Навчальний курс «Конституційне право(ФІП для студентів 3 курсу)»

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Конституційне право (ФІП для студентів 3 курсу)


Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки, напрям підготовки:6.020302 Історія, освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета - засвоєння студентами знань про чинне конституційне законодавство України та формування вмінь використовувати їх при аналізі політико-правових явищ; розвиток у студентів правового мислення, підвищення рівня їх правової свідомості та правової культури.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • поняття, предмет, метод правового регулювання та систему конституційного права України;
 • ознаки, юридичні властивості, функції та способи реалізації Конституції України;
 • загальні засади конституційного ладу в Україні;
 • загальні засади конституційно-правового статусу людини і громадянина, біженців та іноземців в Україні;
 • форми народного волевиявлення: вибори й референдум;
 • конституційно-правові основи організації та здійснення державної влади в Україні;
 • конституційно-правові засади адміністративно-територіального устрою та конституційні основи місцевого самоврядування в Україні тощо.

вміти:

 • орієнтуватися в системі чинного конституційного законодавства України;
 • розуміти причинно-наслідкові зв’язки між різноманітними правовими явищами;
 • порівнювати, пояснювати, аналізувати, систематизувати та критично осмислювати окремі правові явища, юридичні факти в конституційно-правовій сфері;
 • використовувати теоретичні знання на практиці для розв’язанні практичних завдань, задач тощо.


Робоча програма курсу

Автор курсу

Рябовол Лілія ТарасівнаУчасники

Сторінка координування курсу "Конституційне право України" викладач Рябовол Лілія Тарасівна


Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

Тема 1. Конституційне право як галузь права та галузь законодавства

Тема 2. Конституційно-правові відносини конституційно-правова відповідальність

Тема 3. Конституція України – Основний Закон держави

Тема 4. Загальні засади конституційного ладу України та його гарантії

Тема 5. Основи конституційно-правового статусу людини і громадянина

Тема 6. Конституційне регулювання виборів і референдумів

Змістовий модуль 2

Тема 7. Конституційно-правові основи організації та здійснення державної влади

Тема 8. Конституційно-правові основи організації та здійснення законодавчої влади в Україні

Тема 9. Конституційно-правовий статус народного депутата

Тема 10. Конституційно-правовий статус Президента України

Тема 11. Конституційно-правові основи організації та здійснення виконавчої влади в Україні

Тема 12. Правовий статус Конституційного Суду України

Тема 13. Конституційно-правові основи організації та здійснення судової влади в Україні

Тема 14. Конституційно-правовий статус прокуратури в Україні

Тема 15. Конституційні засади територіального устрою України

Тема 16. Конституційно-правовий статус місцевого самоврядування в Україні

Варіант Календар

Тиждень 1

Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні.

Тиждень 2

Навчальні теми для вивчення на 2-му тижні.

Тиждень 3

Навчальні теми для вивчення на 3-му тижні.

Тиждень 4

Навчальні теми для вивчення на 4-му тижні.


Зміст курсу

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Конституційне право як галузь права та галузь законодавства

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Семінарські заняття

Семінар №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1


Тема 2. Конституційно-правові відносини та конституційно-правова відповідальність

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Семінарські заняття

Семінар №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1


Тема 3. Конституція України – Основний Закон держави

1437650662 58998 1.jpg

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Семінарські заняття

Семінар №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1


Тема 4. Загальні засади конституційного ладу України та його гарантії

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Семінарські заняття

Семінар №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Тема 5. Основи конституційно-правового статусу людини і громадянина

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 6. Конституційне регулювання виборів і референдумів

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 2.

