Навчальний курс із СУЛМ Словотвір.Морфеміка

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Навчальний курс із СУЛМ Словотвір.Морфеміка.


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

Галузь знань 0203 Гуманітарні науки

Напрям підготовки 6.020303 Філологія (українська мова і література)

Мета та завдання навчального курсу

Мета

на основі здобутків сучасного мовознавства забезпечити фахову підготовку з розділів, допомогти студентам практично оволодіти літературними нормами, зорієнтувати майбутніх учителів-філологів на професійне застосування набутих знань.

Завдання

в теоретичному аспекті зводиться до з’ясування й засвоєння основних понять розділів морфеміки та словотвору

у практичному аспекті завдання курсу пов’язані з виробленням стійких умінь та навичок виконувати морфемний і словотвірний аналізи повнозначних частин мови,

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • найважливіші здобутки сучасного мовознавства з розділів "Морфеміка" і "Словотвір",
 • систему словотворчих засобів СУЛМ,
 • словотвірні типи та словотвірні моделі окремих груп слів мови,
 • структурні моделі, характерні окремим частинам мови


вміти:

 • користуватися літературними нормами в різних видах мовленнєвої діяльності,
 • виконувати морфемний та словотвірний аналізи слів мови,
 • визначати труднощі у виконанні такого виду граматичних розборів і знаходити ефективні шляхи їх подолання.

Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Користувач:Кричун Людмила Петрівна


Учасники

Спілкування зі студентами з навчального курсу з СУЛМ Словотвір.Морфеміка

Викладач Кричун Людмила Петрівна

Кричун Людмила Петрівна

Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

Словотвір

Навчальні теми змістового модуля 1.

Тема 1. Словотвір як лінгвістична дисципліна

Тема 2. Основні способи творення слів у сучасній українській літературній мові

Тема 3. Творення іменників

Тема 4. Творення прикметників

Тема 5. Творення числівників і займенників

Тема 6. Творення прислівників

Тема 7. Творення дієслів

Тема 8. Творення службових частин мови

Змістовий модуль 2

Навчальні теми змістового модуля 2.

Морфеміка

Тема 1. Морфеміка як розділ мовознавчої науки.

Тема 2. Морфемний аналіз слова.

Варіант Календар

Тиждень 1

Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні.

Тиждень 2

Навчальні теми для вивчення на 2-му тижні.

Тиждень 3

Навчальні теми для вивчення на 3-му тижні.

Тиждень 4

Навчальні теми для вивчення на 4-му тижні.


Зміст курсу

Змістовий модуль І. Словотвір

Тема 1. Словотвір

Слова вкупі До Словотвору.jpg

Студент повинен знати:

 • визначення усіх словотвірних понять (словотвір, твірне слово, твірна основа, словотворчий суфікс, префікс, інтерфікс, суфіксоїди і префіксоїди),
 • схему словотвірного аналізу.

Студент повинен уміти:

 • встановлювати зв’язок між дериватологією та іншими розділами лінгвістики,
 • визначати словотворчо похідні і словотворчо непохідні слова,
 • добирати до похідних слів твірні,
 • визначати твірну основу і словотворчі засоби,
 • встановлювати словотвірний тип і словотвірну модель.

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

1. Словотвір як галузь мовознавства. Зв’язок словотвору з морфологією, лексикологією, синтаксисом.

2. Словотвірний аналіз слова. Поняття про твірну основу.

3. Словотворчі засоби української мови: суфікси, префікси, інтерфікси, афіксоїди (суфіксоїди, префіксоїди).

4. Словотвірний тип. Поняття словотворчої регулярності та словотворчої продуктивності. Словотвірна модель.


ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1. Сучасна українська літературна мова. Морфологія / [за ред. І. К. Білодіда]. – К., 1969. – С. 18–23.

2. Жовтобрюх М. А. Курс сучасної української літературної мови. Ч. 1 / М. А. Жовтобрюх, Б. М. Кулик. – К., 1972. – С. 190–194.

3. Курс сучасної української літературної мови. Ч. 1 / [за ред. Л. А. Булаховського]. – К., 1961. – С. 291–293, 344–348.

4. Словотвір сучасної української літературної мови. – К., 1979. – С. 26–38 (скласти анотацію).


Теоретичний матеріал

Лекція 1 Словотвір

Практичні завдання

Вправа 1.

Яке з поданих у дужках слів є твірним для запропонованих? Підкресліть твірну основу, укажіть, яка вона - подільна чи неподільна.

Лісник (ліс, лісний), полковник (полк, полковий), підводний (під водою, водний), вірність (віра, вірний), розбіг (біг, розбігатися), перехід (хід, переходити), виписка (писати, виписати), перепустка (пустити, перепустити), подарунок (дар, подарувати), підкладка (клад, підкладати), перегородка (город, перегородити), нарукавник (нарукавний, рукав).

Вправа 2.

Утворіть словотвірні ланцюги.

1. Вантажити, вантаж, вантажитися, вантажопідйомний, вантажний, вантажник, вантажність, вантажопідйомність, вантажопідйомник.

2. Забава, забавний, забавно, забавонька, забавненький, забавити, забавитися, забавка, забавляти. 3. Мороз, морозяний, морозенко, морозко, морозище, морозиво, морозовина, морозити, зморозитися, заморожений, заморозити.

Вправа 3.

Випишіть із запропонованого тексту всі словотворчо похідні слова, доведіть їхню похідність шляхом лінгвістичної мотивації.

Під осінь, влітку, повесні летить різноголосе птаство (М. Сингаївський).Десь у потемнілій далині блиснуло, освітивши півнеба, і загуркотіло, немов у глибині землі, розкотисто і громохливо (В. Вакуленко). Злива позолоченого проміння падає на шовковість сірих просторів, на золотисті горби й пасма летючих пісків, на одвічний сум мовчазної пустелі (П. Капельгородський).

Самостійна робота

Тема 2. Способи словотворення

Словотвір іменників Навчання фото.jpg

Студент повинен знати:

 • діахронічну і синхронічну класифікацію способів словотворення,
 • різновиди афіксальних і безафіксальних способів творення слів.

Студент повинен уміти:

 • робити словотвірний аналіз слів,
 • добирати приклади до кожного із способів словотворення.


ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

1. Поняття способу словотворення. Способи словотворення в плані синхронії і діахронії.

