Новітня історія країн Європи та Америки 1918 - 1945 роки

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Новітня історія країн Європи та Америки 1918 - 1945 роки


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень: 0203. Гуманітарні науки. 6.020302. Історія*, ОКР бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета
Цей курс є одним з базових у переліку фахових дисциплін навчального плану для студентів-істориків. Мета курсу: на основі системного підходу дати студентам цілісне уявлення про розвиток країн Європи та Америки від Першої світової війни до закінчення Другої світової війни, що має стати основою для подальшого вивчення європейської історії та історії міжнародних відносин.


Завдання
• сформувати у студентів чітке уявлення про основні тенденції світового розвитку у міжвоєнний період;

• ознайомити з найбільш значимими подіями та персоналіями новітнього періоду всесвітньої історії;

• показати загальні закономірності та відмінності політичного та соціально-економічного розвитку провідних держав Європи та Америки;

• проаналізувати відносини між державами європейського континенту і світу взагалі;

• встановити основні рушійні сили змін на міжнародній арені;

• розширити понятійний і термінологічний апарат;

• сприяти формуванню вмінь системно й всебічно аналізувати історичні події та факти;

• вироблення навиків пошуку й самостійної роботи з джерелами та науковою літературою;

• засвоєння необхідної навчальної бази для подальшого вивчення світової історії.Робоча програма курсу

Автор курсу

Позднякова Інна Сергіївна


Учасники

Група 41, факультет історії та права, 2015-2016 н.р. викладач Позднякова Інна Сергіївна, Отримати консультацію

Сторінка координування до курсу Новітня історія країн Європи та Америки 1918 - 1945 роки

Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1
Світ між двома світовими війнами: загальні тенденції розвитку
Тема 1: Підходи до викладання курсу. Світ під час Першої світової війни.
Тема 2: Міжнародні відносини між двома світовими війнами. Версальсько-Вашингтонська система: створення та функціонування.
Тема 3: Суспільно-політичні рухи у 1918 – 1945 рр.
Тема 4: Основні тенденції соціально-економічного та політичного розвитку країн Європи та Пн. Америки у міжвоєнний період.
Тема 5: Друга світова війна (1939 – 1945 рр.).

Змістовий модуль 2
Країни Європи та Америки у 1918 – 1939 рр.: особливості соціально-економічного та політичного розвитку
Тема 6: США у міжвоєнний період.
Тема 7: Німеччина у міжвоєнний період.
Тема 8: Велика Британія у міжвоєнний період.
Тема 9: Франція у міжвоєнний період.
Тема 10: Італія у міжвоєнний період.
Тема 11: Іспанія у міжвоєнний період.
Тема 12: Країни Східної Європи у міжвоєнний період.
Тема 13: Країни Латинської Америки у міжвоєнний період.

Зміст курсу

Змістовий модуль І. Світ між двома світовими війнами: загальні тенденції розвитку

William Orpen - The Signing of Peace in the Hall of Mirrors, Versailles.jpg

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Змістовий модуль ІІ. Країни Європи та Америки у 1918 – 1939 рр.: особливості соціально-економічного та політичного розвитку

Тема 1. Назва теми

Конвеєр на заводі Форда
Велика депресія

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1Ресурси

Таблиця до курсу:"Новітня історія країн Європи та Америки 1918 - 1945 роки"


Рекомендована література

Базова

Джерела

Вторая мировая война в воспоминаниях У. Черчилля, Шарля де Голля, К. Хэлла, У. Лет, Д. Эйзенхауэра / Сост. Е.Я. Трояновская. – М., 1990. Германский национал-социализм / Сост. В. Пруссаков. – М., 1994.

Год кризиса. 1938-1939. Документы и материалы: В 2 т. – М., 1990.

Документы международных отношений и внешней политики СССР (1917-1945). – М., 1996.

Коминтерн и идея мировой революции. Документы. – М., 1998.

Локарнская конференция 1925 г. Документы. М., 1959.

Мир между войнами. Избранные документы по истории международных отношений 10-х – 40-х гг. – М., 1996.

Мицик Л.М., Кузьменко Ю.В. Новітня історія країн Європи та Америки (1918 – 2007): Навч. посібник – К.: Академвидав, 2008. – 544 с.

Нюрнбергский процесс: Сб. материалов: В 8 т. – М., 1987–1999.

Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны: В 2 т. - 2-е изд. – М., 1989.

VII Конгресс Коминтерна против войны и фашизма. Сборник документов. – М., 1975.

Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг. – Сб. док.: В 6 т. – М., 1978-1984.

Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войны. Документы и материалы: В 2 т. – М., 1984.

Советско-английские отношения во время Великой Отечественной войны. Документы и материалы: В 2 т. – М., 1983.

Тегеран. Ялта. Потсдам. – Сб. док. – М., 1971.

Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. /Под ред. З.Л. Черниловского. – М., 1996.

Хрестоматия по новейшей истории: В 3 т. – М., 1960.


Підручники та навчальні посібники

Газін В.П, Копилов С. А. Новітня історія країн Європи та Америки. 1918 – 1945: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – 2-е вид., доп., перероб. – К., 2003.

