Навчальний курс «Основи композиторської майстерності»

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Основи композиторської майстерності

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

0202 Мистецтво Спеціальність: 8.02020401. Музичне мистецтво. Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

Мета та завдання навчального курсу

Мета: розвиток творчої особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва, його художньо-творчого мислення й світоглядних позицій, здатності реалізовувати можливість самотворчості, самоактуалізації й самовияву в процесі художнього спілкування з творами мистецтва і в процесі власного творення.

Завдання: розвиток ціннісно-мотиваційної і творчо-особистісної сфер студентів;

 • вдосконалити знання з теоретичних основ музичних форм-композицій;
 • вдосконалити вміння художньо-інтерпретаційного аналізу музичних творів;
 • виробити вміння й прагнення до самовираження через власну творчість;
 • виробити здатність до творчо-проектувальної та виконавсько-презентаційної діяльності.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен: знати зміст теоретичного матеріалу курсу, володіти понятійним апаратом, розуміти художньо-естетичні закономірності, поняття, категорії; усвідомлювати значущість творчо-виконавської підготовки в подальшій професійній діяльності; мати ґрунтовну творчо-виконавську підготовку: знати принципи композиційної побудови і формоутворення, володіти методами навчання і виховання. Вміти: здійснювати аналіз-інтерпретацію музичного твору, адекватно інтерпретувати художній образ,розкривати його в єдності змісту і форми, володіти технікою композиторського письма, вміннями та навичками аранжування, інструментування, імпровізації та музикування, оцінювати, аналізувати результати власної діяльності та діяльності інших студентів, критично мислити, виявляти креативність і самостійність у власній творчості та в процесі художньо-педагогічного спілкування.

Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Стратан-Артишкова Тетяна Борисівна


Учасники

Сторінка координування курсу "Основи композиторської майстерності", викладач Стратан-Артишкова Тетяна Борисівна

МУЗМ15 (Музичне мистецтво.I Стратан-Артишкова 2015 рік вступу, магістр)

група 61, заочна форма навчання:

 • Мовсісян Ерміне Тигранівна
 • Смілянець Марія Михайлівна
 • Тарасов Роман Олексійович
 • Хамішина Яна Володимирівна

Група 61, денна форма навчання:

 • Безпека Олена Олександрівна
 • Гевель Надія Львівна
 • Іванець Лідія Сергіївна
 • Муравцов Вадим Володимирович

Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1. Методологічні засади композиторської майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва Навчальні теми змістового модуля 1.

 • Тема 1. Гуманістичні цінності мистецтва і музично-педагогічної освіти.
 • Тема 2. Композиторська майстерність в структурі професійної діяльності майбутнього вчителя музичних дисциплін.
 • Тема 3.Психолого-педагогічні аспекти процесу композиторської творчості

Змістовий модуль 2 Основи музичної композиції

Навчальні теми змістового модуля 2.

 • Тема 1. Історичний розвиток музичних форм та особливості гомофонного, гомофонно-гармонічного, поліфонічного мислення в музичних композиціях.
 • Тема 2. Жанрово-стильові особливості художніх епох, композиторських шкіл, музичних творів.
 • Тема 3. Інтонаційно-мовна, синтаксична та морфологічна організація музичних композицій та принципи музичного формоутворення.

Змістовий модуль 3 Принципи композиційної будови у простих і складних музичних формах

Навчальні теми змістового модуля 3.

 • Тема 1. Особливості формоутворення простих композицій.
 • Тема 2. Особливості формоутворення складних композицій.
 • Тема 3. Жанрово-інтонаційні особливості української народної пісні.

Змістовий модуль 4 Аналіз-інтерпретація музичного твору

Навчальні теми змістового модуля 4.

 • Тема 1. Художньо-інтерпретаційний аналіз вокально-хорового твору.
 • Тема 2.Художньо-інтерпретаційний аналіз інструментального твору.
 • Тема 3. Аналіз-інтерпретація творів шкільного репертуару.

Змістовий модуль 5. Креативність і творчість у структурі композиторської майстерності

Навчальні теми змістового модуля 5.

 • Тема 1. Імпровізація як варіативний потенціал композиторської творчості.
 • Тема 2. Творче музикування в структурі композиторської майстерності.
 • Тема 3. Аранжування та обробка музичних творів.
 • Тема 4. Мультимедійні технології у процесі композиторської творчості.

Змістовий модуль 6. Науково-дослідний аспект у формуванні композиторської майстерності майбутнього вчителя

Навчальні теми змістового модуля 6.

 • Тема 1. Реферативна доповідь (захист рефератів).
 • Тема 2. Рецензія на статтю про мистецтво.
 • Тема 3. Обговорення та критична оцінка виступів студентів інших курсів на студентських наукових конференціях, академконцертах, конкурсі авторської пісні, творчих проектах.

