Навчальний курс "Юридичний механізм захисту прав людини"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Юридичний механізм захисту прав людини


Напрям підготовки,спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень: 081 Право, магістр

Мета та завдання навчального курсу

Мета курсу - поглиблення знань щодо інструментарія науки про права та свободи людини і громадянина, забезпечення їх реалізації, захисту, гармонізації національного законодавства з міжнародно-правовими стандартами і нормами в цій галузі.

Завдання:

- розгляд основних підходів та наукових засад дослідження прав людини;

- формування самостійного мислення, навичок аналізу проблемних питань щодо юридичного механізму захисту прав людини;

- формування понятійного апарату, що використовується в межах юридичного механізму захисту прав людини та вміння ним користуватися;

- поглиблення знань прикладного характеру щодо механізмів захисту прав людини, передбаченими вітчизняним законодавством та міжнародною практикою.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

- предмет, метод правового регулювання, мету та основні завдання курсу;

- основи загальної теорії прав і свобод людини і громадянина;

- загальновизнані права людини як явище світової правової цивілізації;

- джерела загальновизнаних прав людини;

- особливості конституційно-правового статусу людини і громадянина в національному праві;

- особисті права та свободи людини і громадянина в Україні;

- політичні права і свободи людини і громадянина в Україні;

- економічні, соціальні і культурні права і свободи людини і громадянина та їх закріплення у національному законодавстві;

- гарантії та юридичний механізм захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні;

- права людини, що виникають у разі притягнення її до юридичної відповідальності;

- конституційний контроль у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина;

- судовий захист прав та свобод людини і громадянина;

- адміністративно-правові форми захисту прав і свобод людини і громадянина;

- міжнародний захист прав і свобод людини.

вміти:

- здійснювати професійну діяльність, виходячи з принципів конституційно-правового статусу людини і громадянина;

- використовувати знання щодо юридичного механізму захисту прав людини в юридичній практиці;

- здійснювати конституційно-правову кваліфікацію подій і явищ, що відбуваються у різних сферах суспільного життя;

- давати правову оцінку рішень і дій органів публічної влади та їх посадових осіб;

- аналізувати чинне законодавство України та існуючу практику з точки зору теорії прав людини і громадянина;

- аргументовано відстоювати власну точку зору з позицій науки про права людини та чинного законодавства.

Робоча програма курсу "Юридичний механізм захисту прав людини"

Автор (автори) курсу

Мілова Тетяна Миколаївна


Учасники

Сторінка координування курсу "Юридичний механізм захисту прав людини"Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1. Поняття, джерела та класифікація загальновизнаних прав людини

Навчальні теми змістового модуля 1.

 1. Основи загальної теорії прав і свобод людини і громадянина
 2. Загальновизнані права людини як явище світової правової цивілізації
 3. Джерела загальновизнаних прав людини
 4. Конституційно-правовий статус людини і громадянина в національному праві.
 5. Особисті права та свободи людини і громадянина в Україні
 6. Політичні права і свободи людини і громадянина в Україні
 7. Економічні , соціальні і культурні права і свободи людини і громадянина та їх закріплення у національному законодавстві. громадянина та їх закріплення у національному законодавстві.

Змістовий модуль 2. Юридичний механізм захисту загальновизнаних прав людини

Навчальні теми змістового модуля 2

 1. Гарантії та юридичний механізм захисту прав і свобод людини і громадянина.
 2. Права людини, що виникають у разі притягнення її до юридичної відповідальності
 3. Конституційний контроль у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина.
 4. Судовий захист прав та свобод людини і громадянина.
 5. Адміністративно-правові форми захисту прав і свобод людини і громадянина.
 6. Міжнародний захист прав і свобод людини

Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Поняття, джерела та класифікація загальновизнаних прав людини

Тема 1. Основи загальної теорії прав і свобод людини і громадянина

 1. Еволюція та інституційне оформлення прав людини.
 2. Періодизація законодавчого закріплення прав людини (права першого, другого та третього покоління).
 3. Українські ідеї про права і свободи людини та їх закріплення в правових та інших документах.
 4. Основні концепції прав людини.
 5. Принципи загальновизнаних прав людини.

