 3. Педагогічна техніка як складова педагогічної майстерності

Поняття “педагогічна техніка” та його зміст. Різновиди педагогічної техніки: внутрішня й зовнішня. Культура зовнішнього вигляду. Здатність педагога до саморегулювання. Використання прийомів саморегулювання. Шляхи вольового впливу на емоційну сферу особистості педагога, учня. Соціально-перцептивна техніка.

Теоретичний матеріал

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №3

Самостійна робота

Самостійна робота до теми 3

Змістовий модуль ІІ. Спілкування як соціально-педагогічна проблема

Тема 4. Педагогічне спілкування як взаємодія

Педагогічне спілкування (сутність, функції, особливості, принципи, критерії). Педагогічна взаємодія (сутність, механізми розгортання педагогічної взаємодії, види та рівні діяльності суб’єктів). Рівні й стилі педагогічного спілкування. Бар’єри в процесі спілкування вчителя з учнями та моделі його поведінки. Структура педагогічного спілкування. Техніка спілкування, комунікативні вміння педагога.

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Самостійна робота

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Самостійна робота


Ресурси

Рекомендована література

Базова

1. Волков Г.И. Лекция и лекторское мастерство. Методическая разработка для преподавателей / Г.И Волков. – К. : Из-во УСХА, 1984. – 60 с.

2. Гавакова Т.И. Внушение в педагогическом процессе //Основы педагогического мастерства : Учеб. пособие/ Под ред. И.А. Зязюна. – К., 1987. – С. 78.

3. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – К., 1997. – С. 257.

4. Добрович А. Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения: Книга для учителя и родителей /А.Б. Добрович. – М., 1987. – С. 69.

5. Зимняя И. А. Психологические вопросы лекционной пропаганды. Основы лекторского мастерства / Зимняя И.А. – М., 1978. – С. 74.

6.Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении : Книга для учителя / В.А. Кан-Калик. - М. : Просвещение, 1987. – С. 97-100.

7. Кан-Калик В. А., Никандров Н. Д. Педагогическое творчество / В.А. Кан- Калик, Н.Д. Никандров. – М., 1990. – С. 16.

8. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей : пер. с англ./общ. ред. и предисл. Зинченко В.П., Жукова Ю.М. – М., Прогресс, 1994. – 704 с.

9. Ковалев А.Г. Психология личности / А.Г. Ковалев. – М., 1969. – С. 236.

10. Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник / Н.И. Кондаков. – М., 1975. – С. 158.

11. Кузьмина Н. В., Кухарев Н. В. Психологическая структура деятельности учителя / Н.В. Кузьмина, Н.В. Кухарев. – Гомель, 1976. – С. 20.

12. Макаренко А. С. Методика организации воспитательного процесса // Пед. cочинения : В 8-ми т. – Т1. - М., 1983. - С.323.

13. Ораторське мистецтво : Навчальний посібник для студентів вищ.навч.закл.юрид.спец. Видання третє, стереотипне / Н.П. Осипова, В.Д. Воднік,

Г.П. Клімова [та ін.] ; за ред. Н.П. Осипової. – Х. : Одіссей, 2007. – 144 с.

14. Основы педагогического мастерства : Учеб. пособие / И.А. Зязюн, И.Ф. Кривонос, Н.Н. Тарасевич и др. ; Под ред. И.А. Зязюна. – М.:

Просвещение, 1989. – 302 с.

15. Педагогічна майстерність: хрестоматія / За ред. І.А. Зязюна. − К.: СПД Богданова, 2008. − 461 с.

16. Педагогічна майстерність : Підручник/ І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос [та ін.] ; за ред. І.А. Зязюна. – 3-тє вид., допов. і

переробл. – К. : СПД Богданова А.М., 2008. – 376 с.

17. Педагогічна творчість: підручник / За ред. С.О. Сисоєвої. − К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005. − 183 с.

18. Пірен М. І. Конфліктологія: Підручник. – К.: МАУП, 2003. –360 с.

