Навчальний проект Датій Наталії

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук
Автор навчального проекту:

Датій Наталія

Творча назва

Обережно, сленг!

Основні питання:

Ключове питання:

Чому існує сленг і нецензурна лексика?

Тематичні питання:

1. Чистота мовлення. Позалітературні елементи у мовленні.

2. Які передумови і причини активізації жаргонізмів?

3. Виникнення жаргонізмів – це впливом субкультур одна на одну чи щось інше?


Змістові питання:

- Що лежить в основі мотивованості жаргонізму?

- Які психологічні основи виникнення жаргонізмів?

- Внутрішні засоби поповнення лексичного фонду жаргона.

- Назвіть особливості використання жаргонізмів у періодичних виданнях та рекламних текстах.

Стислий опис:

Мова як засіб спілкування має яскраво виражений соціальний характер, де суспільні функції активно впливають на її структуру і багато в чому визначають її розвиток. У цьому плані комунікативний статус і сутність мови студентів складає теоретичний і практичний інтерес. Розгляду саме цього питання і присвячена дана робота і щоб повною мірою відповісти на всі поставлені питання, спершу слід розглянути, у чому ж таки полягає феномен жаргону студентів.

Кінцевий продукт

У процесі роботи учні мають дослідити мовну проблему, та проаналізувати досвід інших країн. Результатами роботи мають стати оволодіння новими знаннями, презентація та бюлетень на дану тему.

Навчальні предмет(и):

Матеріали можуть бути використані при читанні курсу СУЛМ – лексикології (в розділі вузьковживаної лексики), морфології (вивчаючи фонетичні чергування), фразеології (можуть служити джерелом творення фразеологізмів), орфоепії (принципи орфоепії літературної мови черпаються з усного мовлення), діалектології (жива народна мова і говірка окремого носія мови – це є предмет вивчення діалектології), синтаксису (жаргонізми можуть виражати відмінну від літературної мови роль у реченні) , культури мовлення, спец. курсу в якому жаргонізміка вивчає виникнення жаргону, особливості творення і значення для суспільства.

Навчальна тема проекту

Матеріали проекту можуть бути використані при читанні курсу СУЛМ – лексикології (в розділі вузьковживаної лексики), морфології (вивчаючи фонетичні чергування), фразеології (можуть служити джерелом творення фразеологізмів), орфоепії (принципи орфоепії літературної мови черпаються з усного мовлення), діалектології (жива народна мова і говірка окремого носія мови – це є предмет вивчення діалектології), синтаксису (жаргонізми можуть виражати відмінну від літературної мови роль у реченні) , культури мовлення, спец. Курсу, в якому жаргонізміка вивчає виникнення жаргону, особливості творення і значення для суспільства. Дані роботи будуть корисними у шкільній практиці з української мови при вивченні на факультативах української мови, на уроках етики, логіки, української літератури, історії, інформатики.

Класи:

10клас, 1 курс

Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

1. З’ясувати передумови і причини активізацій жаргонізмів.

2. Визначити поняття жаргону в мовознавстві та його витоки.

3. Охарактеризувати джерела виникнення жаргонізмів та їх вивчення в Україні.

4. Проаналізувати основні способи творення жаргону.

5. Сформулювати внутрішні засоби поновлення лексичного фонду жаргону.

Календар проекту

https://www.google.com/calendar/embed?src=pentavic2%40gmail.com&ctz=Europe/Kiev

Діяльність учнів:

Завдання роботи над проектом:

1. Визначити поняття “жаргон” і “арго” і зіставити їх;

2. Визначити, виділити й описати функції й різновиду жаргону;

3. Провести анкетування, щоб досліджувати їхнє мовлення з метою виділити:

 • коло найбільш уживаних жаргонних слів,
 • частотність уживання жаргонізмів,
 • причини вживання їх однолітками жаргонізмів;

4. Попередня гіпотеза: жаргонізми – часто вживані засоби в мовленні школярів, їхнє вживання пов’язане з бажанням виділитися серед людей, бути сучасними; жаргонні слова становлять значеннєві групи, пов’язані з життям і діяльністю школярів.

5. Перегляд веб-ресурсів, що запропонував вчитель, та пошук інших ресурсів із заданої теми. 6. Аналіз веб-ресурсів;

7. Методи: читання й аналіз літератури, анкетування, опитування, аналіз анкет.

8. Результати дослідження будуть викладені у формі презентації на уроці української мови, а потім на конференції.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту:

1-2 тижні

Розміщуються критерії оцінювання діяльності Учасників у проекті. https://docs.google.com/document/d/1VBUG2X4YysRI9M934CHUJHoH4Pj1yWp2VHCd_iRdrPo/edit?pli=1

Приклад продукту проектної діяльності учнів

Розміщуються посилання на учнівську презентацію, публікацію або інші матеріали:

Дидактичні матеріали:

 • тестові завдання [2]
 • опитування [3];
 • елетронний журнал успішності (Google Документи)[4]

Методичні матеріали:

 • на блог проекту [5];
 • презентація вчителя [6];
 • фотоальбом (веб-ресурс для збереження цифрових фотографій Picasa); https://picasaweb.google.com/home
 • добірка відеоматеріалів (веб-ресурс для збереження відеозаписів YouTube).

Вхідні знання та навички:

1.Знають як функціонує мережа Інтернет.

2.Вміють шукати за ключовими словами веб-ресурси.

3.Базові знання з використання табличного процесору.

