Навчальний курс «Актуальні проблеми правової освіти в Україні (ФІіП,6 курс, магістр)»

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ


Напрям підготовки 081 Право, освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

Мета та завдання навчального курсу

Мета: розвиток правового мислення, правової свідомості та правової культури магістрів-юристів; поглиблення та актуалізація знань, набутих у результаті вивчення «Теорії держави і права» та інших дисциплін з питань правового виховання і правової освіти населення України; застосування цих знань у вирішенні конкретних завдань правоосвітньої практики, формування відповідних умінь і навичок, професійної компетентності у галузі проведення правової освіти.

Завдання:

 • засвоєння системи знань про правове виховання і правову освіту населення;
 • вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду організації правової освіти;
 • оволодіння методикою розробки навчально-методичних матеріалів, призначених для використання під час організації та проведення правоосвітніх заходів, формування відповідних практичних умінь і навичок;
 • оволодіння сучасними технологіями та методиками правової освіти;
 • розвиток вмінь здійснювати науковий пошук з проблематики курсу, виявляти і досліджувати актуальні проблеми теоретичного і практичного характеру.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у студента мають бути сформовані такі компетентності:

- Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі права у процесі навчання та/або професійної діяльності, що передбачає застосування правових доктрин та принципів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов здатність; Загальні компетентності:

- дослідницька компетентність – здатність: здійснювати самостійні наукові дослідження шляхом вивчення, опису, пояснення, прогнозування дійсності, висування гіпотез для розвитку теорії та отримання нових знань; формулювати, висловлювати, обґрунтовувати наукові позиції; дотримуватися вимог академічної доброчесності; виявляти прогалини у власних знаннях, самостійно оволодівати новими знаннями, усвідомлювати необхідність у навчанні протягом життя;

- креативність – здатність: проявляти творчий підхід в розробці ідей і досягненні цілей досліджень, навчання, професійної діяльності; мислити логічно, абстрактно, критично, робити аналіз, узагальнення, висновки, генерувати ідеї, формувати обґрунтовані судження, здійснювати вибір, приймати мотивовані й неупереджені рішення;

- робота в команді – здатність спільно вирішувати складні завдання, брати на себе відповідальність, лідерські навички;

- управлінська/організаційна компетентність – здатність: планувати та організовувати навчання і професійну діяльність, розподіляти час, розуміти важливість дедлайнів, працювати самостійно/ автономно, дисципліновано, добросовісно, пунктуально, відповідально, безпечно; адаптуватися і діяти в різних/нових ситуаціях, долаючи тиск, стрес (бути стресостійким), бути критичним і самокритичним, визнавати й виправляти власні помилки;

- комунікаційна компетентність – здатність: спілкуватися державною мовою усно і письмово; збирати інформацію, у т. ч., використовуючи сучасні інформаційні технології і бази даних, оцінювати достовірність інформації, проводити її аналіз, узагальнення, використовувати для вирішення завдань у навчанні та професійній діяльності; передавати/поширювати інформацію, презентувати у доступній формі, брати участь в аргументованій дискусії;

- міжособистісна/етична – здатність: цінувати й поважати різноманітність і мультикультурність, усвідомлювати рівні можливості й гендерні проблеми, визначати інтереси й мотиви поведінки інших осіб, діяти на основі етичних міркувань;

Спеціальні/фахові компетентності: - спеціалізовані концептуальні знання про: правову освіту як основу правової держави та громадянського суспільства, систему правової освіти населення в Україні як сукупність засобів і заходів з попередження злочинності, зарубіжний досвід правової освіти, відповідні міжнародні акти і документи ЄС;

- спеціалізовані уміння/ навички: проводити наукові дослідження з проблематики предметної області ОПП, виявляти актуальні теоретичні і практичні питання; критично осмислювати й логічно розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребують міждисциплінарних підходів, оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/ недостатньої інформації та/або суперечливих вимог; проводити правопросвітницьку роботу серед різних категорій населення;

- комунікація – здатність: конструктивно взаємодіяти, узгоджувати дії у процесі спільної діяльності під час навчання, виконання професійних обов’язків; використовувати державну мову в усній і письмовій формах для професійної комунікації, отримувати й використовувати правову інформацію;

- відповідальність та автономія – здатність: розробляти проекти й управляти ними, творчо застосовувати існуючі та/або генерувати нові правові ідеї, брати на себе ініціативу та відповідальність, бути наполегливим у досягненні поставленої мети; систематично підвищувати рівень професійної компетентності, у т. ч. самостійно, продовжувати навчання з високим ступенем автономії.