19. Пиз Аллан. Язык телодвижений. Как читать мысли других по их жестам / Аллан Пиз. — Санкт-Петербург, Издательский дом Гутенберг, 1997. – 248с.

20. Психологічний словник / За ред. В. І. Войтка. – К., 1982. – С. 125.

21. Синиця І. О. Педагогічний такт і майстерність учителя. – К., 1981.

22. Скотт Д. Г. Конфликты, пути их преодоления. – К., 1991. – С. 115-130.

23.Сластенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика : инновационная деятельность / В.А. Сластенин, Л.С. Подымова. –М., Изд-во Магистр, 1997. – 223с.

24. Словник термінології з педагогічної майстерності / За ред. Н. М. Тарасовича. – Полтава, 1995. – 63 с.

25. Станиславский К. С. Работа актера над собой // Собр. соч. : В 8 т. – Т. 2. – С. 57-60, С. 122, С. 108-113.

26. Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві / В.О. Сухомлинський // Вибр. Твори : В 5 т. – Т. 2– С. 421.

27. Таранов П.С. Приемы влияния на людей / П.С. Таранов. – М., Агенство "ФАИР", 1997. – 608с.

Допоміжна

1. Абрамян В. Ц. Театральна педагогіка / В.Ц. Абрамян – К.: Лібра, 1996. – 224 с.

2. Аграшенков А. Психология на каждый день. Советы, рекомендации, тесты / А. Аграшенков. - М., Вече, 1997. – 480с.

3. Беседин А.Н., Липатов И.И., Тимченко А.В., Шапарь В.Б. Тайна личности. Занимательная психология для детей и взрослых / А.Н. Беседин,

И.И. Липатов, А.В. Тимченко, В.Б. Шапарь. – Харьков, Неофит, ЛТД, Фортуна-пресс, 1996. – 557с.

4. Бехтерев В.М. Внушение и воспитание / Бехтерев В.М. — Петроград, 1923. – С. 33.

5. Воробьев Г. Г. Школа будущего начинается сегодня: Книга для учителя / Г.Г. Воробьев. – М., 1991. – С. 54.

6. Вчителю про педагогічну техніку / За ред. Л. І. Рувінського. – М.: Педагогіка, 1987. – 154 с.

7. Гавакова Т. И. Воображение учителя // Основы пед. мастерства: Метод, рекомендации к практическим занятиям для студентов II курса. –

Полтава, 1982. - С. 23-27.

8. Лозанов Г.К. Проблемы суггестологии / Г.К. Лозанов. – София, 1973. – С. 55-70, 92-95.

9. Пихтіна Н. П. Основи професійної майстерності та красномовства соціального педагога: Тексти лекцій / Н. П. Пихтіна. – Ніжин: Вид-во НДУ,

2008. – 111 с.

10. Пихтіна Н. П Основи професійної майстерності соціального педагога: методичні рекомендації до курсу / Н. П. Пихтіна. – Ніжин: Вид-во НДУ

ім. М. Гоголя, 2005. – 96 с.

11. Пихтіна Н. П. Основи професійної майстерності соціального педагога: Хрестоматія до курсу / Н. П. Пихтіна, І. І. Тукач. – 2-ге вид. –

Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – 394 с.

11. Реан А. А., Коломинский Я. Л. Социальная педагогическая психология / А.А. Реан, Я.Л. Коломинский. — М., 2000. - С. 234-235.

12. Таранов П.С. Секреты поведения людей / П.С.Таранов. – Симферополь, Таврия, 1997. – 544 с. 48.

13. Уайтсайд Роберт О чем говорят лица / Роберт Уайтсайд. – Санкт- Петербург, Питер, 1997. –152с.

14. Фаст Дж. Язык тела / Дж. Фаст. – М., 1995. – С. 6.

Інформаційні ресурси

 1. Міністерство освіти і науки України
 2. Список книжкових видань
 3. Закон України "Про освіту"