Організація та обробка електронної інформації

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Організація та обробка електронної інформації


Напрям підготовки,спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень:

Мета та завдання навчального курсу

Мета курсу «Організація та обробка електронної інформації» сформувати у студентів знання, вміння та навички, необхідні для створення і використання моделей подання електронної інформації у різних форматах, використання різноманітних методів та засобів обробки електронної інформації на програмному рівні, ефективного використання засобів сучасних інформаційних технологій у своїй майбутній професійній діяльності.

Завдання оволодіти системною сукупністю знань і вмінь, яка містить практичні навички спілкування з комп’ютером, розуміння і знання загальних принципів його побудови та функціонування, вміння використовувати сучасні програмні засоби загального призначення (текстові та графічні редактори, електронні таблиці, бази даних, Інтернет) для збереження, обробки, пошуку та передачі різних видів інформації.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • вплив інформаційних технологій на науково-технічний і соціально-економічний розвиток суспільства;
 • основні засоби і методи сучасних інформаційних технологій, їх теоретичну, технічну і програмну бази та можливі напрямки використання в навчанні та роботі;
 • склад технічних засобів та технічні характеристики пристроїв комп’ютерних систем, та їх програмне забезпечення і використання на належному науковому рівні;
 • структуру програмного забезпечення сучасних комп’ютерних систем та його ефективне використання в фаховій роботі;
 • основи теоретичних знань та практичних навичок професійної роботи, що необхідні для використання універсальних і спеціалізованих інформаційних технологій та систем у науковій сфері та практичній діяльності (створення, модифікація, систематизація документів; пошук, обробка та зберігання інформації, види діяльності у локальних комп'ютерних мережах та інших інформаційних системах);
 • основи інформаційної культури майбутнього фахівця;
 • зміст основних понять інформаційних технологій та систем;
 • роль інформаційних технологій та інформаційних систем на сучасних підприємствах;
 • інструментальні засоби розробки інформаційних технологій;
 • основні засоби та додатки для підготовки електронних документів та роботи з інформацією;
 • технологію використання текстового редактору Microsoft Word для підготовки електронних документів;
 • технологію підготовки електронних таблиць та проведення розрахунків в Microsoft Excel і представлення даних в графічному вигляді;
 • технологію створення та редагування презентацій у Microsoft Power Point;
 • інструменти перетворення форматів – конвертори;
 • моделі подання електронної інформації у різних форматах;
 • різноманітні методів та засобів обробки електронної інформації на програмному рівні;
 • методи та прийоми підготовки інтегрованих та комплексних документів.

вміти:

 • використовувати інформаційні технології та системи для створення, обробки та роботи з електронними документами;
 • застосовувати набуті знання у практичній та науковій діяльності;
 • використовувати додатки сучасних офісних пакетів для організації електронного документообігу із врахуванням вимог державних стандартів та інформаційних систем;
 • проводити пошук та збереження інформації в мережі Internet;
 • відправляти та отримувати електронну пошту;
 • здійснювати обробку електронної інформації за допомогою мови VBA;
 • використовувати інформаційні системи з відповідним програмним забезпеченням в своїй практичній діяльності.Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Ганжела Сергій Іванович


Учасники

Сторінка координування курсу "Назва курсу" викладач Ганжела Сергій ІвановичГрафік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

Навчальні теми змістового модуля 1.

Змістовий модуль 2

Навчальні теми змістового модуля 2.

Змістовий модуль 3

Навчальні теми змістового модуля 3.

Змістовий модуль 4

Навчальні теми змістового модуля 4.


Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Моделі подання електронної інформації та формати даних

Тема 1. Інформація та інформаційна система. Основні види та формати електронних документів.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Тема 2. Використання текстового процесору Microsoft Word для створення, редагування, форматування та друку фахової документації

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Лабораторні роботи

Лабораторна робота №1

Лабораторна робота №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Змістовий модуль 2. Використання електронного процесору Microsoft Excel для обробки електронної інформації. Знаходження інформації в Інтернеті

Тема 3. Підготовка електронних таблиць та проведення розрахунків в Microsoft Excel і представлення даних в графічному вигляді.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Лабораторні роботи

Лабораторна робота №3

Відео до Лабораторної роботи №3 завдання 1 (exe)

Відео до Лабораторної роботи №3 завдання 1 (uvPlayer)

Відео до Лабораторної роботи №3 завдання 2 (exe)

Відео до Лабораторної роботи №3 завдання 2 (uvPlayer)

Лабораторна робота №4

Відео до Лабораторної роботи №4 (exe)

Відео до Лабораторної роботи №4 (uvPlayer)

Лабораторна робота №5

Лабораторна робота №6

Файл до лабораторної робота №6

Тема 4. Створення та редагування презентацій у Microsoft Power Point

Самостійна робота

Самостійна робота №2

Тема 5. Моделі та формати подання інформації в Інтернеті. Електронна пошта

Змістовий модуль 3. Методи та засоби обробки електронної інформації на програмному рівні

Тема 6. Використання динамічних змінних в Excel. Обробка електронної інформації за допомогою мови VBA

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Лабораторні роботи

Лабораторна робота №7

Лабораторна робота №8

Тема 7. Обробка електронної інформації з використанням бібліотек об’єктів офісних застосувань


Ресурси

Рекомендована література

Базова


Допоміжна

Інформаційні ресурси

---