Тема 2. Загальновизнані права людини як явище світової правової цивілізації

 1. Поняття та сутність прав людини.
 2. Еволюція та інституційне оформлення прав людини.
 3. Періодизація законодавчого закріплення прав людини (права першого, другого та третього покоління).
 4. Основні підходи до розв’язання проблеми прав людини.
 5. Принципи загальновизнаних прав людини.

Тема 3. Джерела загальновизнаних прав людини

1. Поняття та система міжнародних джерел загальновизнаних прав людини.

1.1. Статут ООН.

1.2.Загальна декларація прав людини.

1.3. Міжнародні пакти про права людини.

1.4. Інші основні договори ООН з прав людини.

2. Поняття та система регіональних джерел загальновизнаних прав людини.

2.1. Європейська система джерел загальновизнаних прав людини.

2.2. Американська система джерел загальновизнаних прав людини.

2.3. Африканська система джерел загальновизнаних прав людини.

2.4. Ісламська система джерел загальновизнаних прав людини.

3. Поняття та система національних джерел загальновизнаних прав людини.

Тема 4. Правовий статус людини і громадянина в національному праві

 1. Правовий статус та його види. Громадянство України.
 2. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства.
 3. Правовий статус біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.
 4. Правовий статус закордонних українців та іммігрантів в Україні. Право притулку.

Тема 5. Особисті права та свободи людини і громадянина

1. Поняття та властивості особистих прав і свобод.

2. Види особистих прав та свобод:

2.1. Поняття та зміст права на життя. Смертна кара як міра покарання в контексті права на життя.

2.2. Поняття та зміст права на свободу та особисту недоторканість.

2.3. Право на повагу до людської гідності.

2.5. Право на захист від втручання в особисте та сімейне життя.

2.6. Право на недоторканість житла та іншого володіння.

2.7 Право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.

Тема 6. Політичні права та свободи

1. Поняття політичних прав і свобод та їх гарантії.

2. Види політичних прав та свобод.

2.1. Право на участь в управлінні державними справами.

2.2. Право на звернення.

2.3. Свобода асоціації.

2.4. Свобода зборів, мітингів, походів і демонстрацій.

2.5. Виборчі права громадян.

Тема 7. Економічні, соціальні, культурні права та свободи

 1. Поняття та види економічних прав і свобод.
 2. Право на підприємницьку діяльність: поняття, зміст, гарантії здійснення.
 3. Право на приватну власність.
 4. Права людини в сфері трудових відносин. Право на участь у профспілках.
 5. Право на працю та відпочинок. Право на страйк.
 6. Право на освіту.
 7. Права осіб, які належать до національних меншин у гуманітарній сфері.
 8. Право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
 9. Право на участь у культурному житті та право користуватися культурною спадщиною України.

Самостійна робота

Самостійна робота до модуля №1

Практичні завдання

Практична №1

Змістовий модуль 2. Юридичний механізм захисту загальновизнаних прав людини

Тема 8. Гарантії та юридичний механізм захисту прав і свобод людини і громадянина

 1. Право на правову допомогу і свобода вибору захисника своїх прав.
 2. Право захищати свої права і свободи від порушень та протиправних посягань і засоби його реалізації.
 3. Право на відшкодування шкоди, заподіяної державою.
 4. Право на судовий захист прав та свобод людини і громадянина.
 5. Право на звернення до міжнародних установ і організацій.

Тема 9. Права людини, що виникають у разі притягнення її до юридичної відповідальності

 1. Право не підлягати відповідальності за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення.
 2. Право не бути двічі притягнутим до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.
 3. Право на презумпцію невинуватості і право на відшкодування шкоди, завданої безпідставним засудженням.
 4. Право не виконувати незаконний наказ.
 5. Право на захист від обвинувачення.
 6. Право не давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів.
 7. Права людини, яку затримано чи заарештовано.
 8. Права людини, яку засуджено.