2. Синхронічна класифікація способів словотворення.

3. Діахронічна класифікація способів словотворення. Морфологічне словотворення:

― афіксальні способи – суфіксальний, префіксальний, суфіксально-префіксальний, безафіксний;

― осново/словоскладання;

― абревіація.

4. Морфолого-синтаксичне словотворення (субстантивація, ад’єктивація, адвербіалізація тощо).

5. Лексико-синтаксичний спосіб словотворення.

6. Лексико-семантичний спосіб творення нових слів.


ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1. Горпинич В. О. Будова слова і словотвір / В. О. Горпинич. – К., 1978. – С. 80–93.

2. Жовтобрюх М. А. Курс сучасної української літературної мови. Ч. 1 / М. А. Жовтобрюх, Б. М. Кулик. – К., 1972. – С. 194–200.

3. Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование / Е. А. Земская. – М., 1973. – С. 5.

4. Матвіяс І. Г. Уніфікація варіантів у словотворчій системі української літературної мови / І. Г. Матвіяс // Мовознавство. – 2003. – № 4. – С. 57–66.

5. Пономаренко В. П. Про своєрідні аспекти ад’єктивної суфіксації у романських мовах / В. П. Пономаренко // Мовознавство. – 2000. – № 1. – С. 58–63.

6. Сікорська З. С. Способи словотворення / З. С. Сікорська // Українська мова і література в школі. – 1978. – № 11 (законспектувати).

7. Словотвір сучасної української літературної мови. – К., 1980 (скласти анотацію).

8. Соколова С. О. Семантичний аспект словотвірної мотивації / С. О. Соколова // Мовознавство. – 2000. – № 2–3. – С. 33–41.

9. Соколова С. О. Словотвірна мотивація в колі суміжних явищ / С. О. Соколова // Мовознавство. – 2004. – № 1. – С. 62–69.

10. Соколова С. О. Формально-семантичне варіювання префіксів і проблема єдності слова / С. О. Соколова // Мовознавство. – 2002. – № 1. – С. 32–38.

11. Шульгач В. П. До проблеми творення відтопонімних прикметників в українській мові / В. П. Шульгач // Мовознавство. – 2000. – № 2–3. – С. 24–33.

Теоретичний матеріал

Лекція 1 Способи словотворення в українській мові

Практичні завдання

Вправа 1.

Доберіть з художньої літератури 5 речень, у яких є слова, утворені основоскладанням, абревіацією, морфолого-синтаксичним, лексико-синтаксичним, лексико-семантичним способами. Випишіть ці слова, зробіть їх словотвірний аналіз.

Вправа 2.

Випишіть усі похідні слова, доберіть до них твірні, позначте твірну основу та словотворчий засіб (засоби). Зробіть висновок про спосіб творення слова.

Шевченка зворушила й розхвилювала така надтепла зустріч і те, що вперше після нестерпно важкої подорожі й огидного каземату він нарешті знов у затишній кімнаті, серед земляків, де кожна дрібниця нагадує йому про все далеке й безмежно рідне (З. Тулуб).

Тема 3. Словотвір іменників

Мрії студента.jpg

Студент повинен знати:

 • структурні особливості іменникових твірних основ,
 • різновиди морфологічного словотворення іменників,
 • шляхи і способи утворення складних та складноскорочених субстантивів.

Студент повинен уміти:

 • робити словотвірний аналіз іменників,
 • добирати приклади до кожного із способів іменникового словотворення.

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

 1. Суфіксальний словотвір іменників: утворення іменників-назв осіб; творення абстрактних іменників.
 2. Префіксальне словотворення іменників.
 3. Префіксально-суфіксальний спосіб творення іменників.
 4. Іменники, утворені шляхом нульової суфіксації.
 5. Творення складних іменників.
 6. Творення складноскорочених іменників (абревіатур).


ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Горпинич В. О. Будова слова і словотвір / В. О. Горпинич. – К., 1978. – С. 80–93.
 2. Жовтобрюх М. А. Курс сучасної української літературної мови. Ч. 1 / М. А. Жовтобрюх, Б. М. Кулик. – К., 1972. – С. 194–200.
 3. Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование / Е. А. Земская. – М., 1973. – С. 5.
 4. Матвіяс І. Г. Уніфікація варіантів у словотворчій системі української літературної мови / І. Г. Матвіяс // Мовознавство. – 2003. – № 4. – С. 57–66.
 5. Пономаренко В. П. Про своєрідні аспекти ад’єктивної суфіксації у романських мовах / В. П. Пономаренко // Мовознавство. – 2000. – № 1. – С. 58–63.
 6. Соколова С. О. Семантичний аспект словотвірної мотивації / С. О. Соколова // Мовознавство. – 2000. – № 2–3. – С. 33–41.
 7. Соколова С. О. Словотвірна мотивація в колі суміжних явищ / С. О. Соколова // Мовознавство. – 2004. – № 1. – С. 62–69.
 8. Соколова С. О. Формально-семантичне варіювання префіксів і проблема єдності слова / С. О. Соколова // Мовознавство. – 2002. – № 1. – С. 32–38.
 9. Шульгач В. П. До проблеми творення відтопонімних прикметників в українській мові / В. П. Шульгач // Мовознавство. – 2000. –
 10. № 2–3. – С. 24–33.


Теоретичний матеріал

Лекція 1 Словотвір іменників

Практичні завдання

Вправа 1.

Розподіліть (у таблицю) запропоновані іменники на групи – відсубстантивні, відприкметникові та інші похідні. Позначте твірні основи та словотворчі засоби кожного іменника

Кулеметник, килимар, дикун, чужак, складальник, трудівник, трудар, курсант, молодець, заочник, борець, висуванець, гонщик, таксист, бригадир, писака, диктор, тренер, свояк, шістдесятник, мислитель, перекладач, кореспондент, фахівець, лівша, сміливець, машиністка, доярка, манікюрша, учителька, розвідниця.

Вправа 2.

Утворіть від запропонованих слів іменники-назви осіб чоловічої і жіночої статі. Позначте словотворчі суфікси.

Харків, Полтава, Болгарія, Сибір, Поділля, Париж, Камчатка, Польща, Грузія, Білорусь, Осетія, Угорщина, Росія, Кострома, Америка, Новгород, Молдова, Тбілісі, Тула, Словаччина, Одеса.