. Програмними результатами навчання є: - Соціально-гуманітарна ерудованість. Випускник/випускниця: розуміє, аналізує, коментує суспільно-правові процеси і явища на основі інформації, отриманої з різних джерел, формулює та висловлює обґрунтовані судження; дискутує на суспільно-правові теми, висловлює власні позиції, для належного обґрунтування яких використовує міждисциплінарні знання, переконливі аргументи, оцінює недоліки і переваги контраргументів;

- Дослідницькі навички. Випускник/випускниця проводить науково-правові дослідження, визначає проблему, складає план, обирає адекватну методологію; - Комунікація. Випускник/випускниця: вільно користується державною мовою під час усного й письмового професійного спілкування, доцільно і правильно використовує правничу термінологію; збирає матеріали з різних джерел, використовує інформаційні технології і бази даних для потреб професійної правничої діяльності; виступає перед аудиторією, викладає матеріал з професійних тем, розкриває зміст основних питань, демонструє їх розуміння;

Професійна самоорганізація. Випускник/випускниця: ефективно працює в команді за узгодженим планом; організовує правопросвітницькі заходи з метою підвищення рівня правової культури населення, попередження злочинності, розробляє навчально-методичні матеріали
Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Рябовол Лілія Тарасівна [1]


Учасники

Сторінка координування курсу "Назва курсу" викладачГрафік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

Тема 1. Правова освіта населення в Україні – основа правової держави та громадянського суспільства

Тема 2. Система правової освіти населення України

Тема 3. Ґенеза вітчизняного правового виховання і правової освіти

Тема 4. Нормативно-правові основи організації та здійснення правової освіти населення в Україні


Змістовий модуль 2

Тема 5. Мета і завдання правової освіти населення в Україні

Тема 6. Суб’єкти правової освіти населення в Україні

Тема 7. Управління правовою освітою та її організація

Тема 8. Зарубіжний досвід правового виховання та правової освітиЗміст курсу

Змістовий модуль 1

Тема 1. Правова освіта населення в Україні – основа правової держави та громадянського суспільства

Тема 2. Система правової освіти населення в Україні

Тема 3. Ґенеза вітчизняного правового виховання і освіти

Тема 4. Нормативно-правові основи організації та здійснення правової освіти населення в Україні