Тема 7. Конституційно-правові основи організації та здійснення державної влади

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 8. Конституційно-правові основи організації та здійснення законодавчої влади в Україні

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 9. Конституційно-правовий статус народного депутата

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 10. Конституційно-правовий статус Президента України

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 11. Конституційно-правові основи організації та здійснення виконавчої влади в Україні

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 12. Правовий статус Конституційного Суду України

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 13. Конституційно-правові основи організації та здійснення судової влади в Україні

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 14. Конституційно-правовий статус прокуратури в Україні

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 15. Конституційні засади територіального устрою України

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 16. Конституційно-правовий статус місцевого самоврядування в Україні

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Глосарій

Глосарій до курсу «Конституційне право»


Ресурси

Рекомендована література

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Робоча програма з курсу «Теорія конституції».

2. Навчально-методичний комплекс курсу «Теорія конституції».

3. Рябовол Л. Т. Конституційно-правовий статус особи, людини і громадянина, національних меншин, політичних партій та громадських організацій в Україні. Навчальний посібник для студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів. – Кіровоград, 2005. – 60 с.

4. Рябовол Л.Т. Конституційне право України: конспект лекцій (частина перша). – Навчальний посібник. – Кіровоград, 2007. – 88с.

5. Рябовол Л.Т. Конституційне право України: конспект лекцій (частина друга). – Навчальний посібник. – Кіровоград, 2008. – 92с.

6. Рябовол Л.Т. Конституційне право України: конспект лекцій (частина друга). – Навчальний посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – Кіровоград, 2008. – 126с.

7. Рябовол Л.Т. Конституційно-правовий статус органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні. – Навчальний посібник. – Кіровоград, 2009. – 115с.

8. Рябовол Л.Т. Конституційне право України у визначеннях, таблицях і схемах. – Навчальний посібник. – Кіровоград, 2010. – 230с.

9. Рябовол Л.Т. Збірник тестових завдань до курсу «Конституційне право України». – Навчально-методичне видання. – Кіровоград, 2011. – 128 с.

Базова література

. Балакірєва Р.С. Конституційне право України: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 210с.

2. Журавський В.С., Серьогін В.О., Ярмиш О.Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підручник для студентів вищ. навч. закладів. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін юре», 2004. – 672с.

3. Малиновський В.Я. Державне управління: Навчальний посібник. – Вид 2-ге, доп. та переробл. – К.: Атіка, 2003. – 576с.

4. Конституційне право України/ За ред. В.Ф. Погорілко.—Київ: Наукова думка, 1999.—С.671-676.

5. Конституційне право України /За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2002. – С. 515-519.

6. Костюченко О.А. Основи конституційного права України: Конспект лекцій.—К.: МАУП, 1999.—С.4-7

7. Основи конституційного права України/ За ред. В.В. Копєйчикова.—К.: Юрінком Інтер, 1998.—С.176-197.

8. Права громадян України.—Київ: „Сірін”, 1997.— 180 с.

9. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник.—К.: АртЕк, Вища школа, 1997.—С.4-14.

10. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 506с.

11. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 512с.

Додаткова література

1. Агафонов С. Правовий статус Президента України// Право України.—2000.—№9.

2. Аль-Сулайбі Муса. Юридична природа міжнародних стандартів прав людини// Право України.—2000.—№9.—С.116-119.

3. Антонович М. Права національних меншин в Україні: національне законодавство та міжнародно-правові стандарти// Право України. – 2004. - №6. – С. 9-13.

4. Бережний Я. Законодавче закріплення поняття права на свободу совісті на тлі буржуазних революцій// Право України.—2002.—№10.–С.129-132.

5. Борденюк В. Діалектика співвідношення самоврядування та державного управління// Право України.—2002.—№12.

6. Борденюк В. Місцеве самоврядування в механізмі держави: конституційно-правовий аспект// Право України.—2003.—№4.—С.12-17.

7. Бульба О. До питання поділу влади в Україні: пошук оптимальних варіантів// Право України.—2003.—№4.—С.8-11.

8. Бульба О. Законодавча влада як один з елементів принципу розподілу влади// Право України.—2002.—№6.—С.113-117.

9. Василюк С. Конституційний механізм взаємодії законодавчої і судової влади в Україні// Право України. – 2003. - №12. – С. 3-6.