Вправа 3.

Доберіть до запропонованих суфіксів іменники-назви тварин, птахів, риб, комах -ак, -ур, -иц(я), -ун, -к(а), -ень, -ець, -ач.

Вправа 4.

Виділіть словотворчі суфікси збірних іменників. Зробіть висновок про продуктивність таких засобів у СУЛМ.

Братство, селянство, гарбузиння, картоплиння, вишняк, дубняк, коріння, бадилля, професура, докторантура, кіннота, рідня, мишва, кругляк, секретаріат.

Вправа 5.

Установіть частиномовну належність твірного слова таких абстрактних дериватів-субстантивів, виконайте словотвірний аналіз у скороченому записі.Письмово зробіть висновок:

Молодість, спритність, новаторство, пророцтво, ліризм, могуття, глибина, геройство, постачання, оранка, виручка, боротьба, заздрощі, біганина, вторгнення.

Вправа 6.

Утворіть від запропонованих слів похідні іменники префіксальним способом.

Весна, ліс, автор, теза, воля, гармонія, обкладинка, зірка, мода, евакуація, хірургія, чемпіон.

Вправа 7.

Використовуючи запропоновані моделі, утворіть префіксально-суфіксальним способом похідні іменники. Ви-+-ок; про- + -ок; за- + -ок; од- + -ок; прийменник-префікс + суфікс -ьj(а).

Вправа 8.

Утворіть від запропонованих слів іменники, пояснити спосіб їхнього словотворення.

Виходити, садити, носити, записати, заборонити, забороняти, зав’язатися, висіти, боліти, кликати, сухий, блакитний, зелений, синій.

Вправа 9.

Виконайте повний словотвірний аналіз усіх похідних іменників тексту.

Жовтогаряча дівич-осінь стоїть над Осокорами, розкинувши високо над землею блакитні небеса. По садах загуляли золоті падолисти, та ще срібне павутиння літає в повітрі, снує свою дивну пряжу над перелазами (І. Цюпа).

Самостійна робота

Тема 4. Словотвір прикметників

Студент повинен знати:

 • продуктивні способи творення прикметників,
 • особливості прикметникового формотворення,
 • явище ад’єктивації,
 • шляхи і способи утворення складних прикметників.

Студент повинен уміти:

 • утворювати різними способами прикметники та їх форми,
 • установлювати семантику словотворчого засобу прикметника,
 • виконувати словотвірний аналіз прикметників

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

 1. Суфіксальний словотвір прикметників.
 2. Префіксальне словотворення прикметників.
 3. Префіксально-суфіксальний спосіб творення прикметників.
 4. Творення складних прикметників.
 5. Явище ад’єктиваціі в системі словотворення прикметників.
 6. Формотворення прикметників.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Сучасна українська літературна мова. Морфологія / [за ред. І. К. Білодіда]. – К., 1969. – С. 198–216, С. 221–228.
 1. Жовтобрюх М. А. Курс сучасної української літературної мови. Ч. 1 / М. А. Жовтобрюх, Б. М. Кулик. – К., 1972. – С. 261–277.

Теоретичний матеріал

Лекція 1 Словотвір прикметників

Практичні завдання

Вправа 1.

Установіть словотвірну структуру запропонованих слів. Поясніть значення словотворчих суфіксів.

Зразок: Правдивий ← правда. Прикметник утворений від іменника за допомогою суфікса –ив, який позначає внутрішню якість людини.

Чорнявий, плечистий, жилавий, гіллястий, самотній, вторинний, талановитий, вирішальний, говіркий, колючий, величезний, ріднесенький, срібний, годинний, народний, театральний, батьків, синівський.

Вправа 2.

Від поданих слів утворіть присвійні прикметники. Зробіть висновок про продуктивні способи творення таких ад’єктивів.

Командир, брат, каменяр, Сергій, водій, сестра, Галя, Надія, мати, Ольга, Лука, свекруха, миша, віл, ведмідь, соловей, ворона.

Вправа 3.

Додаючи до запропонованих слів усі можливі префікси,утворіть нові ад’єктиви. Зробіть висновок про систему словотворчих префіксів прикметників

Гуманний, модний, мудрий, здоровий, довгий, нормальний, небезпечний.

Вправа 4.

Утворіть словотвірний тип прикметників на позначення назв ознак за просторовими відношеннями. Установіть моделі, застосовані вами в цьому словотвірному типові.

Вправа 5.

Установіть спосіб творення запропонованих складних прикметників

Малонаселений, самодіяльний, всесильний, світлонепроникний, гіркувато-солодкий, україно-німецько-англійський, двоповерховий, одномовний.

Вправа 6.

Доберіть із художньої літератури 6 прикладів переходу дієприкметників у прикметники. Поясніть зміст явища ад’єктивації.

Вправа 7.

Випишіть із запропонованого тексту всі похідні прикметники і виконайте їх словотвірний аналіз

Він був живий, не древній, не міфічний, з тих клопітних для Греції часів, коли потенціал демографічний на чорноморськім березі осів (Л. Костенко).

Самостійна робота

Виписати художній текст на дві сторінки зошита (прізвище автора твору має починатися з тієї ж літери, що й Ваше прізвище).

Із цього тексту виписати окремо всі похідні іменники та всі похідні прикметники.

Виконати письмово словотвірний аналіз цих слів.

Тема 5. Словотвір числівників і займенників

Студент повинен знати:

 • способи творення числівників та займенників,
 • явище прономіналізації,
 • шляхи і способи утворення складних числівників і займенників.

Студент повинен уміти:

 • утворювати різними способами числівники та займенники,
 • виконувати словотвірний аналіз числівників і займенників,
 • розрізняти займенники і числівники та співзвучні з ними інші повнозначні слова.

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

 1. Суфіксальний словотвір числівників.
 2. Творення складних числівників.
 3. Словотвір порядкових числівників.
 4. Суфіксальний словотвір займенників.
 5. Префіксальне словотворення займенників.
 6. Перехід інших повнозначних частин мови у займенники.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Сучасна українська літературна мова. Морфологія / [за ред. І. К. Білодіда]. – К., 1969. – С. 237–257, С. 265–276.
 2. Курс сучасної української літературної мови. Ч. 1 / [за ред. Л. А. Булаховського. – К., 1961. – С. 310–312, С. 380–382.
 3. Жовтобрюх М. А. Курс сучасної української літературної мови. Ч. 1 / М. А. Жовтобрюх, Б. М. Кулик. – К., 1972. – С. 294–302, С. 306–325.