Тема 5. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 2

Тема 5. Мета і завдання правової освіти населення в Україні

Тема 6. Суб’єкти правової освіти населення в Україні

Тема 7. Управління правовою освітою та її організація в Україні

Тема 8. Зарубіжний досвід правового виховання та правової освіти

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Декларація і програма виховання громадян в дусі демократії, заснованого на усвідомленні ними своїх прав та обов’язків : Рада Європи від 07.05.1999 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_038 . – Назва з екрану.
 2. Конституція України від 28.06.1996 р. за станом на 15.05.2014 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. – Назва з екрану.
 3. Загальна теорія держави і права : підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закладів] / М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, Л. Л. Богачова [та ін.] ; за ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. – Харків : Право, 2002. – 432 с.
 4. Котюк В. О. Основи держави і права : навч. посіб. / Володимир Олександрович Котюк. – [3-тє вид., доп. і перероб.]. – К. : Атіка, 2001. – 432 с.
 5. Правове виховання в сучасній Україні : монографія / А. П. Гетьман, Л. М. Герасіна, О. Г. Данильян та ін. ; за ред. В. Я. Тація, А. П. Гетьмана, О. Г. Данильяна. – Х. : Право, 2010. – 368 с.
 6. Програма правової освіти населення України : Постанова Ради Міністрів України від 29.05.1995р. № 366, редакція від 21.08.2012 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/366. – Назва з екрану.
 7. Про затвердження порядку проведення органами юстиції перевірок стану правової освіти : Наказ міністерства юстиції України від 15.11.2011 р. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1304-11
 8. Про затвердження примірних програм здійснення органами юстиції перевірок стану правової освіти : Наказ Міністерства юстиції України від 11 березня 2013 року № 402/5 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/v0402323-13
 9. Про заходи щодо організації юридичного всеобучу в Українській РСР від 29.06.1990 р. № 143 : Постанова Ради Міністрів Української РСР / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP900143.html. – Назва з екрану. (втратила чинність згідно з Постановою Кабінету міністрів України від 29.05.1995 р. № 366)
 10. Про Національну програму виховання дітей та учнівської молоді в Україні: Постанова Президії Академії педагогічних наук України від 01.07.2004 р. № 1-7/6-98 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uazakon.com/document/fpart68/idx68425.htm. – Назва з екрану.
 11. Про Національну програму правової освіти населення : Указ Президента України від 18.11.2001р. № 992/2001 / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/992/2001. – Назва з екрану.
 12. Про затвердження Порядку роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги : Наказ Міністерства юстиції України від 21 вересня 2011 року № 3047/5 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1114-11
 13. Про затвердження Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України» від 03.08.2006 №592 / Наказ Міністерства освіти і науки України // Юридичний журнал. – 2006. – №9. – С.16-17.
 14. Про Всеукраїнський тиждень права : Указ Президента України від 08 грудня 2008 року № 1149/2008 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1149/2008. – Назва з екрану.
 15. Про затвердження Порядку проведення Міжнародного правничого конкурсу імені В.М. Корецького : Наказ Міністерства юстиції України від 28 жовтня 2013 року № 2241/5 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1819-13. – Назва з екрану.
 16. Про затвердження плану заходів з проведення у 2014 році Всеукраїнського тижня права : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 815-р / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-2014. – Назва з екрану.
 17. Про затвердження Положення про Всеукраїнську міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 1995 року № 366 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon. rada. gov. ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=366-95-%EF
 18. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підруч. / О. Ф. Скакун ; [пер. з роc.]. – Харків : Консум, 2001. – 656 с.
 19. Теорія держави і права. Академічний курс : підруч. / С. В. Бобровник, В. С. Журавський, О. Л. Копиленко [та ін.] ; за ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.
 20. Теорія держави і права (опорні конспекти) : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / авт.-упоряд. М. В. Кравчук. – К. : Атіка, 2003. – 288 с.Допоміжна

