Обробка зображень лабораторна №2

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Конспект з правил набору тексту

Загальні правила набору

 • Пропуск між словами повинен дорівнювати напівкегельній величині шрифту яким набирається текст шрифту.
 • При наборі на великий формат пропуск між словами у книжкових і журнальних виданнях допускається в межах від 1/4 до 3/4 кегельної. У газетних, інформаційних виданнях і виданнях оперативної поліграфії — від 1/4 до 11/4 кегельної.
 • При наборі кеглем понад 12, максимальний пропуск між словами може бути збільшений на 1/4 кегельної у порівнянні з попередніми цифрами для усіх видів видань.
 • Пропуски між словами в одному рядку повинні бути однаковими.
 • У рядку, набраному шрифтами різних кеглів, ширина пропусків у тексті меншого кегля повинна бути меншою, ніж у тексті більшого кегля.
 • На межі між різними кеглями в рядку пропуск між словами визначається за більшим кеглем.
 • Пропуски між словами в суміжних рядках неповинні дуже відрізнятися між собою.
 • У рядках, не заповнених текстом (у кінцевих рядках, у тексті, вирівняному по центру або правому краю, при наборі з вільним правим або лівим краєм та ін.), пропуски між словами повинні дорівнювати або наближатися до напівкегельного шрифту.
 • Рядки, що не мають пропусків між словами, і , що не можуть бути виключені, як зазначено вище, дозволяється виключати зі збільшенням ширини міжлітерних пропусків до 1п. або зменшенням їх до 1/2 п.
 • У книжкових виданнях не допускається збіг пропусків між словами по вертикалі чи діагоналі у трьох і більше суміжних рядках («коридори»). У журнальних, газетних, інформаційних виданнях і виданнях оперативної поліграфії — у чотирьох.
 • Рекомендується використовувати лапки типу «ялинки» («і»).
 • Всі абзацні відступи повинні бути однакові, незалежно від кегля для окремих частин тексту.
 • Після нумерації в списках у різних абзацах пробіли мають бути однаковими, для того щоб перші букви цих абзаців були на одній вертикалі.
 • Кінцевий рядок абзацу по довжині повинен перекривати абзацний відступ.
 • Кінцевий рядок абзацу повинен бути не менше 2 кегельних шрифту і коротше повних, але не менше чим на 11/2 кегельних, або бути повним.
 • При наборі з абзацними відступами кінцевий рядок абзацу повинен бути більшим за нього не менше чим у 1,5 рази і коротшим повного рядка не менше чим на 11/2 кегельних або бути повним.
 • При наборі без абзацних відступів кінцевий рядок абзацу повинен бути не менше 2 кегельних шрифту і коротшим повного рядка не менше чим на 1/2 кв.
 • Відстань між буквами повинна бути однакова по всьому тексту.

Правила переносу

 • При наборі повинні дотримуватись усі граматичні правила переносу.
 • Не допускаються немилозвучні переноси і переноси, що спотворюють зміст.
 • Не можна переносити скорочення, що набираються прописними буквами (ВУЗ), прописними з окремими рядковими (КЗот) і з цифрами (ФА1000).
 • Скорочені вирази (і т.д., і т.п.) при переносі не повинні розриватися.
 • При переносі не повинні відриватися прізвища від ініціалів та ініціали один від одного, але перенос з розривом прізвища допускається.
 • Не відриваються при переносі скорочені загальні назви від власних імен (тов. Іванов).
 • Не допускається розміщення в різних рядках чисел і їхніх найменувань (250 кг), знаків номера і параграфа та чисел, які до них відносяться (№25), а також нумерації і початок тексту (5. Набір...).
 • Допускається не більше 4 переносів підряд. При наборі на малий формат не більше 5.
 • Однобуквенні слова, з яких починається речення, не повинні бути у кінці рядка.