Практичні завдання

Вправа 1

Установіть словотвірну структуру запропонованих слів.

Двоє, троє, семеро, восьмеро, одинадцять, двадцять, дев’ятнадцять, сорок, дев’яносто.

Вправа 2.

Утворіть від запропонованих слів усіма можливими способами похідні, визначте засіб і спосіб словотворення. Зробіть висновок про розряд за значенням твірних і похідних займенників.

Хто, що, який, чий, котрий, скільки.

Вправа 3.

Випишіть із запропонованого тексту похідні займенники та числівники, виконайте їх словотвірний аналіз.

Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмись. Хтось ними плакав, мучився, болів, із них почав і ними ж і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше (Л. Костенко). Тож навезуть возів стонадцять хмизу, ввіткнуть меча та як підпалять знизу! – аж гуготить багаття до небес (Л. Костенко).

Вправа 4.

Визначте, до якої частини мови належать виділені слова, з’ясуйте їхнє лексичне значення та синтаксичну роль. Доберіть займенникові відповідники до прономіналізованих слів.

Цілий день стояв густий туман (М. Коцюбинський). Сам він не знав, не міг сказати, а другі з нього сміялись (М. Коцюбинський). Покрай вулиць поспішали заспані дівчата. Та не з дому, а додому! Посилала мати на цілу ніч працювати (Т. Шевченко). Не бачу вас, сучасники і учні. Стою один біля верстата слів, ллючи метал у рідну милозвучність (Є. Маланюк). Не можна приписати формування літературної мови одній людині. Літературна мова виростає із співпраці визначних і менш визначних сучасників (Ю. Шевельов).

Вправа 5.

У поданих реченнях знайдіть емоційно забарвлені займенники. Визначте, за допомогою яких формо- чи словотворчих засобів вони утворені.

Під ногами почала м’яко вгинатися прогнила земля, яка невідь-що ховала під собою і для чогось смертельні продухи затягувала безневинними незабудками (М. Стельмах). Коло тебенько я – дивись. Ходять хмари нехмарним небом, по воді сон зорі повивсь біля тебенько, коло тебе (М. Вінграновський). Лиш одна є втіха в тому, що під небом голубим аж тепер вже видно, хто ми, до самісіньких глибин (Л. Костенко). Мусиш ти мені усеньку ніч співати (Д. Павличко). Буде гроза! Потім буде тиша. Жінка твоя. Але я твоїша (Л. Костенко).

Самостійна робота

Записати із будь-якого художнього твору текст обсягом на 1-у сторінки.

Виписати з тексту всі похідні іменні частини мови (не менше 10 слів), погрупувати їх за способами словотворення, виконавши їхній словотвірний аналіз.

Тема 6. Творення прислівників

Студент повинен знати:

 • продуктивні способи творення прислівників від іменників, прикметників, числівників, займенників та дієслів,
 • явище адвербіалізації,
 • шляхи і способи утворення складних прислівників.

Студент повинен уміти:

 • встановлювати та коментувати шляхи і способи утворення прислівників,
 • виконувати словотвірний аналіз прислівників.

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

 1. Шляхи і способи утворення прислівників від прикметників.
 2. Словотвірні моделі прислівників, утворених від іменників.
 3. Відчислівникові та відзайменникові деривати.
 4. Утворення прислівників від дієслівних основ.
 5. Перехід у прислівники інших частин мови (адвербіалізація).
 6. Складні прислівники, утворені сполученням слів різних частин мови.
 7. Здрібніло-пестливі форми прислівників.
 8. Перехід прислівників у інші частини мови (у прийменники, сполучники, частки).

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Сучасна українська літературна мова. Морфологія / [за ред. І. К. Білодіда]. – К., 1969. – С. 445–464.
 2. Курс сучасної української літературної мови. Ч. 1 / [за ред. Л. А. Булаховського]. – К., 1961. – С. 383–389.
 3. Жовтобрюх М. А. Курс сучасної української літературної мови. Ч. 1 / М. А. Жовтобрюх, Б. М. Кулик. – К., 1972. – С. 329–335, 337.


Теоретичний матеріал

Лекція 1 Творення прислівників

Практичні завдання

Вправа 1.

Визначте, яким способом і за допомогою яких словотворчих засобів утворені прислівники.

Запанібрата, вночі непогано, по-студентському, десь, більш-менш, сором, позавчора, ліворуч, сумненько, вгору (угору), невдало, гордо, силоміць, засвітла, пліч-о-пліч, натроє, галопом, де-небудь, по-перше, невдало, лежачи, далеко-далеко, ось-ось, натщесерце, тишком-нишком, любо-дорого, по-вовчи, вовком, десь, вдвоє (удвоє), тричі, натроє, бігом, гаряче, внічию, потім, щодня, взимку, надвечір, ридма, по-юнацьки, горілиць, сьогодні, втридорога, обіруч, по-кошачому, навприсядки, востаннє, часом, надворі, миттю, нашвидку.

Вправа 2.

Із художньої літератури доберіть по 5 прикладів переходу в прислівники інших частин мови та прислівника в інші частини мови.

Вправа 3.

Утворіть від поданих слів прислівники, уведіть їх у речення, усно поясніть спосіб творення. Прокоментуйте омонімію прислівників з іншими частинами мови

По родинному, з гори, на дворі, у перше, на скільки, по вашому, до дому, вовком.


Самостійна робота

Тема 7. Творення дієслів та дієслівних форм

Студент повинен знати:

 • шляхи і способи утворення дієслів та дієслівних видових пар,
 • комплекти дієприкметникових та дієприслівникових словотворчих суфіксів.


Студент повинен уміти:

 • встановлювати та коментувати шляхи і способи утворення дієслів та видових пар дієслів, а також дієприкметників та дієприслівників,
 • виконувати словотвірний аналіз усіх дієслівних форм.


ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

 1. Творення дієслів від основ іменників та інших частин мови.
 2. Система дієслівних префіксів і суфіксів, їх правопис.
 3. Внутрішньодієслівний словотвір
 4. Суфіксальний словотвір дієслів. Творення дієслівних видових пар
 5. Префіксальне внутрішньодієслівне словотворення.
 6. Префіксально-суфіксальний спосіб творення дієслів.
 7. Словотвір дієприкметників.
 8. Словотвір дієприслівників.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Сучасна українська літературна мова. Морфологія / [за ред. І. К. Білодіда]. – К., 1969. – С. 298–302, 423–427, 311–319.
 2. Курс сучасної української літературної мови. Ч. 1 / [за ред. Л. А. Булаховського]. – К., 1961. – С. 319–320.
 3. Жовтобрюх М. А. Курс сучасної української літературної мови. Ч. 1 / М. А. Жовтобрюх, Б. М. Кулик. – К., 1972. – С. 320–323, 338–339, 353–356.

Теоретичний матеріал

Лекція 1 Творення дієслів

Практичні завдання

Вправа 1.

Укажіть способи творення наведених нижче дієслів (суфіксальний, префіксальний, префіксально-суфіксальний); визначте твірну основу.

Бомбити, бондарювати, борознити, відкинути, бракувати, гуркотіти, командувати, рибачити, розумнішати, подвоювати, освоювати, доміряти, підміняти, брязкотіти, ганьбити, шкодити, простежити, звикнути, полонити, активізувати, яровизувати, обезцукрити, обездолити, відмежувати, попередити, відмінити, упорядкувати, прокричати, роздягати, повисипати, поглибшати, обнародувати, запевнити, жарити, учителювати, начальствувати, додуматися, пересуватися, перестукуватися, передумати, передбачити, цвенькати, палахнути, обюрократитися, викати, угукати, грюкнути, ахати.

Вправа 2.

Утворіть від запропонованих дієслів одного виду слова іншого виду, поясніть спосіб такого видоутворення. Читати, йти, намалювати, писати, хотіти, пливти, записувати, вичитувати, плести.

Вправа 3.

Утворіть від запропонованих дієслів усі можливі форми дієприкметників. Прокоментуйте (усно), як на цей процес впливає вид твірного дієслова.

Просити, сходити, опасти, опадати, читати, прочитати, зносити, знести, носити, нести, колоти, змолоти, стукнути.

Вправа 4.

Утворіть від запропонованих дієслів усі можливі форми дієприслівників. Прокоментуйте (усно), як на цей процес впливає вид твірного дієслова.

Просити, сходити, опасти, опадати, читати, прочитати, зносити, знести, носити, нести, колоти, змолоти, стукнути.

Вправа 5.

Випишіть із запропонованого тексту усі дієслівні форми та виконайте їх словотвірний аналіз.

І я повернуся у пору мою світанкову, Відчувши в долоні пелюстку руки. І вперше промовлю колись не промовлене слово, І вернуться в осінь з тієї весни ластівки. Розтане сніжок на роками притомленій скроні. Повернеться листя в грудневі сади. І дзенькнуть вудилами юності нашої коні. Та це вже – ніколи… Ніколи. Навіки. Завжди. (В. Коротич)

Самостійна робота

Тема 8. Творення службових частин мови

Студент повинен знати:

явища переходу слів із повнозначних у службові частини мови – препозитивація, кон’юнктивація, партикуляція, інтер’єктивація.


Студент повинен уміти:

визначати в контексті частиномовну належність службового слова.

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

 1. Творення прийменників в українській мові: внутрішньоприйменникове словотворення;перехід у прийменники інших повнозначних частин мови.
 2. Творення сполучників в українській мові: внутрішньосполучникове словотворення; перехід у сполучники інших повнозначних частин мови.
 3. Творення часток в українській мові: утворення часток на базі інших партикул; перехід у частки інших повнозначних частин мови.
 4. Творення вигуків.
 5. Творення звуконаслідувальних слів.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Сучасна українська літературна мова. Морфологія /За ред. І.К.Білодіда. – К., 1969. – С.474-496.
 2. Курс сучасної української літературної мови /За ред. Л.А.Булаховського. Ч.1. – К., 1961. – С.332-334, 426-427.
 3. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. Ч.1. – К., 1972. – С.393-398.


Практичні завдання

Вправа 1.

Випишіть із запропонованих речень лише ті прийменники, які утворилися шляхом переходу з інших (повнозначних) частин мови. Установіть частиномовну належність твірних слів та спосіб словотворення (у синхронії та діахронії).

Кругом дуба русалоньки мовчки дожидали (Т. Шевченко). Давид ще довго сидів кінець стола і щось швидко й натхненно писав (А. Головко). Після пречистої в неділю, та після першої, Трохим старий сидів в сорочці білій, в брилі, на призьбі (Т. Шевченко). Рад був Андрій жити близько батька, якого дуже любив і поважав (І. Франко).

Вправа 2.

Уведіть у контекст запропоновані слова так, щоб вони були прийменниками. Зробіть письмовий висновок про спосіб їхнього творення.

Попереду, поперек, поруч, праворуч, просто, шляхом, край, кінець.

Вправа 3.

Випишіть із запропонованих речень лише ті сполучники, які утворилися шляхом переходу з інших (повнозначних) частин мови. Установіть частиномовну належність твірних слів та спосіб словотворення ( у синхронії та діахронії).

І камінь, що летить, обернеться на птаха (О. Забужко). І добіжиш до кінця не заповнених мною днів, і зрозумієш, що час – всього лиш повторений простір (О. Забужко). Тут уже нарешті пуща не западалася донизу, вона лежала рівно, вона заспокоїлася в своїй неприступності, і коли б Сивоок став приглядатися, то запримітив би, що звідси увсібіч ліс розходиться наче вгору (П. Загребельний). Він у світі стримить, наче ключ у замку, та його обертає лиш Божа десниця – випадково, раптово і раз на віки (І. Римарук).

Вправа 4.

Випишіть із запропонованих речень лише ті частки, які утворилися шляхом переходу з інших (повнозначних) частин мови. Установіть частиномовну належність твірних слів та спосіб словотворення (у синхронії та діахронії.)

Ніколи не треба забувати про своє призначення і завжди пам’ятати, що митці покликані народом для того, аби показувати світові насамперед, що життя прекрасне, що само по собі воно є найбільшим і найвеличнішим з усіх мислимих благ (О. Довженко). Воно й спочити – щастя недолуге (Л. Костенко).

Вправа 5.