Тема 10. Конституційний контроль у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина

 1. Поняття та види конституційного контролю.
 2. Конституційний Суд України: компетенція, принципи і форми захисту прав і свобод людини і громадянина.
 3. Конституційне звернення: поняття, суб’єкти подання, порядок та строки розгляду.
 4. Інститут конституційної скарги: поняття, складові елементи та особливості запровадження в Україні.
 5. Рішення та висновки Конституційного Суду України як джерело прав людини.

Тема 11. Судовий захист прав та свобод людини і громадянина

 1. Суд як гарант прав особи.
 2. Право на судовий захист: поняття, зміст, форми реалізації.
 3. Підстави реалізації права на звернення в суд.
 4. Захист прав підозрюваного, обвинуваченого та потерпілого в кримінальному судочинстві.
 5. Захист прав сторін у цивільному судочинстві.
 6. Захист прав позивача в адміністративному судочинстві.

Тема 12. Адміністративно-правові форми захисту прав і свобод людини і громадянина

 1. Поняття адміністративно-правових форм захисту прав і свобод людини і громадянина.
 2. Законодавчі гарантії прав і свобод людини в сфері виконавчої влади.
 3. Позасудовий порядок оскарження актів органів виконавчої влади та їх посадових осіб.
 4. Державний нагляд та контроль в сфері захисту прав людини і громадянина.
 5. Повноваження Президента України в сфері контролю за дотримання прав людини.
 6. Прокурорський нагляд за дотриманням законів органами виконавчої влади.
 7. Захист прав і свобод громадян при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення.
 8. Уповноважений Верховної Ради з прав людини, його взаємовідносини з органами виконавчої влади.

Тема 13. Міжнародний захист прав людини

1. Захист прав людини універсальними міжнародними організаціями.

1.1. Контрольні функції Організації Об’єднаних Націй в галузі прав людини.

1.2. Роль та компетенція головних та допоміжних органів Організації Об’єднаних Націй.

1.3. Функції контрольних органів, заснованих міжнародними конвенціями з прав людини.

1.4. Механізм розгляду індивідуальних скарг.

2. Регіональна співпраця держав у сфері захисту прав людини.

2.1.Загальна характеристика регіональних міжнародних механізмів захисту прав людини.

2.2 Європейська система захисту прав людини. Європейський суд з прав людини: поняття, склад, особливості процедури, правила подачі скарг.

2.3. Інші регіональні системи захисту прав людини.

3. Роль неурядових організацій у міжнародному захисті прав людини.