Горохов В.Н. История международных отношений, 1918 – 1939: Курс лекций. – М., 2004.

Іваницька О.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1918 – 1945): Навчальний посібник. – К., 2001.

История стран Центральной и Юго-Восточной Европы XX века: Учеб. пособие / Под ред. А.В. Фадеева. – М., 1997.

Карпушина С., Карпушин В. История мировой культуры: Учебник для вузов. – М., 1998.

Мицик Л.М. Новітня історія зарубіжних країн: Курс лекцій. – Ніжин, 2001.

Новейшая история стран Европы и Америки. XX век: Учебник для студ. вузов: В 3-ч. / Под ред. А.М. Родригеса и М.В. Пономарева. – М., 2001.

Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (1918 – 1956). Навчальний посібник. – Львів, 2005.

Пономарёв М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история стран Европы и Америки: Практическое пособие. Учебное пособие для студ. вузов: В 3 ч. – М., 2000.

Согрин В.В. История США. Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2003. – 192 с. (Серия «Учебное пособие»).

Строганов А.И. Новейшая история стран Латинской Америки: Учебное пособие. – М., 1995.

Троян С.С., Постоловський Р.М., Федорак В.Ф. Світ на зламі епох: історія кінця ХІХ – середини ХХ ст.: навчальний посібник. – К., 2000. – 240 с.

Язьков Е.Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время (1918 – 1945 гг): Курс лекций. Учеб. пособие для студ. вузов по спец. «История». – 2-е изд. – М., 2001.

Допоміжна

Загальні праці Актуальные проблемы новейшей истории. – М., 1991.

Вторая мировая война. Дискуссии. Основные тенденции. Результаты исследований. Пер. с нем. – М., 1997. Галкин А.А. и др. Германский фашизм. – М., 1989.

Гейден К. Путь НСДАП. Фюрер и его партия. – М., 2004.

Гобсбаум Е. Вік екстремізму: Коротка історія ХХ століття (1914 – 1991) / Пер. з англ. – К., 2001.

Грибин Н.П. Трагедия Ольстера. – М., 1989.

Давлєтов О.Р. НСДАП - шлях до влади (1919 – 1933 рр.): Навч. посібник. – Запоріжжя, 1993.

Движение Сопротивления в Западной Европе, 1939 – 1945. Национальные особенности. – М., 1991.

Движение Сопротивления в Западной Европе, 1939 – 1945. Общие проблемы. – М., 1990.

Дейвіс Н. Європа. Історія / Пер. З англ.. – К., 2000.

Джилас М. Лицо тоталитаризма. – М., 1993.

Драбкин Я.С. Ноябрьская революция в Германии. – М., 1967.

Драбкин Я.С. Становление Веймарской республики. – М., 1978

Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів / Пер. з франц. – К., 1995 XX век. Краткая историческая энциклопедия: В 2 т. – М., 2001.

ХХ век: основные проблемы и тенденции развития международных отношений. – М., 1992.

Дербишайр Д.Д., Дербишайр Я. Политические системы мира: В 2 т. – М., 2004.

Джонсон П. Современность: Мир с двадцатых по девяностые годы: В 2 кн. – М., 1995.

Европа между миром и войной 1918 – 1939. М., 1992.

Егоров Ю.В. Народный фронт во Франции. – Л., 1972

Желев Ж. Фашизм. Тоталитарное государство. – М., 1991. Илюхина Р.М. Лига Наций 1919 – 1934. – М., 1972.

История внешней политики СССР 1917 – 1985: В 2-х т. – М., 1986.

История дипломатии. В 5-и т. – Т.3 – 5. – М., 1975.

История Италии: В 3 т. – М., 1971. – Т. 3. 6

История США. В 4-х т. – Т.3. – М., 1985.

История Франции: В 3 т. – М., 1973. – Т.З.

Консерватизм. Современные интерпретации. – М., 1990.

Трухановский В.Г. Уинстон Черчилль. – М., 1982.

Универсальные ценности и цивилизационная специфика Латинской Америки. – М., 1995.

Цвєтков Г. Міжнародні відносини й зовнішня політика в 1917 – 1945 рр. – К., 1997.

Цыганков П.А. Международные отношения. – М., 1996.

Черчилль У. Вторая мировая война: В 6 т. – М., 1997.

Чили: от диктатуры к демократии. – М., 1991.

Ширер У. Взлет и падение третьего рейха. –В 2-х т. –М., 1991.

Яковлев А.Н. От Трумэна до Рейгана: внешнеполитические доктрины США в ядерный век. – М., 1984.

Яковлев Н.Н. Франклин Рузвельт: человек и политик. – М., 1981.

Інформаційні ресурси

Документы ХХ век

Исторические источники по Новой и Новейшей истории стран Европы и Америки на русском языке в Интернете (Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова)

Каталог ресурсів з історії

Политическая история Испании ХХ века

Пономарев М.В. история стран Европы и Америки в Новейшее время

Хрестоматия по Новейшей истории в трёх томах. Том 1 (1917 – 1939 документы и материалы)---