Змістовий модуль 7. Художньо-проектувальна діяльність в структурі композиторської майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва

Навчальні теми змістового модуля 7.

 • Тема 1. Презентація власних музичних творів на занятті.
 • Тема 2. Вивчення власних музичних композицій зі студентами інших курсів.
 • Тема 3. Створення цілісного групового художньо-творчого проекту, що складається з власних музичних композицій.

Змістовий модуль 8. Художньо-творча презентація власних проектів

Навчальні теми змістового модуля 8.

 • Тема 1. Презентація художньо-творчого проекту в загальноосвітніх закладах міста (загальноосвітні та музичні школи, дитячі садки, школи мистецтв, дитячі юнацькі центри, гімназії та ліцеї).
 • Тема 2. Презентація художньо-творчого проекту на факультеті.
 • Тема 3. Обговорення та аналіз результатів навчальних досягнень.

Зміст курсу

==Змістовий модуль 1. Методологічні засади композиторської майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва

Теми лекційних занять

 • Гуманістичні цінності мистецтва і музично-педагогічної освіти.
 • Композиторсько-виокнавська майстерність в структурі професійної діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва-
 • Психолого-педагогічні аспекти процесу композиторсько-виконавської творчості
 • Історичний розвиток музичних форм та особливості гомофонного, гомофонно-гармонічного, поліфонічного мислення в музичних композиціях
 • Жанрово-стильові особливості художніх епох, композиторських шкіл, музичних творів.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

 • Гуманістичні цінності музичного мистецтва.
 • Особливості творчо-виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва
 • Психолого-педагогічні аспекти художньо-інтерпретаційної творчості.
 • Історичний розвиток музичних форм.
 • Стиль і жанр в музичних формах.
 • Інтонаційно-мовна, синтаксична та морфологічна організація музичних композицій та принципи музичного формотворення.
 • Особливості формоутворення простих композицій.
 • Особливості формоутворення складних композицій.
 • Жанрово-інтонаційні особливості української народної пісні.
 • Особливості художньо-інтерпретаційного аналізу вокально-хорового твору.
 • Особливості художньо-інтерпретаційного аналізу інструментального твору.
 • Аналіз-інтерпретація творів шкільного репертуару.
 • Імпровізація як варіативний потенціал композиторської творчості.
 • Творче музикування в структурі композиторської майстерності.
 • Аранжування та обробка музичних творів.
 • Комп’ютерні технології у процесі композиторської творчості.
 • Реферативна доповідь (підготовка рефератів).
 • Рецензія на статтю про мистецтво(підготовка рецензії)
 • Обговорення та критична оцінка виступів студентів інших курсів наакадемконцертах, заліках.екзаменах. конкурсах. концертах
 • Презентація власних музичних творів на занятті.
 • Вивчення власних музичних композицій зі студентами інших курсів.
 • Створення цілісного групового художньо-творчого проекту, що складається з власних музичних композицій.
 • Презентація художньо-творчого проекту в загальноосвітніх закладах міста (загальноосвітні та музичні школи, дитячі садки, школи мистецтв, дитячі юнацькі центри, гімназії та ліцеї).
 • Презентація художньо-творчого проекту на факультеті.
 • Обговорення та аналіз результатів навчальних досягнень.

Практична №1

Практична №2

Практична №3

Практична №4

Практична №5

Самостійна робота

 Самостійне опрацювання теоретичного і практичного матеріалу 
 • Художньо-інтерпретаційний аналіз музичних творів
 • Підготовка реферативних доповідей.
 • Підготовка рецензії на статтю про мистецтво.
 • Обговорення та критична оцінка виступів студентів інших курсів на студентських наукових конференціях, академконцертах, конкурсі авторської пісні, творчих проектах.
 • Робота над власними музичними творами (самостійна робота та індивідуальні заняття з викладачем).
 • Вивчення власних музичних композицій зі студентами інших курсів (робота в групах)
 • Підготовка художньо-творчих проектів до сценічного виступу
 • Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань

ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ

 • 1. Художньо-стильові особливості композиторів віденської школи (й. Гайдн, В. Моцарт, Л.Бетховен)
 • 2. Художньо-стильові особливості української композиторської школи XIX століття.
 • 3. Художньо-стильові особливості зарубіжної (західноєвропейської, російської) композиторської школи першої половини XIX століття.
 • 4. Художня картина епохи Відродження (Класицизму,Романтизму та ін. епох).
 • 5. Особливості художньо-образного мислення композиторів XX століття.
 • 6. Особливості художнього стилю улюбленого Вами композитора.
 • 7. Особливості композиторсько-виконавської творчості (психолого-педагогічний аспект).
  (теми навчально-дослідних завдань можуть пропонуватися студентами)