Самостійна робота

Самостійна робота до модуля №2

Практичні завдання

Практична №2

Методичні рекомендації до практичних завдань

Ресурси

Рекомендована література

Нормативно-правові акти

 1. Конституція України від 28.06.1996 р.; в ред. від 30.09.2016 р.
 2. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р.
 3. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р.
 4. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 р.
 5. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16 грудня 1966 р.
 6. Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 р.
 7. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації від 21 грудня 1965 р.
 8. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок від 18 грудня 1979 р.
 9. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р.
 10. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р.
 11. Конституція Автономної Республіки Крим від 21 жовтня 1998 р.
 12. Закон України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" від 17.01.04.2014 р.
 13. Закон України «Основи законодавства про охорону здоров'я» від 19.11.1992 р.
 14. Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» від 08.07.2011 р.
 15. Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу» від 25.03.1992 р.
 16. Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21 травня 1997 р.
 17. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 р.
 18. Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 р..
 19. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011.
 20. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23.04.1991 р.
 21. Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04. 2014 р.
 22. Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 р.
 23. Закон України «Про державний кордон України» від 04.11.1991 р.
 24. Закон України "Про оборону України" від 06.12.1991 р.
 25. Закон України «Про Збройні Сили України» від 06.12.1991 р.
 26. Закон України "Про інформацію" від 02.10.1992 р..
 27. Закон України "Про телебачення і радіомовлення" від 21.12.1993 р.
 28. Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р.
 29. Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16.10.1996 р.
 30. Закон України «Про столицю України- місто Київ» від 15.01.1999 р.
 31. Закон України «Про вибори Президента України» від 05.03.1999 р.
 32. Закон України "Про охорону культурної спадщини" 08.06.2000 р.
 33. Закон України «Про громадянство України» від 18.01.2001 р.
 34. Закон України «Про політичні партії в Україні» від 05.04.2001 р.
 35. Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11.07.2002 р.
 36. Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 17.11.2011 р.
 37. Закон України «Про Центральну виборчу комісію» від 30.06.2004 р.
 38. Закон України «Про Державний реєстр виборців» від 22.02.2007 р.
 39. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 07.10.2010 р.
 40. Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 р.
 41. Закон України «Про громадські об'єднання» від 22.03.2012 р.
 42. Закон України «Про всеукраїнський референдум» від 06.11.2012 р.
 43. Закон України «Про прокуратуру України» від 14.10.2014 р.
 44. Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 р.
 45. Закон України «Про місцеві вибори» від 14.07.2015 р.
 46. Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р.
 47. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 р.
 48. Закон України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.0.2015 р.
 49. Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» від 16.03.2000 р.
 50. Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19.06.2003 р..
 51. Закон України «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12.12.1991 р.
 52. Закон України «Про охорону навколишнього середовища» від 25.06.1991 р.
 53. Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10.02.2010 р.
 54. Закон України «Про Вищу раду правосуддя» від 21.12.2016 р.

Базова література

 1. Балакірєва Р.С. Конституційне право України: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 210 с.
 2. Журавський В.С., Серьогін В.О., Ярмиш О.Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підручник для студентів вищ. навч. закладів. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін юре», 2004. – 672 с.
 3. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в Україні: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 336 с.
 4. Конституційне право України /За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002.
 5. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т. 2 / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: ТОВ «ВІИДАВНИЦТВО «Юридична думка», 2008. – 800 с.
 6. Конституційне право України/ За ред. В.Ф. Погорілко.—Київ: Наукова думка, 1999.
 7. Конституція України : наук.-практ. коментар / В. Б. Авер'янов, О. В. Батанов, Ю. В. Баулін [та ін.]. - X.: Право, К.: Ін Юре, 2003.
 8. Костюченко О.А. Основи конституційного права України: Конспект лекцій.—К.: МАУП, 1999.
 9. Курс конституционного права Украины / под ред. М. А. Баймуратова, А.В.Батанова. - X.: Одиссей, 2008. - Т. 1. Общая часть : Основы теории конституцонного права.
 10. Малиновський В.Я. Державне управління: Навчальний посібник. – Вид 2-ге, доп. та переробл. – К.: Атіка, 2003. – 576 с.
 11. Основи конституційного права України/ За ред. В.В. Копєйчикова.—К.: Юрінком Інтер, 1998.
 12. Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підруч. / В. Ф. По¬горілко, В. Л. Федоренко ; за заг. ред. проф. В. Л. Федоренка. — К.: КНТ, Ліра-К, 2011.
 13. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1 / За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: ТОВ «ВІИДАВНИЦТВО «Юридична думка», 2006. – 544 с.
 14. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Підручник / За заг.ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2006. – 344 с.
 15. Права громадян України. — Київ: «Сірін», 1997.— 180 с.
 16. Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи/ Упоряд. Ю.К. Качуренко.—2-е вид.—Київ: Юрінформ, 1992. - 200 с.
 17. Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. Конституційне право України. Повний курс : навч. посіб. / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 544 с.
 18. Федоренко В. Л. Конституційне право України : підруч. / До 20-ої річниці Конституції України та 25-ої річниці незалежності України / В. Л. Федоренко. – К. : Видавництво Ліра-К, 2016. – 616 с.
 19. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 512 с.
 20. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник.—К.: АртЕк, Вища школа, 1997.
 21. Шляхтун П. П. Конституційне право: словник термінів / П. П. Шляхтун. К. : Либідь, 2005. 568 с.