10. Василюк С. Теорія поділу влади і судова влада в Україні// Право України.—2002.—№5.

11. Гладкіх В. Соціальні права громадян в аспекті формування України як соціальної держави// Право України. – 2005. - №10. – С. 57-60.

12. Головатенко В. Правові акти Президента України: юридична природа, статус, функції// Право України. – 2004. - №3. – С. 14-18.

13. Делія Ю. Юридична відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування// Право України. – 2003. - №10. – С. 29-32.

14. Добродумов П. Про реформу політичної системи України// Право України. – 2003. - №5. – С. 19-24.

15. Довбуш О. Право на гідну смерть. Евтаназія // Право України.—2002.—№10.—С.122-125.

16. Журавський В. Правове регулювання статусу та діяльності комітетів та комісій парламенту// Юридичний вісник.—2001.—№3.

17. Загуменник В., Гуреїв О. Порівняльний аналіз законодавства про вибори депутатів до органів місцевого самоврядування// Право України. – 2005. - №10. – С. 7-10.

18.Заєць А. Природа парламентаризму. Вітчизняний ґрунт// Віче.—2001.—№12.

19. Калініченко О. Генеза системи конституційного контролю за реалізацією прав, свобод людини і громадянина// Право України. – 2003. - №5. – С. 36-41.

20. Калиновський Б. Державні гарантії і правозахисна роль державних органів щодо здійснення конституційних принципів місцевого самоврядування// Право України.—2002.—№10.—С.29-32.

21. Кириченко Л. Народовладдя і місцеве самоврядування в Україні// Право України.—2001.—№6.—С.99-101.

22. Кочков В. Форми взаємодії Уповноваженого Верховної Ради з прав людини і органів прокуратури// Право України.—2002.—№9.

23. Коваль В. Актуальні проблеми функціонування судової системи України// Право України. – 2003. - №12. – С. 20-25.

24. Ковальський В. Юридична природа президентської влади в Україні// Юридичний вісник.—2001.—8-14 лютого.

25. Кохановська О.В. Інформаційне законодавство України: структура, конституційні основи та дискусійні положення Закону України «Про інформацію»// Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - №5(43). – С.72-82.

26. Кравчук О. Поняття та правовий статус засобів масової інформації в Україні// Право України. – 2005. - №5. – С.125-128

27. Кикоть П. Міністерства—центральний орган виконавчої влади України// Право України.—2000.—№1.

28. Кравченко Л., Цимбалюк М. Розбудова українського громадянського суспільства: крізь призму бачення окремих проблем// Право України. – 2003. - №10. – С. 17-21.

28. Кресін О. Громадянське суспільство і держава: шлях до порозуміння. – 2004. - №3. – С. 18-22.

29. Лютікова П. До питання про правовий режим передачі інформації// Право України. – 2004. - №1. – С. 129-132.

30. Марцеляк О. Статус і функціонування регіональних представницьких омбудсманів: світовий досвід// Право України. – 2004. - №1. – С. 149-153.

31. Марцеляк О. Омбудсман з прав дитини: проблема формування і розвитку у світі і в Україні// Право України. – 2003. - №10. – С. 44-48.

32. Марущак А.І. Свобода слова та інформація з обмеженим доступом: співвідношення понять// Бюлетень Міністерства юстиції. – 2005. - №6(44). – С.44-48.

33. Михеєнко Р. Виконавча влада і конституційні статуси Президента України та Кабінету Міністрів України// Право України.—2000.—№8.

34. Наливайко Л. Конституційний контроль та конституційно-правова відповідальність // Нова політика.—2009.—№5.

35. Ніколаєв Т. Без судової влади держави не буде// Юридичний вісник України.—2006.—2-8 лютого.

36. Олійник О. Державна інформаційна політика та інформаційна безпека України: політико-правові аспекти// Право України. – 2005. - №5. – С.108-111.

37. Олійник О. Захист інформації в умовах інформаційного суспільства// Право України. – 2005. - №10. – С. 100-104.

