Обробка конструкційних матеріалів

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

Обробка конструкційних матеріалів


Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр, 6.010103 Технологічна освіта

Семестр - 5 Рік підготовки - 3 Вид контролю - екзамен
Модулів - 3 Кредитів ЄКТС - 2 Кількість годин - 75
Лекції - 24 години Лабораторні - 22 години Самостійна робота - 62 години


Мета та завдання навчального курсу

Мета:

надати практичну і теоретичну підготовку майбутніх учителів трудового навчання до роботи з учнями про природу і властивості матеріалів, способів їх отримання і обробки. Навчити майбутніх фахівців правильно відрізняти різні матеріали і мето-ди формоутворення заготовок і деталей машин, які з них забезпечують високу якість продукції, економію матеріалів, високу продуктивність праці і різниці між ними.


Завдання:

вивчення технології отримання і обробки заготівель деталей, машин, фізико-хімічних основ процесів, їх техніко-економічних характеристик. Вивчити і вміти розкрити фізичну суть явищ, що відбуваються в матеріалах при їх отриманні.

Цілі курсу: полягають в оволодінні майбутніми вчителями необхідних знань, умінь і навичок щодо технології обробки конструкційних матеріалів та формування готовності майбутніх вчителів до ефективного застосування набу-тих знань у навчально-виховному процесі. Це досягається завдяки постійному формуванню умінь і навичок у ході вивчення даної дисципліни


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен ...

знати:

- технології отримання і обробки заготовок деталей з конструкційних матеріалів;

- фізико-хімічні основи технологічних процесів та їх техніко-економічних характеристики.


вміти:

- вміти відрізнити вироби, що виготовленні за різними технологіями і те-хнологічними процесами;

- вміти обоснувати вибір технології виготовлення тієї чи іншої деталі або вузла;


[Робоча програма курсу]

Автор (автори) курсу

Гринь Денис Васильович

Учасники

Сторінка координування курсу "Назва навчального курсу"Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

Технології обробки матеріалів «чорнові» (Лекційний).

2011-10-12 10-42-11.jpg


Вступ. Організація навчально-трудового процесу в майстерні. Значення обро-бки конструкційних матеріалів для фахової підготовки майбутніх учителів тру-дового навчання. Використання різних технологій і процесів навколо нас.

Тема 1.Cпособи лиття. Особливості виготовлення відливань з різних сплавів. Дефекти відливок. Спеціальні способи лиття.

Тема 2. Технологія обробки тиском.

Тема 3. Продукція прокатного виробництва. Пресування. Волочіння.

Тема 4. Кування.

Тема 5. Гаряче об'ємне штампування. Устаткування для гарячого об'ємного штампування.

Тема 6. Холодне штампування.

Тема 7. Зварювальне виробництво. Зварювання плавленням. Зварювання тис-ком. Спеціальні термічні процеси в зварювальному виробництві. Пайка.

Змістовий модуль 2

Технології обробки матеріалів «чистові» (Лекційний).

Тема 8. Механічна обробка. Технологічні можливості способів різання

Тема 9. Електрофізичні і електрохімічні методи обробки.

Змістовий модуль 3

Сфера застосування технологій обробки матеріалів (Лабораторний)

Тема 1. Вивчення способів і технології лиття. Опис механізму, деталі (з ескі-зом деталі), всієї конструкції в якій використана дана технологія, її призначен-ня.

Тема 2. Вивчення способів і технології обробки тиском. Опис механізму, дета-лі (з ескізом деталі), всієї конструкції в якій використана дана технологія, її призначення.

Тема 3. Вивчення способів і технології кування. Опис механізму, деталі (з ескі-зом деталі), всієї конструкції в якій використана дана технологія, її призначен-ня.

Тема 4. Вивчення способів і технології штампування. Опис механізму, деталі (з ескізом деталі), всієї конструкції в якій використана дана технологія, її призна-чення.

Тема 5. Вивчення способів і технології зварювального виробництва. Опис ме-ханізму, деталі (з ескізом деталі), всієї конструкції в якій використана дана тех-нологія, її призначення.

Тема 6. Вивчення способів і технології механічної обробки. Опис механізму, деталі (з ескізом деталі), всієї конструкції в якій використана дана технологія, її призначення.

Самостійна робота

Самоопрацювання

Зміст курсу

Змістовий модуль І. Технології обробки матеріалів «чорнові» (Лекційний)

Тема 1. Cпособи лиття. Особливості виготовлення відливань з різних сплавів. Дефекти відливок. Спеціальні способи лиття.

Лекція №1

Тема 2. Технологія обробки тиском.

Лекція №2

Тема 3. Продукція прокатного виробництва. Пресування. Волочіння.

Лекція №3

Тема 4. Кування.

Лекція №4

Тема 5. Гаряче об'ємне штампування. Устаткування для гарячого об'ємного штампування

Лекція №5

Тема 6. Холодне штампування

Лекція №6

Тема 7. Зварювальне виробництво. Зварювання плавленням. Зварювання тиском. Спе-ціальні термічні процеси в зварювальному виробництві.

Лекція №7

Самостійна робота

Самостійна робота

Змістовий модуль ІІ. Технології обробки матеріалів «чистові» (Лекційний).

Тема 1. Механічна обробка. Технологічні можливості способів різання

Лекція №8

Тема 2. Електрофізичні і електрохімічні методи обробки.

Лекція №9

Самостійна робота

Самостійна робота

Змістовий модуль ІІІ. Сфера застосування технологій обробки матеріалів (Практичні завдання)

Тема 1. Вивчення технології і способів лиття.

Практична №1

Тема 2. Вивчення технології і способів прокату.

Практична №2

Тема 3. Вивчення технології і способів кування.

Практична №3

Тема 4. Вивчення технології і способів штампування.

Практична №4

Тема 5. Вивчення технології і способів зварювального виробництва.

Практична №5

Тема 6. Вивчення технології і способів механічної обробки.

Практична №6

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Ресурси

Рекомендована література

1961 ostapenko.png

Базова

 1. Кузьмин Б.А., Самохоцкий А.И. Металлургия, металловедение и конструкционные материалы. - М.: Высшая школа, 1977.- 368с.
 2. Кузьмин Б.А. и др. Технология металлов и конструкционные материалы. М.: Машиностроение, 1981.- 401с

Допоміжна

 1. Технология конструкционных материалов/ Под ред. А.М.Дальского. - М.: Машиностроение, 1985. - 448с.
 2. Политехнический словарь. - М.,1989.
 3. Энциклопедический словарь юного техника. - М., 1986.
 4. Технология важнейших отраслей промышленности. В 2-х частях. - Минск,1977.
 5. Машины и агрегаты металлургических заводов- М.:Металлургия,1976.
 6. Аксенов П.М. Оборудование литейных цехов . –М.:Просвещение, 1965.

Інформаційні ресурси

 1. Новости науки и техники
 2. Мир вокруг нас
 3. Державне космічне агентство України

зміст курсу ОКМ

питання до курсу ОКМ