4.Вміють створювати презентації, публікацію.

Ресурси

 • Друковані матеріали:

1. Ахманова, О.С. Словник омонімів російської мови: словник / О.С. Ахманова. - Москва: Вид-во Російська мова, 1986. - 448 с.

2. Баранов, О.М. Мовні механізми варіативної інтерпретації дійсності як засіб впливу на свідомість / / Роль мови в засобах масової інформації / О.М Баранов, В.В. Паршин. - Москва: Вид-во ІНІСН, 1986. - С. 143.

3. Бєльчик, Ю.А. Лексична стилістика. Проблеми вивчення та навчання: навчальний посібник / Ю.А Бєльчик. - Москва: Вид-ва: Едіторіал УРСС, КомКніга, 2005. - 176 с.

4. Биков, В. Омоглосси в російській мові як результат внутрішньої інтерференції / В. Биков / / Russistik. - 1993. - № 1. - С. 36-45.

5. Биков, В. Жаргоноидом і жаргонізми у мові російськомовного населення («Нові» слова і значення у сучасній російській мові) / В. Биков. / / Русісітіка. - 1994. - № 1-2. - С. 85-95.

6. Величко, А.В. Про «руськості» російської мови наших днів / / Русская речь. - 1995 .- № 6. - С. 46-52.

7. Виноградов, В.В. Вибрані праці. Історія російської літературної мови. - М., 1978. - С. 288-2972.

8. Воривода, І.П. Збірник жаргонних слів і виразів, уживаних в усній та письмовій формі злочинним елементом / І. Воривода. - 2 вид. - Москва Вид-во: Алма-Ата, 1971. - 317 с.

9. Висоцький, В. Твори в двох томах. Том 2. / В. Висоцький. - Москва: Вид-во Художня література, 1991. - 544 с.

10. Грачов, М.А. Російське арго: монографія / М.А. Грачов. - Нижній Новгород: Изд-во НГЛУ, 1997. - 1120 с.

11. Грачов М.А. До питання про соціальну діалектології російської мови / М.А. Грачов, Кожевников А.Ю. / / Філологічні науки: зб. наук. тр. - Москва:, 1996 .- № 5. - С. 111 - 116.

12. Даль, В.І. Тлумачний словник живої великоруської мови. Сучасне написання. У 4 томах. Том 2. І-О. / В. І. Даль. - Москва: Вид-ва: АСТ, Астрель, Харвест, 2007. - 1280 с.

13. Єлістратов, В.С. Російське арго в мові, суспільстві і культурі / В.С. Єлістратов / / Російську мову за кордоном. - 1995. - № 1. - С. 82-89.

14. Земська, Е.А. Активні процеси в російській мові останнього десятиліття ХХ століття / Е.А. Земська / / Русская речь. - 1998. - № 7. - С. 121-126.

15. Карабеков, Б.А. Жаргонна лексика в мові сучасних газет / Б.А. Карабеков / / Свобода слова. - 2008. - № 15. - 35-44.

16. Костомаров, В.Г. Мовний смак епохи. Із спостережень над мовною практикою мас-медіа / В.Г. Костомаров - Москва: Вид-во Педагогіка-Прес, 1994. - 320 с.

17. Косцінський, К. Ненормативна лексика і словник / К. Косцінський / / Russian Linguistics. -1980. - № 4. - 363-396.

18. Краснікова, Є. Жаргони і просторіччя в мові публіцистики / Е.А. Краснікова / / Вища освіта в Росії. -2000. - № 5. - С. 82 - 88.

19. Крисін, Л.П. Вивчення сучасної російської мови під соціальним кутом зору / Л.П. Крисін / / Російська мова в школі. - 1991. - № 5. - С. 14.

20. Курганова, Е.Б. Ігровий аспект у сучасному рекламному тексті: навчальний посібник / Є.Б. Курганова. - Воронеж, 2004. - 122 с.

21. Лихачов, Д.С. Риси первісного примітивізму злодійської мови. / Д.С. Лихачов / / Мова і мислення. - 1935. - Вип. 3-4. - С. 47-100.

22. Ліхолітов, П.В. Жаргонна мова вуличних торговців / П.В. Ліхолітов / / Русская речь. - 1994. - № 4. - С. 59-66.

23. Ліхолітов, П.В. Комп'ютерний жаргон / П.В. Ліхолітов / / Русская речь. - 1997. - № 3. - С. 43-49.

24. Овсієнко, Ю. Г. Російська мова. Кн. 2. Середній етап навчання: навчальний посібник / Ю.Г. Овсієнко. - Вид-во Російська мова. Курси, 2008. - 245 с.

25. Поліванов, Є.Д. Революція і літературні мови Союзу РСР / / Історія радянського мовознавства: хрестоматія / Є.Д. Поліванов. - М: Изд-во Вища школа, 1981.

26. Сорокін, Ю. С. Розвиток словникового складу російської літературної мови в 30 - 90 - ті роки XIX століття / Ю.С. Сорокін - М. - Л.: Вид-во: Наука. 1965. - 565 с.

 • Интернет ресурси:

http://ru.wikipedia.org http://refs.co.ua/68395-Ispol_zovanie_dialektnoiy_leksiki_v_rechi.html http://ua-referat.com/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%B8_%D1%83_%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8 http://uastudent.com/chystota-movlennya/ http://dic.academic.ru/dic.nsf/ita_rus/80596/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC http://referatu.net.ua/referats/128/180506/?page=1