 1. Абрамов В. І. Духовність суспільства: методологія системного вивчення / В. І. Абрамов. – К. : КНЕУ, 2004. – 235 с.
 2. Андрейцев В. І. Правнича освіта в Україні: проблеми теорії та практики / В. І. Андрейцев, В. В. Андрейцев. – К. : 2000.
 3. Андрєєв Д. В. Етносоціокультурні чинники формування національної правосвідомості (на прикладах судової системи Запорозької Січі XVII-XVIII століть) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.12 / Д. В. Андрєєв. – К., 2003. – 20 с.
 4. Бадалова О. Правова освіта як засіб боротьби з корупцією : [Електронний ресурс] / Бадалова О. – Режим доступу: http://www.nau.mk.ua/docs/0006.htm. – Назва з екрану.
 5. Бібліотека і правова освіта: час нових підходів: за підсумками обласного огляду-конкурсу бібліотек на кращу організацію роботи з правової освіти населення / Упр. культури, національностей та релігій Хмельниц. облдержадмін.; ХОУНБ ім. М.Островського. – Хмельницький, 2014. – 64 с.
 6. Бігун В. Юридична освіта в Україні та США / Бігун В. // Юридичний журнал. – 2003. – №4. – С. 21-24.
 7. Блізніченко Є. С. Особливості правової освіти в Україні [Електронний ресурс] / Блізніченко Є. С. – Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-book-157.html. – Назва з екрану.
 8. Богачов С. В. Право знати право / Богачов С. В. // Юридичний журнал. – 2004. – № 11. – С. 6–11.
 9. Богачов С. В. Про стан та завдання щодо правової просвіти громадян у сфері виборчого законодавства / Богачов С. В. // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – № 12 (98). – С. 118 – 127.
 10. Богачов С. В. Сутність та методика викладання правової освіти / Богачов С. В. // Наше право. – 2011. – № 2., Ч. 1. – С. 5-9.
 11. Богачов С. В. Теоретико-правові засади правової освіти в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / С. В. Богачов. – К., 2010. – 21 с.
 12. Богачов С. Державі потрібні висококваліфіковані юристи / Богачов С. // Право України. – 2005. – № 11. – С.150-153.
 13. Виїзне засідання Всеукраїнської МКМР з правової освіти населення // Право України. – 2009. – № 5. – С. 154-156.
 14. Вища юридична освіта за останні 15 років: Здобутки і проблеми // Юридична газета. – 2006. – 16 черв.
 15. Воднік В. Д. Роль правової освіти у формуванні правової культури українського соціуму за умов його модернізації / Воднік В. Д. // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» – 2013. – Вип. 3 (17). – С. 35-37. (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія).
 16. Годованець В. Правова просвіта громадян України: методологічні проблеми розроблення Концепції / Годованець В., Кампо В., Тертичний В. // Право України. – 2009. – № 1. – С. 27-28.
 17. Головченко В. В. Право в житті людини (статті) / Головченко В. В. – К. : Оріяни, 2005. – 336 с.
 18. Головченко В. Особливості формування правової культури молоді / Головченко В. // Право України. – 2004. – № 10. – С. 120-123.
 19. Горбунова Л. М. Методика правової освіти / Горбунова Л. М., Оніщенко Н. М., Копієвська О. Р. – К. : Атіка, 2005. – 87 с.
 20. Горбунова Л. Роль правової освіти в утвердженні верховенства права / Горбунова Л. // Право України. – 2006. – № 4. – С.154-159.
 21. Гусарєв С. Д. Теорія права і держави : [навч. посібник] / Гусарєв С. Д., Олійник А. Ю., Слюсаренко О. Л. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 270 с.
 22. Гуцалова К. Міністерство юстиції планує здійснювати законотворчу діяльність та й надалі опікуватися питаннями правової освіти населення / Гуцалова К. // Юридичний журнал. – 2004. – № 6. – С.129-130.
 23. Дзьобань О. П. До питання про місце правового виховання в сучасному суспільстві / О. П. Дзьобань // Правова культура і громадянське суспільство в Україні: стан і перспективи розвитку : матер. міжнар. наук. конф. ; (12 жовт. 2007 р., Харків) / редкол. : Ю. П. Битяк, І. В. Яковюк, Г. В. Чапала. – Х. : Право, 2007. – С. 66–69.
 24. Дзьобань О. П. Механізм правового виховання: теоретичні аспекти визначення сутності / О. П. Дзьобань // матер. круглого стола «Проблеми правового виховання в сучасній Україні» // Проблеми законності: акад. зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2009. – Вип. 103. – С. 225–228.
 25. Дзьобань, О. П. Правове виховання у контексті системного підходу: до постановки проблеми / О. П. Дзьобань // Наука і соціальні проблеми суспільства: освіта, культура, духовність : матер. V Міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 трав. 2008 р., м. Харків) : у 2 ч. – Х. : Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 2008. – Ч. 2. – С. 137–139.
 26. Дзьобань, О. П. Правове виховання як засіб правової соціалізації: філософсько-правові аспекти / О. П. Дзьобань, Є. М. Мануйлов // Проблеми законності: респ. міжвідом. наук. зб. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2009. – Вип. 100. – С. 407–416.