Допоміжна література

 1. Агафонов С. Правовий статус Президента України// Право України.- 2000. - №9.
 2. Аль-Сулайбі Муса. Юридична природа міжнародних стандартів прав людини // Право України. - 2000. - №9. - С.116-119.
 3. Антонович М. Права національних меншин в Україні: національне законодавство та міжнародно-правові стандарти // Право України. – 2004. - №6. – С. 9-13.
 4. Барабаш Ю. Преюдиціальність рішень Конституційного Суду Украї¬ни: проблемні питання теорії та практики / Ю. Барабаш // Право Украї¬ни. - 2010. - № 6.
 5. Бережний Я. Законодавче закріплення поняття права на свободу совісті на тлі буржуазних революцій // Право України.—2002.—№10.–С.129-132.
 6. Борденюк В. Діалектика співвідношення самоврядування та державного управління// Право України. - 2002. - №12.
 7. Борденюк В. Місцеве самоврядування в механізмі держави: конституційно-правовий аспект // Право України. - 2003. - №4. - С.12-17.
 8. Бульба О. До питання поділу влади в Україні: пошук оптимальних варіантів // Право України. - 2003. - №4. - С.8-11.
 9. Бульба О. Законодавча влада як один з елементів принципу розподілу влади // Право України. - 2002. - №6. - С.113-117.
 10. Василюк С. Конституційний механізм взаємодії законодавчої і судової влади в Україні // Право України. – 2003. - №12. – С. 3-6.
 11. Василюк С. Теорія поділу влади і судова влада в Україні // Право України. - 2002. -№5.
 12. Веніславський Ф. Конституційний лад та суспільний ідеал: до пи¬тання про базові цінності конституційного ладу України / Ф. Веніславський // Право України. - 2010. - № 2.
 13. Веніславський Ф. Конституційний Суд України в механізмі забез¬печення стабільності конституційного ладу / Ф. Веніславський // Вісник Конституційного Суду України. - 2010. - № 2.
 14. Гладкіх В. Соціальні права громадян в аспекті формування України як соціальної держави// Право України. – 2005. - №10. – С. 57-60.
 15. Головатенко В. Правові акти Президента України: юридична природа, статус, функції// Право України. – 2004. - №3. – С. 14-18.
 16. Делія Ю. Юридична відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування// Право України. – 2003. - №10. – С. 29-32.
 17. Добродумов П. Про реформу політичної системи України// Право України. – 2003. - №5. – С. 19-24.
 18. Довбуш О. Право на гідну смерть. Евтаназія // Право України. - 2002. -№10. -С.122-125.
 19. Журавський В. Правове регулювання статусу та діяльності комітетів та комісій парламенту// Юридичний вісник. - 2001. - №3.
 20. Загуменник В., Гуреїв О. Порівняльний аналіз законодавства про вибори депутатів до органів місцевого самоврядування // Право України. – 2005. - №10. – С. 7-10.
 21. Збірник рішень судів за результатами розгляду справ за позовами суб'єктів виборчого процесу на виборах Президента України 2010 року / редкол.: В. М. Шаповал та ін. — К.: Фенікс, 2010.
 22. Калиновський Б. Державні гарантії і правозахисна роль державних органів щодо здійснення конституційних принципів місцевого самоврядування // Право України.—2002. - №10. - С.29-32.
 23. Калініченко О. Генеза системи конституційного контролю за реалізацією прав, свобод людини і громадянина// Право України. – 2003. - №5. – С. 36-41.
 24. Кампо В. Деякі проблеми розвитку конституційної юстиції в Украї¬ні / В. Кампо // Право України. - 2010. - № 6
 25. Кампо В. Деякі теоретичні проблеми конституційного контролю за додержанням парламентом процедури внесення змін до Конституції Украї¬ни / В. Кампо, В. Овчаренко // Вісник Конституційного Суду України - 2011. -№3.
