Нарисна геометрія, ФМФ

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук
 

Назва курсу

Нарисна геометрія


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

Галузь знань 0101. Педагогічна освіта

Напрям підготовки 6.010103. Технологічна освіта

Профіль навчання Конструювання та моделювання одягу. Технічний дизайн. Автосправа

ОКР: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета: поглибити знання з геометричного моделювання елементів простору; отримати практичні навички виконання різних операцій над ними; підготовити теоретично до сприйняття і викладання у школі курсу креслення.

Завдання: встановлення законів побудови плоских зображень просторових предметів; встановлення законів графічного розв'язання при плоскому зображенні задач у просторі; відшукання способів визначення по плоскому зображенню форм і розмірів просторового предмета.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • проекційний метод побудови зображень геометричних фігур;
 • основні закони нарисної геометрії, які дають змогу зображати предмети;
 • алгоритми розв’язання геометричних задач за спеціалізацією;
 • основні закони побудови аксонометричних та перспективних зображень;
 • масштаби зображень та їх позначення на кресленнях;
 • типи ліній: їх призначення та відображення на кресленнях;
 • правила виконання зображень: видів, розрізів та перерізів згідно вимог державних стандартів;
 • правила виконання ескізів деталей з натури і на їх основі – робочих креслеників;
 • способи перетворення креслення для розв’язання задач за спеціалізацією;


вміти:

 • розрізняти зображення і зображати геометричні фігури в ортогональних проекціях і аксонометрії;
 • виконувати креслення в ортогональних проекціях об'єкта, його фрагментів;
 • визначати геометричні форми деталей за їх ортогональними зображеннями;
 • розв’язувати позиційні та метричні задачі за відповідним зображенням;
 • виконувати та читати технічні креслення;
 • компонувати креслення для демонстраційної частини проекту.


Робоча програма курсу, 11 гр.

Робоча програма курсу, 30 гр.

Автор (автори) курсу

Ізюмченко Людмила Володимирівна