Обговорення користувача:Скороход

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Текст заголовка

Конспект уроку на тему:

"Призначення та функції табличного процесора.

Електронна таблиця та її основні об'єкти:

файл, книга, аркуш, комірка, адреса комірки, діапазон комірок"

                             Виконала 
      																			                    студентка 32 групи

фізико-математичного факультету

                            Скороход Тетяна
                    2008


Тема: Призначення та функції табличного процесора. Електронна таблиця та її основні об'єкти: файл, книга, аркуш, комірка, адреса комірки, діапазон комірок

Мета: Сформувати навички роботи зі створення та збереження робочої книги, роботи з аркушами.

Обладнання: Навчальний клас персональних ЕОМ класу Pentium, операційна система Windows ХР, текстовий редактор Microsoft Excel, проектор.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і навичок.

Хід уроку

1.Постановка теми і мети уроку.

2.Викладення нового матеріалу.

Запустити електронну таблицю Excel можна з головного меню, пункт Программы. При частому звертанні до цієї програми зручно помістити її ярлик на робочий стіл, і ко-ристуватися ним для запуску Excel. Окрім того, подвійне клацання на файлі з розширенням хls — таке розширен-ня мають файли, створені в Excel, — відкриє вікно цієї програми і завантажить у нього вміст файла. При першому запуску вікно Excel має вигляд, наведений на рис. 1. Це стандартне вікно Windows: воно містить рядок заголовка, меню, смуги прокручування, переміщувані панелі інструментів.

Основну частину робочої області займає вікно книги. За аналогією з бухгалтерськими книгами будь-який документ, що створюється в Excel, — це книга, що складається з аркушів, кожний з яких має вигляд таблиці. За замовчуванням порожній книзі дається ім'я Книга 1. Користувач може залишити це ім'я або ви-брати інше при збереженні результатів роботи у файлі на диску. Аркуші книги можуть містити різну інформацію: таблиці, діаграми, побудовані за даними таблиць. За замовчуванням кожна книга містить 3 аркуші, однак цей пара-метр можна змінити, встановивши необхідну кількість у діалогово-му вікні Параметры, на вкладці Общие. Щоб відкрити це вікно, слід вибрати підпункт меню Сервис/Параметры. Перехід від одного до іншого здійснюється клацанням на його ярлику або за допомогою кнопок переходу.Рис.1

Структура аркушів однакова: кожен з них розбито на стовпці і рядки, на перетині яких розташовуються комірки. Для позначен-ня стовпців використовуються латинські літери від А до 2 та їх подвійні сполучення від АА до IV. Усього на аркуші 256 стовпців (А, В, С,..., 2, АА, АВ, АС, N, АZ..., ВА, ВВ, ВС,..., В2, ...ІА, ІВ, ІС,..., IV). Рядки позначаються числами 1, 2, 3, ..., 65536 ). Для позна-чення комірки спочатку записується ім'я стовпця, а потім номер рядка, на перетині яких ця комірка міститься. Таке позначення на-зивається адресою комірки. Наприклад, комірка, що має адресу А1 (для стислості кажуть «комірка А1»), розташована на перетині стовп-ця А і 1-го рядка — це ліва верхня комірка аркуша. Комірка D5 розташована на перетині стовпця D і 5-го рядка, а комір-ка IV65536 — на перетині стовпця IV і 65536-го рядка — це права нижня комірка аркуша. Таким чином, усього на аркуші 256x65536=16 777 216 комірок. У вікні Excel відображається тільки частина аркуша. За допомогою смуг прокручування можна переміщатися по аркушу. Для швидкого переміщення до країв ар-куша використовуються комбінації клавішів Ctrl+→ (до пра-ного краю), Ctrl+(до лівого краю), Ctrl+ (до верхнього краю), Ctrl+(до нижнього краю). Одну з комірок виділено. Вона називається активною, або поточною. Адреса активної комірки виводиться в полі імені, що міститься в лівому кінці рядка формул. Саме з цією коміркою користувач працює при записі або зчитуванні даних. У рядку фор-мул виводиться вміст активної комірки. Крім того, цей рядок Може використовуватися для введення даних. Щоб зробити комірку активною, досить клацнути на ній. Можна пересунути виділення клавішами управління курсором або ж скористатися командою Правка/Перейти (гарячі клавіші Ctrl+G) й у вікні, що відкрилося, вказати необхідну адресу. Окрім стовпця, рядка і комірки, користувач може працювати з діапазоном стовпців, діапазоном рядків і блоком комірок.

Діапазон стовпців — це вертикальна смуга таблиці. Вона задається іменами стовпців , що обмежують її з правого і лівого боків. Як роздільник використовується символ двокрапки. Наприклад, діапазон В:Е – це вертикальна смуга шириною в 4 стовпці від В до Е включно.

Діапазон рядків – це горизонтальна смуга таблиці. Вона задається номерами рядків, що обмежують її зверху і знизу. Наприклад, діапазон 3:8 – це горизонтальна смуга шириною в 6 рядків від третьої до восьмої включно.

Блок комірок — це прямокутник, що задається адресою лівої верхньої і правої нижньої комірок. Наприклад, блок В3:Е8 містить-ся на перетині вертикальної смуги В:Е і горизонтальної смуги 3:8 (містить 4 х 6 = 24 комірки)

3. Виконання практичних завдань.(законспектувати)

3.1. Дати визначення: Електронна таблиця — це

3.2. Позначте, з яким розширенням може зберігатися файл, створений в Ехсеї: 1) .doc;

2) .ехl;

3) .xls;

4) .sys.

3.3. Назвіть функції Microsoft Excel

3.4. Для запуску Microsoft Excel необхідно виконати такі дії…

3.5. Опишіть елементи вікна робочої книги в Ехсеї:


3.6. Опишіть структуру вікна програми Microsoft Excel:

У верхній частині вікна Excel розташовано

у якому зазначені ім'я програми (у цьому випадку — Microsoft Excel) та ім'я книги (Книга1).

Рядок меню — це 3.7. Опишіть призначення пунктів меню:

Файл —

Правка —

Вид —

Вставка —

Формат —

Сервис —

Данные —

Окно —

3.8. Робочий аркуш являє собою…

3.9.Запишіть до таблиці способи виділення в Excel.

Об'єкт Спосіб виділення

Комірка

Рядок

Стовпчик

Кілька сусідніх рядків або стовпчиків

Уся таблиця

Прямокутний фрагмент

3.10. Для чого використовують електронні таблиці?


4. Домашнє завдання. Вивчити конспект, підготуватися до практичної роботи.