 27. Дмітрієнко І. В. Проблеми впливу правового виховання на правову культуру в перехідний період історичного ставлення України / І. В. Дмітрієнко // Право і безпека. – 2006. – № 5/5 – С. 15–19.
 28. Дулеба М. Допоможе і навчить юридична клініка / Дулеба М. // Урядовий кур'єр. – 2006. – 22 грудня. – С. 5.
 29. Дулеба М. Шляхи розвитку «юридичних клінік» України: стан та перспективи / Дулеба М. // Юридичний Вісник України. – 2005. – № 25 (25 червня-1 липня). – С.15.
 30. Іванчук М. Проблема правової культури та правового виховання в українському суспільстві / М. Іванчук // Актуальні проблеми внутрішньої політики. – 2004. – № 3. – С. 140–149.
 31. Іллюк М. Правова освіта: професіонали і волонтери / Іллюк М. // Юридичний Вісник України. – 2005. – № 1 (1-14 січня). – С.
 32. Коваленко Н. Ю. Форми правового виховання студентів / Н. Ю. Коваленко // Держава і право. – 2005. – Вип. 28. – С. 56-63.
 33. Ковальський В. Мета правового виховання / В. Ковальський // Юридичний вісник України. – 2005. – № 14. – C. 3.
 34. Коломієць А. Про правову державу, освіту та правовий нігілізм [Електронний ресурс] / Коломієць А. // Юридична газета. – 2005. – № 11 (47). – Режим доступу: http://www.yurgazeta. com/oarticle/1576/. – Назва з екрану.
 35. Кутиркін А. А. Перспективи розвитку правового виховання населення України [Електронний ресурс] / А. А. Кутиркін. – Режим доступу: http:// docs. google. com/viewer?a=v&q=cache:PSVz7BwN1P0J:s-journal. cdu.edu. a/base/2008/v5/
 36. Кутиркін А. Шляхи розвитку теорії та практики правового виховання населення України / А. Кутиркін // Право України. – 2008. – № 3. – С. 122–125.
 37. Ладиченко В. Правове виховання суспільства / В. Ладиченко // Юрид. вісн. України. – 2007. – № 22.
 38. Ладиченко В. Проблеми та перспективи сучасної вищої юридичної освіти / Віктор Ладиченко // Юридична Україна. – 2011. – № 2. – С. 4-9.
 39. Ляпунова Л. М. Правова освіта населення як запорука правової держави / Ляпунова Л. М. // Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського. – 2010. – Вип. 1 (60). Ч. 1. – С. 178-182. (Серія: Гуманітарні науки).
 40. Макарова О. В. Правові основи регулювання правової освіти в Україні / Макарова О. В. // Вісник Академії адвокатури України. – 2012. – № 3 (12). – С. 83-89.
 41. Марченко Л. Правова культура має виховуватися змалечку / Марченко Л. // Право України. – 2008. – №2. – С. 156-157.
 42. Матвіїшин Н. І. Система правової освіти України / Матвіїшин Н. І. // Актуальні проблеми держави і права. – 2008. – Вип. 42. – С. 241-247.
 43. Оніщенко Н. Правова освіченість у контексті рівнів правової освіти / Оніщенко Н. // Віче. – 2012. – № 23 (грудень). – С. 27-34.
 44. Орішак Л. Л. Шлях до успіху (японський досвід) / Л. Л. Орішак // Сучасна освіта. – 2010. – № 3 (66) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://s-osvita. com. ua/content/view/469/
 45. Орлова О. О. Методологічний аналіз інтерпретації поняття «правове виховання» / О. О. Орлова // Наук. вісн. Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ. – 2007. – № 2. – С. 8–16.
 46. Орлова О. О. Механізм правового виховання / О. О. Орлова // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. – 2005. – Вип. 4. – C. 57–65.
 47. Орлова, О. О. Правове виховання і роль міліції у його здійсненні на сучасному етапі розвитку суспільства (теоретичні та прикладні аспекти) : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.01 / О. О. Орлова. – К., 2008. – 20 с.
 48. Правове життя // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 11 (61). – С. 157-161.
 49. Туряниця В. Правова освіта та правове виховання – один з напрямів профілактики протиправної поведінки неповнолітніх: проблеми та шляхи вирішення : [Електронний ресурс] / Туряниця В., Лемак В., Горінецький Й. – Режим доступу: http://aviant.kiev.ua/vihovna_robota_pravova_osvita_ta_pravove_vihovannja1.html. – Назва з екрану.
 50. Фатхутдінова О. В. Інтеграція освітянських структур з метою вдосконалення правової освіти / Фатхутдінова О. В. // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2012. – № 49. – С. 57-62.
 51. Фіолевський Д. Актуальні проблеми юридичної освіти / Фіолевський Д. // Право України. – 2004. – № 2. – С. 114–117.
 52. Шаповал Р. В. Правове регулювання освіти в Україні [Електронний ресурс] / Шаповал Р. В. // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 1110–1115. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11srvovu.pdf.– Назва з екрану.
 53. Юридична енциклопедія : в 6 т. / ред.кол.: Ю.С. Шемшученко [та ін.] – К. : Укр. енцикл., 1998–.–
 54. Т. 5: П – 2003. – 736 с.
 55. Review of legal education in the USA fall, 2001 law schools and far admission requirements. – Chicago, 2008. – 320 р.

Інформаційні ресурси

 • www.nbuv.gov.ua (Національна бібліотека України ім. І.І. Вернадського)
 • www.britannica.com (Он-лайн енциклопедія «Британіка»)
 • www.uk.wikipedia.org (Україномовна версія он-лайн енциклопедія «Вікіпедія»)

---