Навчальний курс «Психологія (за професійним спрямуванням)»

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

«Психологія (за професійним спрямуванням)»Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

015.17 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Мета та завдання навчального курсу

Мета: формування у здобувачів освіти системи знань про закономірності розвитку психіки особистості як суб’єкта навчальної та професійної діяльності, вмінь і навичок вирішувати завдання практичного спрямування у сфері професійної діяльності за допомогою психологічних засобів.

Завдання:

1. Сформувати уявлення студентів про сутність психіки людини, особливості перебігу психічних процесів, розвиток індивідуально-психологічних властивостей особистості.

2. Сприяти засвоєнню студентами знань про закономірності психічного розвитку, навчання та виховання зростаючої особистості.

3. Ознайомити студентів з психологічними аспектами педагогічної діяльності та особливостями розвитку особистості педагога.

5. Формувати у здобувачів освіти уявлення про психологічні особливості професійного середовища та професійної діяльності.

6. Формувати у майбутніх фахівців уміння застосовувати набуті психологічні знання при вирішенні професійних завдань.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

– предмет, завдання, методи психології;

– класифікації психічних явищ, закономірності перебігу пізнавальних, емоційних, вольових психічних процесів;

– закономірності психічного розвитку людини на різних вікових етапах;

– психологічні закономірності навчання, виховання зростаючої особистості;

– психологічну структуру професійної діяльності та механізми її оптимального виконання;

– психологічні особливості розвитку психічних функцій у процесі праці; особливості динаміки професійно-важливих якостей особистості;

– психологічні основи виробничого навчання;

вміти: – пояснювати різноманітні психічні явища;

– аналізувати соціальну ситуацію та особливості психічного розвитку людини у різні періоди її життя;

– застосовувати психологічні інструменти для оптимізації процесів навчання та виховання, ефективного здійснення професійної діяльності;

– діагностувати рівень та особливості динаміки працездатності особистості у виробничій діяльності, вміти добирати оптимальні засобі її корекції та розвитку;

– визначати причини виникнення конфліктних ситуацій у виробничій діяльності, міжособистісних взаємодіях та добирати методи конструктивного їх вирішення.

Автор (укладач) курсу

Клочек Лілія Валентинівна (доктор психологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології)


Графік навчання

СИЛАБУС "ПСИХОЛОГІЯ(за професійним спрямуванням)"

Змістовий модуль 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Тема 1. Психологія як наука

Тема 2. Проблема і природа психічного. Діяльність

Тема 3. Відчуття і сприймання

Тема 4. Пам’ять

Тема 5. Мислення

Тема 6. Уява. Увага

Тема 7. Емоції та почуття

Тема 8. Воля

Тема 9. Темперамент

Тема 10. Характер і здібності

Змістовий модуль 2 ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Тема 11. Проблема психічного розвитку особистості

Тема 12. Психологія дошкільного дитинства

Тема 13. Психологія молодшого школяра

Тема 14. Психологія підлітка

Тема 15. Психологія ранньої юності

Тема 16. Акмеологія та життєвий шлях особистості

Змістовий модуль 3 ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Тема 17. Психологія учіння

Тема 18. Психологія навчання

Тема 19. Психологія виховання

Тема 20. Психологія педагогічної діяльності та психологія вчителя

Змістовий модуль 4 ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ

Тема 21. Основні питання психології праці

Тема 22. Людина як суб’єкт трудової діяльності

Тема 23. Функціональні стани людини в праці

Тема 24. Психологія професій.


Критерії оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою
90-100 A відмінно
82-89 В добре
74-81 С добре
64-73 D задовільно
60-63 Е задовільно
35-59 FX незадовільно (з можливістю повторного складання)
0-34 F незадовільно (з обов’язковим повторним вивченням дисципліни)Зміст курсу

Змістовий модуль 1. ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Теоретичний матеріал

Лекція №1. ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА. ПРОБЛЕМА І ПРИРОДА ПСИХІЧНОГО

Лекція №4. ЕМОЦІЇ, ПОЧУТТЯ, ВОЛЯ

Практичні завдання

Практична №1. Проблема і природа психічного

Рекомендована література до розділу 1.

1. Введение в психологию / Под ред. А.В. Петровского. М.: Издательский центр «Академия», 1996. 496 с.

2. Загальна психологія: Навч. посібник / О. Скрипченко, Л. Долинська, З. Огороднійчук. К.: «А. П. Н.», 2002. 464 с.

3. Коваленко А.Б. Психологія розуміння творчих задач. К., 1994.

4. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Під ред. Л.М. Проколієнко. К.: Рад шк., 1989. С. 194–307.

5. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1975. 304 с.