38. Олійник П. Ідея свободи та недоторканності людини у стародавні часи// Право України.—2009.—№10.—С.126-128.

39. Оніщук М. Судово-правова реформа: чи буде дано відповіді на виклики часу// Право України. – 2006. - №5. – С. 15-19.

40. Опришко В. Наукове забезпечення законодавчого процесу—вимога часу// Віче.—2005.—№3.—С.3-13.

41. Паханов І. Конституція України і виконавча влада// Право України.—2012.—№9.

42. Повалєва М. Інститути конституційного права України: поняття, ознаки та критерії розмежування // Право України.—2010.—№5.

43. Погорілко В., Федоренко В. Джерела Конституційного права України: поняття, види, система // Право України.—2010.—№11.

44. Погорілко В. Функції українського парламенту// Віче.—2002.—№2.

45. Рогожин А., Цвік М. Правовий статус глави держави// Право України.—2012.—№7.

46. Руда Т. Вирішення майнових питань релігійних організаційна сучасному етапі державотворення: окремі аспекти// Право України. – 2005. - №10. – С.32-35.

47. Руденко М. Проблеми розвитку прокуратури України// Право України. – 2009. - №2. – С. 57-59.

48. Руденко М. Прокуратура України у правозахисній системі держави: теоретичні та практичні аспекти// Право України. – 2008. - №6. – С. 6-9.

49. Погорілко В., Федоренко В. Об’єкти конституційного права України: поняття, ознаки та види// Право України. – 2004. - №2. – С. 9-15.

50. Прилуцький С. Формування корпусу професійних суддів України в аспекті реалізації поділу влади// Право України. – 2013. - №2. – С. 12-17.

51. Савенко М. Функція правової охорони Конституції України// Право України.—2001.—№9.—С.6-8.

52. Селіванов П., Євграфов П. Конституційна скарга громадян в реаліях сучасності// Право України.—2003.—№4.—С.80-85.

53. Скрипник В. Політико-правові принципи організації та функціонування державної влади в Україні// Право України.—2012.—№5.

54. Скомороха А. Права людини на охорону здоров’я, медичну допомогу, медичне страхування та конституційне правосуддя// Право України.—2002.—№6.—С.3-9.

55. Словська І. Механізм захисту прав людини—основоположний принцип сучасного українського конституціоналізму// Право України.—2011.—№9.—С.15-17.

56. Сенюта І. Проблеми становлення двопалатного парламенту в Україні// Право України.—2002.—№10.

57. Совгиря О. Фінансування політичних партій: правовий аспект// Право України. – 2003. - №5. – С. 130-134.

58. Соколенко Ю. Гарантії культурних прав і свобод громадян// Право України.—2011. - №2. – С. 34-37.

59. Соснін О. Національні інформаційні ресурси у сучасних умовах: проблемні питання вітчизняного законодавства// право України.- 2010. - №10. – С. 124-128.

60. Ставнійчук М. Вдосконалення законодавства про вибори Президента України// Право України. – 2003. – №12. – С. 11-19.

61. Стасюк Ю. Інститут президентства. Конструктиви і деструктиви// Віче.—2002.—№5.

62. Тесленко М. Окремі аспекти взаємовідносин Конституційного Суду України і судів загальної юрисдикції//Право України. – 2003. - №12. – С. 6-11.

63. Тесленко М. Про місце Конституційного Суду України в системі вищих органів державної влади// Право України.—2008.—№12.

64. Тодика Ю. Конституція як соціальна цінність// Право України.—2002.—№12.

65. Чапала Г. Місцеве самоврядування і громадянське суспільство: проблема співвідношення// Право України. – 2004. - №2. – С. 127-133.

66. Шаров В. Конституційний Суд України—„вікно” в Європу// Юридичний вісник України.—2001.—19-25 травня.

67. Шаповал В. Основний Закон України у світовому конституційному вимірі// Право України.—2002.—№6.