Випишіть із поданих речень похідні частки, розподіліть їх на групи за частиномовною належністю твірного слова.

Сіно немовбитодотліває поволі, і лиш часом бухне з тріском сніп іскор, або вітер зірве напівзотлілий віхоть та розмече зірками. Він біжить собі навпростець, без стежки, туди, звідки начебто чув голос, але стрічає тільки прірву, кудою не можна ні збігти, ані дістатись на полонину.І ось перед ним маленька хата, а в хаті тій, зігнувшись над столом, худий, блідий, майже змарнілий, працює вкраїнський письменник – це його велика душа дивиться з його великих очей (із творів М. Коцюбинського).

Вправа 6.

Знайдіть у реченнях вигуки, які утворилися з інших частин мови. Установіть частиномовну належність твірного слова.

Він для мене страшний. Їй-богу я його боюся. Геть, одчепись! – крикнула Лукина й глянула Уласові прямо у вічі. Ой Господи! Якби хто взяв Лаврінову хату та й одіпхнув її, – сказала премудра баба Палажка, – геть-геть на гору (із творів І. Нечуй-Левицького).

Самостійна робота

Виписати із будь-якого художнього твору текст обсягом на 2-і сторінки.

Погрупувати слова за частиномовною належністю, виконати словотвірний аналіз усіх вивідних повнозначних слів (КРІМ ІМЕННИХ) та тих службових, де такий аналіз доречний.

Змістовий модуль ІІ. Морфеміка

Тема 1. Морфеміка. Морфемна будова слова

Студент повинен знати:

 • поняття морфеми,
 • типи морфем в українській мові,
 • групи морфем,
 • історичні зміни в морфемному складі слів, як-от: опрощення, перерозклад, ускладнення;
 • схему морфемного аналізу.

Студент повинен уміти:

 • визначати у слові морфеми і характеризувати їх за різними параметрами,
 • робити морфемний аналіз слова,
 • характеризувати лексичну основу.

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

 1. Структура українського слова і його морфемний склад.
 2. Поняття морфеми. Слово і морфема.
 3. Типи морфем: кореневі і афіксальні. Групи морфем за семантичною функцією: поняттєві, словотворчі, формотворчі і словозмінні. Поняття основи в змінюваних словах. Типи основ.
 4. Морфологічні засоби формотворення і словозміни в українській мові. Формальне значення флексії.
 5. Зміни в морфемній структурі слова: опрощення, перерозклад, ускладнення.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Жовтобрюх М. А. Курс сучасної української літературної мови. Ч. 1 / М. А. Жовтобрюх, Б. М. Кулик. – К., 1972. – С. 189–194.
 2. Кващук А. Будова слова в українській мові / А. Кващук // Українська мова та література в школі. – 2002. – № 7. – С. 39–42.
 3. Клименко Н. Ф. Морфеміка сучасної української літературної мови / Н. Ф. Клименко. – К., 1998 (скласти анотацію).
 4. Курс сучасної української літературної мови. Ч. 1 / [за ред. Л. А. Булаховського]. – К., 1961. – С. 291–299.
 5. Морфемна структура слова – К.  : Наукова думка, 1979.
 6. Сучасна українська літературна мова. Морфологія / [за ред. І. К. Білодіда]. – К., 1969. – С. 5–30.


Теоретичний матеріал

Лекція 1 Морфеміка

Практичні завдання

Вправа 1

За «Морфемним словником» (укладач Л. М. Полюга. – К., 1963) доберіть по 4 приклади слів з неподільними і подільними, вільними і зв’язаними основами.

Вправа 2.

Утворіть ряди споріднених слів. Визначте морфемну будову кожного слова.

1. Родина, рід, народ, народження, народний, родовий, рідня, рідний, народовий, народоволець, родинний, родовід. 2. Носити, зношений, ніс, носовий, перенесення, перенос, надносовий, переносиця, перенести, перенісся, заноситися, занести, виношений, зносивши, підносовий.

Вправа 3.

Виконайте морфемний аналіз усіх повнозначних частин мови запропонованого уривку:

спини мене отямся і отям така любов буває раз в ніколи вона ж промчить над зламаним життям за нею ж будуть бігти видноколи вона ж порве нам спокій до струни вона ж слова поспалює вустами спини мене спини і схамени ще поки можу думати востаннє… Ліна Костенко

Самостійна робота

Тема 2. Морфемний аналіз слова. Тренувальні вправи

Студент повинен знати:

 • поняття морфеми,
 • типи морфем в українській мові,
 • групи морфем,
 • схему морфемного аналізу.


Студент повинен уміти:

 • визначати у слові морфеми і характеризувати їх за різними параметрами,
 • робити морфемний аналіз слова,
 • характеризувати лексичну основу.


Практичні завдання

Завдання перше

Поділіть слова на морфеми, користуючись такими умовними позначками:  - префікс,  - корінь,  - суфікс,  - закінчення, └─┘ - основа, v – інтерфікс. Визначте характер лексичної основи (подільна / неподільна, вільна / зв’язана, перервана).

Зразок: Ви пис к а – л.о. подільна, вільна (бо пишу);

ліс о парк - л.о. подільна, вільна.

Для довідок використайте “Морфемний аналіз. Словник-довідник” І.Т.Яценка (т.1 – 2 , К., 1980 – 1981).

Варіант 1. Сузір’я, приземлення, зайнятий, постинати, під’їжджатиме, бігом, найдавніший, фізико-математичний, безвідносний, процвітайте, заочник, внутрішній, тричі, щиросердно, привіт, задумалась.

Варіант 2. Відійти, завидна, працюватимеш, визнають, нерішучість, прилиньте, супутники, одноденний, одягатися, душно, внічию, дружба, зернистий, перепідготовка, навчається, приходить.

Варіант 3. Віддалений, швидкісник, обзивайтеся, неможливість, приходитиму, далеко, припинятися, вести, шістдесяти, ірраціональний, найтонший, відомість, побажання, стислий, шестиденка, зазначимо.

Варіант 4. Акліматизація, виборець, поклонився, перегороджую, загинути, беззастережно, перечитуватимете, пригадайте, бездушний, узбережжя, блакитноокий, вихоплений, пожовклий, сутінки, Київщина.