 26. Кампо В. М. Конституційна юстиція: теорія і практика: зб. пр.: 1975 - 2008 / В. М. Кампо ; упоряд.: В. Ю. Барвіцький, М. В. Савчин ; Асо¬ціація правників України ; Тов-во конст. права. - К., 2008.
 27. Кикоть П. Міністерства - центральний орган виконавчої влади України / Право України. - 2000. - №1.
 28. Кириченко Л. Народовладдя і місцеве самоврядування в Україні // Право України. - 2001. - №6. - С.99-101.
 29. Коваль В. Актуальні проблеми функціонування судової системи України // Право України. – 2003. - №12. – С. 20-25.
 30. Ковальський В. Юридична природа президентської влади в Україні // Юридичний вісник. - 2001. - 8-14 лютого.
 31. Колодій А. М. Громадянське суспільство та правова держава: про¬блеми і шляхи розбудови / А. М. Колодій // Право України. - 2010. -№7.
 32. Конончук С. Г. Непрямі вибори в європейських демократіях / С. Г. Конончук. — К.: Агентство «Україна», 2010.
 33. Контроль за додержанням належної конституційної процедури (за матеріалами, пам'ятками з Рішення Конституційного Суду України від ЗО вересня 2010 року № 20-рп/2010) / С. Вдовіченко, В. Кампо, В. Овча-ренко, Ю. Мірошниченко, В. Речицький. - К., 2011.
 34. Кохановська О.В. Інформаційне законодавство України: структура, конституційні основи та дискусійні положення Закону України «Про інформацію»// Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - №5(43). – С.72-82.
 35. Кочков В. Форми взаємодії Уповноваженого Верховної Ради з прав людини і органів прокуратури // Право України. - 2002. - №9.
 36. Кравченко Л., Цимбалюк М. Розбудова українського громадянського суспільства: крізь призму бачення окремих проблем// Право України. – 2003. - №10. – С. 17-21.
 37. Кравчук О. Поняття та правовий статус засобів масової інформації в Україні // Право України. – 2005. - №5. – С.125-128
 38. Кресін О. Громадянське суспільство і держава: шлях до порозуміння. – 2004. - №3. – С. 18-22.
 39. Курс конституционного права Украины. Том 2. Конституционный строй Украины : учебник / под ред. М.А. Баймуратова и А.В. Батанова. – Одесса : Феникс, 2012. – 800 с. – (Серия «Энциклопедия современного конституционализма»).
 40. Лемак В. Конституційне правосуддя в державах Центральної Євро¬пи: досвід для України / В. Лемак // Право України. - 2010. - № 6.
 41. Лотюк О. Розуміння громадянського суспільства у контексті предмета конституційного регулювання // Право України. – 2013. – №6. – С.228-234.
 42. Лютікова П. До питання про правовий режим передачі інформації// Право України. – 2004. - №1. – С. 129-132.
 43. Марущак А.І. Свобода слова та інформація з обмеженим доступом: співвідношення понять // Бюлетень Міністерства юстиції. – 2005. - №6(44). – С.44-48.
 44. Марцеляк О. Конституційні засади виборчого права України (загальнотеоретична характеристика) // Право України. – 2013. - №5. – С. 38-45.
 45. Марцеляк О. Омбудсман з прав дитини: проблема формування і розвитку у світі і в Україні // Право України. – 2003. - №10. – С. 44-48.
 46. Марцеляк О. Статус і функціонування регіональних представницьких омбудсманів: світовий досвід // Право України. – 2004. - №1. – С. 149-153.
 47. Мироненко О. М. Конституційний Суд України: історія і сучасність, доктрина і практика / О. М. Мироненко. — К.: Київська правда, 2011.
 48. Михеєнко Р. Виконавча влада і конституційні статуси Президента України та Кабінету Міністрів України // Право України. - 2000. - №8.
 49. Мілова Т.М. Культурний (духовний) вимір основ конституційного ладу України // Право та управління. – 2011. – № 2. – С.246–254.