6. Макарова Л.Л., Синельніков В.М. Загальна психологія: методичні розробки практичних занять. К.: Центр навчальної літератури, 2005. 200 с.

7. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. М.: Смысл, 1999. 425с.

8. М’ясоїд П.А. Задачі з курсу загальної психології. К.: Вища школа., 1998. 184 с.

8. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. М.: Педагогика, 1989. Т.2. 328 с.

10. Психологический словарь / Под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. М.: Педагогика-Пресс, 1999. 440 с.

Змістовий модуль 2. ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Теоретичний матеріал

Лекція №8. Психологія підліткового віку

Лекція №9. Психологія раннього юнацького віку

Практичні завдання

Практична №7. Психологія підліткового і раннього юнацького віку

Рекомендована література до розділу 2.

1. Аверин В.А. Психология детей и подростков. СПб.: Изд-во В.А. Михайлова, 1998. 379 с.

2. Байярд Р.Т., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток. М.: Просвещение, 1991. 224 с.

3. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М.: Прогресс, 1986.420 с.

4. Булах І.С. Специфіка особистісного зростання підлітка: ракурс сучасного психологічного дослідження. Журнал практикующего психолога. К., 2002. Вып. 8. С. 72–85.

5. Вікова психологія / Під ред. Г.С.Костюка. К.: Рад. школа, 1976. 272 с.

6. Кле М. Психология подростка: психосексуальное развитие. М.: Педагогика, 1991. 176 с.

7. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Під ред. Л.М.Проколієнко. К.: Рад. шк., 1989. 608 с.

8. Крайг Г. Психология развития. СПб.: “Питер”, 2000. 992 с.

9. М’ясоїд П.А. Задачі з курсу загальної психології. К.: Вища шк., 1998. 184 с.

10. Обозов Н.Н. Возрастная психология: юность и зрелость. СПб.: ЛНПП “Облик”, 2000. 136 с.

11. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М.: Просвещение, 1996. 344 с.


Змістовий модуль 3. ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Теоретичний матеріал

Лекція №10. Психологія учіння та навчання особистості

Практичні завдання

Практична №8. Психологія учіння та навчання особистості

Рекомендована література до розділу 3.

1. Балл Г.А. Теория учебных задач: психолого-педагогический аспект. М., 1990. 184.

2. Вікова та педагогічна психологія: навч. посіб. / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. К.: Просвіта, 2001. 416 с.

3. Гальперин П.Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка. М., 1985. 45с.

4. Давыдов В.В. Формирование учебной деятельности школьника. М., 1982. 216с.

5. Зимняя И.А. Педагогическая психология. М., 2000. 480с.

6. Ильясов И.И. Структура процесса учения. М., 1986. 198с.

7. Кабанова-Меллер Е.Н. Учебная деятельность и развивающее обучение. М.: Знание, 1981. С. 6-42.

8. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Під ред Л.М. Проколієнко. К., 1989. 607с.

9. Маркова А.К. Формирование мотивации учения. М., 1990. 192с.

10. Практикум по возрастной и педагогической психологии / Под ред. А.И.Щербакова. М: Просвещение, 1987. 255 с.

Змістовий модуль 4. ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ

Теоретичний матеріал

Лекція №12. Основні питання психології праці

Практичні завдання

Практична №10. Людина як суб’єкт трудової діяльності

Рекомендована література до розділу 4.

1. Дмитриева М.А., Крылов А. А, Нафтульев А.И. Психология труда и инженерная психология. Л.: ЛГУ, 1979.

2. Лоос В. Г. Промышленная психология. К., 1974.

3. Мюнстенбере Г. Основы психотехники. Ч. I, II, III, IV. СПб.: Алетейя, 1996.

4. Орел В. Є. Исследование феномена психологического выгорания в отечественной и зарубежной психологи. Проблемы общей и организационной психологии. Ярославль, 1999.

5. Петровский А. В. Вопросы истории и теории психологии. М.: Педагогіка, 1970.

6. Петровский А. В., Ярошевский М.Г. История психологии. М 1994.

7. Платонов К. К. Вопросы психологии труда.2-е изд. М.: Медицина, 1970.

8. Пряжников Н.С., Пряжникова Є. Ю. Психология труда и человеческого достоинства. М.: Академия, 2001.

9. Усе про мотивацію / уклад. А. Г. Дербеньова. Харків: Вид. група «Основа», 2012. 207с.

10. Ярошевский М. Г. Психология в XX столетии. 2-е изд. М., 1974.


Тестові завдання

Психологія педагогічної діяльності та психологія вчителя

Психологія підліткового віку

Психологія як наука. Природа психічного
---