Навчальний курс з Методики навчання української літератури

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Методика навчання української літератури

Галузь знань 0203 Гуманітарні науки

Напрям підготовки 6.020303

Українська мова і література

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета

Курсом “Методика навчання української літератури ” передбачається вивчення методики як науки та вузівської дисципліни, вивчення літературного процесу в цілому й аналізу окремих художніх творів стосовно вимог шкільної програми з ухваленням специфіки психологічних особливостей учнів певних класів. Методика викладання української літератури включає в себе історію розвитку методичної науки, здобутки психології та педагогіки, історію літератури, літературної критики, літературознавства, естетики та ін.


Завдання

 • Курс має дати студентам об'єктивні і наукові знання про надбання методики, про форми, методи і прийоми викладання літератури, про методику аналізу художнього твору, вивчення різних видів програмового матеріалу.
 • Методика навчання української літератури розрахована на засвоєння студентами набору загальних правил та норм фахової діяльності.
 • Розвинути знання і навички практичного застосування отриманих теоретичних знань у практиці академічного, вузівського та шкільного викладання літератури.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • Шляхи розвитку методики як науки;
 • Зміст і структуру шкільного курсу літератури;
 • Програми і підручники, посібники з літератури;
 • Своєрідність методики як науки, основні етапи її розвитку;
 • Найважливіші кваліфікаційні якості вчителя-словесника;
 • Основні вимоги до проведення уроків різних типів;
 • Форми, методи і методичні прийоми викладання літератури;
 • Специфіку художнього твору та основні методи, прийоми, принципи, шляхи аналізу художнього твору;
 • Своєрідність вивчення творів різних типів;
 • Закономірності формування теоретико-літературних понять;
 • Різні шляхи розвитку мовлення школярів у процесі вивчення літератури;
 • Види позакласної роботи;
 • Специфіку вивчення української літератури в школах різних типів.
 • Психологопедагогічні основи викладання літератури;


вміти:

 • орієнтуватися в методичній літературі;
 • складати календарно-тематичне планування;
 • складати конспект уроку української літератури;
 • провести й проаналізувати урок з української літератури;
 • встановити зв'язки літератури з іншими навчальними дисциплінами;
 • робити повний аналіз художнього твору з урахуванням методичних вимог;
 • користуватися сучасними методами та шляхами літературного аналізу;
 • планувати позакласні, позашкільні заходи з літератури.


Перелік дисциплін, засвоєння яких необхідно студентам для вивчення курсу: історія української літератури, історія зарубіжної літератури, теорія літератури, педагогіка, психологія, вступ до літературознавства, українська мова, методика мови та методика зарубіжної літератури та ін.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Ратушняк Олександр Михайлович


Учасники

Група 31 факультету філології та журналістики, 2014-2015 н.р. старший викладач Ратушняк Олександр Михайлович, Отримати консультацію

Група 32 факультету філології та журналістики, 2014-2015 н.р. старший викладач Ратушняк Олександр Михайлович, Отримати консультацію


Графік навчання

VI, VII навчальні семестри

Структура курсу

Змістовий модуль 1

Наукові основи вивчення літератури у школі

Тема 1. Освітньо-виховні завдання шкільного курсу літератури

Тема 2. Методика навчання літератури як наука. Становлення і розвиток шкільної літературної освіти

Тема 3 Особливості сприймання учнями художньої літератури. Специфіка вивчення літератури в середніх і старших класах

Тема 4. Зміст і структура шкільної літературної освіти. Програми з української літератури

Тема 5. Учитель-словесник і його професійні якості. Планування роботи вчителя

Тема 6. Урок української літератури

Тема 7. Методи та прийоми вивчення української літератури в школі

Змістовий модуль 2

Основні етапи вивчення художнього твору на уроках української літератури

Тема 8. Основні етапи вивчення літературного твору. Вступні заняття

Тема 9. Вивчення біографії письменника

Тема 10. Етап читання художнього твору

Тема 11. Етап текстуального вивчення (аналізу) літературного твору

Тема 12. Підсумкові заняття як завершальний етап вивчення твору

Змістовий модуль 3

Вивчення творів з огляду на їх жанрово-родову специфіку

Тема 13. Методика вивчення епічних творів

Тема 14. Методика вивчення ліричних творів

Тема 15. Методика вивчення драматичних творів

Тема 16. Методика вивчення фольклорних творів

Змістовий модуль 4

Розвиток літературно-творчих здібностей учнів та оцінювання навчальних досягнень

Тема 17. Розвиток усного і писемного мовлення учнів у процесі шкільного вивчення літератури

Тема 18. Формування в учнів теоретико-літературних понять

Тема 19. Методика вивчення літературно-критичних статей

Тема 20. Уроки позакласного читання з української літератури. Вивчення літератури рідного краю

Тема 21. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів з української літератури

Тема 22. Позакласна й позашкільна робота з української літератури

Тема 23. Шкільні факультативні курси з літератури

Тема 24. Шкільний кабінет літератури. Шкільний літературний музей

Тема 25. Особливості вивчення літератури у школах різних типів

Зміст курсу

Змістовий модуль І. Наукові основи вивчення літератури у школі

Лекції


Тема 1. Методика навчання літератури як наука. Становлення і розвиток шкільної літературної освіти

План:

1. Специфіка методики літератури як науки, її складові частини. Об’єкт, предмет і структура методики навчання української літератури.

2. Зв’язок методики літератури з циклом психолого-педагогічних і філологічних наук.

3. Джерела та історія розвитку методики навчання української літератури. Стан сучасної методичної науки.

4. Методи наукового дослідження.

5. Принципи викладання літератури в школі. Стереотипи та нові підходи до викладання літератури в школі.

Практичні завдання:

1. Підготувати повідомлення (на вибір) про внесок у розвиток методичної науки

Олени Пчілки

Бориса Грінченка

Василя Пачовського

Юліана Дзеровича

Івана Огієнка

Олександра Дорошкевича

Олександра Білецького

Література:

1. Токмань Г.Л. Методика навчання української літератури в середній школі: підручник / Ганна Леонідівна Токмань. – К.: «Академія», 2012. – С. 7-36. 2. Наукові основи методики літератури / За ред. Н.Й. Волошиної. – К.: Ленвіт, 2002. – С. 12–50. 3. Пасічник Є.А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах. – К.: Ленвіт, 2000. – С. 12–43. 4. Степанишин Б. Викладання української літератури в школі. – К.: РВЦ „Проза”, 1995. – С. 5–9. 5. Неділько В. Концептуальні питання викладання літератури в школі // Укр. мова і літ. вшколі. – 1990. – №2. – С.26–32. 6. Лісовський А., Пультер С. Сучасні проблеми шкільної літературної освіти // Укр. літ. в загальноосвітній школі. – 1999. – №4. – С.2–5. 7. Дивослово. – 1999. – № 1, 6, 12; 2009–2013.


Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Самостійна робота

Змістовий модуль ІІ. Назва модулю

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль ІІІ. Назва модулю

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Ресурси

Рекомендована література

Базова

1. Токмань Г.Л. Методика навчання української літератури в середній школі: підручник. – К.: "Академія", 2000.

2. Ситченко А.Л. Методика навчання української літератури в загальноосвітніх закладах: навчальний посібник для студентів-філологів. – К.: Ленвіт, 2011.

3. Пасічник Є.А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах. – К.: Ленвіт, 2000.

4. Наукові основи методики літератури / За ред. Н.Й. Волошиної. – К.: Ленвіт, 2002.

5. Степанишин Б. Викладання української літератури в школі. – К.: РВЦ „Проза”, 1995.

Допоміжна

1. Степанишин Б. Яким бути підручникові з літератури? // Укр. літ. в загальноосвітній школі. – 1999. – №1. – С.57–62.

2. Алексюк А. Загальні методи навчання в школі. – К., 1981.

3. Волощук Е.В., Бегун Б.Я. Техне майевтике. Теория и практика анализа литературного произведения // Тема, 1997.– № 1-2.

Інформаційні ресурси

---