 50. Молдован В. В. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина [текст] : навч. посіб. / В. В. Молдован, Л. І. Чулінда. – К. : «Центр учбової літератури», 2012. – 206 с.
 51. Наливайко Л. Конституційний контроль та конституційно-правова відповідальність // Нова політика. - 1999. - №5.
 52. Ніколаєв Т. Без судової влади держави не буде // Юридичний вісник України.—2002.—2-8 лютого.
 53. Німченко В. Референдум як форма народовладдя потребує конституційного врегулювання // Право України. – 2013. - №6. С. 235-241.
 54. Олійник О. Державна інформаційна політика та інформаційна безпека України: політико-правові аспекти// Право України. – 2005. - №5. – С.108-111.
 55. Олійник О. Захист інформації в умовах інформаційного суспільства // Право України. – 2005. - №10. – С. 100-104.
 56. Олійник П. Ідея свободи та недоторканності людини у стародавні часи // Право України. - 2002. - №10. - С.126-128.
 57. Оніщук М. Судово-правова реформа: чи буде дано відповіді на виклики часу // Право України. – 2003. - №5. – С. 15-19.
 58. Опришко В. Наукове забезпечення законодавчого процесу—вимога часу // Віче.—1995. - №3. - С.3-13.
 59. Паханов І. Конституція України і виконавча влад а// Право України. - 2002. - №9.
 60. Повалєва М. Інститути конституційного права України: поняття, ознаки та критерії розмежування // Право України. - 2000. - №5.
 61. Погорілко В. Функції українського парламенту // Віче. - 2002. - №2.
 62. Погорілко В., Федоренко В. Джерела Конституційного права України: поняття, види, система // Право України. - 2002. - №11.
 63. Погорілко В., Федоренко В. Об’єкти конституційного права України: поняття, ознаки та види // Право України. – 2004. - №2. – С. 9-15.
 64. Прилуцький С. Формування корпусу професійних суддів України в аспекті реалізації поділу влади // Право України. – 2003. - №2. – С. 12-17.
 65. Пушкіна О. В. Система прав і свобод людини та громадянина в Україні: теоретичні і практичні аспекти забезпечення / О. В. Пушкіна. – К.: Логос, 2006. – 416 с.
 66. Рогожин А., Цвік М. Правовий статус глави держави // Право України.—2000.—№7.
 67. Руда Т. Вирішення майнових питань релігійних організаційна сучасному етапі державотворення: окремі аспекти// Право України. – 2005. - №10. – С.32-35.
 68. Руденко М. Проблеми розвитку прокуратури України// Право України. – 2003. - №2. – С. 57-59.
 69. Руденко М. Прокуратура України у правозахисній системі держави: теоретичні та практичні аспекти // Право України. – 2004. - №6. – С. 6-9.
 70. Савенко М. Функція правової охорони Конституції України // Право України. - 2001. -№9. - С.6-8.
 71. Селіванов А. О. Конституційне правосуддя і конституційна юрис¬дикція в Україні (доктринальне визначення) / А. О. Селіванов // Право України. - 2010. - № 6.
 72. Селіванов П., Євграфов П. Конституційна скарга громадян в реаліях сучасності // Право України. - 2003. - №4. - С.80-85.
 73. Сенюта І. Проблеми становлення двопалатного парламенту в Україні // Право України. - 2002. - №10.
 74. Скомороха А. Права людини на охорону здоров’я, медичну допомогу, медичне страхування та конституційне правосуддя // Право України. - 2002. - №6. - С.3-9.
 75. Скрипник В. Політико-правові принципи організації та функціонування державної влади в Україні // Право України. - 2002. - №5.
 76. Сліденко І. Д. Феноменологія конституційного контролю. Ґенеза, природа і позиціонування в контексті аксіологічних, епістемологічних, праксіологічних, синергетичних аспектів : монографія / І. Д. Сліденко. -К.: Істина, 2010.