68. Шаповал В. Суб’єкти конституційного права України: постановка проблеми теоретичного визначення// Право України.—2000.—№18.

69. Шатіло В. Місце Президента України в системі органів державної влади// Право України. – 2003. – №5. – С. 24-26.

70. Фролов Ю. Економічні права та свободи людини і громадянина в Україні: проблеми класифікації// Право України. – 2003. - №12. – С. 11-115.

71. Юзьков Л.П. Конституційні закони: утвердження концепції і становлення практики // Радянське право.— 1991.—№5.

Допоміжна література

1. Аннерс Э. История европейского права (пер. с швед.) / Ин-т Европы. – М.: Наука, 1996.

2. Базилевич С.Е. Поняття та суть конституції. – Львів, 1998.

3. Бобровник С.В. Конституція та держава. – У кн.: Конституція незалежної України. Навчальний посібник. Кол. авт /.../; За ред. В.Ф.Погорілка, Ю.С.Шемшученка, В.О.Євдокимова. – К.: Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, Спілка юристів України, 2000.

4. Дністрянський С. Теорія конституції / В кн. – Стецюк П. Станіслав Дністрянський як конституціоналіст. Львів, 1999.

5. Жакке Ж.-П. Конституционное право и политические институты. Учеб.пособие / Пер.с франц. – М.: Юристъ, 2002.

6. Заєць А.П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. – К.: Парламентське вид-во, 1999. .

7. Ізеннеє Й. Держава і конституція. – В кн.: Государственное право Германии /Сокр. пер. с нем.семитомного изд./ – М.: 1994. – Т.І.

8. Конституции и законодательные акты буржуазных государств (ХVІІ-ХІХ вв.). Сборник документов. – М.: Государственное издательство юридической литературы, 1957.

9. Себайн Дж., Торсон Т. Історія політичної думки (перекл. з англ.). – К.: Основи, 1997.

10. Сравнительное конституционное право. М.: Манускрипт, 1996.

11. Старосольський В. Політичне право. Курс лекцій. УТГІ. – Регенсбург-Новий Ульм, 1950. – С.153-366 (Розділ ІІ - "Конституційна, правова держава").

12. Стецюк П. Права та свободи людини і громадянина – як складова українського конституціоналізму. В зб.: Swobody obywatelskie w Polsce i na Ukrainie – rzeczywistosc i perspektywy. Wyzsza Szkola Administracji i Zarzadzania w Przemyslu. Zeszyty naukowe nr.6. - Przemysl, 2001.

13. Сучасний конституціоналізм та конституційна юстиція: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Жовтень 2000 / За ред. С.В.Ківалова, М.П.Орзіха. – Бібліотека журналу "Юридичний вісник". – Одеса: Юридична література, 2001.

14. Стецюк П. Конституція – форма правового закріплення зміни владних відносин в державі (до постановки проблеми) // В зб.: Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали VІІ регіональної науково-практичної конференції. 13-14 лютого 2001 р. м. Львів. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2001.

15. Руссо Жан-Жак. Про суспільну угоду, або принципи політичного права. - К.: “Post-Royal”, 2001.

16. Тодыка Ю. М. Конституция Украины: проблемы теории и практики. – Харьков: "Факт", 2000.

17. Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма) (пер.с венг.) – М.: Юристъ, 2001.

18. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. – К.: АртЕк, Вища шк., 1997.

19. Шаповал В. Британская конституция. – К., 1991.

20. Шевчук С. Основи конституційної юриспруденції. – К.: Український центр правничих студій, 2001.

21. Шевчук С. Порівняльне прецедентне право з прав людини. – К.: Видавництво "Реферат", 2002.

ІНФОРМАЦІЙНФ РЕСУРСИ

Національна бібліотека України ім. І.І. Вернадського

Український інститут національної пам’яті

Я йду на урок історії (методичні розробки та рекомендації з викладання суспільних дисциплін)

Україномовна версія он-лайн енциклопедія «Вікіпедія»