Варіант 5. Нестримно, безтурботний, познайомитися, переріжте, відповідатиму, передбачливий, мачушин, харків’янин, засумувала, зерноочисний, зазнаєшся, довжина, приміщення, паросток, змарнілий.

Варіант 6. Непереможний, підживлювати, дружба, сумно, замовте, від’їжджатимуть, холодильник, мітла, прогресивний, проспав, киянка, в’ється, загуло, знайомство, подумавши, ширококрилий.

Варіант 7. Завершення, підтримувати, умивайся, переписуватиму, сумно, схованка, перемалював, дисциплінований, розвивається, приуральський, підтримка, соломорізка, по-нашому, прийдеш, ноженята.

Варіант 8. Безкорисливість, непокоїтися, миється, верхи, розумітимеш, роззути, суспільство, Донеччина, посаджений, запізнілий, посилаючи, завдання, прибережний, лісопарк, далеко.

Варіант 9. Міжобласний, супутник, розтрусити, смійтеся, знатимете, заглибившись, душно, розріджений, підлісся, зітхання, правобережжя, довести, нарікав, зустріли, листопрокатний.

Варіант 10. Зріднитися, задумливо, провалля, п’ятьмастами, тягнутиметься, вискоком (прислівник), міцнішати, застиглий, роздумуючи, вирушай, підстаркуватий, прізвисько, перекваліфікований, зсохлась, пилосос.

Варіант 11. Заїжджатимуть, недовиконання, зробімо, дотримуватись, тричі, вояччина, вогнетривка, зустрівшись, життєвий, підскочив, дізналися, насадження, четверо, їхній, обводнення.

Варіант 12. Тягнутиметься, перерозподіл, накреслив, слабосилля, безмежно, нахилившись, якнайважливіша, по-доброму, узвичаєний, презирство, прохоплювалось, вимощений, випробовуваний, наївся, споглядати.

Варіант 13. Прекрасний, залучити, провалився, запізнення, запобігання, приземкуватий, присвітити, адаптований, зброшурувати, пастеризований, розрекламувати, реконструкція, безпомилково, народногосподарський, перемігши.

Варіант 14. Накришено, просочитися, збирайся, відповідатимеш, передумати, утруднення, вказівка, відробіток, зрозумівши, білосніжний, відпочиває, спалахнула, випишіть, по-новому, піднести.

Варіант 15. Життєрадісний, внизу, шосейка, відповідь, намальований, перевиконали, утворіть, зрозумівши, прадідівський, перепис, перемога, випадково, нарешті, відомість, вивчатиму.

Завдання друге

''а) Виділіть корені слів і відзначте в них чергування звуків; поясніть, якими фонетичними причинами зумовлені ці чергування.

б) до поданих слів доберіть такі слова одного кореня, в яких можна було б простежити чергування звуків.

Варіант 1. а) Терти – натирати – натру; увечері – вечір; дрож – дрижати. б) Рік, осінь, шість, кров.

Варіант 2. а) Ходити – походження – хід; ловити – ловлю; ломити – ламати. б) Дружба, плести, береза, плакати.

Варіант 3. а) Лісок – ліщина; наука – вчення – звичка – учень; плече – пліч. б) Воля, освіта, носити, могти.

Варіант 4. а) Плету – плести – виплітати; возити – везу – віз; нога – ніг – ніжка – нозі. б) Переїзд, дихати, любити, наука.

Варіант 5. а) Горіти – гарячий; лягти – ляжу – лежу – ліг; садити – саджу. б) Сніг, бійка, бродити, допомога.

Варіант 6. а) мести – мету – мітла; друг – дружний – друзі; сухий – суша. б) Бік, тривога, слати, гнати.

Варіант 7. а) Любити – люблю; віск – воску – вощина; пустити – пущу; подяка – вдячний. б) Кидати, тиждень, лежати, хода.

Варіант 8. а) Тиск – тиснути; мостити – міст – вимощений; родити –народження – рід. б) Випрягти, сухий, брести, шість.

Варіант 9. а) Шести – шостий – шість; пророк – нарікати – речення; текти – течія – потік – потоку. б) Рід, відвага, відносити, відповісти.

Варіант 10. а) Вести – веду – водити; рік – році – щорічний – торішній – роковини. б) Річ, плести, спати, учений.

Варіант 11. а) Випекти – випікати – печений; бити – бої – бий; дух – душний – дихати – натхнення. б) Лежати, запровадити, надбрів’я, підніжжя.

Варіант 12. а) Пригостити – пригощати – гість; вести – водити – вів; брати – вибирати – беру – вибір. б) Збочити, навозити, кришити, пухкий.

Варіант 13. а) Високий – вищий; стер – стираю – зітру; брязк – бряжчати; гості – гість. б) Узбіччя, заволокти, допомога, учень.

Варіант 14. а) Коса – чесати – розчісувати; дерти – роздирати – драний; рід – родити – народжений. б) Бігти, сидіти, крутити, звук.

Варіант 15. а) Гонити – ганяти – дожену; високий – повісити – вишка; замикати – замкнути – замок. б) Любити, горіти, наука, лігво.

Завдання третє

З’ясуйте зміни, які сталися в морфемній будові наведених слів у процесі історичного їх розвитку. Зробіть етимологічний аналіз слів.

Для довідок використайте словники:

1) Етимологічний словник української мови. – ТТ. І – ІV. – К.: Наукова думка, т.І – 1982; т.ІІ – 1985; т.ІІІ – 1989; т.ІV – 2003;

2) Шанский Н.М., Иванов В.В., Шанская Т.В. Краткий этимологический словарь. – М., 1971.

Варіант 1. Пільга, шило, взяти.

Варіант 2. Червоний, ряжанка, зняти.

Варіант 3. Вікно, взути, відомість.

Варіант 4. Рядно, щастя, ведмідь.

Варіант 5. Весло, дуло, внутрішній.

Варіант 6. Суспільство, зошит, снідати.

Варіант 7. Сідло, гіркий, стільчик.

Варіант 8. Область, хлопчик, кінець.

Варіант 9. Торжество, завтра, вівторок.

Варіант 10. Косинка, якість, сумнів (мнити).

Варіант 11. Нащадок, порошок, з ним.

Варіант 12. Живіт, масло, півтора.

Варіант 13. Обід, мило, пшениця.

Варіант 14. Дощенту, мішок, гончар.

Варіант 15. Столиця, нехтувати, жир.

Завдання четверте

Знайдіть зайве слово (за кількістю морфем).

Варіант 1. Науковий, відданий, винахід, зірвати, розв’язав.

Варіант 2. Мирний, наука, суховій, рвати, близько.

Варіант 3. Перепідготовка, вишивання, умиватися, виконаний, згорнути.

Варіант 4. Весняний, учитель, школяр, відбір, далеко.

Варіант 5. Перевірка, переписав, винищувач, прикордонник, з’єднаний.

Варіант 6. Перевиконують, возз’єднатися, накреслив, перечитала, випередили.

Варіант 7. Розбір, сільський, вирвати, водій, дружба.

Варіант 8. Водогін, передовик, одеський, учениця, зростає.

Варіант 9. Накреслити, примітка, писали, захоплений, талановитий.

Варіант 10. Вибори, підготовка, переїзд, весняний, близько.

Варіант 11. Рівнина, перехід, деревце, високо, лісопарк.

Варіант 12. Радісний, лісостеп, підвестися, загортав, перевірка.

Варіант 13. Винахід, писав, записка, людський, пасинок.

Варіант 14. Мужність, криголам, дихав, глибоко, пішли.

Варіант 15. Перебудувати, веснянка, роззброєний, відновив, приказка.

Завдання п’яте

''Складіть короткий реферат змісту теоретичного матеріалу шкільного підручника (для аналізу береться найновіше видання) з теми «Будова слова».

Виконайте 3-4 найскладніші вправи.

Самостійна робота

Виписати із будь-якого художнього твору текст обсягом на 2 сторінки.

Погрупувати слова за частиномовною належністю, виконати морфемний аналіз усіх повнозначних слів, у т.ч. дієприкметників та дієприслівників.

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Безпалько О. П. Історична граматика української мови / [О. П. Безпалько, М. П. Бойчук, М. А. Жовтобрюх та ін.]. – К., 1962.
 2. Безпояско О. К. Граматика української мови. Морфологія / О. К. Безпояско, К. Г. Городенська, В. М. Русанівський. – К., 1993.
 3. Вихованець І. Р. Теоретична морфологія української мови / І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська. – К., 2004.
 4. Горпинич В. О. Будова слова і словотвір / В. О. Горпинич. – К., 1978.
 5. Грищенко А. П. Сучасна українська літературна мова  : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / [А. П. Грищенко, Л. І. Мацько, М. Я. Плющ та ін.]. – К.  : Вища школа, 1997. – 493 с.
 6. Жовтобрюх М. А. Курс сучасної української літературної мови. Ч. 1 / М. А. Жовтобрюх, Б. М. Кулик. – К., 1972.
 7. Курс сучасної української літературної мови. Ч. 1 / [за ред. Л. А. Булаховського]. – К., 1961.
 8. Морфемна структура слова – К.  : Наукова думка,1979.
 9. Сучасна українська літературна мова / [за ред. М. Я. Плющ]. – К.  : Вища школа, 1994.
 10. Сучасна українська літературна мова. Морфологія / [за ред. І. К. Білодіда]. – К., 1969.
 11. Український правопис.10. – К.  : Вища школа 1993.

Допоміжна

 1. Клименко Н. Ф. Морфеміка сучасної української літературної мови  : монографія / Н. Ф. Клименко. – К., 1998.
 2. Клименко Н. Ф. Словотвірна морфеміка сучасної української мови / Н. Ф. Клименко, С. А. Карпіловська. – К., 1998.
 3. Кравченко М. В. Явище усічення в системі віддієслівних іменників / М. В. Кравченко // Мовознавство. – 1984. – № 3.
 4. Мукан Г. М. Перехідні явища в системі частин мови / Г. М. Мукан // Українська мова і література в школі. – 1976. – № 11.
 5. Олійник І. С. Іменники з суфіксом -ач (-яч) на позначення осіб / І. С. Олійник // Українська мова і література в школі. – 1975. – № 8.
 6. Пінчук О. Ф. Словотвірні значення віддієслівних іменників / О. Ф. Пінчук // Українська мова і література в школі. – 1975. – № 2.
 7. Сасинович Е. С. Адвербіалізація дієприслівників в українській мові / Е. С. Сасинович // Українська мова і література в школі. – 1961. – № 1.
 8. Сич В. Ф. Перехід у займенники слів інших частин мови / В. Ф. Сич // Українська мова і література в школі. – 1984. – № 10.
 9. Сікорська З. С. Морфемний аналіз слова / З. С. Сікорська // Українська мова і література в школі. – 1984. – № 8.
 10. Уздиган І. М. Відприкметникові прислівники з суфіксом -Н- / І. М. Уздиган // Українська мова і література в школі. – 1974. – № 7.
 11. Уздиган І. М. Прислівник на -ОМУ, -И в українській мові / І. М. Уздиган // Українська мова і література в школі. – 1975. – № 10.
 12. Чемерис К. Г. Відіменні дієслова зі складними префіксами / К. Г. Чемерис // Українська мова і література в школі. – 1974. – № 4.
 13. Чемерис К. Г. Дієслівні основи іменного походження в українській мові / К. Г. Чемерис // Мовознавство. – 1973. – № 6.
 14. Юрчук Л. Д. Про внутрідієслівне суфіксальне словотворення в українській мові / Л. Д. Юрчук // Українська мова і література в школі. – 1956. – № 6.
 15. Яценко І. Т. Зв’язані основи / І. Т. Яценко // Українська мова і література в школі. – 1974. – № 2.
 16. Яценко І. Т. Явище спрощення в морфологічному складі слова / І. Т. Яценко // Українська мова і література в школі. – 1973. – № 3.

СЛОВНИКИ

 1. Клименко Н. Ф. Словник афіксальних морфем української мови / [Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим]. – К., 1998.
 2. Морфемний словник / [уклад. М. Л. Полюга]. – К., 1983.
 3. Полюга Л. М. Словник українських морфем / Л. М. Полюга. –
 4. Львів, 2001.
 5. Сікорська З. С. Українсько-російський і російсько-український словотворчий словник / З. С. Сікорська. – К., 1985.
 6. Яценко І. Т. Морфемний аналіз  : словник-довідник. Т. 1, Т. 2 / І. Т. Яценко. – К., 1980, 1981

Інформаційні ресурси

---