 77. Словська І. Механізм захисту прав людини—основоположний принцип сучасного українського конституціоналізму // Право України. - 2001. - №9. - С.15-17.
 78. Совгиря О. В. Конституционно-правовой статус парламентского большинства (коалиции) и парламентской оппозиции в Украине / О. В. Сов¬гиря // Государство и право. - 2011. - № 5.
 79. Совгиря О. В. Конституційно-процесуальне право України : навч. посіб. / О. В. Совгиря. - К.: Юрінком Інтер, 2010.
 80. Совгиря О. В. Парламентські дебати в Україні: проблеми правово¬го регулювання та перспективи імплементації світового досвіду / О. В. Сов¬гиря, І. С. Пономаренко// Бюлетень Міністерства юстиції України. -2009. - № 12.
 81. Совгиря О. Фінансування політичних партій: правовий аспект // Право України. – 2003. - №5. – С. 130-134.
 82. Соколенко Ю. Гарантії культурних прав і свобод громадян // Право України. - 2004. - №2. – С. 34-37.
 83. Соснін О. Національні інформаційні ресурси у сучасних умовах: проблемні питання вітчизняного законодавства // право України.- 2003. - №10. – С. 124-128.
 84. Ставнійчук М. Вдосконалення законодавства про вибори Президента України // Право України. – 2003. – №12. – С. 11-19.
 85. Стасюк Ю. Інститут президентства. Конструктиви і деструктиви // Віче.—2002.—№5.
 86. Стецюк П. Вибори у механізмі функціонування конституційної держави // Право України. – 2013. - №5. С. 30-37.
 87. Стрижак А. Конституційний Суд України як гарант дотримання конституційних принципів демократичної, правової держави / А. Стри¬жак // Право України. – 2010. - № 6.
 88. та її нормопроектне забезпечення: питання теорії і практики // Право України.—2011. — №2. — С.168-180.
 89. Тесленко М. Окремі аспекти взаємовідносин Конституційного Суду України і судів загальної юрисдикції // Право України. – 2003. - №12. – С. 6-11.
 90. Тесленко М. Про місце Конституційного Суду України в системі вищих органів державної влади // Право України.—1999.—№12.
 91. Тимченко І. Механізм конституційної юрисдикції в Україні: станов¬лення і розвиток / І. Тимченко // Право України. - 2010. - № 6.
 92. Тихий В. Правова природа Конституційного Суду України, його повноваження, рішення та висновки // Право України. –2012. –№ 1-2. – С. 97-111.
 93. Тихий В. Правова природа, повноваження, рішення та висновки Конституційного Суду України/ В. Тихий// Право України. - 2010. -№6.
 94. Тодика Ю. Конституція як соціальна цінність// Право України. - 2002. - №12.
 95. Фролов Ю. Економічні права та свободи людини і громадянина в Україні: проблеми класифікації // Право України. – 2003. - №12. – С. 11-115.
 96. Чапала Г. Місцеве самоврядування і громадянське суспільство: проблема співвідношення // Право України. – 2004. - №2. – С. 127-133.
 97. Шаповал В. Основний Закон України у світовому конституційному вимірі // Право України. - 2002. - №6.
 98. Шаповал В. Суб’єкти конституційного права України: постановка проблеми теоретичного визначення // Право України. - 2000. - №18.
 99. Шаров В. Конституційний Суд України—„вікно” в Європу // Юридичний вісник України. - 2001. - 19-25 травня.
 100. Шатіло В. Місце Президента України в системі органів державної влади // Право України. – 2003. – №5. – С. 24-26.

Інформаційні ресурси

 1. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main - Сайт Верховної Ради України (законодавство)
 2. http://pravoua.com.ua/ - Сайт журналу «Право України»
 3. http://www.ligazakon.ua/ - Головний правовий портал України
 4. http://www.nbuv.gov.ua/ - Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського