Навчальний курс "Цитогенетичні основи розвитку організмів", ПГФ, 65 група

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

Навчальний курс "Цитогенетичні основи розвитку організмів", ПГФ, 65 група

Зміст

90152329.jpg

Назва курсу

Цитогенетичні основи розвитку організмів


Галузь знань: 0401 Природничі науки


Спеціальність: 8.04010201 Біологія*


Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

Семестр - 1 Рік підготовки - 1 Вид контролю - екзамен
Модулів - 1 Кредитів ЄКТС - 5 Кількість годин - 150
Лекції - 6 години Лабораторні - 6 години Самостійна робота - 126 години


Мета та завдання навчального курсу

Мета: інтеграція і поглиблення знань студентів з біології онтогенезу та філогенезу організмів за рахунок вивчення цитологічних та генетичних механізмів розвитку організмів.

Завдання: - Методичні – сприяти оволодінню методами наукового пізнання, наукових досліджень у цитогенетиці розвитку. - Пізнавальні – навчити основним термінам, понятям та теоретичним положенням сучасних знань з цитологенетики розвитку, сформувати уявлення про різноманіття цитологічних і генетичних механізмів індивідуального розвитку еукаріотів та цитогенетичні основи онтогенезу людини,. - Практичні - опанувати окемі цитогенетичні методи дослідження розвитку організмів, розглянути зв′язок онтогенезу і філогенезу, виробити практичні навички з мікроскопічних досліджень


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

мікроскопічну будову клітин, молекулярні основи спадковості і мінливості, будову та функції хромосом, особливостей клітинного поділу, теоретичні основи процесів мутагенезу та антимутагенезу, старіння , геномних мутацій, типи мутагенів, теоретичні основи створення поліплоїдів та їх роль в еволюції, генетичні основи інбридингу і гетерозису, апоміксису, основні модельні генетичні системи (Allium cepa, Arabidopsis thaliana, Zea mays, Drosophyla melanogaster, Mus musculus тощо)

вміти:

аналізувати каріотипи, розрізняти фази клітинного циклу, мітозу та мейозу, розраховувати мітотичний індекс, розрізняти мінливість спадкову (мутаційну) і неспадкову (модифікаційну), визначати хромосомні мутації за типами, проводити експрес-діагностику поліплоїдів, застосувати комбінативну та мутаційну мінливість для потреб селекції. розрізняти основні типи апоміксису, несумісності у рослин, аналізувати наслідки інбридингу, застосовувати математичні методи в гібридологічному аналізі

Робоча програма курсу Цитогенетичні основи розвитку організмів

Анотація курсу Цитогенетичні основи розвитку організмів

Автор (автори) курсу

Казначєєва М.С.

Учасники

Сторінка координування курсу "Цитогенетичні основи розвитку організмів" Казначєєва М.С.Графік навчання

Змістовий модуль 1. Вступ. Цитогенетика онтогенезу в системі природничих наук

Навчальні теми змістового модуля 1.

Тема 1: Прикладна генетика та цитологія в системі природничих наук

Змістовий модуль 2. Цитологічні аспекти онтогенезу

Навчальні теми змістового модуля 2.

Тема 2: Мікроскопічна будова клітин

Тема 3: Будова та функції хромосом

Тема 4: Поділ клітин. Розмноження

Змістовий модуль 3. Генетичні аспекти онтогенезу

Навчальні теми змістового модуля 3.

Тема 5: Мінливість

Зміст курсу

Змістовий модуль І. Вступ. Цитогенетика онтогенезу в системі природничих наук

Тема 1. Прикладна генетика та цитологія в системі природничих наук

Методи цитологічних досліджень зображення.jpeg

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лабораторні завдання

Лабораторна №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Змістовий модуль ІІ. Цитологічні аспекти онтогенезу

Тема 2. Мікроскопічна будова клітин

Гістохімічний склад зображення.jpeg

Теоретичний матеріал

Лекція №2

Лабораторні завдання

Лабораторна №2

Самостійна робота

Мітохондрія зображення.jpeg

Самостійна робота №2

Тема 3. Будова та функції хромосом

Теоретичний матеріал

Хромосома зображення.jpeg

Лекція №3

Лабораторні завдання

Лабораторна №3

Лабораторна №4

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль ІІІ. Генетичні аспекти онтогенезу

Тема 4. Мінливість

Теоретичний матеріал

Фази поділу зображення.jpeg

Лекція №4


Лабораторні завдання

Лабораторна №5


Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Банк тестових завдань для підготовки до ККР

Завдання 1


Приклади завдань для поточного і підсумкового контролю

Завдання 2


Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Стрельчук С.І., Демідов С.В., Бердишев Г.Д., Голда Д.М. Генетика з основами селекції. - К.: Фітосоціоцентр, 2010 - 291 с.
 2. Абрамова З.В. Практикум по генетике.- М.: Колос, 2004.-224с.
 3. Соколов І. Д., Шеліхов П. В. Генетика. Практикум: Навчальний посібник. – К.: Аристей, 2003. – 176 с.
 4. Трускавецький С.Є. Цитологія.– К.: Вища школа.- 2004.- 254 с.
 5. Трускавецький С.Є., Мельниченко Р.К. Гістологія з основами ембріології. К.: Вища школа.- 2004. - 5-16 c.

Допоміжна

 1. Тоцький В. М. Генетика. – Одеса: Астропринт, 2002. – 710 с.
 2. Альбертс Б. И. др. Молекулярная биология клетки. М. Мир, 2003. – в 3-х томах.
 3. Weaver К.F., Hedrick P.W. Genetics. – 2007. – 638 c.

Інформаційні ресурси

 1. Клітинні мембрани
 2. Електронний атлас з цитології
 3. Апоптоз