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМООЦІНКИ

 • 1. Які труднощі Ви зазнаєте у процесі власного творення?
 • 2. Які творчі вміння і навички формуються у процесі вивчення музично-теоретичних дисциплін?
 • 3. Які творчі вміння і навички формуються у процесі вивчення дисциплін музично-виконавського циклу ("Основний музичний інструмент", "Сольний спів", "Хорове диригування" тощо)?
 • 4.Які інноваційні методи навчання запроваджують викладачі музично-виконавських дисциплін з формування творчих умінь і навичок у студентів?
 • 5. Дайте характеристику власного емоційного стану у процесі сценічно-виконавського виступу.
 • 6. Розробіть критерії сформованості композиторсько-виконавської майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва.
 • 7. Розкрийте особливості композиторсько-виконавської творчості майбутнього вчителя музичного мистецтва.
 • 8. У яких творчих проектах з композиторсько-виконавської майстерності Ви брали участь?
 • 9. Чи складаєте Ви власні музичні твори, вірші, сценарії тощо?
 • 10.Обгрунтуйте й доведіть важливість оволодіння майбутнім учителем музичного мистецтва композиторсько-виконавською майстерністю.
 • 11.Дайте методичні рекомендації щодо вдосконалення процесу творчо-виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва.
 • 12.Дайте оцінку творчим проектам студентів з композиторської майстерності, що проводяться на факультеті.
 • 13.Підготуйте рецензію на статтю про мистецтво, театральну виставу, концерт тощо.


Самостійні індивідуально-творчі завдання

Тестові завдання

Художньо-творчі завдання

Самостійна робота №2

Приклади авторських музичних творів

Авторські твори студентів


Словник

Глосарій до курсу «Основи композиторської майстерності»


Фотогалерея


Графік консультацій

Консультація 1 Консультація 2 Консультація 3
понеділок середа п'ятниця
41 група, 14.00, 26 ауд. 31 група, 12.40, 26 ауд. 61 група, 14.00. 25 ауд.

Ресурси

Рекомендована література

Базова

Авторські посібники

 1. Стратан-Артишкова Т.Б. Музичне мистецтво в контексті художньої культури / Т.Б. Стратан-Артишкова // Навчальний посібник. – Кіровоград: КДПУ ім.В.Винниченка, 2012. – 284 с.
 2. Стратан-Артишкова Т.Б., Горбенко О.Б. Мистецтво вчителя музики: теорія і практика / Т.Б. Стратан, О.Б. Горбенко // Кіровоград: КДПУ ім.В.Винниченка, 2008. – 144 с.
 3. Стратан-Артишкова Т.Б. Основи композиторської майстерності / Т.Б. Стратан-Артишкова // Навчально-методичний посібник. – Кіровоград, 2009. – 60 с.
 4. Меснер Е. Основы композиции. М., 1968.
 5. Лаврентьева И. Вокальные формы в курсе анализа музыкальных произведений.– М., 1978.
 6. Мазель Л. О природе и средствах музыки: теоретический очерк ою основах музыкального искусства и его эволюции. – М.: Музыка. 1991.
 7. Мазель Л. Строение музыкальных призведений. – М., 1979.
 8. Мальцев С. О психологии музыкальной импровизации. М., 1991.

ДОПОМІЖНА

 1. Баcин Е. А. Психология художественного творчества: личностный подход. – М.: Знание, 1985.
 2. Гнесин М. Начальный курс практической композиции. М.,1962.
 3. Горюхина Н. Эволюция сонатной формы. – К., 1973.
 4. Евлахов О.Проблемы воспитания композитора. – Л., 1963.
 5. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке ХХ века. М., 1976.
 6. Москаленко В. Творческий аспект музыкальной интерпретации (к проблеме анализа). – К., 1994.
 7. Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. – М., 1982.
 8. Тюлин Ю.Н. Учение о музыкальной фактуре и мелодической фигурации: Музыкальная фактура. – М.: Музыка, 1977.
 9. Тюлин Ю., Бершадская Т. и др. Музыкальная форма. – М., 1974.
 10. Цуккерман В.А. Музыкальные жанры и основы музыкальных форм. – М.: Музыка, 1964.
 11. Шип С. В. Музична форма від звуку до стилю: навчальний посібник – К.: Заповіт, 1998.
 12. Юцевич Ю.Є. Музика. Словник-довідник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003.

Інформаційні ресурси

 1. Композитори світу
 2. Русская живопись
 3. Третьяковская галерея
 4. Художники ХІХ века
 5. Великие люди
 6. Класична музика