Набір знаків і цифр

 • Розділові знаки (крапка, кома, двокрапка, крапка з комою, три крапки, знак оклику і знак питання) від попередніх слів не повинні відриватися.
 • Три крапки на початку речення не відриваються від наступного слова. У наборі “вразрядку” відбиття знаків і цифр не повинні бути збільшені.
 • Дефіс від попередніх і наступних елементів набору не відривається; виключення складає набір “вразрядку”, при якому дефіс, так само як і букви, відбивають на величину розрядки.
 • Тире на початку абзацного відступу повинне бути відділене від наступного тексту напівкегельною. Тире після коми або крапки, а також між числами в значенні «від — до» не повинно бути відірване.
 • Лапки і дужки не відриваються від слів, які знаходяться у них. Розділові знаки від дужок і лапок ніколи не повинні бути відірвані.
 • Лапки використовують того ж накреслення, що й текст у них. Дужки повинні відповідати накресленням основного тексту. Дужки усередині виділеного тексту повинні відповідати накресленню виділення.
 • Знаки номера (№) і параграфа (§) застосовують тільки з числами, які до них відносяться, і відбивають від них напівкегельною.
 • Подвійні знаки не повинні розриватися. Якщо до знака відноситься кілька чисел, то між собою вони відбиваються напівкегельними.
 • Знаки відсотка (%) і проміле (‰) застосовують тільки з числами, до яких вони відносяться, при чому відбиття між ними не робиться.
 • Знаки градуса (°), хвилини ('), секунди (") і терції ("')від попередніх чисел не повинні бути відбиті, а від наступних чисел повинні бути відбиті на 2 п. (10° 15'). Якщо за цими знаками стоїть скорочене позначення шкали, то воно повинно бути відбите на 2 п. (15° С), однак у випадках застосування знака градуса без цифр таке відбиття не робиться (°З).
 • Багатозначні числа, що набираються арабськими цифрами, класи (по три цифри з права на ліва ) розбивають шпаціями 2 п. (3 245 758). Розбивку на класи не роблять для чотирьохзначних чисел, десяткових дробів і для позначення номерів і стандартів (0,01599, ДСТ 16598—75).
 • Числа повинні відбиватися від знаків і найменувань, до яких вони належать, напівкегельною (25000 т).
 • Нарощення (відмінкові закінчення) до чисел набирають через дефіс без яких‐небудь відбиттів (2‐й). Прості дроби від цілої частини числа не відбиваються. Числа з буквами у позначеннях (як арабськими, так і римськими) не повинні мати відбиття (3а, IVб ). Числа і букви, розділені крапками (наприклад, для позначення пунктів), набирають без відбиття (1.3.14 а)

Набір заголовків

 • Заголовки, що складаються з двох або декількох рядків, повинні бути розбиті на рядки за змістом.
 • При поділі заголовків на рядки не допускаються переноси в словах і залишення в кінці рядка сполучників, прийменників і прислівників.
 • При наборі заголовків окремими рядками між словами повинен бути пропуск в одну напівкегельну.
 • Якщо заголовки набирають широкими шрифтами або прописними буквами, пропуски між словами повинні бути збільшені на 2 п. Якщо рядок заголовка менше формату набору на 1–2 кегельні, він повинен наближатися до повного формату збільшенням пропусків між словами.
 • Між рядками заголовків, набраних прописними буквами, інтервал повинен бути збільшений на 2 п.
 • Порядковий номер усіх видів заголовків, що набирається в одному рядку з текстом, повинен бути відбитий напівкегельною, незалежно від того, чи є після номера крапка.
 • Наприкінці заголовків, виключених окремими рядками, крапок не повинно бути.
 • У заголовка, набраного прописними буквами, пробіли між словами повинні бути більше, ніж звичайні.
 • Довжина рядка заголовку, який вирівняно по центру, повинна бути не більше ширини смуги набору, зменшеної на два абзацні відступи.
 • Заголовок розбивається на рядки за змістом.
 • Відбиття зверху повинне бути більше, ніж знизу.
 • Над заголовком повинно бути не менше 4 рядків основного тексту. Допускається 3 рядки, але останній рядок повинен бути меншим 2/3 від ширини смуги набору.

Правила набору у форматах:

А4 А5

Презентація

презентація

Флайер

[1]

Візитка видавця

[2]

Плакат "Поставте мені п'ятірку"

[3]